آسیب شناسی فرهنگ حجاب و روشهای پیشگیرانه برای بدحجابی

آسیب شناسی فرهنگ حجاب,آسیب شناسی فرهنگ حجاب و روشهای پیشگیرانه برای بدحجابی,پایان نامه آسیب شناسی فرهنگ حجاب,پایان نامه راهکارهای درمان بی حجابی,پایان نامه فرهنگ حجاب,راهکارهای پیشگیری از بد حجابی,علل گرایش جوانان به پوشش نامتعارف,عوامل ترویج عدم رعایت حجاب شرعی
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام آسیب شناسی فرهنگ حجاب و روشهای پیشگیرانه برای بدحجابی هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه رشته علوم اجتماعی آسیب شناسی فرهنگ حجاب و روشهای پیشگیرانه برای بدحجابی مقدمه نظریه های یادگیری کجروی از جمله نظریه های جامعه شناختی ،روان شناختی اجتماعی و جرم شناسی نظری اند. بر اساس این نظریه ها،برخی افراد در اوضاع واحوال اجتماعی خاصی قرارمی گیرند؛ ودراین اوضاع واحوال جرم وکجروی رامی آموزند(همانگونه که افراد عادی در طول زندگی خودمی آموزند چگونه فکر،احساس و رفتار کنند).سپس آنگونه که آموخته اند،عمل می کنند.درنظریه های یادگیری به خوی وشناختی که در  نتیجه ی تجربه های فرد به هنگام ورود به محیط (همچون مدرسه ویا دیگر نهادهای آموزشی یا گروه های همسالان) وسازگاری با آن گسترش می یابد اشاره دارند. که این ها باید از رفتار آموخته نشده یا غرایزی که به هنگام تولد در فرد وجود دارد وتوسط زیست شناسی تعیین می شوند متمایز باشند . نظریه های یادگیری به محتوای یادگیری و فرایندی این یادگیری توجه دارند برخی از این نظریه ها به طور خلاصه به شرط ساختاری ای که موجب یادگیری در نخستین مکان می شوند اشاره میکنند در حالی که نظریه های دیگر  یادگیری ،آن شرایط را به طوری گسترده ای توصیف می نمایند ولی در هر دوی این موارد ،نظریه ها بیش تر به خود یادگیری توجه دارند تا به شرایط ساختاری اساسی.  ما در اینجا برای تحلیل موضوع محوری خود که همان آسیب شناسی و علل ترویج رفتارهای مخالف شئونات شرعی همچون بدحجابی در نهادهای آموزشی تحت نظر آموزش و پرورش می باشد از دو نظریه «معاشرت های ترجیحی » و «یادگیری اجتماعی» که ازنظریات شناخته شده و مورد قبول درتحلیل آسیب ها وانحرافات اجتماعی در دو حوزه جامعه شناسی و جرمشناسی می باشد کمک گرفته ایم. ساترلند وکرسی در بیان یکی ازمحورهای اساسی نظریه ی خود می گویند افراد ،رفتارهای مجرمانه و کجروانه را همانند رفتارهای متعارف می آموزند. این نکته سبب شده است تا دیدگاه آنان را نوعی نظریه ی یادگیری کجروی به حساب آورند .نظریه ساترلند دو عنصر اصلی دارد. محتوای آنچه که آموخته می شود که در ذیل به آنها اشاره می شود و افزون بر آن فرایندی که یادگیری مستلزم معاشرت با اشخاص دیگر در گروه های انحرافی است.ساترلند وکرسی بر این اعتقاداند که افراد در همنشینی های خود،ایده ها،نگرشها،انگیزه ها،سوگیری ها،فنون وتوجیه هایی را فرا می گیرند که دوویژگی زیر رادارند: – به آنها می آموزند چگونه نسبت به افراد،گروهها،مسائل اجتماعی یاهرگونه حادثه ای در محیط پیرامون خود،فکر،احساس یا رفتار کنند؛ – محرکی درونی برای انجام رفتارهای موافق و بازدارنده ای برای رفتارهای مخالف با خود هستند. انها این ایده هاونگرشها و…را تعریفهاى شناختى مى نامیدند .سپس مى گفتند افراد،هردو نوع تعریفهاى موافق ومخالف با رفتارهاى کجروانه را از همنشینان خود مى آموزند؛اما بر اساس تعریف هایى عمل می کنند که پشتوانه ى قوى ترى دارند. کجرفتاری در ضمن کنش متقابل با دیگران یعنی جریان برقرار کردن ارتباط آموخته می شود. فرد در صورتی مبدل به بزهکار و کجررو می شود که تعاریف موافق قانون شکنی قراوانی بیشتری از تعاریف مخالف قانون شکنی داشته باشد. این اصل مهم نظریه فراوانی  معاشرت است. ساترلند با مفهوم کج رفتارفردی مخالف ومعتقد است که جرم و انحراف جریانهای ناخودآگاه ویا انگیزه¬های خفته بیولوژیکی نیستند در این¬نظریه مسئله¬فراوانی معاشرت¬مطرح می¬شود ونه معاشرت به-تنهایی .  کلمات کلیدی: فرهنگ حجاب آسیب شناسی فرهنگ حجاب راهکارهای پیشگیری از بد حجابی فهرست مطالب آسیب شناسی فرهنگ حجاب وارائه راهکارهای پیشگیری از بد حجابی وپدیده های مشابه آن فصل اول:آسیب شناسی فرهنگ حجاب و علل گرایش برخی جوانان به پوشش ها و ظواهرنا متعارف مبحث اول:عدم آشنایی بافرهنگ حجاب ونقش آموزش وپرورش(نظریه های یادگیری و معاشرتهای ترجیحی)   گفتاراول:تبیین نظریه های یادگیری ومعاشرتهای ترجیحی وانطباق آن باعدم رعایت حجاب اسلامی گفتار دوم: شیوه كسب رفتارهای انحرافی مانند عدم رعایت حجاب  شرعی توسط فرد بنداول:.خانواده بنددوم: گروه همسالان(نظریه انتقال فرهنگی و معاشرت های ترجیحی) بندسوم: خود تنظیمی گفتار سوم: پاداشها و تنبیهات مؤثر درعدم رعایت حجاب شرعی گفتار چهارم: عوامل اجتماعی و محیطی مؤثر بر این پدیده در یك محیط خاص مانند مدرسه مبحث دوم: نقش وسایل ارتباط جمعی(نظریه تعارض فرهنگی) گفتار اول:نظریه تعارض فرهنگی ونقش وسایل ارتباط جمعی در رابطه با رعایت حجاب گفتار دوم:کارکردهای منفی رسانه ها وتاثیر آنها درتغییر ارزش ها وهنجارهای جامعه بنداول.تحدید مفهوم جرم بنددوم.ایجاد امواج جرم  بندسوم.عادی سازی هنجارشكنی بندچهارم.اشاعه فحشا و بی بندوباری بندپنجم. تضعیف اعتماد اجتماعی مبحث سوم:تلقی حجاب به عنوان یک تحمیل واجبار دولتی یا رسمی(نظریه کنترل اجتماعی وواکنش اجتماعی) گفتار اول:نظریه کنترل اجتماعی وواکنش اجتماعی گفتار دوم:کنترل اجتماعی در اسلام گفتار سوم:بررسی عدم رعایت حجاب شرعی از منظر نظریه کنترل اجتماعی وواکنش اجتماعی گفتار چهارم:آسیب شناسی کنترل اجتماعی رسمی والزامی حجاب وتاثیر آن در عدم رعایت حجاب شرعی بند اول: آسیب شناسی کنترل اجتماعی رسمی والزامی حجاب بنددوم: تاثیر کنترل رسمی والزامی حجاب در ترویج عدم رعایت حجاب شرعی بندسوم:نظریه برچسب زنی وآسیب شناسی آن در ترویج عدم رعایت حجاب شرعی فصل دوم:راهکارهای پیش گیری و درمان بی حجابی و ترویج فرهنگ عفاف مبحث اول: پیش گیری فرهنگی وترویج فرهنگ عفاف وحجاب گفتار اول:آموزش پدران و مادران گفتار دوم:ساماندهی نظام آموزش و پرورش گفتار سوم: دانشگاهها و مقابله با بد حجابی مبحث دوم: سایر طرق پیشگیری

 • شبیه سازی و تحلیل شکل پذیری اتصالات فولادی در برابر زلزله

  تحلیل شکل پذیری اتصالات فولادی در برابر زلزله,شبیه سازی شکل پذیری اتصالات فولادی در برابر زلزله,شبیه سازی و تحلیل شکل پذیری اتصالات فولادی در برابر زلزله,شکل پذیری اتصالات فولادی در برابر زلزله,شکل پذیری لرزه ای اتصالات,طراحی لرزه ای اتصالات,طراحی و…

 • مطالعه تطبیقی اسکان رسمی با اسکان غیر رسمی با تاکید بر ویژگی های کمی و کیفی مسکن

  اسکان رسمی,اسکان غیر رسمی,دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته شهرسازی,مطالعه تطبیقی اسکان رسمی با اسکان غیر رسمی با تاکید بر ویژگی های کمی و کیفی مسکن,مقایسه اسکان رسمی با اسکان غیر رسمی,ویژگی های کمی و کیفی مسکن بازدید کننده عزیز…

 • مدیریت ریسک اعتباری در بانکها در اعطای تسهیلات به مشتریان

  ارتباط مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق,اعتبارسنجی مشتریان بانک,رابطه مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک,مدیریت ریسک اعتباری,مدیریت ریسک اعتباری در بانکها,مدیریت ریسک اعتباری در بانکها در اعطای تسهیلات به مشتریان,مطالبات معوق,مطالبات معوق بانک,مطالبات معوق بانک ملی بازدید کننده عزیز…

 • نظریات متفاوت در راستای تبیین اشتغال زنان

  اشتغال زنان,چالشهای نظری اشتغال زنان,حقوق زنان,دانلود پایان نامه اشتغال زنان,دانلود پایان نامه نظریات تبیین اشتغال زنان,نظریات تبیین اشتغال زنان,نظریات متفاوت در راستای تبیین اشتغال زنان بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام نظریات متفاوت در راستای تبیین اشتغال…

 • بررسی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش سازمان جهاد کشاورزی

  استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش در جهاد کشاورزی,بررسی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش سازمان جهاد کشاورزی,عوامل حیاتی موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش,عوامل كلیدی اجرای موفق مدیریت دانش در جهاد کشاورزی,عوامل موثر استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش,مدل…

 • اثر ساختگاه بر بزرگنمایی زلزله بر خاک رسی نرم با موج برشی 180m/s

  اثر ساختگاه بر بزرگنمایی زلزله,اثر ساختگاه بر بزرگنمایی زلزله بر خاک رسی نرم با موج برشی 180ms,اثر ساختگاه در طراحى سازه هاى مقاوم,بررسی اثر جنس خاک بر بزرگنمایی زلزله,بزرگنمایی زلزله,خاک رسی نرم با موج برشی 180ms,خاک گروه 4 آیین نامه…