ارائه مدلی برای سنتز ترکیبات نوینی پیریمیدو پیرانو پیران

ارائه مدلی برای سنتز ترکیبات نوینی پیریمیدو پیرانو پیران,پایان نامه پیرانهای شیمیایی,پایان نامه سنتز تركیبات پیرانو پیران و پیرانو پیریمیدین,پیران و پیریمیدین,تهیه مشتقات نوینی,تهیه مشتقات نوینی از پیران و پیریمیدین,سنتز تركیبات پیرانو پیران و پیرانو پیریمیدین,سنتز مشتقات پیران و پیریمیدین
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام ارائه مدلی برای سنتز ترکیبات نوینی پیریمیدو پیرانو پیران هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیمی ارائه مدلی برای سنتز ترکیبات نوینی پیریمیدو پیرانو پیران چکیده: پیرانها و پیریمیدینها هسته های هتروسیكل تشكیل ‌دهنده تركیبات آلی مهمی هستند. آنها بخش اصلی ساختار بسیاری از تركیبات طبیعی را تشكیل می دهند و در تهیه تعداد زیادی از تركیبات دارویی مفید، به كار می روند. كاربردهای متنوع و مصارف زیاد آنها، محدود بودن منابع طبیعی، همچنین مقدار ناچیز این تركیبات در منابع طبیعی و مهمتر از همه، مشكلات مربوط به استخراج آنها موجب شده است شیمیدانها برای سنتز این تركیبات بسیار تلاش كنند. اگرچه برای سنتز مشتقات پیران و پیریمیدین كارهای زیادی انجام شده است؛ اما برای سنتز تركیبات پیرانو پیران و پیرانو پیریمیدین كه در چند مورد خواص دارویی جالبی نشان داده اند، پژوهشهای كمی صورت پذیرفته است. در پایان نامه حاضر روشی برای تهیه مشتقات نوینی از پیران و پیریمیدین ارائه می گردد. کلمات کلیدی: پیران پیریمیدین تركیبات آلی مشتقات نوینی مقدمه: مشتقات پیران به دلیل نقش گسترده‌ای كه در فعالیتهای زیستی ایفا می‌كنند، بسیار مورد توجه ‌هستند [1‍]. این تركیبات به وفور در طبیعت وجود دارند [2] .برای مثال لاكتون α-پیرون به شكل شاخه جانبی در تعدادی از استروئیدهای طبیعی موجود است. مشتقی از γ-پیرون با نام مالتول  در برگ‌های سوزنی كاجوجود دارد [3]. بنزوپیرانها گروه مهمی از مشتقات پیران هستند كه بسیاری از آنها در طبیعت، ماده  اساسی رنگ و بوی گونه‌های گیاهی را تشكیل می‌دهند [4و5].  گزارش شده است كه مشتقات پیران، فعالیتهای ضدمیكروبی  [6]، اثرات تحریك كننده  رشد  [7]، اثرات ضد قارچ و تنظیم كننده‌ رشد گیاه  [8]، فعالیتهای ضد تومور  [9]، اثرات كاهش دهنده  فشار خون  [10]،  فعالیت ضد تجمع پلاكت ، بی حس کنندگی موضعی  [11-13] و اثرات ضد افسردگی  [14] از خود نشان داده‌اند. به دلیل اهمیتی كه پیرانها از نظر خواص شیمیایی و دارویی دارند، سنتز و مطالعه  آنها حائز اهمیت فراوانی بوده است. فهرست مطالب چکیده فارسی                                  ر چکیده انگلیسی      ز فصل اول : مقدمه و تئوری پیرانها                                       1 1-1) مقدمه    1                             1-2) خواص كلی پیرانها  1 1-3) سنتزپیران‌ها                                  5 1-3-1) سنتز پیران-2-اون با استفاده از β-كتواسترها               5 1-3-2) سنتزپیران-2-اون با استفاده از استرهای غیراشباع-α،β                       5 1-3-3)سنتز پیران-2-اون ازطریق واكنش هترودیلز-آلدر                                    6 1-3-4) سنتز پیران-2-اون با استفاده از شیوه ی وارون  واکنش گروه کربونیل    6 1-3-5) سنتز پیران-2-اون از سیكلوپنتادی انون اپوكسید                     7    1-3-6) سنتز پیران-4-اون‌ها                                                        7 1-3-7) سنتز H2-پیران از طریق حدواسط دی انون                                     8 1-3-8) سنتز H2-پیران از طریق واكنش ویتیگ                               9 1-3-9) سنتز H4-پیران‌ها                                  9 1-4) سنتز تركیبات دو حلقه‌ای پیرانوپیران                                                                                               10 پیریمیدینها  1-5) مقدمه                                                            13  1-6) بررسی برخی از خواص كلی پیریمیدینها                                14  1-7) خواص شیمیایی پیریمیدین                                                                  16 1-7-1) حمله  الكترون دوستی به كربن                                  16 1-7-1-1) نیترودار كردن                                            16 1-7-1-2) هالوژن دار كردن                                               16 1-7-1-3) فرمیل دار كردن                                                   18 1-7-1-4) اكسیداسیون                                                                   18 1-7-2) حمله  هسته دوستی به كربن                  19    1-8) سنتز پیریمیدین                    20 1-8-1) سنتز از اجزاء اتمی [5+1]                               21 1-8-2) سنتز از اجزاء اتمی [4+2]                                                                 22 1-8-3) سنتز از اجزاء اتمی [3+3]                       23 فصل دوم : بحث و نتیجه گیری 2-1)مقدمه                                                    24 2-2)روش تحقیق                                                                                   24 2-3) سنتز مشتقات 2-آمینو-3-سیانو-4-(آریل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو ]3،2- [cپیران-5-اون          26 2-3-1) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(4-متوكسی فنیل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو ]3،2-[c پیران-5-اون                 27 2-3-2) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(4-متیل فنیل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو]3،2-[cپیران-5-اون                    28 2-3-3) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(3-متوكسی فنیل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو ]3،2-[cپیران-5-اون                       29 2-3-4) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(3-کلروفنیل)-7-متیل-H4،H5–پیرانو]-3،2-[cپیران-5-اون                                                        30 2-3-5) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(4-فلوئورو فنیل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو ]3،2- [c پیران-5-اون                                                   30 2-4) سنتز 4-آمینو-5-(آریل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]3،2-[c پیران-6-اون                  31             2-4-1) سنتز 4-آمینو-5-(4-متوكسی فنیل)-8-متیل پیریمیدو]4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]3،2-[c پیران-6-اون               35 2-4-2) سنتز 4-آمینو-5-(4-متیل  فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]3،2-[cپیران-6-اون                                37               2-4-3) سنتز 4-آمینو-5-(3-متوکسی فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو]3،2-[c پیران-6-اون                    40                                                                                         2-4-4) سنتز 4-آمینو-5-(3-کلرو فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو]3،2 [c-پیران-6-اون                                        42             2-4-5) سنتز 4-آمینو-5-(4-فلوئوروفنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو-]3،2-[c پیران-6-اون                    44 2-5) مقایسه با روشهای دیگر سنتز تركیبات پیرانوپیریمیدین                   47 2-6)نتیجه گیری                                   49 2-7)پیشنهاد برای کارهای آینده                               50 فصل سوم : کارهای تجربی  3-1) تكنیك عمومی                                                              51 3-2) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(4-متوكسی فنیل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو ]3،2-[c پیران-5-اون               51 3-3) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(4-متیل فنیل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو]3،2-[cپیران-5-اون               52 3-4) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(3-متوكسی فنیل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو ]3،2-[c پیران-5-اون               53 3-5) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(3-کلروفنیل)-7-متیل-H4،H5–پیرانو ]-3،2-[c پیران-5-اون                53 3-6) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(4-فلوئورو فنیل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو ]3،2- [cپیران-5-اون                                54 3-7) سنتز 4-آمینو-5-(4-متوكسی فنیل)-8-متیل پیریمیدو ]4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]3،2-[c پیران-6-اون                                       55 3-8) سنتز 4-آمینو-5-(4-متیل فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]3،2-[c پیران-6-اون                 56 3-9) سنتز 4-آمینو-5-(3-متوکسی فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو]3،2-[c پیران-6-اون                56 3-10) سنتز 4-آمینو-5-(3-کلرو فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]3،2-[c پیران-6-اون                               57 3-11) سنتز 4-آمینو-5-(4-فلوئوروفنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو]3،2-[c پیران-6-اون                                   58 فصل چهارم : طیفها و مراجع طیفها                                                                60     مراجع                                     80 فهرست شکلها فصل اول شکل(1-1) تعادل بین حلقهH 2-پیران با دی انون               2 شکل (1-2) تعادل بین ساختارهای حلقوی و غیر حلقوی در ترکیب استخلافدارH 2-پیران              3 شکل(1-3) تعادل بین α-پیرون با مزومر نمک پیریلیوم؛ γ-پیرون                    3 شکل(1-4) موقعیتهای فعال در α- و γ-پیرون                                                                       4 شکل(1-5) سنتز پیران-2-اون با استفاده از β-كتواسترها                5 شکل(1-6) سنتزپیران-2-اون با استفاده از استرهای غیراشباع-α،β                  6 شکل(1-7) سنتز پیران-2-اون ازطریق واكنش هترودیلز-آلدر                    6 شکل(1-8) سنتز پیران-2-اون با استفاده از شیوه ی وارون  واکنش گروه کربونیل            7 شکل(1-9) سنتز پیران-2-اون از سیكلوپنتادی انون اپوكسید                                                                            7 شکل(1-10) سنتز پیران-4-اون با استفاده ازواکنش ترکیبات انیدرید با پلی فسفریك اسید                                                              8 شکل(1-11) سنتز‌γ-پیرون از طریق حد واسط دی استال                                                              8 شکل(1-12) سنتز H2-پیران از طریق حدواسط دی انون                                                              8 شکل(1-13) سنتز H2-پیران از طریق واكنش ویتیگ                                                                   9 شکل(1-14) سنتز H4-پیران با استفاده از واکنش عكس دیلز-آلدر                                                                                          9  شکل(1-15) سنتز H4-پیران با استفاده از واکنش کاهش                                                                                                    10 شکل(1-16) سنتز H4-پیران با استفاده از واکنش هترو دیلز-آلدر                                                                        10 شکل(1-17) سنتز ترکیب پیرانوپیران از طریق آلكیل‌دار کردن تری استیك اسید لاكتون                                                              10 شکل(1-18) سنتز ترکیبات پیرانوپیران با استفاده از واکنش تراكمی β-كتواسترها با تری استیك اسید لاكتون                          11                                   شکل(1-19) واکنش سنتز مشتق 3-استخلافدار پیرانوپیران                                                       11 شکل(1-20) سنتز ترکیب پیرانوپیران با استفاده از واکنش تراکمی‌ مالون دی آمید با دو مولكول مالونیل كلرید                                    11 شکل(1-21) سنتز ترکیب پیرانوپیران با طریق واکنش الکتروسیکلی حد واسط اکساتری ان                                                            12 شکل(1-22) واکنش سنتز ترکیب پیرانوپیران دی اُن                                                                           12 شکل(1-23) مقایسه قدرت بازی پیریمیدین با پیریدین                                                                                 14 شکل(1-24) توزیع نسبی چگالی الكترونی مولكول پیریمیدین                                                                           15 شکل(1-25) پیریمیدینهای زیستی یوراسیل و تیمین                                                                 15 شکل(1-26) ) طول ها و زوایای پیوندی مولكول‌پیریمیدین                                                                             15 شکل(1-27) واکنش نیترودار كردن پیریمیدین                                                                                  16  شکل(1-28) واکنش برم دار كردن پیریمیدین                                                16 شکل(1-29) واکنش فلوئور دار كردن پیریمیدین                   17 شکل(1-30) واکنش ید دار كردن پیریمیدین                                                                  17 شکل(1-31) واكنش فرمیل دار كردن پیریمیدین                                                                 18 شکل(1-32) واکنش اكسیداسیون پیریمیدین                                                                18 شکل(1-33) واکنش آب پوشی مستقیم هالوپیریمیدین در شرایط اسیدی و قلیایی                                                                      19 شکل(1-34) واكنش افزایشی پیریمیدین با استفاده از واكنشگرهای گرینیارد                                                                      19 شکل(1-35) واکنش جانشینی هسته دوستی هالو پیریمیدین با یون آلكوكسی                                                                           19 شکل(1-36) واکنش جابجایی هالوژن ترکیب دی هالو پیریمیدین در حضور HI                                                                         20 شکل(1-37) سنتز پیریمیدین از واکنش  پروپینوئیل اورتان با آنیلین                                                                                   20 شکل(1-38) سنتز پیریمیدین از واکنش β-آمینوایمین با فرمالدهید                             21  شکل(1-39) سنتز پیریمیدین از واکنش β-آمینو استر غیر اشباع با تركیب ایزوسیانات                                                                 21 شکل(1-40) سنتز پیریمیدین از واکنش اتیل 3-آمینو-2،4ی سیانو كروتونات با 2،2،2-تری كلرواستو نیتریل                                     21 شکل(1-41) سنتز پیریمیدین از واکنش N-فرمیل آمیدین با دی متیل مالونات                                                                        22 شکل(1-42) ) سنتز پیریمیدین از واکنش دیلز-آلدر آزادی ان‌ها با آلكینهای فقیر الكترون                                                             22 شکل(1-43) سنتز پیریمیدین با استفاده از هم ارزهای β-دی آلدهید                                                                       23 شکل(1-44) سنتز پیریمیدین با استفاده از مالوناتهای استخلافدار                                                                       23 شکل(1-45) سنتز پیریمیدین از واکنش مالونونیتریل با تیواورهN –استخلافدار                                                                        23 فصل دوم شکل(2-1) شمای کلی سنتز دو مرحله ای مشتقات پیرانوپیران (e-a124) و مشتقات پیریمیدوپیرانوپیران (e-a125)                                 25 شکل(2-2) مکانیسم  تهیه ی مشتقات آریلیدن مالونونیتریل                       26 شکل(2-3) مکانیسم سنتزمشتقات 2-آمینو-3-سیانو-4-(آریل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو]2،3- [cپیران-5-اون                                27 شکل(2-4) واکنش سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4- (4-متوكسی فنیل) -7-متیل-H4،H5-پیرانو]3،2- [cپیران-5-اون                               28 شکل(2-5) واکنش سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4- (4-متوكسی فنیل) -7-متیل-H4،H5-پیرانو]3،2- [cپیران-5-اون                  28 شکل(2-6) واکنش سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4- (3-متوكسی فنیل) -7-متیل-H4،H5-پیرانو]3،2- [cپیران-5-اون                                   29 شکل(2-7) واکنش سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(3-کلروفنیل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو3،2- [cپیران-5-اون                                            30 شکل(2-8) واکنش سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(4-فلوئورو فنیل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو]3،2- [cپیران-5-اون                    31 شکل(2-9) مکانیسم سنتزمشتقات 4-آمینو-5-(آریل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]2،3-[cپیران-6- اون                  32 شکل(2-10) مکانیسم واکنش جانبی تشکیل فراورده  پیریمیدوپیرانوپیران-4-اون                                                                             34 شکل(2-11) واكنش تولید آمیدین                                                  35 شکل(2-12) سنتز 4-آمینو-5-(4-متوكسی فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]2،3-[c پیران-6- اون                36 شکل(2-13) الگوی پیشنهادی گسست (a125)                                                                                                                       37 شکل(2-14) سنتز 4-آمینو-5-(4-متیل فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]2،3-[c پیران-6- اون                                   38 شکل(2-15) الگوی پیشنهادی گسست (b125)                                                                39 شکل(2-16) سنتز 4-آمینو-5-(3-متوکسی فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]2،3- [cپیران-6- اون                              40 شکل(2-17) الگوی پیشنهادی گسست (c125)                                                               41 شکل(2-18) سنتز 4-آمینو-5-(3-کلرو فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]2،3- [cپیران-6- اون                                    42 شکل(2-19) الگوی پیشنهادی گسست (d125)                                                              44 شکل(2-20) سنتز 4-آمینو-5-(4-فلوئوروفنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]2،3- [cپیران-6- اون                                  44 شکل(2-21) الگوی پیشنهادی گسست (e125)                                                                46 شکل(2-22) واکنش های سنتز برخی مشتقات نفتالو پیرانوپیریمیدین                                                                             48

 • ابطال رای داوری تجاری در ایران و حقوق بین الملل

  ابطال رأی داوری تجاری,ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران,ابطال رأی داوری تجاری در مقررات داوری آنسیترال,ابطال رای داوری تجاری در ایران و حقوق بین الملل,پایان نامه ابطال رأی داوری تجاری,چگونگی ابطال رأی داور,مصادیق ابطال رأی داوری تجاری بازدید کننده…

 • پرسشنامه سبک های فرزند پروری

  پرسشنامه الگوهای فرزند پروری بامریند,پرسشنامه سبک های فرزند پروری,پرسشنامه سبک های فرزند پروری بامریند,پرسشنامه سبکهای فرزندپروری,دانلود پرسشنامه سبک های فرزندپروری,روایی و پایایی پرسشنامه بامریند,سبک های فرزندپروری بامریند,نمره گذاری پرسشنامه فرزندپروری بامریند بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام…

 • آسیب شناسی تبلیغات بازرگانی تلویزیونی در ایران و تاثیرات آن

  آسیب شناسی تبلیغات بازرگانی تلویزیونی در ایران و تاثیرات آن,اثربخشی تبلیغات تلویزیونی,بررسی تاثیر تبلیغات تلویزیونی,تبلیغات بازرگانی تلویزیونی,تبلیغات بازرگانی تلویزیونی در ایران,تبلیغات تلویزیونی,تحولات تبلیغات در ایران,دانلود پایان نامه تبلیغات تلویزیونی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام آسیب شناسی…

 • بررسی ایرادهای رنگ،بروز اشکالات احتمالی و رفع آنان در صنایع رنگ و رنگ آمیزی

  اشکالات در صنایع رنگ,ایرادهای رنگ,بررسی ایرادهای رنگ،بروز اشکالات احتمالی و رفع آنان در صنایع رنگ و رنگ آمیزی,دانلود مقاله رنگ آمیزی,رفع مشکلات رنگ آمیزی,صنایع رنگ بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی ایرادهای رنگ،بروز اشکالات احتمالی و…

 • تشریح کامل و جامع مدل پنهان مارکوف

  تشریح کامل و جامع مدل پنهان مارکوف,کاربرد مدل مخفی مارکوف,مدل پنهان مارکوف,مدل مخفی مارکوف,مدل مخفی مارکوف و الگوریتمهای آموزش,معماری مدل پنهان مارکوف بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام تشریح کامل و جامع مدل پنهان مارکوف هستید. دانلود…

 • بررسی و سنجش اهمیت حاکمیت شرکتی بر توسعه بازار سرمایه

  بررسی و سنجش اهمیت حاکمیت شرکتی بر توسعه بازار سرمایه,پایان نامه توسعه بازار سرمایه,پایان نامه حاکمیت شرکتی,توسعه و گسترش بازار سرمایه,چارچوب نظری حاکمیت شرکتی,حاکمیت شرکتی در ایران,حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه ایران,حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت ها بازدید کننده…

 • ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

  ابطال رای داوری,ابطال رای داوری تجاری,ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران,ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال,ابطال رای داوری تجاری در قانون نمونه آنسیترال,اصل 139 قانون اساسی و ابطال رأی داوری,بطلان ذاتی رأی داوری,پایان نامه…

 • بررسی تاثیر آی تی بر شکل گیری سازمان های اطلاعاتی و توسعه دانایی محور در فرآیند جهانی شدن

  بررسی تاثیر آی تی بر شکل گیری سازمان های اطلاعاتی و توسعه دانایی محور در فرآیند جهانی شدن,بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر توسعه دانایی محور,بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر شکل گیری سازمان های اطلاعاتی,توسعه دانایی محور,جامعه اطلاعاتی,جهانی شدن,دانلود پایان نامه…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های تحلیل تکنیکال

  ادبیات نظری استراتژی های تحلیل تکنیکال,ادبیات و مبانی نظری استراتژی های تحلیل تکنیکال,پیشینه تحقیق استراتژی های تحلیل تکنیکال,دانلود مبانی نظری استراتژی های تحلیل تکنیکال,فصل دوم پایان نامه استراتژی های تحلیل تکنیکال,مبانی نظری استراتژی های تحلیل تکنیکال,مبانی نظری و پیشینه تحقیق…

 • بررسی حقوقی معیارهای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و نقد رویه دیوان در این زمینه

  احراز رابطه کارگری و کارفرمایی,بررسی حقوقی معیارهای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و نقد رویه دیوان در این زمینه,دانلود مقاله رشته حقوق,رابطه کارگری و کارفرمایی,معیارهای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی,نحوه احراز رابطه کارگری و کارفرمایی بازدید کننده عزیز در حال…

 • بازیافت حرارتی از دیگ های روغن داغ

  افزایش راندمان دیگ روغن داغ,انرژی گرمایی گازهای داغ,بازیافت حرارتی,بازیافت حرارتی از دیگ های روغن داغ,بویلرهای بازیافت حرارتی,دانلود پایان نامه مهندسی مکانیک جامدات,دیگ های روغن داغ,ساخت مبدل های حرارتی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بازیافت حرارتی از…

 • پروژه پاورپوینت اینترنت اشیا (IOT )

  پروژه پاورپوینت اینترنت اشیا (IOT ) بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پروژه پاورپوینت اینترنت اشیا (IOT ) هستید. دانلود فایل این پروژه  بصورت فایل قابل ویرایش پاورپوینت(pptx) در 224 اسلاید برای رشته کامپیوتر در پایین همین…

 • تخمین تراوایی با استفاده از نمودارهای چاه پیمایی،تحلیل اطلاعات آنالیز مغزه و کاربرد منطق فازی در آن

  آنالیز رگرسیونی,تحلیل اطلاعات آنالیز مغزه و کاربرد منطق فازی در آن,تخمین تراوایی با استفاده از نمودارهای چاه پیمایی،تحلیل اطلاعات آنالیز مغزه و کاربرد منطق فازی در آن,خصوصیات پتروفیزیکی سنگ مخزن,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی,زمین شناسی و ارزیابی پتروفیزیکی…

 • مقایسه موتورهای کاوش و ابر موتورهای کاوش و تعیین میزان همپوشانی میان آنها در بازیابی اطلاعات کشاورزی

  ابر موتورهای کاوش,بازیابی اطلاعات کشاورزی,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی,مقایسه موتورهای کاوش و ابر موتورهای کاوش و تعیین میزان همپوشانی میان آنها در بازیابی اطلاعات کشاورزی,موتورهای کاوش بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مقایسه موتورهای کاوش…

 • مقاله رشته علوم اجتماعی با عنوان بزهكاری به عنوان آسیب اجتماعی

  استراتژی های پیشگیری از بزهكاری,انجام پایان نامه رشته علوم اجتماعی,بزه,بزهكاری,بزهكاری نوجوانان,پایان نامه,پیشگیری از جرم,خرید پایان نامه رشته علوم اجتماعی,دانلود مقاله رشته علوم اجتماعی با عنوان اوقات فراغت,فایلینا,مدل تحلیلی بررسی عوامل موثر بر بزهكاری نوجوانان,مقاله رشته علوم اجتماعی با عنوان بزهكاری…

 • مبانی نظری بررسی ارتباط بین سرمایه فکری شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران و توسعه انسانی

  ارتباط بین سرمایه فکری شرکت های بورس تهران و توسعه انسانی,ارتباط سرمایه فکری و توسعه انسانی,تاثیر سرمایه فکری بر شاخص توسعه انسانی,سرمایه فکری در شرکت های بورس,شاخص توسعه انسانی در شرکت های بورس,مبانی نظری ارتباط بین سرمایه فکری و ت,مبانی…

 • ارزیابی عملكرد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 88

  ارزیابی عملكرد,ارزیابی عملكرد اجرای اصل 44,ارزیابی عملكرد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 88,ارزیابی عملکرد دستگاه ها و نهادهای مرتبط,اصل 44 قانون اساسی,دانلود پایان نامه رشته مدیریت,دانلود پایان نامه مدیریت بازدید کننده عزیز در حال مشاهده…

 • مبانی نظری تاثیر بکارگیری مدیریت استعداد بر تعهد سازمانی کارکنان

  بکارگیری مدیریت استعداد در بین کارکنان ناجا,رابطه مدیریت استعداد و تعهد سازمانی,مبانی نظری تاثیر بکارگیری مدیریت استعداد بر تعهد سازمانی کارکنان,مبانی نظری تاثیر مدیریت استعداد بر تعهد سازمانی کارکنان,مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان ناجا,مبانی نظری مدیریت استعداد,مدل مفهومی مدیریت استعداد…

 • نظریات نوین تعهد سازمانی و ویژگیهای شغلی و ارتباط این دو

  دانلود پایان نامه تعهد سازمانی,دانلود پایان نامه رشته مدیریت,دانلود پایان نامه مدیریت,دانلود پایان نامه ویژگیهای شغلی,سطوح مختلف تعهد سازمانی,مفهوم جدید برای تعهد سازمانی,نتایج مطلوب و نامطلوب سطوح مختلف تعهد سازمانی و ارائه مفهوم جدید برای آن,نظریات نوین تعهد سازمانی و…

 • مفهوم و ماهیت خلاقیت و بررسی عوامل تاثیر گذار بر نوشتن خلاق

  بررسی عوامل تاثیر گذار بر خلاقیت نوشتاری,بررسی عوامل تاثیر گذار بر نوشتن خلاق,دانلود پایان نامه خلاقیت نوشتاری,دانلود پایان نامه رشته علوم تربیتی,دانلود پایان نامه نوشتن خلاق,عوامل موثر بر پروش خلاقیت نوشتاری,مفهوم و ماهیت خلاقیت و بررسی عوامل تاثیر گذار بر…

 • پایان نامه رشته حسابداری با عنوان كنترل داخلی در حسابداری

  پایان نامه رشته حسابداری با عنوان كنترل داخلی در حسابداری,دانلود پایان نامه حسابداری,دانلود پایان نامه رشته حسابداری,دانلود پایان نامه كنترل داخلی در حسابداری,دانلود پروژه كنترل داخلی در حسابداری,طراحی یك سیستم داخلی,كنترل داخلی در حسابداری,كنترل‌های داخلی اداری بازدید کننده عزیز در…

 • بلوغ سازمانی در مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات

  بلوغ سازمانی,بلوغ سازمانی در مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات,بلوغ فرآیند نرم افزار,پاورپوینت مدیریت,خرید پاورپوینت رشته مدیریت,دانلود پاورپوینت رشته مدیریت,دانلود پاورپوینت مدیریت,فناوری اطلاعات,مدلسازی پروژه,مدیریت پروژه بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بلوغ سازمانی در مدیریت پروژه های فناوری…

 • تجزیه و تحلیل و پیاده سازی وب سایت مدرسه

  پیاده سازی وب سایت مدرسه با ASPNET,تجزیه و تحلیل و پیاده سازی وب سایت مدرسه,دانلود پروژه برنامه نویسی,دانلود پروژه پیاده سازی وب سایت مدرسه,دانلود پروژه تجزیه و تحلیل وب سایت مدرسه,دانلود پروژه وب سایت مدرسه بازدید کننده عزیز در حال…

 • افزایش ظرفیت واحد تقطیر در پالایشگاه نفت با طراحی مجدد

  افزایش ظرفیت واحد تقطیر,افزایش ظرفیت واحد تقطیر در پالایشگاه نفت با طراحی مجدد,افزایش کارایی واحد تقطیر نفت خام,دانلود پایان نامه تقطیر پیشرفته نفت خام,دانلود پایان نامه تقطیر نفت خام,رفع تنگناهای افزایش ظرفیّت واحد تقطیر,رفع محدودیتهای افزایش ظرفیت واحد تقطیر بازدید…

 • پروژه و پایان نامه مهندسی کامپیوتر و آی تی با عنوان ارائه مدلی جهت تخمین ارزش اطلاعات با استفاده از روشهای داده‌كاوی

  fileina,انجام پروژه و پایان نامه مهندسی کامپیوتر,پروژه و پایان نامه مهندسی کامپیوتر و آی تی با عنوان ارائه مدلی جهت تخمین ارزش اطلاعات با استفاده از روشهای داده‌كاوی,تخمین ارزش اطلاعات,دانلود پروژه و پایان نامه مهندسی کامپیوتر و آی تی با…

 • پرسشنامه بررسی عوامل موثر بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در سازمان

  پرسشنامه بررسی عوامل موثر بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در سازمان,دانلود پرسشنامه بررسی عوامل موثر بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در سازمان,سرمایه اجتماعی,سرمایه ارتباطی,سرمایه ساختاری,سرمایه شناختی,عوامل موثر بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش,مدیریت دانش بازدید کننده عزیز در…

 • اخلاق در فرآیند پژوهش علمی

  اخلاق پژوهشی چیست,اخلاق در پژوهش,اخلاق در پژوهش pdf,اخلاق در فرآیند پژوهش علمی,تاریخچه اخلاق در پژوهش,کاربرد اخلاق در پژوهش چیست,مقاله اخلاق در پژوهش,ملاحظات اخلاقی در انجام پژوهش بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام اخلاق در فرآیند پژوهش علمی…

 • معرفی، ساخت و نگهداری سدهای لاستیکی و کاربرد آنها (194 صفحه)

  دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته سازه های هیدرولیکی,سازه های هیدرولیکی,سدهای لاستیکی,سدهای لاستیکی ساخته شده در ایران,عملکرد سدهای لاستیکی,کاربرد سدهای لاستیکی,معرفی، ساخت و نگهداری سدهای لاستیکی و کاربرد آنها (194 صفحه) بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام…

 • بررسی جهات ابطلال رای داوری با تاکید به نظام حقوقی ایران

  ابطلال رای داوری,بررسی جهات ابطلال رای داوری,بررسی جهات ابطلال رای داوری با تاکید به نظام حقوقی ایران,بطلان رأی داوری,بطلان رأی داوری در حقوق ایران,پایان نامه ابطلال رای داوری,پایان نامه بطلان رأی داوری در حقوق ایران بازدید کننده عزیز در حال…

 • توسعه سیستم‌های كشاورزی سازگار با محیط زیست

  اكوسیستم,توسعه سیستم‌های كشاورزی سازگار با محیط زیست,دانلود مقالات رشته کشاورزی,دانلود مقالات کشاورزی,دانلود مقالات مهندسی کشاورزی,سیستم‌های كشاورزی,كشاورزی سازگار با محیط زیست بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام توسعه سیستم‌های كشاورزی سازگار با محیط زیست هستید. دانلود فایل دانلود…