ارزیابی تاثیر هزینه های دولت بر رشد اقتصادی در ایران

ارزیابی تاثیر هزینه های دولت بر رشد اقتصادی در ایران,بررسی تأثیر مخارج دولت بر روی رشد اقتصادی,بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران,بررسی مخارج دولت,دانلود پایان نامه ارشد اقتصادی,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی,رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی,رشد اقتصادی در ایران
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام ارزیابی تاثیر هزینه های دولت بر رشد اقتصادی در ایران هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی ارزیابی تاثیر هزینه های دولت بر رشد اقتصادی در ایران چکیده  هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده  های سری زمانی در ایران از سال 1350 تا 1385 است. مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد مطابق با مدل رم (1986) می باشد که مخارج دولت به مخارج سرمایه گذاری، مخارج مصرفی و مخارج سرمایه گذاری انسانی تفکیک می شود. مخارج سرمایه گذاری دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد. همین طور مخارج سرمایه گذاری انسانی نیز در بلند مدت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.  مخارج مصرفی دولت در این مدت تأثیر منفی و معنا داری روی رشد اقتصادی دارد. سرمایه گذاری خصوصی دارای یک تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی است. نتایج حاکی از آن است که بیشترین تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی مربوط به مخارج سرمایه گذاری انسانی است. کل مخارج دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد و این درحالی است که مخارج سرمایه گذاری دولت، روی سرمایه گذاری بخش خصوصی تأثیر منفی و معنی داری دارد. افزایش مخارج عمرانی دولت روی رشد اقتصادی یک تأثیر مثبت و معنی داری دارد. درحالی که افزایش مخارج جاری دولت تأثیر منفی و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.  درست است که مخارج سرمایه گذاری دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد اما نباید فراموش کرد که این سرمایه گذاری در تضاد با سرمایه گذاری بخش خصوصی است که آن نیز تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد. به نظر می رسد که دولت باید بیشترین سرمایه گذاری را روی سرمایه انسانی داشته باشد و در تقویت بیشتر بخش خصوصی، با کاهش سرمایه گذاری خود و دادن فضای بیشتر و مطمئن تر برای بخش خصوصی از طریق اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی بکوشد. دولت باید از مصرف گرایی فاصله بگیرد و مخارج مصرفی خود را به حداقل برساند.  واژه  های کلیدی: مخارج دولت رشد اقتصادی سرمایه گذاری پیشگفتار  موضوع دخالت و حضور دولت در اقتصاد از مقولاتی است که همواره مورد توجه و نقد و بررسی اقتصاددانان بوده است. این امر پس از بحران بزرگ ( 1930 ) بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.تفکر حاکم در دهه 30 این بود که اقتصاد آزاد ذاتاً بی ثبات است و اگر اقتصاد به حال خود ر ها شود، در بحران فرو می رود. در آن دوران اقتصاد کلاسیک هیچ نظریه مناسبی برای حل مشکلات نداشت. اما اقتصاددانان کنیزی به گسترش حضور دولت و افزایش مخارج دولتی تأکید ورزیدند. به طور کلی مشخصه ی اصلی الگوی ارائه شده از سوی کینزین  ها افزایش دخالت دولت بوده است. از آن پس بسیاری از اقتصاددانان مداخلات دولت و رشد هزینه  های دولتی را لازمه ی رشد اقتصادی دانسته و درنتیجه تمایل به افزایش مخارج دولت دردوران بعد از جنگ جهانی دوم تشدید گردید. اما با پدیدار شدن مکاتبی چون مکتب اصالت پول، مخالفت با حضور دولت در اقتصاد و گسترش مخارج دولتی (در دهه 70) شدت یافت. این عده بر این اعتقاد بودند که اگر اقتصاد به حال خود ر ها شود، با ثبات تر از دورانی است که دولت آن را با سیاست  های مصلحتی اداره کند. آن ها ریشه اصلی نابسامانی  ها را اقدامات نامناسب دولت می دانستند. با طرح نظریات اقتصاددانان طرفه عرضه در آمریکا (ابتدای دهه 80) حرکت در جهت کوچکتر شدن دولت شکل گرفت. مشخصه ی اصلی این گروه تأکید بر کاهش دریافت  های مالیاتی از سوی دولت (با توجه به اثر انگیزشی) و به تبع آن کاهش در مخارج دولت بود. طرح نظریات اقتصاددانان طرف عرضه در دهه 80 منجر به شروع تحقیقات گسترده ای در رابطه با نقش دولت بر روی متغیر های کلان اقتصادی و از جمله رشد اقتصادی با استفاده از تکنیک  های اقتصادسنجی شد.  در طول دهه گذشته بسیاری از دولت  ها با توسل به سیاست آزادسازی اقتصادی، حجم فعالیت  های بودجه ای خود را کاهش داده اند. در این رابطه دو نظر کاملاً متفاوت میان اقتصاددانان وجود داشته است. از یک سو برخی معتقدند که مخارج دولتی صرفنظر از نوع مصرفی یا سرمایه ای آن، آثار زیان باری بر عملکرد اقتصاد و رشد اقتصادی بر جای می گذارد. چرا که به نظر آن ها سیاست  های متمرکز در سطح کلان، فقدان انگیزه سود و عدم وجود شرایط رقابتی (که از ویژگی‌های بارز عملکرد دولت هستند) منجر به عدم کارایی در فرایند تولید می گردد. اما گروهی دیگر همواره با در نظر داشتن مشکلات عملکرد بخش خصوصی از جمله تشکیل بنگاه  های انحصاری و نیز گرایش اقتصاد به سمت توزیع نامتعادل درآمدی، فعالیت  های دولت را در بسیاری از زمینه‌ ها ضروری می دانند.  فهرست مطالب فصل اول – کلیات  مقدمه – تعریف مسأله و بیان سؤال های اصلی تحقیق – ضرورت انجام تحقیق – فرضیه  های تحقیق – اهداف تحقیق – روش انجام تحقیق – روش و ابزار گردآوری اطلاعات فصل دوم – مروری بر ادبیات موضوع  – تعریف دولت و ماهیت آن – بررسی نظریه‌ها و مكاتب اقتصادی با تأكید بر جایگاه دولت — مكتب مرکانتیلیسم — مكتب فیزیوکراسی — مکتب کلاسیک الف- آدام اسمیت ب- ژان باتیست سه ج- توماس رابرت مالتوس د- دیوید ریکاردو هـ- جان استوارت میل — مکتب ناسیونالیسم اقتصادی — مکتب لیبرالیسم (آزادی طلبی) الف- فردریک باستیا ب- شارل دونوایه — مکتب نئوکلاسیک — نظام بی دولتی یا آنارشیزم — مکتب دیریژیسم (اقتصاد ارشادی) — مکتب نئولیبرالیسم — مكتب کینزیسم — مكتب نئوکاپیتالیسم (سرمایه‌داری نوین) فصل سوم – مروری بر پیشینه تحقیق   – از دیدگاه نظری – از دیدگاه تجربی — بررسی تحقیقات انجام شده در سایر کشور ها — بررسی تحقیقات انجام شده در ایران فصل چهارم – ساختار مدل  – مقدمه – ساختار مدل – تبیین مدل فصل پنجم – تخمین الگو و تفسیر اقتصادی نتایج   – مقدمه – سری  های زمانی غیرساکن – روش خودتوضیح برداری با وقفه  های گسترده – الگوی تصحیح خطا – منابع آماری – نتایج تخمین الگو – تفسیر اقتصادی نتایج فصل ششم – نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات  نتیجه گیری ارائه پیشنهادات پیوست  ها:  داده‌‌های آماری نتایج کامپیوتری جدول‌های آماری فهرست منابع

 • معرفی باغ ایرانی و مراکز فرهنگی،ورزشی و توریستی لرستان

  دانلود مقاله باغ ایرانی,دانلود مقاله رشته معماری,مراکز توریستی لرستان,مراکز فرهنگی لرستان,مراکز ورزشی لرستان,معرفی باغ ایرانی و مراکز فرهنگی،ورزشی و توریستی لرستان,هنر باغ سازی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام معرفی باغ ایرانی و مراکز فرهنگی،ورزشی و توریستی…

 • پروپوزال و طرح تفصیلی شناسایی نقاط مساله ساز سازمان و ارائه مدلی جامع برای ارزیابی پیاده سازی ERP در آن

  ارزیابی پیاده سازی erp در سازمان های دولتی,پروپوزال erp,پروپوزال ارزیابی آمادگی سازمان برای پیاده سازی ERP,پروپوزال برنامه ریزی منابع سازمانی,پروپوزال عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی ERP,پروپوزال و طرح تفصیلی شناسایی نقاط مساله ساز سازمان و ارائه مدلی جامع برای ارزیابی…

 • پروپوزال ارزیابی رابطه یادگیری سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی

  پروپوزال ارزیابی رابطه یادگیری سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی,پروپوزال رابطه یادگیری سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی,رابطه یادگیری سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی,رفتار شهروندی سازمانی,رفتار شهروندی سازمانی در سازمانهای دولتی,یادگیری سازمانی,یادگیری سازمانی در سازمانهای دولتی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده…

 • مقاله رشته اقتصاد با عنوان تاثیر کسری بودجه بر نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران

  fileina,خرید مقاله و تحقیق رشته اقتصاد,دانلود مقاله رشته اقتصاد با عنوان تاثیر کسری بودجه بر نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران,رابطه مبادله,سیستم همکاری در فروش فایل,صادرات غیر نفتی,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,کسری بودجه,مقاله رشته اقتصاد با عنوان تاثیر کسری بودجه…

 • بهبود عملکرد پروتکلهای XLEACH و LEACH در جهت افزایش احتمال انتخاب سرگروه شدن گره در شبکه های حسگر بیسیم

  بهبود عملکرد پروتکلهای XLEACH و LEACH در جهت افزایش احتمال انتخاب سرگروه شدن گره در شبکه های حسگر بیسیم,پروتکلهای مسیریابی,پروتکلهای مسیریابی پویا,شبکه های حسگر,شبکه های حسگر بیسیم بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بهبود عملکرد پروتکلهای XLEACH…

 • مقاله ارزیابی بهره مندی از مدیریت دانش در تصمیم گیران مدیران

  پیاده سازی مدیریت دانش در سازمانها,رابطه مدیریت دانش و تصمیم‌گیریهای مدیران مدارس,مدیریت دانش در تصمیم‌گیریهای مدیران مدارس,مقاله ارزیابی بهره مندی از مدیریت دانش در تصمیم گیران مدیران,مقاله جایگاه مدیریت دانش در تصمیم‌گیریهای مدیران مدارس,نقش مدیریت دانش در تصمیم‌گیریهای مدیران,هدف از…

 • دقت پیش‌بینی سود و بازده سهام شركتها در دورة نخستین عرضه عمومی سهام

  اندازه‌گیری خطای پیش‌بینی سود هر سهم توسط مدیران,پیش‌بینی سود و بازده سهام,دانلود پروپوزال آماده حسابداری,دقت پیش‌بینی سود و بازده سهام شركتها در دورة نخستین عرضه عمومی سهام,سود و بازده,محاسبه بازده اولیه سهام جدید,محاسبه بازده غیرعادی سهام جدید,نمونه پروپوزال آماده حسابداری…

 • دانلود پایان نامه مفاهیم حسابرسی

  انواع حسابرسی,دانلود پایان نامه حسابداری,دانلود پایان نامه حسابرسی,دانلود پایان نامه رشته حسابداری,دانلود پایان نامه رشته حسابداری با عنوان مفاهیم حسابرسی,دانلود پایان نامه مفاهیم حسابرسی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام دانلود پایان نامه مفاهیم حسابرسی هستید. دانلود…

 • نقش شبكه‌های عصبی در مسیریابی انرژی آگاه

  دانلود مقالات ارشد هوش مصنوعی,دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته هوش مصنوعی,دانلود مقالات هوش مصنوعی,شبكه‌های عصبی,شبکه های حسگر بیسیم,مسیریابی انرژی آگاه,نقش شبكه‌های عصبی در مسیریابی انرژی آگاه بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام نقش شبكه‌های عصبی در مسیریابی…

 • پیش بینی بازده سهام بر اساس حجم معاملات سهام

  اثر حجم معامله در رابطه بین سود و بازده,بازده سهام,پیش بینی بازده سهام,پیش بینی بازده سهام بر اساس حجم معاملات سهام,حجم معاملات سهام,حجم معامله در بورس,دانلود مقاله حجم معامله,دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حسابداری,مدل پرابیت بازدید کننده عزیز در حال…

 • کاربرد تجربی: واکسن تب برفکی در آمریکای جنوبی

  کاربرد تجربی: واکسن تب برفکی در آمریکای جنوبی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام کاربرد تجربی: واکسن تب برفکی در آمریکای جنوبی هستید. دانلود فایل نمونه ترجمه کاربرد چارچوب  نظریه بازی برای آمریکای جنوبی، یک قاره که…

 • بررسی رفتار کمانش جانبی پیچشی جان تیر لانه زنبوری و مدلسازی سازه ای آن

  بررسی رفتار کمانش جانبی پیچشی جان تیر لانه زنبوری و مدلسازی سازه ای آن,پدیده کمانش جانبی پیچشی,تیر لانه زنبوری,تیر و ستون دوبل ناودانی تسمه دار,دانلود پایان نامه عمران,دانلود پایان نامه مهندسی عمران,رفتار کمانش جانبی پیچشی جان تیر لانه زنبوری,مدلسازی سازه…

 • حسابداری انبار و روش اجرایی آن

  حسابداری انبار,حسابداری انبار و روش اجرایی آن,دانلود مقاله حسابداری انبار,دانلود مقاله حسابداری انبار و روش اجرایی آن,دانلود مقاله روش اجرایی حسابداری انبار,روش اجرایی حسابداری انبار,مدیریت انبارداری بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام حسابداری انبار و روش اجرایی…

 • روالهای تحمل پذیر اشکال برای رسیدن به قابلیت دسترسی بالا در سیستم های مبادله پیام

  افزایش قابلیت اطمینان و قابلیت دسترسی بالا در رایانش ابری,بازیافت در سیستم‌های مبادلة پیام,تكنیكهای افزایش قابلیت اطمینان در رایانش ابری,تكنیكهای قابلیت دسترسی بالا در رایانش ابری,روالهای تحمل پذیر اشکال,روالهای تحمل پذیر اشکال برای رسیدن به قابلیت دسترسی بالا در سیستم…

 • نظریه ها،مدلها،نتایج و الگوهای تعهد سازمانی و ویژگیهای شغلی

  دانلود پایان نامه تعهد سازمانی,دانلود پایان نامه رشته مدیریت,دانلود پایان نامه مدیریت,سطوح مختلف تعهد سازمانی,مفهوم جدید برای تعهد سازمانی,نتایج مطلوب و نامطلوب سطوح مختلف تعهد سازمانی و ارائه مفهوم جدید برای آن,نظریه ها،مدلها،نتایج و الگوهای تعهد سازمانی و ویژگیهای شغلی…

 • مقاله رشته اقتصاد با عنوان اقتصاد اسلامی

  fileina,اقتصاد اسلامی,انجام پروژه و پایان نامه رشته اقتصاد,دانلود مقاله رشته اقتصاد با عنوان اقتصاد اسلامی,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,صاحبان‌ مکاتب‌ مختلف‌ اقتصادی,فروش فایل,فروشگاه ساز فایلینا,فروشگاه فایل,مقاله رشته اقتصاد با عنوان اقتصاد اسلامی,نظام اقتصادی,همکاری در فروش,همکاری در فروش فایل بازدید…

 • اهل بیت در قرآن با توجه به آیه تطهیر

  آیه تطهیر,آیه تطهیر چیست,آیه تطهیر در تفسیر پیامبر,اهل بیت در قرآن,اهل بیت در قرآن با توجه به آیه تطهیر,دانلود پایان نامه آیه تطهیر,دانلود پایان نامه معارف و الهیات,سوره آیه تطهیر بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام اهل…

 • مبانی نظری تاثیر کیفیت درک شده و اعتبار برند بر ابعاد ارزش ویژه برند سبز

  ابعاد ارزش ویژه برند سبز,ارزش درک شده برند سبز,اعتبار برند,تاثیر اعتبار برند بر ابعاد ارزش ویژه برند سبز,تاثیر کیفیت درک شده بر ابعاد ارزش ویژه برند سبز,عوامل موثر بر ارزش ویژه برند سبز,کیفیت درک شده برند,مبانی نظری ارزش ویژه برند…

 • بررسی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضایی

  اعتراض به آراء دادگاهها,اعتراض به آراء مراجع قضایی,انوع حق اعتراض به آراءدادگاهها,بررسی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضایی,دانلود پایان نامه اعتراض به آراء دادگاهها,دانلود پایان نامه اعتراض به آراء مراجع قضایی,قاعده اسقاط حق بازدید کننده عزیز در حال مشاهده…

 • مبانی نظری پیاده سازی موفق ERP با ارائه چارچوبی از مدیریت دانش

  پیاده سازی موفق erp در سازمان,عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی ERP,عوامل کلیدی موفقیت erp,عوامل کلیدی موفقیت پیاده سازی ERP,مبانی نظری erp,مبانی نظری برنامه ریزی منابع سازمانی,مبانی نظری پیاده سازی موفق ERP با ارائه چارچوبی از مدیریت دانش,مبانی نظری پیاده سازی…

 • ماهیت شکل پذیری و طراحی لرزه ای اتصالات با رویکردی جدید در قابهای خمشی فولادی

  دانلود پایان نامه رشته عمران,دانلود پایان نامه طراحی لرزه ای اتصالات,دانلود پایان نامه عمران,شکل پذیری قابهای خمشی فولادی,فلسفه شکل پذیری و طراحی لرزه ای اتصالات,فولاد پرمقاومت,ماهیت شکل پذیری و طراحی لرزه ای اتصالات با رویکردی جدید در قابهای خمشی فولادی…

 • امكان سنجی و پیاده سازی اتوماسیون در شبكه توزیع شهرستان ساری

  fileina,اتوماسیون توزیع,امكان سنجی و پیاده سازی اتوماسیون در شبكه توزیع شهرستان ساری,انرژی توزیع نشده,پخش بار,خرید مقاله و تحقیق برق,ركلوزینگ,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,كلیدهای كنترل از راه دور,همکاری در فروش فایل بازدید کننده عزیز در حال مشاهده…

 • تورم كیفری، عوامل و پیامدها

  آزادی,تورم,تورم كیفری، عوامل و پیامدها,دانلود مقالات حقوقی,دانلود مقالات رشته حقوق,دانلود مقاله تورم كیفری,دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق,دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق,دولت,شهروند,عوامل و پیامدهای تورم كیفری,قانون كیفری,مفهوم تورم كیفری بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام تورم كیفری،…

 • پاورپوینت کنترل و سازماندهی در نظام اداری فرا ملی

  پاورپوینت کنترل و سازماندهی در نظام اداری فرا ملی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پاورپوینت کنترل و سازماندهی در نظام اداری فرا ملی هستید. دانلود فایل پاورپوینت کنترل و سازماندهی در نظام اداری فرا ملی قابل…

 • ارزیابی و انتخاب بهترین تراکم بوته گندم دوروم برای حداكثر عملكرد در سطوح مختلف تنش کم آبی

  ارزیابی و انتخاب بهترین تراکم بوته گندم دوروم برای حداكثر عملكرد در سطوح مختلف تنش کم آبی,بهترین تراکم بوته گندم دوروم,بهترین تراکم بوته گندم دوروم در تنش خشکی,بهترین تراکم بوته گیاه گندم دوروم,حداكثر عملكرد برداشت بوته گندم دوروم,دانلود پایان نامه…

 • بررسی مقایسه ای مصلحت درفقه امامیه و اهل سنت

  بررسی مقایسه ای مصلحت درفقه امامیه و اهل سنت,دانلود پایان نامه رشته فقه و معارف اسلامی,دانلود پایان نامه فقه و معارف اسلامی,دانلود پایان نامه مصلحت در اسلام,دانلود پایان نامه مصلحت درفقه,دانلود پایان نامه مصلحت درفقه امامیه,دانلود پایان نامه مصلحت درفقه…

 • ارائه تبلیغ اینترنتی به مشتری با استفاده از تکنیک های داده کاوی بر حسب علایق و سلیقه او

  ارائه تبلیغ اینترنتی به مشتری با استفاده از تکنیک های داده کاوی بر حسب علایق و سلیقه او,بکارگیری روشهای داده کاوی در شخصی سازی تبلیغات الکترونیکی,پایان نامه شخصی سازی تبلیغات اینترنتی,دانلود پایان نامه ارشدداده کاوی,دانلود پایان نامه داده کاوی,شخصی سازی…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی

  ادبیات نظری تحقیق ساختار سازمانی,پیشینه پژوهش ساختار سازمانی,پیشینه تحقیق ساختار سازمانی,دانلود پیشینه تحقیق ساختار سازمانی,دانلود مبانی نظری ساختار سازمانی,فصل دوم پایان نامه ساختار سازمانی,مبانی نظری ساختار سازمانی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی…

 • مطالعه تطبیقی تاثیر غرر در معاملات در حقوق ایران،مصر و فرانسه

  تاثیر غرر در معاملات,تاثیر غرر در معاملات در حقوق ایران,تاثیر غرر در معاملات در حقوق فرانسه,تاثیر غرر در معاملات در حقوق مصر,دانلود مقاله غرر در معامله,غرر در معاملات,مطالعه تطبیقی تاثیر غرر در معاملات در حقوق ایران،مصر و فرانسه,مفاهیم مشابه غرر,مفهوم…

 • چالش پیاده سازی موفق سیستم های مدیریت دانش

  پیاده سازی مدیریت دانش,پیاده سازی موفق مدیریت دانش,چالش پیاده سازی موفق سیستم های مدیریت دانش,چالش پیاده سازی موفق مدیریت دانش,عوامل موثر بر پذیرش مدیریت دانش در سازمانهای ایرانی,مدیریت دانش در سازمانهای ایرانی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با…