ارکان و عناصر مشارکت در قتل عمد

ارکان مشارکت در قتل عمد,ارکان و عناصر مشارکت در قتل عمد,دانلود پایان نامه مشارکت در قتل عمد,عناصر مشارکت در قتل عمد,مجازات شرکت در جرم,مجازات مشارکت درقتل,مشارکت در جرم,مشارکت در قتل عمد
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام ارکان و عناصر مشارکت در قتل عمد هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه رشته حقوق ارکان و عناصر مشارکت در قتل عمد چکیده  قتل نفس از بزرگ‌ترین صدمات بدنی است که علیه بشر اتفاق می‌افتد و ازجمله جرایمی است که همیشه منفور بوده و از قدیم‌الایام، بشر در مقابل قتل واکنش و عکس‌العمل شدیدی نشان داده است. علمای حقوق کیفری وقتی جرم را بر مبنای شدت و ضعف طبقه‌بندی می‌نمایند، قتل در صدر آن قرار می‌گیرد. در حقوق اسلام، قتل نفس از بزرگ‌ترین گناهان محسوب می‌شود، به‌طوری‌که در آیه‌ی 32 سوره‌ی مائده در قرآن کریم، کشتن انسان بی‌گناه معادل کشتن تمام انسان‌ها تلقی شده است. ازاین‌رو از قدیم‌الایام در نظام‌های حقوقی مختلف مجازات‌های سنگینی برای مرتکبان این دسته جرایم پیش‌بینی‌شده است. در شرکت در قتل لازم نیست که شرکاء از قصد مجرمانه هم اطلاع داشته باشند بنابراین چنانچه دو نفرکه از قصد مجرمانه یکدیگر علم و اطلاع نداشته باشند ، مرتکب قتلی شوند بنحوی که بین عمل آنها و سلب حیات رابطه علیت وجود داشته باشد شرکاء در قتل محسوب می شوند و این مورد که در شرکت در قتل یکی از شرکاء به صورت عمدی و دیگری بصورت غیرعمد شرکت داشته باشند فرض صحیح است . ودر قوانین کشور مصر نیز شرط اول در بزه شرکت در قتل عمد تعدد فعل است و شرط دوم تعدد فاعل بگونه ای که نتیجه جنایت قتل که همان فوت است می بایست توسط یکسری اعمالی که از تعدادی افراد سر می زند محقق شود. و به ناچار باید یکسری اعمال و تعدادی فاعل باشند و مشارکت درجرم قتل درحقوق مصر بگونه ای مختلف می باشد که در قانون و شرع آمده است (شرع منظور و مدنظر شرع اسلام ونظرات فقهای عامه مخصوصا شافعی و مالکی است) از جمله شرکت مستقیم در قتل، زمینه چینی برای قتل، موجب قتل شدن ، تشویق به قتل و دستور به قتل. مجازات شرکت در قتل در کشور ایران همان مجازات فاعل مستقل است یعنی قصاص و در صورت تحقق بزه شرکت در قتل عمد مرتکبین به مجازات قصاص محکوم می شوند و تفاوت این مورد با شرکت به جرائم دیگر آن است که بایستی مازاد دیه قتل یک نفر (مقتول) وقصاص چند نفر (شرکاء = قاتلین) قبلا از سوی اولی دم پرداخت شود. و چنانچه ولی دم نتواند پرداخت فاضل دیه نماید فقط می تواند یک نفر از آنها را قصاص نماید. و شرکت در قتل در حقوق کیفری مصر مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه را در نظر گرفته است و این نشان دهندة تاثیرات حقوق فرانسه در این کشور می باشد و مصادیق قانونی آن در مواد 234 و 235 و 40 و 41 قانون العقوبات آن کشور جرم انگاری شده است . واژگان كلیدی: شرکت در قتل عمد ارکان مشارکت در قتل عمد عناصر مشارکت در قتل عمد فهرست مطالب پیشگفتار   چکیده  مقدمه  الف ) بیان موضوع  ب ) اهداف و کاربردها ج) پرسش ها د ) فرضیه ها  ه ) روش تحقیق و موانع آن – روش تحقیق – موانع و مشکلات  بخش یکم:مفاهیم و پیشینه شرکت درجرم درحقوق ایران و کشور و مصر  فصل اول – واژه شناسی  فصل دوم – شرکت در جرم گفتار اول – تعریف شرکت در جرم  الف ) تعریف لغوی  ب ) تعریف حقوقی 1) تعریف شرکت در جرم در حقوق ایران  2) تعریف شرکت در جرم در حقوق کشور مصر ج) مقایسه معاونت و شرکت در جرم  گفتار دوم – انواع شرکت در جرم و ارکان آن  الف ) انواع شرکت در جرم  1) شرکت در جرائم عمدی 2) شرکت در جرم غیرعمد  ب ) ارکان شرکت در جرم 1) ارکان شرکت در جرم در حقوق ایران  1-1) رکن قانونی  1-2) رکن مادی  1-3) رکن معنوی 1-4) مجازات شرکت در جرم  2)ارکان شرکت در جرم در حقوق مصر  2-1) رکن قانونی  2-2) رکن مادی 2-3) رکن معنوی  2-4) مجازات شرکت در جرم  مبحث دوم – قتل عمد  گفتار اول – تعریف قتل عمد  الف ) تعریف لغوی  ب ) تعریف حقوقی 1) تعریف قتل عمد در حقوق ایران  2) تعریف قتل عم در حقوق مصر گفتار دوم – انواع قتل عمدو ارکان آن  الف) انواع قتل عمد 1) قتل عمد محض  2) قتل عم تبعی  ب) ارکان قتل عمد 1) رکن قانونی  2) رکن مادی 3) رکن معنوی  فصل دوم – تاریخچه شرکت در قتل عمد در حقوق ایران و مصر  مبحث اول – تاریخچه شرکت در قتل عمد در حقوق ایران مبحث دوم – تاریخچه شرکت در قتل عمد درحقوق مصر بخش دوم – ماهیت و عناصر شرکت در قتل عمد در حقوق ایران و مصر  مبحث اول – ماهیت و انواع شرکت در قتل عمد  گفتار اول – تعریف شرکت در قتل عمد  الف ) تعریف لغوی ب ) تعریف حقوقی 1) در حقوق ایران  1- الف) تعریف جرم شرکت درقتل عمد از دیدگاه حقوق عرفی 2- الف) تعریف جرم شرکت در قتل عمد از دیدگاه قانون مجازات  2) در حقوق مصر ج ) تعریف فقهی 1) فقه امامیه 2) فقه عامه  گفتار دوم – انواع شرکت در قتل عمد الف ) در حقوق ایران  1) انواع شرکت در قتل عمدی از حیث رکن معنوی 1-1) شرکت در قتل عمدی باسبق تصمیم 1-2) شرکت در قتل عمدی با توافق آنی 1-3) شرکت در قتل عمدی بدون علم و اطلاع شرکاء از شرکت یکدیگر 2) شرکت در قتل عمدی از نظر میزان تاثیر در جنایت  ب ) در حقوق مصر  1) مشارکت بصورت مستقیم 2) مشارکت بصورت تمالو ( زمینه چینی در قتل)  3) اشتراک از راه مساعده  4) اشتراک با تشویق کردن 5) اشتراک در توطئه چینی کردن (هم پیمانی) گفتار سوم – مقایسه اجمالی فی مابین شرکت در قتل عمدی و منازعه منتهی به فوت مبحث دوم – عناصر سازنده شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و مصر  گفتار اول – عنصر قانونی الف ) در حقوق ایران 1) بررسی ماده 212 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 2) بررسی ماده 213 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 3) بررسی ماده 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 4) استثنائات وارد بر شرکت در قتل عمدی ب ) در حقوق مصر گفتار دوم – عنصر مادی  الف ) در حقوق ایران 1) ماهیت عنصر مادی در شرکت در قتل عمدی 2) عمل مرتکبین متعدد (شرکاء) 3) رفتار مرتکبین در سلب حیات از دیگری ب ) درحقوق مصر 1- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت مستقیم 2- عنصر مادی شرکت در قتل عمدی بصورت تمالو 3- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت مساعده 4- عنصر مادی شرت در قتل به صورت تشویق کردن 5- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت توطئه چینی گفتار سوم – عنصر معنوی  الف ) در حقوق ایران  1) ضابطه عمد (همگی قاصد در قتل باشد) 2) هیچیک از مرتکبین قاصد درقتل نباشد 3) ضابطه فعل نوعا” کشنده 1-3) عمل همگی کشنده است  2-3) عمل هیچ یک کشنده نیست 3-3) عمل برخی کشنده است 4) آگاهی مرتکبین از وضعیت خاص مقتول 1-4) همگی آگاه به وضعیت خاص مقتول می باشند 2-4) هیچ یک آگاه به وضعیت خاص مقتول نیستند ب) در حقوق مصر 1)تعریف عنصر روانی از دیدگاه حقوقدانان مصر کتاب نامه  کتب فارسی کتب عربی نشریات و مقالات 

 • بررسی عوامل مؤثر بر قاچاق کالا و ارز و تاثیر آن بر اقتصاد ملی

  بررسی عوامل مؤثر بر قاچاق کالا و ارز و تاثیر آن بر اقتصاد ملی,تاثیر قاچاق بر اقتصاد ملی,دانلود مقالات اقتصاد,دانلود مقالات رشته اقتصاد,دانلود مقاله قاچاق کالا و ارز,قاچاق,قاچاق کالا و ارز بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام…

 • پروپوزال مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌

  انواع مرور زمان,پروپوزال مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌,تعریف مرور زمان,دانلود پروپوزال رشته حقوق,دانلود نمونه پروپوزال رشته حقوق,مرور زمان چیست,مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پروپوزال مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق…

 • پروپوزال بررسی تاثیر یادگیری الکترونیکی بر عملکرد کارکنان

  استقرار مدیریت دانش در سازمان بازرسی,پروپوزال بررسی تاثیر یادگیری الکترونیکی بر عملکرد کارکنان,پروپوزال تاثیر مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی,پروپوزال مدیریت دانش,پروپوزال یادگیری الکترونیکی,پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان بازرسی,تاثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی,رابطه مدیریت دانش و یادگیری الکترونیکی,فرآیندهای…

 • پاورپوینت تاریخچه و سیر تحول برنامه ریزی

  انواع روش‏های برنامه‌ریزی,انواع گرایش‌های برنامه‌ریزی,برنامه ریزی (كوتاه مدتمیان مدتبلند مدت),برنامه ریزی برای SBU ها,برنامه ریزی مبت,برنامه‌ریزی در سطح کسب و کار,برنامه‏ریزی عملیاتی,برنامه‏ریزی غلتان,برنامه‌ریزی مشارکتی و تعاملی,پاورپوینت تاریخچه و سیر تحول برنامه ریزی,دانلود پاورپوینت تاریخچه و سیر تحول برنامه ریزی,سیرتکاملی برنامه…

 • توسعه سازمانی و اصلاح ساختار به منظور بروز خلاقیت و نوآوری

  اصلاح ساختار سازمانی,توسعه سازمانی,توسعه سازمانی و اصلاح ساختار به منظور بروز خلاقیت و نوآوری,توسعه سازمانی و بروز خلاقیت و نوآوری,دانلود پایان نامه رشته مدیریت,دانلود پایان نامه مدیریت,سازمان دانش محور,مدیریت دانش بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام توسعه…

 • مقاله رشته اقتصاد با عنوان نوسانات بازارهای اقتصادی

  fileina,اساس استراتژی داد و ستد,انجام پروژه و پایان نامه,اوراق مشاركت,بازارهای اقتصادی,بازارهای اقتصادی چیست ؟,دانلود مقاله رشته اقتصاد با عنوان نوسانات بازارهای اقتصادی,دلالان در بازار,سهام,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,فروش فایل,فروشگاه ساز فایلینا,فروشگاه فایل,مقاله رشته اقتصاد با عنوان نوسانات بازارهای اقتصادی,نوسانات,همکاری…