امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی

استقرار مدیریت دانش,استقرار نظام مدیریت دانش در کتابخانه دانشگاه,امکان سنجی استقرار مدیریت دانش,امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی,امکان سنجی استقرار نظام مدیریت دانش در دانشگاه,پیاده سازی مدیریت دانش,پیاده سازی مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاه,وضعیت کتابخانه دانشگاه اصفهان جهت استقرار مدیریت دانش
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی هستید.

دانلود فایل

دانلود مقاله رشته مدیریت امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی شهر اصفهان بر اساس مدل بکوویتز و ویلیامز چکیده  هدف پژوهش حاضر بررسی امکان پیاده سازی مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی شهر اصفهان بر اساس مدل بکوویتز و ویلیامز است. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی، و جامعه آن کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاهی شهر اصفهان در سال تحصیلی 1388-1389 است. به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول نمونه گیری عمومی کوکران استفاده و تعداد 138 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته با مقیاس پنج درجه ای لیکرت است. روایی صوری پرسشنامه توسط اساتید مجرب تایید و به منظور پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ (80/0) استفاده شد.  برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم افزار آماری SPSS 16 استفاده شد. نتایج نشان داد که امکان پیاده سازی مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی شهر اصفهان بر اساس مدل بکوویتز و ویلیامز پایین تر از حد متوسط (36/19) است و پیاده سازی آن نیز بطور یکسان وجود ندارد. همچنین اختلاف مشاهده شده بین میانگین آزمودنی ها بر اساس عوامل جمعیت شناختی جنسیت، رشته ی تحصیلی، سابقه ی اشتغال، سطح تحصیلات، و نوع کار، و نوع کتابخانه تفاوت معنی داری وجود ندارد (05/0P>)، اما در متغیر سطح تحصیلات در مولفه تسهیم و ارزیابی دانش، تفاوت معناداری وجود دارد (05/0P

 • پروپوزال درونمایه مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس

  بازتاب مضمون مرگ و شهادت در شعر شعرا,پروپوزال درونمایه مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس,دانلود پروپوزال درون مایه شهادت در شعر,دانلود پروپوزال درون مایه مرگ در شعر,درون مایه مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس,مرگ و شهادت…

 • تشخیص کاراکتر با استفاده از شبکه عصبی LVQ

  تشخیص کاراکتر,تشخیص کاراکتر با استفاده از شبکه عصبی LVQ,دانلود مقالات ارشد هوش مصنوعی,دانلود مقالات کارشناسی ارشد هوش مصنوعی,ساختار شبکه های LVQ,شبکه عصبی,شبکه عصبی LVQ,شبکه های عصبی با الگوی یادگیری نظارت شده بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام…

 • داوری تجاری بین المللی

  دانلود مقاله داوری تجاری,دانلود مقاله داوری تجاری بین المللی,داوری بین المللی,داوری تجاری,داوری تجاری بین المللی,مقاله داوری تجاری,مقاله داوری تجاری بین المللی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام داوری تجاری بین المللی هستید. دانلود فایل دانلود مقاله رشته حقوق…

 • شناسایی گونه های سارکوسیستیس در گوسفندان ذبح شده کشتارگاه به روش PCR-RFLP

  آنزیم,انگل,ذبح,زیست شناسی,سارکوسیستوزیس در ایران,سارکوسیستیس,سارکوسیستیس آریتی کنیس,سارکوسیستیس تنلا,سلولی و مولکولی,شناسایی گونه های سارکوسیستیس,شناسایی گونه های سارکوسیستیس در گوسفندان ذبح شده کشتارگاه به روش PCR-RFLP,شهر نهاوند,کشتارگاه,گوسفندان بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام شناسایی گونه های سارکوسیستیس در گوسفندان ذبح…

 • بررسی مقایسه ای نقوش گیاهی گچ بری های کاخ تیسفون با مساجد اصفهان

  بررسی مقایسه ای نقوش گیاهی گچ بری های کاخ تیسفون با مساجد اصفهان,معماری بناهای ایران,معماری بناهای مساجد,نقوش گیاهی در گچبری مساجد,نقوش گیاهی در گچبری های کاخهای ساسانی,نقوش گیاهی گچ بری های کاخ تیسفون,نقوش گیاهی گچ بری های مساجد اصفهان,نقوش گیاهی…

 • بررسی عنصر روانی جرم قتل در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن در حقوق مصر و آمریکا

  بررسی عنصر روانی جرم قتل در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن در حقوق مصر و آمریکا,دانلود مقالات ارشد حقوق جزا و جرم شناسی,دانلود مقالات کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی,عنصر روانی جرم,قتل در حقوق ایران,مطالعه تطبیقی قتل در…

 • بررسی رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی مدیران

  بررسی تاثیر مدیریت دانش بر كارآفرینی,بررسی رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی مدیران,پایان نامه رابطه مدیریت دانش و میزان کارآفرینی مدیران,پایان نامه مدیریت دانش,پایان نامه میزان کارآفرینی,پیاده سازی مدیریت دانش در باشگاه های خصوصی,رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی مدیران,ضرورت کارآفرینی در…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازمانهای مردم نهاد توانمندسازی کودکان خیابانی

  ادبیات نظری توانمندسازی کودکان خیابانی,ادبیات و مبانی نظری توانمندسازی کودکان خیابانی,پیشینه تحقیق توانمندسازی کودکان خیابانی,دانلود مبانی نظری توانمندسازی کودکان خیابانی,فصل دوم پایان نامه توانمندسازی کودکان خیابانی,مبانی نظری توانمندسازی کودکان خیابانی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی کودکان خیابانی,مبانی نظری و پیشینه…

 • نقش جامعه و فرهنگ در تعیین رفتار با تاکید بر نظریه های نابرابری جنسیتی

  دانلود تحقیق نابرابری جنسیتی,دانلود تحقیق نظریه های نابرابری جنسیتی,دانلود تحقیق نقش جامعه و فرهنگ در تعیین رفتار,نابرابری جنسیتی,نظریه های کاتب کلاسیک راجع به نابرابری جنسیتی,نظریه های نابرابری جنسیتی,نقش جامعه و فرهنگ در تعیین رفتار,نقش جامعه و فرهنگ در تعیین رفتار…

 • ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ با ﻋﻨﻮان ارزﻳﺎﺑﻲ UML ﺟﻬﺖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از ﭼﺎرﭼﻮب زﻛﻤﻦ

  ارزﻳﺎﺑﻲ UML,ارزﻳﺎﺑﻲ UML ﺟﻬﺖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از ﭼﺎرﭼﻮب زﻛﻤﻦ,انجام پروژه و پایان نامه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﺮم ا,ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ با ﻋﻨﻮان ارزﻳﺎﺑﻲ UML ﺟﻬﺖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از ﭼﺎرﭼﻮب زﻛﻤﻦ,ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از ﭼﺎرﭼﻮب زﻛﻤﻦ,دانلود ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ رﺷﺘﻪ…

 • تحولات مفهومی فمینیسم و بررسی جنبش زنان در ایران

  بررسی جنبش زنان در ایران,پایان نامه فمینیسم,تحولات مفهومی فمینیسم,تحولات مفهومی فمینیسم و بررسی جنبش زنان در ایران,حقوق زنان و فمینیسم در ایران,سیر تحوّل فمینیسم,فمینیسم اسلامی,فمینیسم در ایران,گرایش های فمینیستی در دوران معاصر بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با…

 • سیستم رتبه بندی سایتها

  اسکریپت سایت برتر,انتخاب سایت برتر,دانلود اسکریپت دایرکتوری,دانلود اسکریپت دسته بندی سایت ها,دانلود اسکریپت فارسی سایت برتر,سیستم رتبه بندی سایتها بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام سیستم رتبه بندی سایتها هستید. دانلود فایل اسکریپتی قوی برای راه ادازی…

 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی روابط بین الملل با عنوان دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعد

  امنیت بین المللی,پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی روابط بین الملل با عنوان دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعد,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی روابط بین…

 • پایان نامه کارشناسی رشته مکانیک با عنوان پلیمرها و تکنولوژی پلیمر

  انحلال پلیمرها,پایان نامه رشته مکانیک,پایان نامه کارشناسی رشته مکانیک با عنوان پلیمرها و تکنولوژی پلیمر,پلیمر,پلیمرها و تکنولوژی پلیمر,دانلود پایان نامه مکانیک,سلولز,فروشگاه ساز فایل,فیلتر های خونی,گلوكز,محلول های پلیمری,مذاب های پلیمری,منشا تولید پلیمرها,همکاری در فروش,همکاری در فروش فایل,هیدروژل ها بازدید کننده عزیز…

 • تاثیرکیفیت خدمات و شرایط عاطفی کارکنان براعتماد مشتریان شعب بانک ملت درشهر مشهد

  fileina,اعتماد مشتری,تاثیرکیفیت خدمات و شرایط عاطفی کارکنان براعتماد مشتریان شعب بانک ملت درشهر مشهد,خرید مقاله و تحقیق رشته اقتصاد,دانلود مقاله تاثیرکیفیت خدمات و شرایط عاطفی کارکنان براعتماد مشتریان شعب بانک ملت درشهر مشهد,سیستم همکاری در فروش فایل,شرایط عاطفی کارکنان,فروش فایل,فروشگاه…

 • بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی در بحران هویت در جوانان ایرانی

  بحران هویت,بحران هویت در ایران,بحران هویتی ایران,بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی در بحران هویت در جوانان ایرانی,تاثیر شبکه های اجتماعی در بحران هویت,تاثیر فضای مجازی بر هویت,دانلود مقاله کارشناسی ارشد علوم اجتماعی,شبکه‏ های اجتماعی,شبکه های اجتماعی مجازی,فضای مجازی,هویت بازدید کننده…

 • بررسی رابطه صله رحم با میزان بخشایشگری (آپدیت شده)

  بخشایشگری,بررسی تاثیر روابط اجتماعی و فامیلی بر رفتار های انسانی (آپدیت شده),بررسی رابطه صله رحم با میزان بخشایشگری,دانلود پایان نامه رشته روان شناسی,دانلود پایان نامه روان شناسی,رابطه صله رحم با میزان بخشایشگری,صله رحم بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی…

 • بررسی عوامل موثر بر پیش بینی قیمت طلای ایران

  بررسی عوامل موثر بر پیش بینی قیمت طلای ایران,پایان نامه عوامل موثر بر قیمت طلا,پایان نامه عوامل موثر بر قیمت طلا در ایران,پیش بینی قیمت طلا با داده کاوی,عوامل موثر بر قیمت طلا,عوامل موثر بر قیمت طلا در ایران بازدید…

 • انتخاب رله برای سیستمهای مخابرات مشارکتی و ارزیابی آن بر مبنای موقعیت

  انتخاب رله,انتخاب رله برای سیستمهای مخابرات مشارکتی و ارزیابی آن بر مبنای موقعیت,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی,دانلود پایان نامه مخابرات,روشهای مشارکت در شبکه های مخابرات مشارکتی,سیستمهای مخابرات مشارکتی,محوشدگی در شبکه های بی سیم بازدید کننده عزیز در حال…

 • اشغال نظامی و تحلیل مصداقی آن در سطح بین المللی

  اشغال,اِشغال نظامی,اِشغال نظامی در اسناد بین المللی,اشغال نظامی و تحلیل مصداقی آن در سطح بین المللی,تحلیلی حقوقی از اشغال نظامی,دانلود پایان نامه حقوق,دانلود پایان نامه حقوق بین الملل بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام اشغال نظامی و…

 • بررسی مسئولیت مدنی دولت مطابق قواعد عمومی در حقوق مسئولیت مدنی

  بررسی مسئولیت مدنی دولت مطابق قواعد عمومی در حقوق مسئولیت مدنی,جبران خسارت دولت,حقوق مسئولیت مدنی,دانلود پایان نامه مسئولیت مدنی دولت,رابطه سببیت,مسئولیت مدنی,مسوولیت های بدون تقصیر بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی مسئولیت مدنی دولت مطابق قواعد…

 • بررسی اثرات ارزش ویژه برند بر ارزیابی تعمیم برند

  ارزش ویژه برند در شرکت کاله,ارزش ویژه برند کاله,بررسی اثرات ارزش ویژه برند بر ارزیابی تعمیم برند,بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر ارزیابی از بسط برند,پایان نامه ارزش ویژه برند,پایان نامه ارزش ویژه برند در شرکت کاله,پایان نامه بسط برند,رابطه…

 • محاسبه قیمت تمام شده خدمات و فعالیتهای دانشگاه با هزینه یابی بر مبنای فعالیت

  تعیین هزینه تمام شده دانشگاه,قیمت تمام شده با هزینه یابی بر مبنای فعالیت,قیمت تمام شده خدمات دانشگاه با هزینه یابی بر مبنای فعالیت,محاسبه قیمت تمام شده خدمات و فعالیتهای دانشگاه با هزینه یابی بر مبنای فعالیت,محاسبه قیمت تمام شده دانشگاه,محاسبه…

 • بررسی و مقایسه روش چالزنی و آتشباری در حفر تونلها با سطح مقطع متفاوت و تحت شرایط مختلف ژئومکانیکی

  الگوی آتشباری تونلهای بزرگ مقطع,بررسی و مقایسه روش چالزنی و آتشباری در حفر تونلها با سطح مقطع متفاوت و تحت شرایط مختلف ژئومکانیکی,دانلود پایان نامه ارشد عمران,روش حفاری چالزنی و آتشباری,روشهای حفاری,طبقه بندی سنگها,طراحی مراحل حفاری و الگوی آتشباری تونلهای…

 • پایان نامه کارشناسی ارشد معدن و زمین شناسی با عنوان طراحی و بررسی فنی و اقتصادی معدن سنگ فسفات شمشك (جیرود)

  انجام پایان نامه کارشناسی ارشد معدن و زمین ش,پایان نامه کارشناسی ارشد معدن و زمین شناسی با عنوان طراحی و بررسی فنی و اقتصادی معدن سنگ فسفات شمشك (جیرود),تاریخچه اكتشاف كانسار و فسفات,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد معدن و زمین…

 • ارزیابی عملکرد بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن (BSC) جهت پیاده سازی استراتژی های مرکزآموزشی درمانی امام خمینی (ره) ساری

  ارزیابی عملکرد,ارزیابی عملکرد بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن (BSC) جهت پیاده سازی استراتژی های مرکزآموزشی درمانی امام خمینی (ره) ساری,پیاده سازی استراتژی های مرکزآموزشی درمانی,عملکرد سازمانی,مدل کارت امتیازی متوازن بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام ارزیابی…

 • مقاله بررسی ترتیبات امنیتی در خلیج فارس

  امنیت در خلیج فارس,امنیت‌ ملی‌ جمهوری‌اسلامی‌ ایران‌ در منطقه‌ خلیج‌فارس,بررسی ترتیبات امنیتی در خلیج فارس,ترتیبات امنیتی خلیج فارس,دانلود مقاله ترتیبات امنیتی خلیج فارس,سیاستگزاریهای‌ امنیتی در خلیج‌فارس,مقاله بررسی ترتیبات امنیتی در خلیج فارس,نظام امنیتی خلیج‌فارس بازدید کننده عزیز در حال مشاهده…

 • بررسی کارایی سیستم حذف نویز تک کاناله و مدلسازی مسیر ثانویه بصورت آفلاین

  بررسی کارایی سیستم حذف نویز تک کاناله و مدلسازی مسیر ثانویه بصورت آفلاین,دانلود پایان نامه برق,دانلود پایان نامه حذف نویز آكوستیكی,سیستم ANC,فیلترهای وفقی,کارایی سیستم حذف نویز تک کاناله,مدلسازی مسیر ثانویه بصورت آفلاین بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با…

 • مبانی نظری ارزیابی مقایسه ای وقف و حبس در حقوق ایران

  تفاوت های وقف و حبس,حبس در حقوق ایران,شباهتهای وقف و حبس,مبانی نظری ارزیابی مقایسه ای وقف و حبس در حقوق ایران,مبانی نظری تطبیق وقف و حبس در حقوق ایران,مبانی نظری عقد حبس,مبانی نظری وقف,نسبت میان حبس و وقف,وقف در حقوق…

 • پاورپوینت اصول مدیریت ریسک و بیمه

  اجزای اصلی یک قرارداد بیمه,اموال مستثنی شده,اهداف فرانشیز,بیمه مشترک,بیمه مشترک در بیمه های درم,پاورپوینت اصول مدیریت ریسک و بیمه,تعریف بیمه گذار,توافق بیمه ای,خطرهای استثنا شده,دانلود پاورپوینت اصول مدیریت ریسک و بیمه,دلایل استثنا,فرانشیز تجمعی,فرانشیز در بیمه های درمانی,فرانشیز مستقیم,فرانشیز ها,فرانشیز ها…