بررسی انواع خطاهای نامتقارن و اثر تنوع اتصالات ترانسفورماتور حین عبور این خطاها از ترانس

اتصالات سیم پیچی ترانسفورماتور,انواع خطاهای نامتقارن در اتصالات ترانسفورماتور,بررسی انواع خطاهای نامتقارن و اثر تنوع اتصالات ترانسفورماتور حین عبور این خطاها از ترانس,ترانسفورماتورهای شبیه سازی شده,خطاهای متقارن و نامتقارن,دانلود پایان نامه برق,دانلود پایان نامه مهندسی برق
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی انواع خطاهای نامتقارن و اثر تنوع اتصالات ترانسفورماتور حین عبور این خطاها از ترانس هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه رشته برق بررسی انواع خطاهای نامتقارن و اثر تنوع اتصالات ترانسفورماتور حین عبور این خطاها از ترانس چکیده: در این پایان نامه ابتدا به مقدمه کوتاهی در مورد دامنه و مدت افت ولتاژ می پردازیم. سپس انواع اتصالات سیم پیچی ترانسفورماتور را تقسیم بندی می کنیم و سپس انتقال افت ولتاژهای ناشی از خطاهای متقارن و نامتقارن را از طریق این اتصالات توضیح می دهیم و در جدولی طبقه بندی می کنیم و اثر آن را بر روی ترانسفورماتورهای شبیه سازی شده خواهیم دید. افت ولتاژها عبارت از کاهش کوتاه مدت rms ولتاژ است که بواسطه اضافه بارها وراه اندازی موتورهای بزرگ ایجاد می شود. این توجه به افت ولتاژها عمدتاً به واسطه مشکلاتی است که برای انواع تجهیزات حساس به وجود می آورند مانند: درایوهای کنترل سرعت، تجهیزات کنترل فرآیند و کامپیوترها كه به دلیل حساسیتشان در این زمینه بد نام هستند. دامنه یک افت ولتاژ را به چند روش می توان معین کرد. اکثر مونیتورهای موجود، دامنه افت ولتاژ را ازrms  ولتاژها بدست می آورند. ولی این شرایط ممکن است در آینده کاملاً تغییر کند. چند راه دیگر برای تعیین مقدار سطح ولتاژ وجود دارد. دو مثال واضح آن یکی دامنه هارمونیک اصلی (فرکانس قدرت) ولتاژ و دیگری پیک ولتاژ در هر سیکل یا نیم سیکل هستند. تا زمانی که ولتاژ سینوسی است مهم نیست که rms ولتاژ، مولفه اصلی ولتاژ یا پیک ولتاژ برای بدست آوردن دامنه افت استفاده شود. ولی بویژه در حین افت ولتاژ اینگونه نیست.معمولاً تجهیزات به سطح ولتاژ پایین تری نسبت به سطحی که خطا اتفاق می افتد متصل می شود. بنابراین ولتاژ پایانه تجهیزات نه تنها به ولتاژ pcc بستگی دارد بلکه به اتصال سیم پیچ ترانس بین pcc و پایانه تجهیزات هم بستگی دارد.نقطه یpcc  نقطه ای است كه خطا و بار از آن نقطه تغذیه می شود، بعبارت دیگر جریان بار و جریان خطا در این نقطه از هم جدا می شود. کلمات کلیدی: خطاهای متقارن و نامتقارن اتصالات سیم پیچی ترانسفورماتور ترانسفورماتورهای شبیه سازی شده فهرست مطالب چکیده: 3 3-1 مقدمه 3 3-2 دامنه افت ولتاژ 4 3-3 مدت افت ولتاژ 4 3-4 اتصالات سیم پیچی ترانس 5 3-5 انتقال افت ولتاژها از طریق ترانسفورماتور 6 3-5-3 خطای تكفاز، بار با اتصال ستاره، ترانسفورماتور نوع دوم 7 3-5-4 خطای تكفاز، بار با اتصال مثلث، ترانسفورماتور نوع دوم 8 3-5-5 خطای تكفاز، بار با اتصال ستاره، 8 3-5-6 خطای تكفاز، بار با اتصال مثلث، 8 3-5-7 خطای دو فاز به هم، بار با اتصال ستاره، 9 3-5-9 خطای دو فاز به هم، بار با اتصال ستاره، 10 3-5-10 خطای دو فاز به هم، بار با اتصال مثلث، 10 3-5-11 خطای دو فاز به هم، بار با اتصال ستاره، 10 3-5-12 خطای دو فاز به هم، بار با اتصال مثلث، 10 3-5-13 خطاهای دو فاز به زمین 11 3-6 جمعبندی انواع خطاها 13 شكل (3-1) دیاگرام فازوری خطاها 14 3-7 خطای TYPE A ، ترانسفورماتور DD 14 شكل (3-3)  شكل موج ولتاژ VBC                                              شكل (3-2) شكل موج ولتاژ VAB 15 شكل (3-5)  شكل موج ولتاژ VAB                                              شكل (3-4) شكل موج ولتاژ VCA 15 شكل (3-7) شكل موج جریان IB                                                شكل (3-6) شكل موج جریان IA 16 شكل (3-9) شكل موج جریان IA                                                شكل (3-8) شكل موج جریان IA 16 3-8 خطای TYPE B ، ترانسفورماتور DD 17 شكل (3-10)  شكل موجهای ولتاژ VA , VB , VC 17 شكل (3-11)  شكل موجهای ولتاژ VA , VB , VC 18 شكل (3-12)  شكل موجهای جریان IA , IB , IC 19 3-9 خطای TYPE C ، ترانسفورماتور DD 19 شكل (3-13)  شكل موجهای ولتاژ VA , VB , VC 20 شكل (3-14)  شكل موجهای ولتاژ VA , VB , VC 21 شكل (3-15)  شكل موجهای جریان , IB IA 21 شكل (3-16)  شكل موج جریان IA 22 شكل (3-16)  شكل موج جریان IB 22 شكل (3-17)  شكل موج جریان IC 23 3-10 خطاهای TYPE D و TYPE F و TYPE G ، ترانسفورماتور DD 23 3-11 خطای TYPE E ، ترانسفورماتور DD 23 شكل (3-18)  شكل موجهای ولتاژ VA , VB , VC 24 شكل (3-19)  شكل موجهای جریان IA , IB , IC 24 3-12 خطاهای نامتقارن ، ترانسفورماتور YY 24 3-13 خطاهای نامتقارن ، ترانسفورماتور YGYG 24 3-14 خطای TYPE A ، ترانسفورماتور DY 25 شكل (3-20)  شكل موجهای ولتاژ VA , VB , VC 25 شكل (3-21)  شكل موجهای جریان IA , IB , IC 25 شكل (3-22)  شكل موجهای جریان IA , IB , IC 26 3-15 خطای TYPE B ، ترانسفورماتور DY 26 3-16 خطای TYPE C ، ترانسفورماتور DY 28 3-17 خطای TYPE D ، ترانسفورماتور DY 30 3-18 خطای TYPE E ، ترانسفورماتور DY 31 3-19 خطای TYPE F ، ترانسفورماتور DY 32 3-20 خطای TYPE G ، ترانسفورماتور DY 34 3-21 شكل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطای TYPE A 36 شبیه سازی با PSCAD 36 شبیه سازی با برنامه نوشته شده 38 3-22 شكل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطای TYPE B 41 شبیه سازی با PSCAD 41 شبیه سازی با برنامه نوشته شده 44 3-23 شكل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطای TYPE C 47 شبیه سازی با PSCAD 47 شبیه سازی با برنامه نوشته شده 49 3-24 شكل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطای TYPE D 52 شبیه سازی با PSCAD 52 شبیه سازی با برنامه نوشته شده 55 3-25 شكل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطای TYPE E 58 شبیه سازی با PSCAD 58 شبیه سازی با برنامه نوشته شده 60 3-26 شكل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطای TYPE F 63 شبیه سازی با PSCAD 63 شبیه سازی با برنامه نوشته شده 66 3-27 شكل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطای TYPE G 69 شبیه سازی با PSCAD 69 شبیه سازی با برنامه نوشته شده 71 3-28 شكل موجهای ولتاژ – جریان چند باس شبكه 14 باس IEEE برای خطای TYPE D در باس 5  با مقدار   75 3-29 شكل موجهای ولتاژ – جریان چند باس شبكه 14 باس IEEE برای خطای TYPE G در باس 5  با مقدار   81 3-30 شكل موجهای ولتاژ – جریان چند باس شبكه 14 باس IEEE برای خطای TYPE A در باس 5  با مقدار   87 منابع 93

 • بررسی فقهی و حقوقی غرر در عقد بیع

  بررسی فقهی و حقوقی غرر در عقد بیع,دانلود مقاله رشته حقوق,دانلود مقاله غرر در عقد بیع,دانلود مقاله غرر در معامله,غرر در عقد بیع در حقوق ایران,غرر در عقد بیع در فقه,مفهوم غرر,مفهوم غرر در عقد بیع بازدید کننده عزیز در…

 • عملکرد شغلی کارکنان و عوامل موثر بر آن

  اهمیت نیروی انسانی در سازمان,تحقیق عملکرد شغلی کارکنان,عملکرد شغلی,عملکرد شغلی کارکنان,عملکرد شغلی کارکنان و عوامل موثر بر آن,عوامل موثر بر عملکرد شغلی,مدل نظری عملکرد شغلی کارکنان بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام عملکرد شغلی کارکنان و عوامل…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی ERP

  ادبیات نظری پیاده سازی موفق ERP,ادبیات و مبانی نظری پیاده سازی موفق ERP,پیشینه تحقیق پیاده سازی موفق ERP,دانلود مبانی نظری پیاده سازی موفق ERP,فصل دوم پایان نامه پیاده سازی موفق ERP,مبانی نظری عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی ERP,مبانی نظری عوامل…

 • پاورپوینت مدیریت پورتفولیو(پورتفوی)

  بازده مورد انتظار پورتفوی,پاورپوینت مدیریت پورتفولیو(پورتفوی),پورتفوی کارآ,تعریف مدیریت پورتفوی,دانلود پاورپوینت مدیریت پورتفولیو(پورتفوی),ریسک پورتفوی,متنوع سازی,مدل انتخاب مدیریت پورتفوی مارکویتز,مدل تک شاخصی,مدل های چندشاخصی,مرز کارآ,مفروضات مدل مارکویتز,مفروضات نظریه بازار سرمایه,نظریه بازار سرمایه بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پاورپوینت…

 • پروپوزال بررسی مقایسه ای شرط ضمان در فقه و حقوق ایران

  اقسام شرط ضمانیه,اقسام شرط ضمانیه در فقه امامیه,اقسام شرط ضمانیه در فقه شافعی,بررسی حقوقی شرط ضمان,بررسی فقهی شرط ضمان,پروپوزال بررسی مقایسه ای شرط ضمان در فقه و حقوق ایران,پروپوزال شرط ضمان در عقود اذنی,شرط ضمان در حقوق ایران,شرط ضمنی,عقود اذنیه,مطالعه…

 • بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر ارزیابی مصرف کنندگان از تعمیم برند

  ارزش ویژه برند در محصولات لبنی پگاه,ارزش ویژه برند محصولات لبنی پگاه,بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر ارزیابی از بسط برند,بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر ارزیابی مصرف کنندگان از تعمیم برند,رابطه ارزش ویژه برند با تعمیم برند,مقاله ارزش ویژه…