بررسی تاثیر واحد كنترل كیفیت در سازمان حسابرسی بر اجرای اثر بخش حسابرسی صورتهای مالی از دیدگاه حسابرسان شاغل

اجرای كار و نظارت,اجزای سیستم كنترل كیفیت,استاندارد كنترل كیفیت,استاندارد کنترل کیفیت,الزامات اخلاقی,بررسی تاثیر واحد كنترل كیفیت در سازمان حسابرسی بر اجرای اثر بخش حسابرسی صورتهای مالی از دیدگاه حسابرسان شاغل,پذیرش وادامه كار,سازمان حسابرسی,مسئولیت‌های مدیریت,منابع انسانی
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی تاثیر واحد كنترل كیفیت در سازمان حسابرسی بر اجرای اثر بخش حسابرسی صورتهای مالی از دیدگاه حسابرسان شاغل هستید.

دانلود فایل

بررسی تاثیر واحد كنترل كیفیت در سازمان حسابرسی بر اجرای اثر بخش حسابرسی صورتهای مالی از دیدگاه حسابرسان شاغل فهرست مطالب چكیده 1 فصل اول. 3 1-1- مقدمه. 4 1-2- بیان مسئله. 4 1-3- ضرروت انجام تحقیق. 6 1-4- اهداف تحقیق. 8 1-4-1- اهداف آرمانی.. 8 1-4-2- اهداف كلی.. 8 1-4-3- اهداف ویژه و كاربردی.. 9 1-5- فرضیه‌های تحقیق. 9 1-6- روش تحقیق. 10 1-7- قلمرو تحقیق. 10 1-7-1- قلمرو موضوعی.. 11 1-7-2- قلمرو مکانی.. 11 1-7-3- قلمرو زمانی.. 11 1-8- تعاریف اصطلاحات و مفاهیم. 11 فصل دوم. 13 2-1- مقدمه. 14 2-2- تاریخچه حسابرسی در ایران. 14 2-3- كیفیت در حرفه حسابرسی.. 18 2-4- كیفیت: تصویر خرد، تصویر كلان. 19 2-5- کنترل کیفیت کار حسابرسی.. 19 2-5-1- کنترل کیفیت در سطح موسسه حسابرسی.. 20 2-5-2- کنترل کیفیت در سطح هر کار حسابرسی.. 21 2-6-آشنایی با کمیته کنترل کیفیت سازمان حسابرسی.. 22 2-6-1- جایگاه و ساختار مدیریت کنترل کیفیت.. 23 2-6-2-  سیستم کنترل کیفیت‌ 24 2-7- حسابداری.. 25 2-8- حسابرسی.. 25 2-9- گزارشگری مالی.. 25 2-10- ارتباط حسابرس با گزارشهای مالی.. 26 2-11- رابطه حسابداری و حسابرسی.. 26 2-12- نقش حسابرسی.. 27 2-13- موارد در برگیرنده تعریف نقش حسابرسی.. 27 2-14- نیاز‌های اطلاعاتی استفاده کنندگان گزارشهای حسابداری.. 28 2-14-1- تفسیر محتوای اطلاعات دریافت شده جهت کسب اطلاع از ارتباط آن با نیاز‌های اطلاعاتی خود. 28 2-14-2-  ارزیابی کیفیت اطلاعات دریافت شده. 28 2-15- عوامل توجیه کننده تقاضا برای حسابرسی.. 28 2-15-1-  تضاد منافع. 29 2-15-2- پیامد‌های اقتصادی با اهمیت.. 29 2-15-3-  پیچیدگی.. 29 2-15-4-  عدم دسترسی مستقیم. 31 2-16-  سابقه انجام تحقیقات.. 31 2-16-1- تحقیقات داخلی.. 31 2-16-2- تحقیقات خارجی.. 32 فصل سوم. 41 3-1- مقدمه. 42 3-2- روش تحقیق. 42 3-3- گروه‌های استفاده كننده از خدمات حسابرسی.. 44 3-4- استاندارد کنترل کیفیت 1. 45 3-4-1- كلیات.. 45 3-4-2- اجزای سیستم كنترل كیفیت (همان ماخذ) 45 3-4-3- مسئولیتهای مدیریت درباره كیفیت در درون مؤسسه (همان ماخذ) 46 3-4-4- الزامات اخلاقی (همان ماخذ) 47 3-4-5- استقلال (همان ماخذ) 48 3-4-6-  پذیرش یا ادامه كار (همان ماخذ) 50 3-4-7- منابع انسانی (همان ماخذ) 53 3-4-8- تعیین گروه كاری (همان ماخذ) 54 3-4-9- اجرای كار (همان ماخذ) 55 3-4-10- مشاوره (همان ماخذ) 57 3-4-11- اختلاف نظر (همان ماخذ) 58 3-14-12-  بررسی كنترل كیفیت كار. 58 3-4-13- نظارت (همان ماخذ) 59 3-5- ابزار اندازه گیری.. 62 3-6- جامعه و نمونه (در رابطه با توزیع پرسشنامه) 63 3-7- جمع‌آوری اطلاعات.. 63 3-8- تهیه پرسشنامه. 64 3-9- قابلیت اعتماد (پایایی) پرسشنامه. 64 3-10- اعتبار (روایی) پرسشنامه. 65 3-11- روش توزیع پرسشنامه. 65 3-12- معایب پرسشنامه. 65 3-13- تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 66 فصل چهارم. 67 4-1- مقدمه. 68 4-2- توصیف نمونه. 68 4-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 69 4-4- متغیرهای مورد مطالعه. 70 4-5- آمار توصیفی.. 71 4-6- آمار استنباطی.. 75 4-6-1- آزمون تحلیل عاملی.. 75 4-7- آزمونهای همبستگی.. 77 4-8- آزمونهای رگرسیون. 81 4-8-1-  آزمونهای رگرسیون خطی ساده 81 4-8-2- آزمون رگرسیون خطی چندمتغیره 85 4-8-2-1- آزمون رگرسیون خطی چندمتغیره (روش همزمان) 85 فصل پنجم. 87 5-1- مقدمه. 88 5-2- خلاصه تحقیق. 88 5-3- پیشنهادات مبتنی بر نتایج حاصل از فرضیه‌های تحقیق. 90 5-4- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 94 5-5- خلاصه فصل پنجم. 95 فهرست منابع و مآخذ. 96 پیوست‌ها 100 چكیده انگلیسی: 108 چكیده بهبود کیفیت ضامن بقا و پیشرفت است این موضوع، به خصوص در سیستمهای رقابتی و مبتنی بر بازار آزاد بخوبی آشکار و انکار ناپذیر است، چرا که مشتری و مصرف کننده همواره طالب بهترین کیفیت هستند. به عبارتی بی توجه‌ای به کیفیت و ارتقای آن، هر فعالیتی را به سمت توقف و اضمحلال پیش خواهد برد. اشاعه فرهنگ نظارت پذیری، همواره سبب ارتقای سطح کیفیت کارها می شود. از طرفی اشاعه این فرهنگ محیط را همواره در حالت احساس مسئولیت نگه می دارد و وجود وحضور سازمان نظارتی مانند سازمان حسابرسی با چنین مشخصه‌ای در عرصه فعالیت‌های اقتصادی وصنعتی قطعا” فرهنگ حسابخواهی و حسابدهی را که لازمه سلامت اقتصاد و صنعت در هر کشوری است، ترویج خواهد یافت صورتهای مالی به عنوان مهمترین مجموعه اطلاعات مالی محسوب میشود. اما مسئله مهم تردید درمورد قابلیت اتكای اطلاعات مزبور میباشدكه متاثر از تضاد منافع و مسایل دیگری از قبیل عدم دسترسی مستقیم استفاده كنندگان، پیچیدگی رویدادهای اقتصادی و فرایند تهیه اطلاعات و آمار زیانبارو گمراه كننده موجب تقاضا برای خدمات حسابرسی مستقل شده است در واقع نقش حسابرسان ارزیابی كیفیت اطلاعات برای استفاده كنندگان است و از طرفی وظیفه سنگین اظهار نظر و پاسخ گویی به عهده حسابرسان مستقل نهاده شده است .چرا كه حسابرسان بهتر از دیگران باحسن شهرت، قابلیت حرفه‌ای و سیاستهای عملیاتی خود میتوانند از عهده این پاسخ گویی وریسك برایند. لذا استقرار سیستم كنترل كیفیت مناسب توسط موسسات حسابرسی جهت بهبود حسابرسی و اثربخشی هر چه بیشتر صورتهای مالی كه پاسخ گویی نیازهای مطرح شده باشد اجتناب ناپذیر است. در این میان سوال اصلی این است كه “آیا استقرارسیستم كنترل كیفیت در سازمان حسابرسی در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده سازمان از دیدگاه حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی موفق است یا خیر؟ و اجزای استاندارد كنترل كیفیت در سازمان حسابرسی تا چه میزان رعایت شده ودر اثر بخشی حسابرسی صورتهای مالی موثر بوده است؟” روش جمع اوری اطلاعات تحقیق بصورت كتابخانه‌ای و میدانی است. از كتاب ومقالات و اینتر نت برای مباحث تئوریك و از پرسشنامه برای آزمون فرضیه‌ها‌ی تحقیق استفاده شده است هم چنین روش آزمون فرضیه‌های تحقیق آزمونهای میانگین، آلفای كرونباخ، آزمونهای همبستگی و رگرسیون با استفاده از نرم افزار spssمی باشد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد كه كلیه اجزای كنترل كیفیت مطرح شده در استاندارد كنترل كیفیت در سازمان حسابرسی از دیدگاه حسابرسان شاغل در سازمان بطور نسبی رعایت می‌شود و این اجزا دارای ارتباط مستقیم (مثبت) با كیفیت حسابرسی صورت‌های مالی می‌باشد بطوریكه با افزایش رعایت سیاست‌ها وروشهایی اجزای كنترل كیفیت اثر بخشی حسابرسی صورتهای مالی به میزان بالایی افزایش می‌یابد.لذابا توجه به اینكه واحد كنترل كیفیت مسئولیت استقرار و اجرای استاندارد كنترل كیفیت را بعهده دارد پس بر اجرای اثر بخش حسابرسی صورتهای مالی به میزان بالایی اثر دارد. واژگان كلیدی: سازمان حسابرسی، استاندارد كنترل كیفیت، مسئولیت‌های مدیریت، الزامات اخلاقی، پذیرش وادامه كار، منابع انسانی، اجرای كار و نظارت

  • علل موثر بر ارزش ویژه برند از دیدگاه خریداران

    ارزش ویژه برند,پایان نامه ارزش ویژه برند,پایان نامه عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند شرکتهای بیمه,علل موثر بر ارزش ویژه برند از دیدگاه خریداران,عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند,عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند از نگاه مشتریان…

  • طراحی و استقرار سیستم مدیریت پروژه با استفاده از استاندارد PMBOK

    استاندارد PMBOK,پروژه احداث واحد بهره برداری و نمک زدایی مسجد سلیمان,حوزه های مدیریت پروژه,دانلود پایان نامه PMBOK,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت,دانلود پایان نامه مدیریت پروژه,طراحی و استقرار سیستم مدیریت پروژه با PMBOK,طراحی و استقرار سیستم مدیریت پروژه با…

  • نقش تبیین شاخص های مهارت ارتباطی مدیران در رضایت شغلی کارکنان

    اثربخشی ارتباطات,تبیین شاخص های مهارت ارتباطی مدیران و نقش آن در رضایت شغلی کارکنان,رضایت شغلی,رضایت شغلی کارکنان,رهبری تحول آفرین,شاخص های مهارت ارتباطی مدیران,مهارت ارتباطی مدیران,مهارتهای ارتباطی,نقش تبیین شاخص های مهارت ارتباطی مدیران در رضایت شغلی کارکنان,هوش عاطفی بازدید کننده عزیز…

  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادبیات فارسی نقد فروغ فرخزاد با تکیه بر ناگفته هایی از زندگی ، اندیشه و آثار او

    ادبیات,اروتیسم,پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادبیات فارسی نقد فروغ فرخزاد با تکیه بر ناگفته هایی از زندگی ، اندیشه و آثار او,تجدد طلبی,رشته ادبیات,شعر معاصر,عشق,فروشگاه ساز فایل,فروغ فرخزاد,نقد,همکاری در فروش,همکاری در فروش فایل بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی…

  • بررسی رفتار تیرهای بتن آرمه تقویت شده با صفحات کامپوزیتی

    بررسی رفتار تیرهای بتن آرمه تقویت شده با صفحات کامپوزیتی,دانلود مقالات رشته عمران,دانلود مقالات عمران,دانلود مقالات مهندسی عمران,دانلود مقاله بررسی رفتار تیرهای بتن آرمه تقویت شده با صفحات کامپوزیتی,دانلود مقاله تیرهای بتن آرمه تقویت شده,صفحات کامپوزیتی,ورق FRP بازدید کننده عزیز…

  • مقاله رشته هنر و گرافیک با عنوان اصول اپتیک

    پدیده ی فای,تصاویر متحرک,دانلود مقاله اصول اپتیک,دانلود مقاله رشته هنر,دوام بصری در شبکیه,عکاسی مسلسل,مقاله رشته هنر و گرافیک با عنوان اصول اپتیک بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مقاله رشته هنر و گرافیک با عنوان اصول اپتیک…