بررسی تطبیقی و مقارنه ای مسئولیت مدنی غار در فقه و حقوق موضوعه

بررسی تطبیقی و مقارنه ای مسئولیت مدنی غار در فقه و حقوق موضوعه,دانلود پایان نامه فقه و مبانی حقوق اسلامی,دانلود پایان نامه قاعده غرور,دانلود پایان نامه مسئولیت غار,دانلود پایان نامه مسئولیت مدنی غار,فقه و حقوق موضوعه ایران,مسئولیت غار از نظر فقها شیعه,مسئولیت مدنی غار,مسئولیت مدنی غار در فقه و حقوق موضوعه
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی تطبیقی و مقارنه ای مسئولیت مدنی غار در فقه و حقوق موضوعه هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی بررسی تطبیقی و مقارنه ای مسئولیت مدنی غار در فقه و حقوق موضوعه چکیده: مسئولیت «غار» از مصادیق نوعی مسئولیت مدنی قهری است. مسئولیت «غار» در قانون ایران بطور صریح بیان نشده است اما، برخی حقوقدانان مسئولیت «غار» را تحت عنوان قاعدة «غرور» بحث کرده‌اند. فقیهان در مقام اثبات ضمان و مسئولیت «غار» به قاعدة «غرور» استناد کرده‌اند. قاعدة «غرور» از قواعد مسلم و مستقل قواعد فقهی است که برای اثبات مسئولیت «غار» بدان تمسک می‌شود بطوری که هر جا خدعه و غرور صدق کند در صورت احراز عناصر مادی و معنوی مسئولیت «غار» و فقدان موانع استناد به آن، می‌توان به قاعدة «غرور» استناد کرد و غرامتهایی را که مغرور بواسطة خدعه و غرور «غار» متحمل شده است بر اساس قاعدة «غرور» قابل مطالبه است.  عقلاء «غار» را در برابر مغرور جاهل به واقع مسؤول و ضامن می‌دانند و رجوع مغرور را به غار در غرامت‌ها، مذمت نمی‌کنند بعلاوه این بنای عقلاء بوسیلة عدم الردع از طرف شارع مورد تأیید وی قرار گرفته است. چه، عبارت «المغرور یرجع الی من غره» مؤید آنست. برای تحقق مسئولیت «غار» زمانی می‌توان به قاعدة «غرور» استناد کرد که شرایط ذیل جمع شود: ۱- عمل خدعه آمیز ۲- ورود ضرر ۳- رابطة سببیت میان عمل خدعه‌آمیز و اقدام مغرور ۴- علم غار و جهل مغرور ۵- عنصر فریب‌خوردگی ۶- عدم رضایت مغرور ۷- عدم اقدام مغرور علیه خود. در این رساله نظرهای فقیهان امامیه دربارة مسئولیت «غاّر» – كه تحت عنوان قاعدة «غرور» به آن پرداخته‌اند – بررسی و تحلیل شده است. و در نهایت از دستاوردهای این رساله بررسی مستقل مسئولیت «غاّر» تحت قاعدة «غرور» بوده است.در حقوق نیز از مصادیق مسئولیت مدنی به آن پرداخته شده و در ضمن آن مبانی نظری كلاسیك حقوق نیز مطرح شده است. از دستاوردهای دیگر رساله بررسی وجوه افتراق یا اشتراك غرور با غرر و تدلیس می باشد كه شناخت وجوه افتراق و اشتراك آنها، به ویژه، با تدلیس ضروری بنظر می‌آمد.در این رساله نوع حكم مستفاد از قاعدة «غرور» نیز پس از بررسی اقسام حكم، مورد توجه قرار گرفته است. از دیگر دستاوردهای رساله، بررسی دو عنصر مادی و معنوی مسئولیت «غار» بوده كه در ذیل هر كدام شرایط آنها مورد بررسی قرار گرفته است. این رساله با عنوان مسئولیت مدنی «غار» در فقه و حقوق موضوعه، از یك مقدمه و چكیده و در سه فصل تدوین شده است كه در فصل اول آن به كلیات رساله پرداخته شده است كه شامل چهار مبحث می‌باشد در مبحث اول مسئولیت و اقسام آن را در فقه و حقوق و در مبحث دوم احكام و اقسام آن و در مبحث سوم تعریف و عناصر و نوع حكم مستفاد از غرور و در مبحث چهارم به تفاوت غرور با غرر و تدلیس، پرداخته‌ایم.فصل دوم مدارك و مستندات مسئولیت «غاّر» در فقه و حقوق می‌باشد كه در دو مبحث به آن پرداخته شده است كه مبحث اول مستندات مسئولیت «غاّر» درفقه امامیه و مبحث دوم مستندات مسئولیت «غاّر» در حقوق ایران را شامل می‌شود.در فصل سوم به رابطه مالك با غار و مغرور و مصادیق مسئولیت «غاّر» پرداخته‌ایم. فصل سوم دارای دو مبحث می‌باشد كه در مبحث اول نظرهای مختلف در رابطه با ارتباط مالك با غار و مغرور و در مبحث دوم مصادیق مسئولیت «غاّر» را بررسی كردیم.و در نهایت، نتایجی كه نگارنده به آنها دست یافته است، بیان شده است. کلمات کلیدی: قاعده غرور مسئولیت غار مسئولیت مدنی غار مسئولیت غار از نظر فقها شیعه فهرست مطالب  فصل اول:كلیات مسئولیت غار 2 مبحث اول: مسئولیت و انواع آن در فقه و حقوق: 4 – مفهوم مسئولیت : 4 – انواع مسئولیت در حقوق : 5 – مسئولیت اخلاقی: 5 – مسئولیت حقوقی یا قانونی: 5 – مسئولیت قانونی یا حقوقی: 6 – مسئولیت كیفری: 6 – مسئولیت مدنی‌ : 6 – فرق میان مسئولیت كیفری و مسئولیت مدنی: 8 – وجه اشتراك مسئولیت كیفری و مدنی: 10 – اقسام مسئولیت مدنی: 11 قلمرو مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری: 13 1- مبنای مسئولیت : 17 2- مفهوم خطا یا «تقصیر قراردادی» : 19 3- اثبات تقصیر: 20 نتیجه: 21 – مسئولیت در فقه: 22 – معنای لغوی ضمان: 24 – معنای اصطلاحی ضمان: 24 اقسام ضمان در فقه: 25 1- ضمان عقدی: 25 2- ضمان قهری: 26 مبحث دوم: احكام: 26 – احكام : 27 – اقسام احكام: 28 – احكام عقلی و احكام شرعی: 28 – احكام تكلیفی : 29 – احكام وضعی:‌ 30 احكام امضائی و احكام تأسیسی : 30 – احكام امضائی : 30 – احكام تأسیس : 31 مبحث سوم – تعریف ، عناصر و نوع حكم مستفاد از غرور : 31 – معنای لغوی غرور و بررسی مشتقات آن: 32 – مفهوم اصطلاحی غرور: 36 – نوع حكم مستفاد از غرور : 39 نتیجه: 42 – عناصر و اركان مسئولیت و ضمان «غار» در فقه و حقوق: 42 – عناصر و اركان ضمان و مسئولیت «غار» در فقه: 42 – عناصر مادی مسئولیت غار : 43 1- عمل خدعه‌آمیز : 43 2- ورود ضرر و خسارت: 50 1- اصل ثمن: 59 ب) زیادت قیمت از اصل ثمن: 64 ج) منافی مستوفی : 66 د) منافع غیر مستوفی: 73 – حكم تلف جزء و وصف از میان رفته: 77 – زمان رجوع مغرور به «غار» : 80 3- رابطة سببیت: 84 – عناصر معنوی مسئولی غار: 90 1- علم : 91 2- قصد: 106 3- فریب خوردگی 111 – عناصر مسئولیت غار در حقوق ایران: 115 حقوقدان برای تحقق مسئولیت مدنی عناصری را مطرح كرده اند كه باید مسئولیت غار رادرآن عناصر جستجو كنیم 115 مفهوم ضرر در حقوق ایران: 116 انواع ضررمادی: 118 ب:ضرر معنوی : 119 -انواع ضرر معنوی 120 2- ارتكاب عمل نامشروع: 123 3- رابطه سببیت: 126 شرایط ضرر قابل مطالبه: 128 مبحث چهارم : تفاوت غرور با غررو تدلیس 133 تفاوت غرور با غرر: 135 غرر در اصطلاح: 135 – اثر غرر: 136 مهمترین موارد غرر و خطر عبارتست از: 137 تفاوت غرور با تدلیس: 139 – تدلیس در لغت: 140 – تدلیس در اصطلاح: 141 – اثر تدلیس: 150 فصل دوم: مدارك مسئولیت غار در فقه و حقوق: 154 اثبات مسئولیت غار از روی ادله‌های مختلف 155 كتاب: 155 2- سنت: 158 – روایات مخصوص باب بیع: 161 – روایات باب نكاح: 167 نتیجه: 179 اجماع: 185 عقل: 187 بنای عقلاء: 188 7-قاعده «تسبیب»: 194 3- نظریه‌های مختلط و واسطه: 207 الف: نظریه كار نامتعارف: 207 ب: نظریه «خطر» در برابر انتفاع: 208 – منابع غرور در قانون مدنی ایران: 211 فصل سوم: بررسی رابطه مالك با غار و مغرور و مصادیق مسئوولیت غار. 218 مبحث اول: رابطه مالك با غار و مغرور: 218 مبحث دوم: مصادیقِ مسؤلیتِ «غـّار»: 222 گفتار اوّل: بیع: 222 گفتار دوّم: اجاره: 226 گفتار سوّم: عاریه: 232 گفتار چهارم: قرض: 233 گفتار پنجم: مضاربه: 234 گفتار ششم: مزارعه و مساقات: 236 گفتار هفتم: جعاله: 237 گفتار هشتم: هبه: 238 نتایج 244

 • بررسی امکانسنجی استفاده از مدل فولمر برای تخمین ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  FULMER,امکان سنجی,بررسی امکانسنجی استفاده از مدل فولمر برای تخمین ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,بورس اوراق بهادار تهران,تخمین ورشکستگی,مدل فولمر بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی امکانسنجی استفاده از مدل فولمر برای تخمین…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدلهای استراتژیک مدیریت دانش

  ادبیات نظری مدلهای استراتژیک مدیریت دانش,ادبیات و مبانی نظری مدلهای استراتژیک مدیریت دانش,پیشینه تحقیق مدلهای استراتژیک مدیریت دانش,دانلود مبانی نظری مدلهای استراتژیک مدیریت دانش,فصل دوم پایان نامه مدلهای استراتژیک مدیریت دانش,مبانی نظری مدلهای استراتژیک مدیریت دانش,مبانی نظری و پیشینه تحقیق…

 • آناتومی دستگاه تناسلی موجودات مذکر و ارزیابی پتانسیل باروری و تولید مثل در آنها

  آناتومی دستگاه تناسلی موجودات مذکر و ارزیابی پتانسیل باروری و تولید مثل در آنها,آناتومی دستگاه تناسلی نریان,بررسی توانایی باروری در نریان,بررسی توانایی تولیدمثل در نریان,دانلود پایان نامه پزشکی,دانلود پایان نامه رشته پزشکی,دانلود پایان نامه کالبدشناسی دستگاه تناسلی نریان بازدید کننده…

 • بررسی و تجزیه و تحلیل میزان اثربخش بودن تبلیغات تلویزیونی بانك صادرات در فروش خدمات نوین آن

  آسیب شناسی تبلیغات بازرگانی درایران,اثربخشی تبلیغات تلویزیونی بانک,بررسی و تجزیه و تحلیل میزان اثربخش بودن تبلیغات تلویزیونی بانك صادرات در فروش خدمات نوین آن,تبلیغات تلویزیونی,تبلیغات تلویزیونی خدمات نوین بانك صادرات,میزان اثربخش بودن تبلیغات تلویزیونی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده…

 • طراحی دیوار برشی

  برنامه ETABS,دانلود مقالات رشته عمران,دانلود مقالات عمران,دانلود مقالات مهندسی عمران,دانلود مقاله طراحی دیوار برشی,دیوار برشی,طراحی دیوار برشی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام طراحی دیوار برشی هستید. دانلود فایل دانلود مقاله طراحی دیوار برشی  مقدمه: یکی از…

 • پروپوزال ضمانت اجرای كیفری فریب در ازدواج

  پروپوزال ضمانت اجرای كیفری فریب در ازدواج,پروپوزال فریب در ازدواج,تدلیس در ازدواج,خیار تدلیس در ازدواج,دانلود پروپوزال تدلیس در ازدواج,دانلود پروپوزال فریب در ازدواج,ضمانت اجرای كیفری تدلیس در ازدواج,فریب در ازدواج بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پروپوزال…

 • بررسی فرایندهای شکل زائی و عوامل موثر در فرسایش خاک

  اشکال فرسایش خاک,اشکال فرسایش خاک در حوضه آبخیز رودخانه سقز,بررسی عوامل موثر در فرسایش خاک در حوضه آبخیز رودخانه سقز,بررسی فرایندهای شکل زائی حوضه آبخیز رودخانه سقز,بررسی فرایندهای شکل زائی و عوامل موثر در فرسایش خاک,حوضه آبخیز رودخانه سقز,دانلود مقالات…

 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد گرایش توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی با عنوان بررسی اثر کاهش نرخ مالیات بر درآمدهای مالیاتی دولت

  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد گرایش توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی با عنوان بررسی اثر کاهش نرخ مالیات بر درآمدهای مالیاتی دولت,توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی,خرید پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصادی,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادبیات,درآمدهای مالیاتی دولت,سیستم همکاری در…

 • خلاصه کتاب تدوین پایان نامه ، رساله ، طرح پژوهشی و مقاله دکتر طبیبی - نشر فردوس

  بهرام دلگشایی,خلاصه کتاب تدوین پایان نامه ، رساله,خلاصه کتاب تدوین پایان نامه ، رساله ، طرح پژوهشی و مقاله دکتر طبیبی - نشر فردوس,دکتر سید جمال الدین طبیبی,طرح پژوهشی و مقاله,محمد رضا ملکی,نشر فردوس بازدید کننده عزیز در حال مشاهده…

 • تئوریها و زیرساختارهای مدیریت دانش و فرایندهای لازم برای استقرار آن در سازمان

  استقرار مدیریت دانش,امکان سنجی استقرار مدیریت دانش,پایان نامه با موضوع مدیریت دانش,پایان نامه مدیریت دانش doc,تئوریها و زیرساختارهای مدیریت دانش و فرایندهای لازم برای استقرار آن در سازمان,دانلود پایان نامه مدیریت دانش,روش اجرایی مدیریت دانش,مراحل پیاده سازی سیستم مدیریت دانش,موضوع…

 • بررسی صور ابهام در مورد معامله و مبانی و مستندات لزوم رفع آن

  ابهام در معامله,ابهام در مورد معامله,بررسی صور ابهام در مورد معامله و مبانی و مستندات لزوم رفع آن,پایان نامه ابهام در مورد معامله,پروژه ابهام در مورد معامله,جهل نسبت به مورد معامله,رفع ابهام از مورد معامله,صورتهای ابهام در مورد معامله,مبانی لزوم…

 • پاورپوینت ازدیاد برداشت از مخازن نفت سنگین

  ازدیاد برداشت از مخازن نفت سنگین,ازدیاد برداشت به روش روش احتراق,ازدیاد برداشت به روش روش تزریق سیال,پاورپوینت ازدیاد برداشت از مخازن نفت سنگین,دانلود پاورپوینت ازدیاد برداشت نفت,دانلود پاورپوینت مخازن نفت سنگین,مخازن نفت سنگین ایران بازدید کننده عزیز در حال مشاهده…

 • معرفی سید ابوالحسن بنی صدر و حزب جمهوری اسلامی سید ابوالحسن بنی صدر

  حزب جمهوری اسلامی سید ابوالحسن بنی صدر,دانلود پایان نامه تاریخ,دانلود پایان نامه رشته تاریخ,دانلود پایان نامه کارشناسی رشته تاریخ,رویکردهای فکری و فرهنگی بنی صدر,سید ابوالحسن بنی صدر,سیستم همکاری در فروش فایل,معرفی سید ابوالحسن بنی صدر و حزب جمهوری اسلامی سید…

 • بررسی تطبیقی نظریه های مکاتب سیاسی در مورد غایت دولت با مسوولیت مدنی دولت

  بررسی تطبیقی نظریه های مکاتب سیاسی در مورد غایت دولت با مسوولیت مدنی دولت,دانلود پایان نامه جبران خسارت,دانلود پایان نامه رشته حقوق,دانلود پایان نامه مسوولیت مدنی دولت,غایت دولت,نظریه های مکاتب سیاسی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام…

 • مبانی نظری ارائه چارچوب سرویس گرا برای سیستم های اجرایی تولید طبق رایانش ابری

  استقرار سیستم های اجرایی تولید,استقرار سیستم های اجرایی تولید با رایانش ابری,رایانش ابری,سیستم های اجرایی تولید,سیستمهای توزیع شده اجرایی تولید,مبانی نظری ارائه چارچوب سرویس گرا برای سیستم های اجرایی تولید طبق رایانش ابری,مبانی نظری چارچوبی برای مدیریت سیستمهای تولیدی,مدیریت سیستم…

 • مقاله ترجمه شده رشته صنایع غذایی با عنوان بهینه سازی پارامترهای فراوری شکلات در اسیاب گلوله ای

  انجام ترجمه مقاله,بهینه سازی،تابع مطلوب,دانلود مقاله ترجمه شده,شکلات,طراحی تجربی,فراوری آسیاب میله ای,فروشگاه ساز فایل,مقالات ترجمه شده,مقاله ترجمه شده,مقاله ترجمه شده رشته صنایع غذایی,مقاله ترجمه شده رشته صنایع غذایی با عنوان محرکه و مدل سازی برنامه زمان اجرا,همکاری در فروش,همکاری در…

 • بررسی پیشینه امنیت در محاسبات ابری و امضای دیجیتال

  امنیت در رایانش ابری,بررسی پیشینه امنیت در محاسبات ابری و امضای دیجیتال,پیشینه امنیت در امضای دیجیتال,پیشینه امنیت در محاسبات ابری,دانلود مبانی نظری رایانش ابری,مبانی نظری امنیت در رایانش ابری,مبانی نظری راه حل های امنیتی در محاسبات ابری,مبانی نظری رایانش ابری,مبانی…

 • بررسی سیستم بهای تمام شده و روش ABC در بیمارستان

  اجرا هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان,امکان سنجی استقرار ABC,بررسی سیستم بهای تمام شده و روش ABC در بیمارستان,بهای تمام,بهای تمام شده در بیمارستان با هزینه یابی بر مبنای فعالیت,پایان نامه بررسی سیستم بهای تمام شده در بیمارستان,پایان نامه…

 • تاریخچه بورس اوراق بهادار

  fileina,انجام پروژه و پایان نامه رشته اقتصاد,بورس,بورس اوراق بهادار,تاریخچه بورس اوراق بهادار,خرید مقالات اقتصاد,دانلود مقاله تاریخچه بورس اوراق بهادار,سازمان کارگزاران بورس,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,شرایط پذیرش بورس اوراق بهادر,شیوه معامله در بورس تهران,فروش فایل,فروشگاه ساز فایلینا,فروشگاه فایل,همکاری در بورس,همکاری…

 • انتقال سهام در شرکتهای تعاونی

  انتقال اختیاری و قهری سهام,انتقال حقوق ناشی ازسهم,انتقال سهام در شرکت‏های تعاونی,جنبه های مادی و غیرمادی سهم,دانلود تخقیق انتقال سهام,شرایط اختصاصی انتقال سهام در شركت ‏های تعاونی,ماهیت حقوقی انتقال سهم بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام انتقال…

 • بررسی اقلیم شهر کاشان و تاثیر آن بر گردشگری

  بررسی اقلیم شهر کاشان,بررسی اقلیم شهر کاشان و تاثیر آن بر گردشگری,بررسی گردشگری شهری کاشان,پیشینه تاریخی شهر کاشان,تاثیر اقلیم بر گردشگری,تاثیر اقلیم شهر کاشان بر گردشگری,ژئومورفولوژی شهر کاشان,عوامل جلب توجه جهانگردان توریستی در فصل تابستان بازدید کننده عزیز در حال…

 • مقاله رشته اقتصاد با عنوان تعاون

  fileina,تسهیلات اعتباری,تعاون,تعاون در ایران و جهان,خرید مقاله و تحقیق رشته اقتصاد,دانلود مقاله رشته اقتصاد با عنوان تعاون,سیستم همکاری در فروش فایل,صندوق تعاون کشور,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,مقاله رشته اقتصاد با عنوان تعاون,همکاری در فروش فایل بازدید کننده عزیز در حال…

 • تعیین رضایت شغلی با توجه به نگرش به رشته تحصیلی خود و جو اخلاقی محیط کاری

  ارتباط جو اخلاقی و رضایت شغلی در کارکنان,ارتباط جو اخلاقی و نگرش به رشته تحصیلی در دانشجویان,تعیین رضایت شغلی,تعیین رضایت شغلی با توجه به جو اخلاقی محیط کاری,تعیین رضایت شغلی با توجه به نگرش به رشته تحصیلی خود و جو…

 • حل و فصل اختلافات در نظام حقوقی دریاها

  پایان نامه حل و فصل اختلافات دریایی,حقوق بین الملل دریاها,حل و فصل اختلافات در نظام حقوقی دریاها,حل و فصل اختلافات دریایی,حل و فصل اختلافات دریایی با داوری,حل و فصل اختلافات دریایی در IMO,حل و فصل اختلافات دریایی در سازمان بین…

 • انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط داوران

  اعمال حقوق فراملی بازرگانی,انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی,انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط داوران,پایان نامه داوری تجاری بین المللی,حقوق فراملی بازرگانی,داوری تجاری بین المللی,قانون حاکم بر ماهیت دعوی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام انتخاب…

 • بررسی کارایی سیستم حذف نویز تک کاناله و مدلسازی مسیر ثانویه بصورت آفلاین

  بررسی کارایی سیستم حذف نویز تک کاناله و مدلسازی مسیر ثانویه بصورت آفلاین,دانلود پایان نامه برق,دانلود پایان نامه حذف نویز آكوستیكی,سیستم ANC,فیلترهای وفقی,کارایی سیستم حذف نویز تک کاناله,مدلسازی مسیر ثانویه بصورت آفلاین بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با…

 • بررسی اثربخشی سرمایه فکری بر عملکرد مالی صنعت بانکداری

  بررسی اثربخشی سرمایه فکری بر عملکرد مالی صنعت بانکداری,پایان نامه تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی,پایان نامه مدیریت دانش,پایان نامه مدیریت سرمایه فکری,رابطه سرمایه فکری با عملکرد مالی در بانک پارسیان,رابطه مدیریت سرمایه فکری با عملکرد مالی,عملکرد مالی در بانک…

 • اکونومایزر

  اکونومایزر,دانلود مقالات رشته مکانیک,دانلود مقالات مکانیک,دانلود مقالات مهندسی مکانیک,دانلود مقاله اکونومایزر,سیستم حرارتی با اکونومایزر,کاهش اتلاف انرژی با اکونومایزر,مبدل حرارتی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام اکونومایزر هستید. دانلود فایل دانلود مقاله رشته مکانیک اکونومایزر (Economizer) مقدمه اکونومایزر…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سنجش مدیریت دانش

  ادبیات نظری سنجش مدیریت دانش,ادبیات و مبانی نظری سنجش مدیریت دانش,پیشینه تحقیق سنجش مدیریت دانش,دانلود مبانی نظری سنجش مدیریت دانش,فصل دوم پایان نامه سنجش مدیریت دانش,مبانی نظری سنجش مدیریت دانش,مبانی نظری و پیشینه تحقیق سنجش مدیریت دانش بازدید کننده عزیز…

 • برآورد لرزه زایی و بررسی نئو تکتونیکی و لرزه زمین ساختی شهر بجنورد

  برآورد لرزه زایی شهر بجنورد,برآورد لرزه زایی و بررسی نئو تکتونیکی و لرزه زمین ساختی شهر بجنورد,بررسی لرزه زمین ساختی شهر بجنورد,بررسی نئوتکتونیکی شهر بجنورد,دانلود پایان نامه رشته جغرافیا,قابلیتهای تکتونیکی شهر بجنورد,قابلیتهای مخاطره شناسی شهر بجنورد بازدید کننده عزیز در…