بررسی توانمندی و جایگاه سرمایه و نیروی انسانی در سازمان

بررسی توانمندی کارکنان گمرک,بررسی توانمندی و جایگاه سرمایه و نیروی انسانی در سازمان,توانمندسازی نیروی انسانی,توانمندی کارکنان,جایگاه نیروی انسانی در سازمان,دانلود پایان نامه ارشد مدیریت دولتی,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی توانمندی و جایگاه سرمایه و نیروی انسانی در سازمان هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی بررسی توانمندی و جایگاه سرمایه و نیروی انسانی در سازمان *ضمیمه شدن پرسشنامه بصورت رایگان:) چكیده: تحقیق حاضر كه یك تحقیق كاربردیست و از نظر گردآوری داده‌ها توصیفی و از نوع زمینه یابی است به دنبال مساله عدم شناخت و اطلاعات كافی در مورد كاركنان و توانمندی آنها و همچنین نبود تحقیقات در این زمینه و به منظور بررسی میزان توانمندی كاركنان گمركات استان كرمانشاه بر اساس مطالعات میشرا و مدل وتن و كمرون انجام گرفت، برای این منظور در فصل دوم موضوع توانمندی، ابعاد، الگوها، دیدگاه‌های مختلف و تاثیر توانمندی بر نگرش كاركنان تشریح گردید با استفاده از پرسشنامه، مصاحبه و بررسی اسناد و مدارك داده‌ها گردآوری شده و با استفاده از آزمون ویلكاكسون و نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده‌اند و در نهایت به این نتیجه رسید كه كاركنان گمرك استان كرمانشاه از توانمندی بالایی برخوردارند و توانایی انجام مسئولیتهای محوله، شهامت قبول نتایج كارهایشان و رضایت شغلی را دارند. کلمات کلیدی: توانمندی کارکنان توانمندسازی نیروی انسانی جایگاه نیروی انسانی در سازمان مقدمه       توانمندسازی مفهومی پرابهام وغیر قطعی داشته وافراد مختلف متناسب باویژگیهای خودازآن استنباطی دارند.توانمندسازی را به قادرساختن افراد برای انجام كارتعریف میكنند.این مفهوم به دنبال تحولات اساسی به وجود آمده در جوامع مانند جهانی شدن – تحولات درفناوریهای ارتباطی وداده پردازی – در اولویت قرار گرفتن حقوق بشروافزایش انتظارات كاركنان پدید آمده است.لذاهمزمان با پیشرفت تكنولوژی وحركت سازمانها به سوی تخت شدن وحذف لایه های میانی مدیریت به دلیل نیاز به استفاده از حداكثرظرفیت افرادولزوم تفویض اختیار به آنها توانمندسازی اهمیت خاصی می یابد. سازمانها باید به كاركنانشان انگیزه بدهندوآموزش دهند-زیرا كاركنان توانمند به سازمان نفع میرسانند.  امروزه كاركنان مشتریان داخلی سازمانها محسوب میشوند.باور بر این است كه هر سازمانی برای ارضای مشتریان خود بایستی ابندا رضایت مشتریان داخلی خود راتامین كند.یكی از مهمترین مسایلی كه امروزه سازمانها بایستی به آن توجه داشته باشند بهسازی نیروی انسانی است.وهدف از بهسازی نیروی انسانی  افزایش توانمندیها- مهارتهاوانگیزه های آنان است تا در پرتو آن بهره وری  بیشتری حاصل شود . واز آنجاییكه مدیریت منابع انسانی با ملحوظ داشتن تحولات ملی وبین المللی یكی از مهمترین عناصر توسعه تلقی میگرددوتوانمندی نیروی انسانی یكی از راههای رسیدن به توسعه محسوب میشود بنابراین با اشراف بر اهمیت توانمندسازی در این پژوهش سعی براین است به بابررسی توانمندی كاركنان وابعاد توانمندسازی در گمرك كرمانشاه گامی درجهت بهسازی نیروی انسانی این سازمان برداریم. فهرست مطالب فصل اول: كلیات تحقیق 1-1 مقدمه 1-2 بیان مساله 1-3 پیشینه تحقیق 1-4  اهمیت وضرورت تحقیق 1-5 اهداف تحقیق 1-6  فرضیه های تحقیق 1-7چارچوب نظری ومدل تحلیلی تحقیق 1-8  نوع وروش تحقیق 1-9 فلمرو مكانی تحقیق 1-10قلمرو زمانی تحقیق 1-11روش نمونه گیری وتعیین حجم نمونه 1-12ابزارهای گردآوری داده ها 1-13 محدودیتهاوموانع تحقیق 1-14واژه ها واصطلاحات بكار رفته درتحقیق 1-15  منابع مورد استفاده در تحقیق فصل دوم:مبانی نظری تحقیق 2-1 مقدمه 2-2 تعاریف ومفاهیم توانمندسازی 3-2 دلایل توانمندسازی 2-4 مزایای توانمندسازی 2-5 فرهنگ سازمانی وتوانمندسازی 2-6 دیدگاههای مختلف توانمندسازی 2-6-1 دیدگاه عقلانی 2-6-2 دیدگاه انگیزشی 2-6-3 دیدگاه فوق انگیزشی 3-6-4 دیدگاه سیستمی 2-7 مدلهای توانمند سازی 2-7-1 مدلهایی كه بر ویژگیهای عام توانمند سازی تاكید دارند 2-7-2 مدلهای اقتضایی 2-8 ابعاد توانمندسازی 2-8-1 خود اثر بخشی 2-8-2 خود سازمانی 2-8-3 پذیرفتن شخصی نتیجه 2-8-4 معنی دار بودن 2-8-5 اعتماد 2-9 عوامل روانشناختی توانمندسازی 2-9-1 احساس شایستگی 2-9-2 احساس داشتن حق انتخاب 2-9-3 احساس مؤثربودن 2-9-4 احساس معنی دار بودن 2-9-5 احساس داشتن اعتماد به دیگران 2-10 ویژگیهای سازمان توانمند 2-11 متغیرهای موثر بر احساس توانمندی افراد 2-11-1 ویژگیهای شخصیتی و فردی 2-11-2 ویژگیهای گروه كاری 2-11-3 ویژگیهای ساختاری اجتماعی واحد كار 2-12 فرایند توانمندسازی 2-13 روشهای توانمند سازی 2-14 تاثیر توانمند سازی بر نگرش كاركنان 2-14-1 تعهددرنوآوری برای روشهای انجام كار 2-14-2 تغییر در مسوولیتها 2-14-3 تغییر در یادگیری 2-15 پیامدهای توانمند سازی 2-16 نقش تفویض اختیاروواگذاری وظایف ومسوولیتها  در توانمند سازی 2-17 نقش شفاف كردن اهداف در توانمند سازی 2-18 نقش مشاركت اطلاعاتی در توانمند سازی 2-19 گروه و توانمند سازی 2-20 سبك رهبری متناسب با توانمند سازی 2-21 نظارت بر توانمند سازی 2-22 فرهنگ توانمند سازی 2-23 توانمند سازی افراد و مدیران   2-24 توانمند سازی و رضایت شغلی 2-25 توانمند سازی وفشار عصبی 2-26 منابع استفاده شده برای فصل دوم فصل سوم : روش شناسی تحقیق   3-1 مقدمه 3-2 روش تحقیق 3-3 ابزار جمع آوری اطلاعات 3-4  مقیاس سنجش نگرشها 3-5 پایایی 3-6 روایی –  تجزیه و تحلیل عاملی تاییدی 3-7 جامعه و نمونه آماری –  جامعه آماری –  حجم نمونه آماری 3-8 روش نمونه گیری 3-9 تكنیكهای آماری مورد استفاده در تحقیق 3-10 مدل تحلیلی تحقیق –  روش فرضی استقرایی –  روش قیاسی 3-12 منابع استفاده شده در فصل سوم  فصل چهارم :تجزیه و تحلیل اطلاعات 4-1 مقدمه 4-2 توصیف داده ها 4-3 استنباط اماری پیرامون فرضیه ها 4-4 بررسی روایی و پایایی عوامل مطرح شده. 4-4-1- تحلیل عاملی تاییدی 4-4-2- آلفای كرونباخ فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات 5-1 مقدمه 5-2 نتایج 5-2-1  نتایج حاصل از بررسی فرضیات 5-2-2  نتایج جانبی 5-3- پیشنهادات منابع وماخذ

 • وجدان اخلاقی از نگاه علامه جعفری

  دانلود پایان نامه رشته فلسفه اخلاق,دانلود پایان نامه وجدان اخلاقی,دیدگاه علافه جعفری به وجدان اخلاقی,مطالعه وجدان اخلاقی در شرق,وجدان,وجدان اخلاقی,وجدان اخلاقی از نگاه اندیشمندان اسلامی,وجدان اخلاقی از نگاه علامه جعفری بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام وجدان…

 • پرسشنامه شناسایی و بررسی عوامل موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان

  پرسشنامه ERP,پرسشنامه برنامه ریزی منابع سازمان,پرسشنامه پیاده سازی erp,پرسشنامه پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمان,پرسشنامه شاخص های موفقیت پیاده سازی ERP,پرسشنامه شناسایی و بررسی عوامل موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان,پرسشنامه عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی erp,پرسشنامه…

 • طراحی سیستم نوبت دهی

  دانلود پروژه الکترونیک,دانلود پروژه رشته الکترونیک,سیستم نوبت دهی,طراحی سیستم ارائه نوبت,طراحی سیستم ارائه نوبت جهت امور بانکی,طراحی سیستم نوبت دهی,طراحی سیستم نوبت دهی بانک بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام طراحی سیستم نوبت دهی هستید. دانلود فایل…

 • بررسی غرور،مشتقات و احکام مستفاد از آن و تشریح وجوه اشتراک و افتراق عناوین مشابه غرور

  احکام مستفاد از غرور,بررسی غرور،مشتقات و احکام مستفاد از آن و تشریح وجوه اشتراک و افتراق عناوین مشابه غرور,دانلود پایان نامه رشته حقوق,عناوین مشابه غرور,قاعده غرور,مشتقات غرور,وجوه اشتراک عناوین مشابه غرور,وجوه افتراق عناوین مشابه غرور بازدید کننده عزیز در حال…

 • مفاد و موارد کاربردی حق تعیین سرنوشت، جدایی طلبی و ابعاد حقوقی آن در حقوق بین الملل

  جدائی چاره ساز,جدائی یک جانبه,حق تعیین سرنوشت داخلی و خارجی,حق تعیین سرنوشت و تجزیه طلبی,دانلود پایان نامه مفاد و موارد کاربردی حق تعیین سرنوشت، جدایی طلبی و ابعاد حقوقی آن در حقوق بین الملل,مفاد و موارد کاربردی حق تعیین سرنوشت،…

 • پروپوزال تشخیص نفوذ با تکنیکهای داده کاوی

  پروپوزال تشخیص نفوذ با تکنیکهای داده کاوی,پروپوزال سیستم های تشخیص نفوذ,تشخیص نفوذ با الگوریتمهای داده کاوی,تشخیص نفوذ با تکنیکهای داده کاوی,تشخیص نفوذ با داده کاوی,تشخیص نفوذ در شبکه با استفاده از داده کاوی,سیستم های تشخیص نفوذ بر پایه داده کاوی,نمونه…