بررسی پایایی نسخه فارسی تست های بارتل و برگ در بیماران مولتیپل اسكلروز مراجعه كننده به کلینیکهای توانبخشی شهر تهران

انجام پروژه و پایان نامه کارشناسی,بررسی پایایی نسخه فارسی تست های بارتل و برگ در بیماران مولتیپل اسكلروز مراجعه كننده به کلینیکهای توانبخشی شهر تهران,بیماران MS,بیماران مولتیپل اسكلروز,تست های بارتل و برگ,خرید پایان نامه,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,فروش فایل,همکاری در فروش فایل
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی پایایی نسخه فارسی تست های بارتل و برگ در بیماران مولتیپل اسكلروز مراجعه كننده به کلینیکهای توانبخشی شهر تهران هستید.

دانلود فایل

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته توانبخشی با عنوان بررسی پایایی نسخه فارسی تست های بارتل و برگ در بیماران مولتیپل اسكلروز مراجعه كننده به کلینیکهای توانبخشی شهر تهران چکیده: بیماری مالتیپل اسکلروز (MS) یک بیماری اتوایمیون با درمان نامشخص و از نظر پاتوژنز کاملاً ناشناخته است وشایعترین بیماری تخریب میلین در سیستم اعصاب مرکزی می باشد.برای تمامی بیماران وعلی الخصوص بیماران MS، استقلال در فعالیتهای روزمره زندگی (ADL)با ارزش ترین موضوع می باشدوتمامی درمانهای توانبخشی وقتی نتیجه بخش خواهد بود که بیمار بتواند از تواناییهای بدست آمده در طی درمان خود برای انجام فعالیت های روزمره زندگی به نحوه مطلوبی استفاده کند واستقلال یابد. از طرفی اهمیت نقش تعادل در محدوده های اجرایی بدیهی است وبسیاری از فعالیتهای روزمره زندگی در وضعیتهای خاصی از تعادل فرد اجرا می شوند. با توجه به میزان شیوع بیماری MS ونیز اهمیت دو علامت بالینی مهم، اختلال در تعادل و ADLاین گروه بیماران واز طرفی ضرورت وجود یک ابزار وتست کلینیکی پایا جهت تشخیص وپیگیری روند درمان بیماری بر آن شدیم که پایایی نسخه فارسی دو تست معتبر برگ وبارتل را مورد تحقیق وبررسی قرار دهیم. روش بررسی: تعداد 50بیمار بزرگسال مبتلا بهMSدر رده سنی 25سال به بالا که مراجعه کننده به مراکز توانبخشی(کلینیک های کار درمانی،فیزیوتراپی)،بیمارستان های تابعه دانشگاه های علوم پزشکی ایران و انجمن MSایران در این پژوهش شرکت داشتند.در ادامه ارزیابی اختالالات تعادلی وفعالیت های روزمره زندگی بیماران با حضور همزمان دوکارشناس ارشد کاردرمانی که هردو از تجربه کاری مناسب برخوردار بودند بوسیله مقیاس برگ وبارتل طی دو مرتبه وبه فاصله زمانی یک هفته انجام شد.یافته ها: بررسی همخوانی درونی آیتم های خرده مقیاس ها وکل تست برگ با محاسبه ضریب آلفای کرون باخ انجام شدکه همگی بالاتر از8/0ودر سطح بسیار مطلوب گزارش شدند ودر نتیجه مشخص شد که در مقایسه گروهی آیتم های مذکور برای سنجش تعادل مناسب هستند. از طرفی میزان همخوانی درونی در سطح آیتم های خرده مقیاسها وکل تست بارتل همگی پائین‌تر از 7/0 می باشند بنابراین همخوانی درونی آنها از سطح قابل قبولی برخوردار نیست.  بررسی تکرار پذیری نسبی ومطلق خرده مقیاسها وکل تست برگ در دفعات آزمون با محاسبه ICCوSEMبرای آنها انجام شد و مقادیر ICC برای تست برگ وبارتل برابر وبالاتر از 8/0 محاسبه شد که از سطح مطلوبی برخوردار است. از طرفی مقادیر SEM با %96 اطمینان بالاتر از 10 درصد حداکثر نمره گزارش شد که در مجموع خطای استاندارد مناسبی را برای این دو تست ارزیابی نمی کند.همچنین تکرار پذیری بین آزمونگران با محاسبه مقادیر ضریب Kappa برای تست های بارتل وبرگ ارزیابی شد و این مقادیر بین 7/0تا1   محاسبه شد وتوافق بین آزمون گران را درسطح مطلوبی گزارش می کند.نتیجه گیری: در پایان می توان اینگونه اظهار داشت كه نسخه فارسی مقیاس برگ را می توان بر روی بیماران MS با سطح ناتوانی عملکردی 5/3تا6 با قابلیت اعتماد پذیری ودرصد اطمینان بالا در زمینه های کلینیکی وپژوهشی استفاده نمودولی استفاده از نسخه فارسی تست بارتل دراین بیماران نیازمند تحقیقات بیشتری در این زمینه می باشد. واژگان کلیدی: Barthel Index Multiple Sclerosis  Berg Balance Scale Test-retest Inter-rater Reliability معرفی موضوع بیماری مالتیپل اسكلروز  (MS): بیماری مالتیپل اسكلروز  (MS) یك بیماری اتوایمیون با درمان نامشخص و از نظر پاتوژنز كاملاً ناشناخته است (1). بیماری MS در سنین 20 تا 40 سالگی شروع می شود و خانمها را بیشتر گرفتار می كند و شایعترین بیماری تخریب میلین در سیستم اعصاب مركزی می باشد. شیوع این بیماری در حال افزایش است و سومین علت معلولیت جسمی در جهان است (2). طبق بررسی كه توسط lutton JD. و همكارانش بر روی بیماری MS انجام گرفت مشخص شد كه این بیماری در حدود 350 هزار نفر با سنین 15 تا 45 سال را در آمریكا با ناتوانی سیستم عصبی مواجه كرده است. این بیماری معمولاً یك بیماری تك گیر  بوده و به انواع مختلفی از نظر درجه پیشرفت تقسیم می‌شود (3). 70 درصد افراد مبتلا از نوع عود – بهبود  می باشند. نوع پیشرونده اولیه كمتر شایع است و منجر به ناتوانی شدیدتر می گردد (4).   این بیماری با تغییرات التهابی و تخریب كننده فیبرهای میلین دار سیستم عصبی (مغز و طناب نخاعی) مشخص می گردد (5). در این بیماری غیر‌قابل پیش بینی كه سیستم اعصاب مركزی را درگیر می كند، تخریب در آكسون سیستم عصبی حسی – حركتی ایجاد می شود كه در نهایت در ارتباط الكتریكی بین نورونها سیستم اعصاب مركزی ایجاد اشكال می كند و حتی مرگ نیز اتفاق می افتد. بنابراین افرادی كه به این بیماری مبتلا هستند با نشانه ها، ضایعات و محدودیتهای عملكردی مختلفی روبرو می شوند (6). علائم این بیماری ترمور، فلجی، ‌اختلال در گفتار و دید می باشد (3). اكنون محققان به این نتیجه رسیده اند كه بیماری MS در بیشتر زمانها و در اغلب افراد مبتلا بصورت فعال می باشد. به علت ایجاد اختلالات متعدد و تخریب میلین در سیستم اعصاب مركزی افرادی كه به این بیماری مبتلا هستند، در تعادل، هماهنگی، قدرت، حس، بینایی، حركت از یك وضعیت به وضعیت دیگر، باقی ماندن در حالت ایستادن و انجام فعالیت های عملكردی  مانند راه رفتن ، چرخیدن  دچار مشكل هستند و در نتیجه در انجام فعالیت های روزمره زندگی نیز اختلالات متعدد دارند (7). علائم بالینی ناشی از بیماری MS در افراد مختلف متفاوت است و ممكن است توانایی فرد را در انجام فعالیت روزمره زندگی كاهش داده و باعث وابستگی آنها شود. مطالعاتی كه در آمریكا روی فعالیت های روزمره زندگی این بیماران براساس مقیاس Incapacity Status Scale صورت گرفته، نشان می دهد كه این گروه بیماران 84-68% در حمام كردن، 76-72% در عملكرد كنترل ادرار، 97-83% در کنترل مدفوع، 88-74% در لباس پوشیدن، 95-91% در غذا خوردن، 92-84% در آرایش كردن و 89-82% در جابجایی  وابسته می‌باشند(8). فهرست مطالب فصل اول 2 طرح پژوهش 2 1-1) معرفی موضوع پایان نامه، اهمیت موضوع: 3 2-1) اهداف بررسی: 11 1-2-1) هدف کلی: 11 2-2-1) اهداف ویزه: 11 3-1) فرضیات و سوالات مهم پژوهش: 12 4-1)تعریف مفاهیم و متغیر ها: 12 فصل دوم 20 مباحث نظری و پیشینه پژوهش 20 بخش اول: مباحث نظری 21 1-2) مولتیپل اسکلروز 21 2-2) همه گیر شناسی 22 3-2)علت شناسی : 26 4-2)  علایم و نشانهها: 27 5-2) سیر کلینیکی و پیش آگهی: 29 6-2) فعالیتهای روزمره زندگی: 21 7-2) معیارهای ارزیابی فعالیت های روزمره زندگی: 28 8-2) تعادل: 36 9-2) ارزیابی تعادل: 37 10-2) معیارهای كلینیكی ارزیابی تعادل: 39 بخش دوم: 43 مروری بر پیشینه تحقیق 43 فصل سوم 65 روش پژوهش 65 2-3) روش مطالعه 65 3-3) متغیرهای اصلی و مفاهیم پژوهش 66 1-3-3) متغیرهای وابسته 66 2-3-3) متغیرهای زمینه 66 4-3) جامعه مورد پژوهش 68 2-4-3) روش نمونه گیری: 70 5-3) ابزار پژوهش: 72 6-3) روش جمع آوری اطلاعات: 75 7-3) روش انجام كار: 76 8-3) روش های آماری مورد استفاده: 79 9-3)انتظار کاربردی از نتایج پژوهش: 81 10-3) رعایت نکات اخلاقی: 82 فصل چهارم 84 اطلاعات و آمار موجود 84 1-4) مقدمه: 85 2-4) آمار توصیفی 85 1-2-4) مشخصات توصیفی متغیرهای کیفی : 85 2-2-4 ) مشخصات توصیفی متغیرهای کمی : 86 3-2-4) مشخصات توصیفی نسخه فارسی تست بارتل و برگ 87 3-4) آمار تحلیلی 88 هدف ویژه شماره 1: بررسی میزان همخوانی درونی در سطح آیتم‌های هر خرده مقیاس نسخه فارسی تستهای بارتل و برگ در بیماران 88 1-3-4 ) میزان همخوانی درونی در سطح آیتم های هر خرده مقیاس نسخه فارسی تست برگ در بیماران MS 88 1-1-3-4 ) میزان همخوانی درونی در سطح آیتم های خرده مقیاس استاتیک نسخه فارسی تست برگ: 88 2-1-3-4) میزان همخوانی درونی در سطح آیتم های خرده مقیاس دینامیک نسخه‌های فارسی تست برگ 91 2-3-4) میزان همخوانی درونی در سطح آیتمهای هر خرده مقیاس نسخه فارسی تست بارتل در بیماران MS 93 1-2-3-4) میزان همخوانی درونی درسطح آیتم های خرده مقیاس تحرک نسخه فارسی تست بارتل 93 2-2-3-4) میزان همخوانی درونی درسطح آیتم های خرده مقیاس مراقبت از خود نسخه فارسی تست بارتل 94 هدف ویژه شماره 2: بررسی همخوانی درونی نمرات نسخه فارسی تستهای بارتل و برگ در بیماران MS 96 3-3-4) بررسی همخوانی درونی نمرات نسخه فارسی تست برگ در بیماران MS 96 4-3-4) بررسی همخوانی درونی نمرات نسخه فارسی تست بارتل دربیماران MS 98 هدف ویژه شماره  3: بررسی تكرارپذیری مطلق و نسبی نمرات نسخه فارسی تستهای بارتل و برگ در دفعات سنجش در بیماران MS 100 5-3-4) بررسی تکرار پذیری مطلق و نسبی نمرات نسخه فارسی تست برگ در دفعات سنجش در بیماران MS 100 6-3-4) بررسی تکرارپذیری مطلق و نسبی نمرات نسخه فارسی تست بارتل در دفعات سنجش در بیماران MS 103 هدف ویژه 4: بررسی تكرارپذیری بین آزمونگر نمرات نسخه فارسی تستهای بارتل و برگ در بیماران MS 105 6-3-4) بررسی تکرار پذیری بین آزمونگر نمرات نسخه فارسی تست برگ در بیماران MS 105 7-3-4) بررسی تکرار پذیری بین آزمونگران نمرات نسخه فارسی تست بارتل در بیماران MS 106 فصل پنجم: 83 1-5) مقدمه: 110 2-5 ) بحث و بررسی 111 1-2-5) بحث و بررسی پیرامون نتایج کسب شده مربوط به نسخه فارسی مقیاس برگ : 111 2-5) بحث و بررسی پیرامون نتایج کسب شده مربوط به نسخه فارسی مقیاس بارتل: 119 3-5) نتیجه گیری کلی: 124 4-5) پیشنهادات: 125 5-5) محدودیت ها: 145 منابع 150

 • مبانی نظری و پیشینه رضایت شغلی و ابهام و تعارض نقش

  ابهام نقش,پیشینه رضایت شغلی و ابهام و تعارض نقش,تعارض نقش,دانلود فصل دوم پایان نامه مدیریت,رضایت شغلی,مبانی نظری ابهام نقش,مبانی نظری تعارض نقش,مبانی نظری رضایت شغلی,مبانی نظری رضایت شغلی و ابهام و تعارض نقش,مبانی نظری و پیشینه رضایت شغلی و ابهام…

 • اسید نوکلئیک مبتنی بر حسگر زیستی الکتروشیمیایی برای بررسی تسهیم شده عوامل زیستی

  اسید نوکلئیک مبتنی بر حسگر زیستی الکتروشیمیایی برای بررسی تسهیم شده عوامل زیستی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام اسید نوکلئیک مبتنی بر حسگر زیستی الکتروشیمیایی برای بررسی تسهیم شده عوامل زیستی هستید. دانلود فایل نمونه ترجمه…

 • مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و معیارهای ارزیابی عملکرد به سبب ریسک

  انواع صندوق های سرمایه گذاری,پایان نامه صندوق های سرمایه گذاری,رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری,صندوق های سرمایه گذاری,عملکرد صندوق های سرمایه گذاری,مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای,مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و معیارهای ارزیابی عملکرد به سبب…

 • مبانی نظری توسعه منابع انسانی

  پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی,مبانی نظری توسعه منابع انسانی,مبانی نظری توسعه منابع انسانی کارکنان,مبانی نظری و پیشینه پژوهش توسعه منابع انسانی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مبانی نظری توسعه…

 • بررسی مهمترین پارامترهای فیزیوگرافی حوضه آبخیز رودخانه سقز

  بررسی مهمترین پارامترهای فیزیوگرافی حوضه آبخیز رودخانه سقز,پارامترهای فیزیوگرافی,حوضه آبخیز رودخانه سقز,دانلود مقالات جغرافیا,دانلود مقالات رشته جغرافیا,شبکه آبراهه حوضه آبخیز رودخانه سقز بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی مهمترین پارامترهای فیزیوگرافی حوضه آبخیز رودخانه سقز هستید.…

 • پاورپوینت بازده ریسک و خط بازار اوراق بهادار

  الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای,انحراف معیار پورتفوی و تنوع بخشی,بتا و صرف ریسک,پاورپوینت بازده ریسک و خط بازار اوراق بهادار,پرتفوی,خط بازار اوراق بهادار (SML),خط بازار و اوراق بهادار,نسبت پاداش به ریسک (صرف ریسک),نظریه قیمت گذاری آربیتراژ (APT) بازدید…

 • واکنش های کیفری در قبال پدیده قاچاق انسان

  ارکان قاچاق زنان,بررسی قاچاق انسان به قصد فحشا,پایان نامه قاچاق,پایان نامه قاچاق زنان,تحقیق قاچاق زنان,جرم قاچاق انسان,دانلود تحقیق قاچاق زنان,قانون مبارزه با قاچاق انسان,واکنش های کیفری در قبال پدیده قاچاق انسان بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام…

 • آسیب شناسی تبلیغات بازرگانی تلویزیونی در ایران و تاثیرات آن

  آسیب شناسی تبلیغات بازرگانی تلویزیونی در ایران و تاثیرات آن,اثربخشی تبلیغات تلویزیونی,بررسی تاثیر تبلیغات تلویزیونی,تبلیغات بازرگانی تلویزیونی,تبلیغات بازرگانی تلویزیونی در ایران,تبلیغات تلویزیونی,تحولات تبلیغات در ایران,دانلود پایان نامه تبلیغات تلویزیونی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام آسیب شناسی…

 • بررسی سفالینه های شوش از منظر زیبایی

  بررسی زیبایی سفالینه های شوش,بررسی سفالینه های شوش از منظر زیبایی,خرید پایان نامه هنر و گرافیک,دانلود پایان نامه رشته هنر و گرافیک,دانلود پایان نامه هنر و گرافیک,زیبایی,سفالینه های شوش,نقوش و نگاره های ظروف بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی…

 • تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن

  بررسی محاربه از موارد مشابه,تعریف محاربه,تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن,جرم محاربه,مبانی عرفی محاربه,مبانی فقهی محاربه,مبانی فقهی و عرفی محاربه,مبنای شرعی محاربه,محاربه در قانون مجازات اسلامی 1392,محاربه در قانون مجازات اسلامی جدید,مقاله در مورد محاربه…

 • بررسی سامانه خرید و انبارداری در یک سازمان تولیدی

  بررسی سامانه خرید و انبارداری در یک سازمان تولیدی,بررسی سیستم خرید و انبارداری مجتمع صنعتی,دانلود پایان نامه سیستم خرید و انبارداری,دانلود پروژه انبار,سازمان تولیدی,سیستم انبارداری مجتمع صنعتی,سیستم خرید مجتمع صنعتی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی…

 • جزوه درس روابط خارجی ایران تالیف دكتر سید علیرضا ازغندی

  تالیف دكتر سید علیرضا ازغندی,جزوه درس روابط خارجی ایران,جزوه درس روابط خارجی ایران تالیف دكتر سید علیرضا ازغندی به صورت پاورپوینت بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام جزوه درس روابط خارجی ایران تالیف دكتر سید علیرضا ازغندی…

 • گزارش کارآموزی وکالت با عنوان جریمه و آثار آن از حیث سیاست جنائی

  fileina,انجام پروژه و پایان نامه,جرائم و مجازاتها,جرم,جریمه,حقوق جزای ایران,حقوق کیفری ایران,دانلود گزارش کارآموزی وکالت با عنوان جریمه و آثار آن از حیث سیاست جنائی,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,فروش فایل,فروشگاه ساز فایلینا,کارآموزی وکالت,گزارش کارآموزی وکالت,گزارش کارآموزی وکالت با عنوان جریمه…

 • مقاله پزشکی با عنوان بیماری وبا

  fileina,انجام پایان نامه,خرید پایان نامه,دانلود مقاله پزشکی با عنوان بیماری وبا,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,علائم و نشانه های بیماری وبا,علائم و نشانه های وبا در كودكان,غربالگیری و تشخیص وبا,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,مقاله پزشکی با عنوان بیماری وبا,همکاری در…

 • تشریح احداث شبکه های برق رسانی و نصب ترانس

  تشریح احداث شبکه های برق رسانی و نصب ترانس,دانلود پایان احداث شبکه های شهری,دانلود پایان برق رسانی شهری,دانلود پایان نامه برق قدرت,دانلود پایان نامه رشته برق قدرت,دانلود پایان نصب ترانس شهری بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام…

 • مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری

  توجیه مسئولیت مدنی شهرداری,دانلود تحقیق مسئولیت مدنی شهرداری,دانلود مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری,رابطه بین مسئولیت مدنی شهرداری و دولت,مبانی مسئولیت مدنی شهرداری,مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری,مسئولیت مدنی شهرداری بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مبانی نظری مسئولیت…

 • ایجاد تحول در دیدگاه انسان با بررسی مقایسه ای خواب و مرگ

  ایجاد تحول در دیدگاه انسان,ایجاد تحول در دیدگاه انسان با بررسی مقایسه ای خواب و مرگ,خواب در اسلام,دانلود پایان نامه رشته معارف اسلامی,دانلود پایان نامه معارف اسلامی,دانلود پایان نامه مقایسه خواب و مرگ,مرگ در قرآن بازدید کننده عزیز در حال…

 • پرسشنامه ارزیابی اثرات توانمندسازی منابع انسانی بر کارکرد بانک

  اثرات توانمندسازی منابع انسانی بر کارکرد بانک,پرسشنامه ارزیابی اثرات توانمندسازی منابع انسانی بر کارکرد بانک,پرسشنامه تاثیر توانمندسازی بر عملکرد کارکنان,تاثیر توانمندسازی بر عملکرد کارکنان,تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد سازمان,توانمندسازی منابع انسانی,دانلود پرسشنامه توانمندسازی منابع انسانی بازدید کننده عزیز در…

 • چالش های جامعه مدنی در حکومت اسلامی

  تعریف جامعه مدنی,ج,جامعه مدنی از دیدگاه نواندیشان ایدئولوژی زدا,چالش های جامعه مدنی,چالش های جامعه مدنی در حکومت اسلامی,چالش های نظری جامعه مدنی در حکومت اسلامی (ایران),چه تضادی میان جامعه مدنی به عنوان یکی از عناصر نظام مدرن با حکومت اسلامی…

 • پایان نامه بررسی تاثیر میزان بكارگیری فن‌آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی شركت سهامی بیمه ایران در شهر تهران

  بكارگیری فن‌آوری اطلاعات در سازمان,پایان نامه بررسی تاثیر میزان بكارگیری فن‌آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی شركت سهامی بیمه ایران در شهر تهران,پایان نامه تاثیر میزان بكارگیری فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی,تاثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی شركت بیمه,تاثیر میزان بكارگیری…

 • پایان نامه کارشناسی رشته صنایع غذایی با عنوان صنعت قند‎ ‎‏، نیشکر و چغندر

  پایان نامه,پایان نامه رشته صنایع,پایان نامه کارشناسی رشته صنایع با عنوان صنعت قند‎ ‎‏، نیشکر و چغندر,پایان نامه کارشناسی رشته صنایع غذایی با عنوان صنعت قند‎ ‎‏، نیشکر و چغندر,چغندر,دكانتور مكانیكی,ساکاروز و خواص آن,سیستم همکاری در فروش فایل,صنایع غذایی,صنعت قند‎,ضایعات…

 • پروپوزال بررسی ارتباط بین رضایت شغلی کارمندان و رضایت ارباب رجوع

  بررسی ارتباط بین رضایت شغلی کارمندان و رضایت ارباب رجوع,پروپوزال بررسی ارتباط بین رضایت شغلی کارمندان و رضایت ارباب رجوع,پروپوزال رابطه رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان,دانلود نمونه پروپوزال مدیریت بازرگانی,رابطه رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان,رضایت شغلی,رضایت شغلی کارکنان…

 • مقاله رشته حسابداری با عنوان درآمدی بر اخلاق و آئین رفتار حسابداران حرفه ای

  اخلاق و آئین رفتار حسابداران حرفه ای,اساسنامه جامعه حسابداران,حسابداری و حسابرسی,دانلود مقاله رشته حسابداری,درآمدی بر اخلاق و آئین رفتار حسابداران حرفه ای,مسئولیت حسابداران حرفه‌ای در قبال جامعه,مقاله رشته حسابداری با عنوان درآمدی بر اخلاق و آئین رفتار حسابداران حرفه ای…

 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان

  انگیزش شغلی کارکنان,رتبه بندی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان,شناسایی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان,شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان,عوامل موثر بر انگیزش شغلی,عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان,مدل مفهومی انگیزش شغلی کارکنان,مقاله انگیزش شغلی…

 • مبانی نظری شناسایی نظام اخلاقی نخبگان علمی کشور و علل تاثیرگذار بر آن و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن

  توزیع نظام ‌های اخلاقی دینی در میان نخبگان علمی,شاخص اخلاق عملی,عوامل مؤثر بر نظام اخلاقی نخبگان علمی,مبانی نظری شناسایی نظام اخلاقی نخبگان علمی کشور و علل تاثیرگذار بر آن و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن,مبانی نظری نظام اخلاقی نخبگان علمی,مبانی…

 • بررسی تأثیر سیستم‌های اتوماسیون اداری بر حوزه‌های ارتباطات سازمانی

  ارتباطات سازمانی,بررسی تأثیر سیستم‌های اتوماسیون اداری بر حوزه‌های ارتباطات سازمانی,دانلود مقالات ارشد مدیریت,دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته مدیریت,دانلود مقالات کارشناسی ارشد مدیریت,دانلود مقالات مدیریتی,سیستم های اتوماسیون,سیستمهای اطلاعاتی مدیریت,فناوری اطلاعات بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی تأثیر…

 • ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر

  ادله اثبات دعوی,ادله اثبات دعوی در قوانین ایران,ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر,ادله اثبات دعوی در قوانین مصر,ادله اثبات كیفری,ادله اثبات كیفری در قانون جزای ایران,ادله اثبات كیفری در قانون جزای مصر,پایان نامه ادله اثبات دعوی بازدید کننده…

 • ارزیابی مسئولیت مدنی مدیران در معاملات در حقوق انگلیس

  ارزیابی مسئولیت مدنی مدیران در معاملات در حقوق انگلیس,دانلود مقالات حقوق,دانلود مقالات رشته حقوق,مسئولیت مدنی,مسئولیت مدنی مدیران,مسئولیت مدنی مدیران در معاملات بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام ارزیابی مسئولیت مدنی مدیران در معاملات در حقوق انگلیس هستید.…

 • اصول عام و خاص اشتغال زنان در ایران و قوانین بین المللی

  اشتغال زنان,اصول عام و خاص اشتغال زنان در ایران و قوانین بین المللی,اصول عمومی و اختصاصی اشتغال زنان در ایران و قوانین بین المللی,حق اشتغال زنان,حق اشتغال زنان در ایران,حق اشتغال زنان در قوانین بین المللی,حق اشتغال زنان در قوانین…

 • کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آن ها با یکدیگر

  بهره وری,پرستاران بالین,دانلود مقالات پرستاری,دانلود مقالات رشته پرستاری,كیفیت زندگی كاری,کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آن ها با یکدیگر بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین…