بررسی پوشش اجتماعی مرد و زن مسلمان با تاکید بر دیدگاه عقل و فطرت

بررسی پوشش اجتماعی مرد و زن مسلمان با تاکید بر دیدگاه عقل و فطرت,پوشش اجتماعی زن مسلمان,پوشش اجتماعی مرد مسلمان,پوشش از دیدگاه عقل,پوشش از دیدگاه فطرت,پوشش در قرآن,پوشش زن در اسلام,پوشش زن در قران,پوشش مردان در اسلام,حدود حجاب در قران,دانلود پایان نامه پوشش اجتماعی مرد و زن,محدوده حجاب در قرآن
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی پوشش اجتماعی مرد و زن مسلمان با تاکید بر دیدگاه عقل و فطرت هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه رشته فقه و معارف اسلامی بررسی پوشش اجتماعی مرد و زن مسلمان با تاکید بر دیدگاه عقل و فطرت مقدمه حجاب به دو معنا است هم به معنای پوشش(ستر) آمده است و هم به معنای پرده و حاجب. این کلمه، بدان جهت مفهوم پوشش می‌دهد که پرده، وسیله‌ای برای پوشش است. واژة«حجاب» در اصل از«حجب، یحجب، حجابا و حجبا» است.  حجاب اسم مصدر به معنای پوشش و پرده است. به کار بردن واژة«حجاب»، به معنای پوشش و لباس، یک اصطلاح نسبتاً جدید است. در گذشته، به ویژه در اصطلاح فقها، از واژة«ستر»، که به معنای پوشش است، برای لباس بیش‌تر استفاده می‌شده است.(فقها) هر کدام که موضوع لباس را مطرح کرده‌اند، چه در کتاب صلاه و چه در کتاب نکاح، از واژة«ستر» استفاده کرده‌اند. محقق شهید، مرتضی مطهری(ره) می‌فرماید: بهتر بود که این کلمه عوض نمی‌شد و همیشه همان کلمة«ستر» یا«پوشش» را به کار می‌بردیم؛ زیرا معنای شایع لغت حجاب، پرده است اگر دربارة پوشش به کار رفته است، به اعتبار پشت پرده واقع شدن زن است و همین امر موجب شده است که عدة زیادی گمان کنند که اسلام خواسته است زن همیشه پشت پرده و در خانه محبوس باشد و بیرون نردو.»  با توجه به این که در اسلام، پرده‌نشینی و حبس زن، هدف شارع مقدس نیست، بلکه حضور او در مجامع عمومی، با حفظ عفت و پاک‌دامنی است و از سویی نوشتة ما فقط دربارة پوشش بانوان نیست، بلکه به بررسی پوشش آقایان نیز می‌پردازد، به کار بردن واژة«حجاب» برای این تحقیق، عنوان مناسبی به نظر نمی‌رسد، بلکه باید از عنوان عامی استفاده گردد که عرف و لغت هم مناسب این مفهوم باشد. از این رو، عنوان«پوشش» که واژه‌ای عام است و شامل پوشش مردها و بانوان می‌شود و مورد سوء استفادة فرصت‌طلبان قرار نمی‌گیرد، مناسب این موضوع دیده شده است. هدف از این پایان نامه بررسی جامع و کامل پوشش اجتماعی مرد و زن مسلمان با تاکید بر دیدگاه عقل و فطرت می باشد. کلمات کلیدی: پوشش در قرآن پوشش از دیدگاه عقل پوشش از دیدگاه فطرت پوشش اجتماعی زن مسلمان پوشش اجتماعی مرد مسلمان فهرست مطالب پوشش در آئین زرتشت 7 اقدامات زرتشت برای تحکم رعایت حجاب 7 سیرة عملی زرتشتیان 9 پوشاک زنان زرتشتی 10 پوشش در آئین یهود 12 حجاب در تورات مقدس 13 کیفیت و مقدار پوشش زنان یهودی 14 حجاب در تلمود مقدس 15 قوانین حجاب زنان در تلمود 16 سیره عملی زنان یهودی 19 پوشش در آئین مسیحیت 21 حجاب در انجیل مقدس 22 دستورهای دینی پاپ ها و علمای مسیحی 26 سیره عملی زنان مسیحی 29 خلاصه 32 بیان موضوع 33 پیشینه تحقیق 33 ضرورت تحقیق 34 بخش اول: پوشش اجتماعی 36 مقدمه بخش اول: 37 مطلب اول: حجاب در لغت و اصطلاح 37 مطلب دوم: پوشش از دیدگاه فطرت 38 مطلب سوم: پوشش از دیدگاه عقل 39 فصل اول: پوشش در آیات و روایات 41 الف) پوشش در قرآن کریم 41 ب) پوشش در احادیث و روایات 50 فصل دوم: انواع پوشش 52 1- پوشش حفاظتی 53 2- پوشش تجملی 56 3- پوشش تأدبی و تعبدی 64 4- پوشش تمانعی 68 5- پوشش تأمینی 69 فصل سوم: پوشش اجتماعی مردها 73 دیدگاه ها 74 دیدگاه اول: قول مشهور علمای اسلام 74 ادله قول مشهور 74 نکات 75 شرح و بررسی واژه ها 76 نتیجه 82 دیدگاه دوم: میزان پوشش آقایان در اجتماع 82 ادله 82 نتیجه 85 تحقیق در مسأله 88 دلایل 88 فصل چهارم: پوشش اجتماعی بانوان 90 مطالب 90 مطلب اول: شرکت بانوان در اجتماع 90 روایاتی درباره حضور زنان در اجتماع 91 مطلب دوم: حکمت پوشش بانوان در اجتماع 94 مطلب سوم: شخصیت زن از دیدگاه قرآن مجید 96 مطلب چهارم: حجاب زن در قرآن کریم 100 شرح و بررسی واژه ها 103 استثناء اول 105 استثناء دوم 111 شرح و بررسی واژه ها 116 نتیجه 117 حدود و کیفیت پوشش بانوان در اجتماع 120 فروع 120 فرع اول: پوشش بانوان در برابر نامحرم 120 دیدگاه اول: پوشاندن همه بدن غیر از چهره و دستها تا مچ 121 دلایل 121 خلاصه 139 نتیجه 143 دیدگاه دوم: پوشانیدن همه بدن 144 دلایل 144 تحقیق در مسأله 160 آراء دانشمندان (فقها) 164 الف) آرا فقهای خاصه پیرامون پوشش بانوان در برابر نامحرم 164 ب) آرا علمای عامه پیرامون پوشش بانوان در برابر نامحرم 165 فرع دوم: پوشش بانوان در برابر محارم 168 کیفیت پوشش بانوان در برابر محارم 169 دیدگاه اول: بر بانوان مسلمان واجب است تمام بدن خویش به غیر از چهره و دو دست تا مچ را از محرم بپوشاند 169 دیدگاه دوم: پوشانیدن همه بدن غیر از مواضع زینت در برابر محارم واجب است 170 دیدگاه سوم: بر زن آشکار کردن همه بدن بجز عورتین در برابر محارم جایز است 173 دلایل 173 خلاصه و نتیجه 176 پوشش زن در مقابل همسر 177 فرع سوم: پوشش بانوان در مقابل نامزد 177 آرا فقها 179 بیان ادله 180 بررسی شروط ششگانه 187 مسائل 190 مسئله اول: جواز نظر زن به مرد در هنگام خواستگاری 190 مسئله دوم: آیا تکرار نظر جایز است؟ 192 مسئله سوم: آیا جواز نظر مشروط است؟ 192 مسئله چهارم: در جواز نگاه کردن آیا اذن و اجازه طرفین شرط است؟ 194 مسئله پنجم: در جایی که اجازه ولی شرط است آیا او می تواند نگاه کند؟ 195 فرع چهارم: پوشش بانوان در برابر مماثل 196 دلایل 197 فرع پنچم: پوشش بانوان در برابر تابعین غیر اولی الاربه 199 دلیل 199 فرع ششم: پوشش بانوان در برابر اطفال 199 دلیل 200 حق در مسئله 200 دلایل 201 فرع هفتم: پوشش بانوان سالخورده 201 دلائل 201 تحقیق در مطلب 205 انصاف در مطلب 205 نتیجه 205 میزان پوشش بانوان سالخورده 206 فصل پنجم: پوشش اعضای مصنوعی 207 حکم اعضای مصنوعی 210 دیدگاه اول: پوشانیدن اعضای مصنوعی واجب نیست 210 دلائل 210 1- اصل برائت 210 2- اصل استصحاب 211 دیگاه دوم: پوشانیدن اعضای مصنوعی غیر ظاهره واجب است 211 دلایل 211 1- تمسک به اطلاق ادله وجوب پوشش زینهای غیرظاهره 211 2- اجماع 212 آرا فقها 212 نتیجه 213 فصل ششم: پوشش های ممنوع 214 مقام اول: لباس های مشترک ممنوع 214 الف) لباس شهرت 214 پوشیدن لباس شهرت در اسلام چه حکمی دارد؟ 217 دیدگاه اول: پوشیدن لباس شهرت حرام است 217 ادله 218 دیدگاه دوم: پوشیدن لباس شهرت مکروه است 221 دلایل 221 روایات مجوزه 222 ایراد بر استدلال 223 تحقیق در مسئله (قول بالتفصیل) 224 اقسام لباس شهرت 224 نتیجه 225 ب) لباس مختص 225 پوشش مختص بانوان برای مردها و بالعکس 226 ادله 226 نتیجه 231 ج) لباس مختص به کفار(تشبه به کفار) 231 آرا فقها 232 تحقیق در مسئله 233 ادله 233 د) لباس غصبی 235 ادله 235 مقام دوم: لباسهایی که پوشیدنشان بر مرد مسلمان جایز نیست 238 الف: لباس ابریشمی خالص 238 اقوال علما 238 ادله 240 نتیجه 242 تحقیق در مسئله 247 لباس مطلا 248 ادله 248 فروع 252 ادله 253 نتیجه 254 فهرست مآخذ

 • مقاله رشته روانشناسی با عنوان تحقیق و ریشه‌یابی مشكلات و اختلالهای روانی- رفتاری در خانواده

  fileina,اختلالهای روانی رفتاری,انجام پروژه و پایان نامه رشته روانشناسی,خانواده,خرید پروژه و پایان نامه رشته روانشناسی,دانلود مقاله رشته روانشناسی با عنوان تحقیق و ریشه‌یابی مشكلات و اختلالهای روانی رفتاری در خانواده,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,فروش فایل,فروشگاه ساز فای,مقاله رشته روانشناسی…

 • طلاق در ادیان الهی و بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی طلاق

  دانلود پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی طلاق,دانلود پایان نامه طلاق,دانلود پایان نامه طلاق در ادیان الهی,طلاق,طلاق در ادیان الهی,طلاق در ادیان الهی و بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی طلاق بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام…

 • هیدرودینامیک مغناطیسی، پارامترها و قوانین حاکم بر آن

  پایان نامه هیدرودینامیک مغناطیسی MHD,مگنتوهیدرودینامیک MHD,میدان‌های الکترومغناطیس,هیدرودینامیک مغناطیسی,هیدرودینامیک مغناطیسی، پارامترها و قوانین حاکم بر آن بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام هیدرودینامیک مغناطیسی، پارامترها و قوانین حاکم بر آن هستید. دانلود فایل دانلود پایان نامه رشته مکانیک…

 • چالشهای سازمانی و تجزیه و تحلیل شغلی

  تجزیه و تحلیل شغلی,چالشهای سازمانی,چالشهای سازمانی و تجزیه و تحلیل شغلی,دانلود پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت,دانلود پایان نامه مدیریت,عملكرد شغلی در سازمان,مدیریت منابع انسانی,مدیریت منابع انسانی در سازمانها بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام چالشهای سازمانی و…

 • پروژه مالی رشته حسابداری با عنوان اداره پست و تلگراف

  اداره پست و تلگراف,پروژه مالی حسابداری,پروژه مالی رشته حسابداری با عنوان اداره پست و تلگراف,دانلود پروژه مالی,دانلود پروژه مالی اداره پست و تلگراف,دانلود پروژه مالی رشته حسابداری بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پروژه مالی رشته حسابداری…

 • بهبود پارامترهای سلول خورشیدی فیلم نازک ‏CdS/CdTe‏ به کمک اثر میدان در اتصال پشتی

  CdS,CdTe,ZnTe,بازترکیب,بهبود پارامترهای سلول خورشیدی فیلم نازک ‏CdS/CdTe‏ به کمک اثر میدان در اتصال پشتی,خرید مقالات برق,دانلود مقالات برق,دانلود مقالات کارشناسی ارشد برق,سلول خورشیدی,سیستم همکاری در فروش فایل,فیلم نازک,ولتاژ مدار باز بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بهبود…