بررسی کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آنها با یكدیگر

بررسی کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آنها با یكدیگر,بهره وری,پرستاران بالین,دانلود پایان نامه ارشد پرستاری,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته پرستاری,كیفیت زندگی كاری
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آنها با یكدیگر هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته پرستاری و مامایی بررسی کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آنها با یكدیگر *قابل استفاده برای رشته مدیریت *آپدیت:ضمیمه شدن سومین پرسشنامه باز بصورت رایگان:)            1.پرسشنامه دموگرافیک            2.پرسشنامه سنجش بهره وری            3.پرسشنامه سنجش کیفیت زندگی کاری چكیده: محیط کاری با کیفیت بالا به عنوان شرط و پیش زمینه اساسی توانمندسازی منابع انسانی مورد نیاز  سیستم مراقبت بهداشتی شناخته شده است. درك پرستاران از كیفیت زندگی كاری خود به عنوان بزرگترین گروه كاری در بیمارستان به لحاظ اهمیت آن در عملكرد مورد توجه واقع شده است . از طرف دیگر بهره‌وری پرسنل پرستاری عامل مهمی در موفقیت سازمان خواهد بود. چنانچه ارتباط بین كیفیت زندگی كاری با بهره‌وری مشخص شود مدیران می توانند با بالا بردن كیفیت محیط كار زمینه بهره‌وری پرسنل را فراهم اورند. بنابراین این تحقیق با هدف بررسی این دو متغیر به همراه ارتباط بین آنها انجام شد.   مواد و روش: این مطالعه مقطعی، توصیفی تحلیلی و همبستگی است كه دو متغیر كیفیت زندگی كاری و بهره‌وری با استفاده از ابزار پژوهشگر ساخته همراه با متغیرهای دموگرافیك مورد بررسی قرار گرفت. روش جمع اوری داده ها خودگزارشی بودند.  پرسشنامه كیفیت زندگی كاری دارای 45 سوال در مقیاس لیكرت و پرسشنامه بهره‌وری دارای 25 سوال در مقیاس لیكرت ساخته شد. بعد از جمع اوری داده ها با استفاده از spss نسخه 11.5 مورد تحلیل با استفاده از امار توصیفی و تحلیلی قرار گرفت.  یافته‌ها: یافته ها نشان دادند از نظر اكثریت واحدهای مورد پژوهش بهره‌وری آنها در سطح متوسط قرار دارد وكمتر از یك دهم انها بهره‌وری خود  را مطلوب گزارش نموده‌اند. هم چنین از نظر اكثریت واحدهای مورد پژوهش كیفیت زندگی آنها در سطح متوسط قرار دارد و تنها یك دهم انها كیفیت زندگی خود را مطلوب گزارش نموده‌اند. آزمون پیرسون ارتباط معناداری را بین بهره‌وری و كیفیت زندگی كاری فرد نشان داد  0.357 r =( p نتیجه گیری: مدیران پرستاری با توجه به نتایج این تحقیق می توانند با فراهم نمودن  زمینه ارتقای كیفیت زندگی كاری و زمینه افزایش بهره‌وری را نیز فراهم اورند.   واژه‌های کلیدی: بهره‌وری پرستاران بالین كیفیت زندگی كاری  بیان مسئله:  كیفیت زندگی كاری یكی از متغیرهایی است كه اخیرا به لحاظ اهمیت ، مورد توجه بسیاری از مدیران كه در صدد ارتقا كیفیت منابع انسانی خود هستند قرار گرفته است ؛ گرچه مطالعه شاخص‌هایی كه برای كیفیت زندگی كاری سودمند و یا مضر هستند تاریخچه‌ای دیرینه دارد (ماو، سموئلز و الکساندر  2003)، اما منبع دقیق عبارت کیفیت زندگی کاری مشخص نیست و احتمالا اولین بار در موسسه تحقیق اجتماعی دانشگاه میشیگان در کارهای اولیه رنسیس لیکرت و رویکرد او برای تغییر سیستمی به كار برده  شده است(هود و اسمیت 1994).  واژه كیفیت زندگی كاری نخستین بار در سال 1972 در طی یك كنفرانس ارتباطات كاری بین المللی در رابطه با مسائل كاری در خانه اردن معرفی شد. كیفیت زندگی كاری توجه بیشتری را بعد از آنكه كاركنان اتومبیل متحده و جنرال موتور شروع به یك برنامه كیفیت زندگی كاری برای بازساخت و رفرم كاركردند به خود اختصاص داد(لاو  و می  1998). ابتدا نگرانی برای كیفیت زندگی كاری در دهه 1970 اوج می‌گیرد. این نگرانی بعد از عواقب حیطه سنتی مدیریت علمی و بوروكراسی ناشی از ان كه محیط كاری ضد انسانی ، وظیفه محور، غیر شخصی، بدون پاداش و عموما غیركارا ایجاد می‌كرد و همه سطوح شان و منزلت شخصی را مورد هتك  قرار می‌داد و منابع انسانی را ضایع می‌نمود حاصل شد و بعد از فروكش نمودن در دهه 1980 مجددا در دهه 1990 غالب می‌شود ؛به عبارتی مفهوم كیفیت زندگی كاری حدود 30 سال قبل به كار رفته است. كیفیت زندگی كاری با واكنش و پاسخ  به نیازهای فردی و اشتیاق می‌تواند افزایش یابد(مارتل و دوپویس  2006 ؛ تراویس 1995؛ كیمبرلی 1991). روبینز كیفیت زندگی كاری را به عنوان فرایندی كه به وسیله آن یك سازمان با گسترش مكانیسم‌هایی به نیازهای كاركنان واكنش نشان می‌دهد تا به انها اجازه دهد كاملا در تصمیم‌گیری‌هایی كه زندگی شان در كار را طرح می‌ریزد  مشاركت داشته باشند تعریف نموده است.كیفیت زندگی كاری سازه چند بعدی است و ممكن است یك سازه جهانی و فناناپذیر نباشد(لاو  و می 1998). پیشرفت کیفیت در مکان کار مفهومی است که انگاره مدیران و کارکنان را به طور یکسان در بر می‌گیرد. در طی دهه گذشته بسیاری از نوشته‌ها در مورد کیفیت خدمات، تضمین کیفیت، چرخه کنترل کیفیت، کیفیت زندگی کاری مدیریت و کنترل جامع کیفیت بوده است (کول  ، تو  به نقل از شانی ، باسوری  چرلینگ ادل  1992). در همین راستا محیط کاری با کیفیت بالا به عنوان شرط و پیش زمینه اساسی برای توانمندسازی منابع انسانی مورد نیاز  سیستم مراقبت بهداشتی شناخته شده است.  در بررسی‌های سازمانی مفهوم کیفیت زندگی کاری از مدل‌های قبلی کار و رفتار انسانی مشتق شده است. کارکنان به عنوان افراد تصمیم گیرنده باهوشی در نظر گرفته شده‌اند که جهت کار برانگیخته می‌شوند و به کار  بر اساس بالانس مطلوبی بین پاداشهای داده شده به آنها و انتظاراتی که از آنها می رود، می نگرند (شانی ، باسوری ، چرلینگ و ادل 1992)؛ محققان مطالعات كیفیت زندگی كاری را روی خصوصیات فیزیكی مكان كار و رفتارهای ظاهری و نگرش‌های افراد كار متمركزنموده‌اند(شانی، بژری ،اسكرلینگ و اودل 1992) در حالی كه كیفیت زندگی كاری مشتمل بر جنبه وسیعی از محیط كاری است كه روی یادگیری و سلامت كاركنان تاثیر می‌گذارد(كول ، روبسون ف لیموكس-چارلز مك وایر   2005). فهرست مطالب چكیده فارسی  انگلیسی بیان مسئله مروری بر مطالعات روش انجام پژوهش هدف کلی  اهداف ویژه هدف كاربردی فرضیات پژوهش تعریف واژه‌ها جامعه پژوهش روش نمونه گیری روش تعیین حجم نمونه نمونه پژوهش مشخصات واحد‌های مورد پژوهش محیط پژوهش ابزار گرداوری داده‌ها روایی و پایایی ابزار گرداوری داده‌ها روش گرداوری داده‌ها  ملاحظات اخلاقی محدودیت‌های پژوهش یافته‌ها تحلیل و بحث بحث و بررسی یافته‌ها نتیجه گیری نهایی كاربرد یافته‌های پژوهش پیشنهادات منابع فارسی  منابع انگلیسی فهرست نمودار و جداول: نمودار شماره 1: سن واحدهای مورد پژوهش 26 نمودار شماره 2: توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب جنس 27 نمودار شماره 3: توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب وضعیت تاهل 28  نمودار شماره 4 :توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب تعداد فرزند 29 نمودار شماره 5: توزیع سابقه كار واحدهای مورد پژوهش 31 نمودار شماره  6: توزیع شغل پرستاری واحدهای مورد پژوهش در مكانی دیگر 32 نمودار شماره  7: توزیع شغل دوم و غیر پرستاری واحدهای مورد پژوهش 33 نمودار شماره  8: توزیع ترك خدمت واحدهای مورد پژوهش 34 جدول شماره 3 : توزیع فراوانی مطلق و نسبی كیفیت زندگی كاری واحدهای مورد پژوهش 36 جدول شماره 4 : توزیع فراوانی مطلق و نسبی بهره‌وری واحدهای مورد پژوهش 37 جدول شماره 5 : توزیع فراوانی مطلق و نسبی بهره‌وری واحدهای مورد پژوهش بر حسب كیفیت زندگی كاری آنها 38 نمودار 9: پراكنش دو متغیر بهره وری و كیفیت زندگی كاری 40 نمودار 10: توزیع فراوانی كیفیت زندگی كاری پرستاران با  بهره‌وری آنان 41 جدول شماره 7 : توزیع فراوانی مطلق و نسبی كیفیت زندگی واحدهای مورد پژوهش بر حسب وضعیت تاهل 43 جدول شماره 8 : توزیع فراوانی مطلق و نسبی كیفیت زندگی كاری واحدهای مورد پژوهش بر حسب شغل غیر پرستاری 44 جدول شماره 9 : توزیع فراوانی مطلق و نسبی كیفیت زندگی كاری واحدهای مورد پژوهش بر حسب ترك خدمت 45 جدول شماره 10: توزیع فراوانی مطلق و نسبی كیفیت زندگی كاری واحدهای مورد پژوهش بر حسب غیبت 46 جدول شماره 11 : توزیع فراوانی مطلق و نسبی كیفیت زندگی كاری واحدهای مورد پژوهش بر حسب برنامه‌ریزی مطابق میل 47 جدول شماره 12: توزیع فراوانی مطلق و نسبی كیفیت زندگی واحدهای مورد پژوهش بر حسب شغل دوم پرستاری 48 جدول شماره 13: توزیع فراوانی مطلق و نسبی كیفیت زندگی واحدهای مورد پژوهش بر حسب تعداد فرزند 49 جدول شماره 14: توزیع فراوانی مطلق و نسبی بهره‌وری واحدهای مورد پژوهش بر حسب جنس 51 جدول شماره 17: توزیع فراوانی مطلق و نسبی بهره‌وری واحدهای مورد پژوهش بر حسب ترك خدمت 54 جدول شماره 18: توزیع فراوانی مطلق و نسبی بهره‌وری واحدهای مورد پژوهش بر حسب غیبت 55 جدول شماره 19: توزیع فراوانی مطلق و نسبی بهره‌وری واحدهای مورد پژوهش بر حسب برنامه‌ریزی مطابق میل 56 جدول شماره20 : توزیع فراوانی مطلق و نسبی بهره‌وری واحدهای مورد پژوهش بر حسب شغل دوم پرستاری 57 جدول شماره 21: توزیع فراوانی مطلق و نسبی بهره‌وری واحدهای مورد پژوهش بر حسب تعداد فرزند 58 یافته‌های حاصل از ارتباط بین متغیرهای دموگرافیك با بهره‌وری عبارت بودند از : 59 دانلود مقاله کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آن ها با یکدیگر

 • دانلود پاورپوینت سیستمهای اطلاعاتی و اثرات آنها بر سازمان

  اثرات سیستمهای اطلاعاتی بر سازمان,دانلود پاورپوینت رشته مدیریت,دانلود پاورپوینت سیستمهای اطلاعاتی,دانلود پاورپوینت سیستمهای اطلاعاتی و اثرات آنها بر سازمان,سیستمهای اطلاعاتی,فناوریهای اطلاعاتی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام دانلود پاورپوینت سیستمهای اطلاعاتی و اثرات آنها بر سازمان هستید.…

 • برنامه ریزی و تصمیم گیری در مدیریت بحران و ابزارهایی جهت تجزیه و تحلیل تصمیمات پرمخاطره در مدیریت

  ابزارهایی جهت تجزیه و تحلیل تصمیمات پرمخاطره در مدیریت,برنامه ریزی و تصمیم گیری در مدیریت بحران و تلفیق آن در راهبردهای سازمان,تصمیمات پرمخاطره در مدیریت,دانلود مقالات رشته مدیریت,شرایط بحرانی,مدیریت بحران,وظیفه مدیریت بحرانی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با…

 • اتصالات در سازه های فولادی

  اتصالات,اتصالات در سازه های فولادی,دانلود مقاله اتصالات در سازه های فولادی,سازه های فولادی,عملکرد لرزه ای سازه های فولادی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام اتصالات در سازه های فولادی هستید. دانلود فایل اتصالات در سازه های فولادی…

 • بررسی تطبیقی و مقارنه ای مسئولیت مدنی غار در فقه و حقوق موضوعه

  بررسی تطبیقی و مقارنه ای مسئولیت مدنی غار در فقه و حقوق موضوعه,دانلود پایان نامه فقه و مبانی حقوق اسلامی,دانلود پایان نامه قاعده غرور,دانلود پایان نامه مسئولیت غار,دانلود پایان نامه مسئولیت مدنی غار,فقه و حقوق موضوعه ایران,مسئولیت غار از نظر…

 • پروپوزال طراحی پلان آزاد در محیط های اداری و تاثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان

  استفاده از پلان آزاد در طراحی محیط های اداری,پروپوزال طراحی پلان آزاد,پروپوزال طراحی پلان آزاد در محیط های اداری و تاثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان,تاثیر طراحی پلان آزاد بر رضایت شغلی کارکنان,دانلود پروپوزال معماری,رضایتمندی محیطی,طراحی پلان آزاد,طراحی پلان آزاد…

 • ارزیابی تطبیقی بستر زیرساخت های دستگاه های اجرایی برای استقرار مدیریت دانش

  ارزیابی تطبیقی بستر زیرساخت های دستگاه های اجرایی برای استقرار مدیریت دانش,پیاده سازی مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی,پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان,زیرساخت های مدیریت دانش,زیرساختهای مورد نیاز پیاده سازی مدیریت دانش,مدیریت دانش,هدف از پیاده سازی مدیریت دانش در…

 • بررسی و شناسایی گسترش و توسعه ی پدیده ی قاچاق کالا از نظر جرم شناختی - قضایی و ارائه راهکار عملی

  بررسی پدیده ی قاچاق کالا از نظر جرم شناختی قضایی,بررسی و شناسایی گسترش و توسعه ی پدیده ی قاچاق کالا از نظر جرم شناختی - قضایی و ارائه راهکار عملی,دانلود پایان نامه جزا و جرم شناسی,دانلود پایان نامه قاچاق کالا,دانلود…

 • مبانی نظری تأثیر عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی در محافظه کاری مشروط و بدون قید و شرط

  تاثیر عملکرد اطلاعاتی بر محافظه كاری شرطی,تاثیر عملکرد اطلاعاتی بر محافظه كاری غیرشرطی,تاثیر عملکرد مدیریتی بر محافظه كاری شرطی,تاثیر عملکرد مدیریتی بر محافظه كاری غیرشرطی,عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی,مبانی نظری اثر عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه كاری,مبانی نظری تأثیر عملکرد…

 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مبانی حقوق و قانون اساسی

  fileina,اختیارات رهبری,انجام پروژه و پایان نامه,پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان وقف (بصورت جامع و کامل),خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی الكترونیك,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری,رابطه حقوق و مذهب,رهبری,سیستم همکاری در فروش فایل…

 • پروپوزال رابطه سبک رهبری مدیران با شاخص های عملکردی در بیمارستان ها

  پروپوزال تاثیر تعیین سبک رهبری مدیران بر شاخصهای عملکردی,پروپوزال رابطه سبک رهبری مدیران با شاخص های عملکردی در بیمارستان ها,تاثیر تعیین سبک رهبری مدیران بیمارستانها بر شاخص های عملکردی,تعیین سبک رهبری در سازمان,تعیین سبک رهبری مدیران بیمارستانها,رابطه سبک رهبری مدیران…

 • مطالعه و مقایسه راههای هیدرولیکی برآورد بار رسوبی رودخانه ها در ایران

  ارزیابی روشهای هیدرولیکی محاسبه بار رسوبی رودخانه ها,بار رسوبی,برآورد بار رسوبی رودخانه ها,ﺑﺮآورد ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﺑﺎر رﺳﻮﺑﯽ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته سازه های هیدرولیکی,راههای هیدرولیکی برآورد بار رسوبی,محاسبه بار رسوبی در رودخانه های ایران,مطالعه و مقایسه راههای…

 • بررسی رابطه بین فعالیتهای فوق برنامه با پیشرفت تحصیلی

  بررسی رابطه بین فعالیتهای بعد از مدرسه با پیشرفت تحصیلی,بررسی رابطه بین فعالیتهای فوق برنامه با پیشرفت تحصیلی,پیشرفت تحصیلی,تکلیف مدرسه,فعالیتهای بعد از مدرسه,فعالیتهای خارج از مدرسه,کتاب درسی,کتاب کمک درسی,کلاس خصوصی,موفقیت تحصیلی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام…

 • بررسی تاثیر دستگاه های کارت خوان فروشگاهی(POS) در جذب منابع بانک رفاه

  بازار رقابتی,بررسی تاثیر دستگاه های کارت خوان فروشگاهی(POS) در جذب منابع بانک رفاه,تاثیر دستگاه های کارت خوان فروشگاهی(POS) در جذب منابع بانک رفاه,تجهیز منابع بانکی,توان بانک رفاه,جذب منابع بانک,دانلود مقالات ترجمه شده مدیریت,دانلود مقاله MBA,دانلود مقاله ترجمه شده رشته مدیریت…

 • سخت افزار كامپیوتر و راههای تعمیر آنها

  دانلود پروژه رشته کامپیوتر,راههای رفع عیوب مختلف یک كامپیوتر,روشهای تعمیر سخت افزار كامپیوتر,روشهای رفع عیوب كامپیوتر,سخت افزار كامپیوتر و راههای تعمیر آنها,عیوب مختلف سخت افزار كامپیوتر بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام سخت افزار كامپیوتر و راههای…

 • حذف یونهای فلزی کادمیوم و سرب از محلول های آبی با جاذب نانوحفره SBA-15 اصلاح شده

  انواع روش های حذف فلزات سنگین,حذف فلزات سنگین از پساب های صنعتی,حذف فلزات سنگین از محلول‌های آبی,حذف یونهای فلزی کادمیوم و سرب از محلول های آبی با جاذب نانوحفره SBA-15 اصلاح شده,دانلود پایان نامه حذف فلزات سنگین,روش های جذب فلزات…

 • واکسن و ایمن سازی

  ایمن سازی,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه بهداشت عمومی,دانلود پایان نامه رشته بهداشت عمومی,سیستم همکاری در فروش فایل,واكسیناسیون,واکسن,واکسن و ایمن سازی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام واکسن و ایمن سازی هستید. دانلود فایل دانلود پایان نامه رشته…

 • مقاله صهیونیزم مسیحی

  fileina,اندیشه‌های مسیحیان صهیونیست,خرید مقاله و تحقیق رشته علوم سیاسی,دانلود مقاله صهیونیزم مسیحی,سیستم همکاری در فروش فایل,صهیونیزم مسیحی,صهیونیسم,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,مقاله صهیونیزم مسیحی,همکاری در فروش,همکاری در فروش فایل بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مقاله صهیونیزم مسیحی…

 • استرس اکسیداتیو و نقش آن در بیماریهای پوستی

  استرس اکسیداتیو و نقش آن در بیماریهای پوستی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام استرس اکسیداتیو و نقش آن در بیماریهای پوستی هستید. دانلود فایل نمونه ترجمه چکیده پوست هدف اصلی استرس اکسیداتیو ناشی از گونه های…

 • ماشین حساب با استفاده از میكروكنترلر 8051

  دانلود پروژه الکترونیک,دانلود پروژه رشته الکترونیک,دانلود پروژه ماشین حساب با استفاده از میكروكنترلر 8051,ریز پردازنده‌ها,ماشین حساب با استفاده از میكروكنترلر 8051,میكروكنترلر 8051 بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام ماشین حساب با استفاده از میكروكنترلر 8051 هستید. دانلود…

 • فرصتها و راهبردهای مقابله با عملیات روانی دشمن و تحلیل موضوعات مرتبط با جوانان در رسانه های بیگانه

  جنگ نرم,دانلود پایان نامه رشته علوم سیاسی,دانلود پایان نامه علوم سیاسی,راهبردهای مقابله با عملیات روانی دشمن,رسانه های بیگانه,عملیات روانی,فرصتها و راهبردهای مقابله با عملیات روانی دشمن و تحلیل موضوعات مرتبط با جوانان در رسانه های بیگانه بازدید کننده عزیز در…

 • هزینه یابی بر مبنای فعالیت ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی

  ارزش افزوده‌ اقتصادی,ارزیابی متوازن,هزینه یابی بر مبنای فعالیت,هزینه یابی بر مبنای فعالیت ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام هزینه یابی بر مبنای فعالیت ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی هستید. دانلود…

 • نحوه و چگونگی اعمال تخفیف در مجازاتها

  تخفیف در مجازات,حقوق جزاجرم,دانلود مقاله تخفیف در مجازات,دانلود مقاله حقوق جزاجرم,نحوه و چگونگی اعمال تخفیف در مجازاتها بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام نحوه و چگونگی اعمال تخفیف در مجازاتها هستید. دانلود فایل نحوه و چگونگی اعمال…

 • وب کاوی در صنعت

  جایگاه داده کاوی,داده کاوی,داده کاوی و OLAP,دانلود پایان نامه داده وب کاوی در صنعت,دانلود مقاله رشته کامپیوتر و IT,دانلود مقاله معرفی داده وب کاوی در صنعت,درخت تصمیم,رگرسیون,وب کاوی در صنعت بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام وب…

 • ارزیابی رابطه هوش و خلاقیت بچه های دبیرستانی

  ارزیابی رابطه هوش و خلاقیت بچه های دبیرستانی,ارزیابی رابطه هوش و خلاقیت دانش آموزان اسلامشهر,بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان دبیرستانی,دانلود پایان نامه رابطه بین هوش و خلاقیت,دانلود پایان نامه همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان دبیرستانی,همبستگی…

 • بررسی جرم قاچاق انسان در ایران و اسناد بین المللی و نحوه مواجهه با آن

  بررسی جرم قاچاق انسان در ایران و اسناد بین المللی و نحوه مواجهه با آن,بررسی قاچاق انسان در حقوق ایران,بررسی قاچاق انسان در حقوق بین الملل,پایان نامه قاچاق انسان,قاچاق انسان در قانون مجازات اسلامی,قانون مبارزه با قاچاق انسان,مقابله بین المللی…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق استقرار مدیریت دانش

  ادبیات نظری استقرار مدیریت دانش,ادبیات و مبانی نظری استقرار مدیریت دانش,پیشینه تحقیق استقرار مدیریت دانش,دانلود مبانی نظری استقرار مدیریت دانش,فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش,مبانی نظری استقرار مدیریت دانش,مبانی نظری و پیشینه تحقیق استقرار مدیریت دانش بازدید کننده عزیز…

 • ارائه روشی بهینه برای زمانبندی کار در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم های ژنتیک و حریصانه

  ارائه روشی بهینه برای زمانبندی کار در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم های ژنتیک و حریصانه,الگوریتمی بهینه برای زمانبندی کارها در رایانش ابری,پایان نامه ارشد رایانش ابری,پایان نامه کارشناسی ارشد رایانش ابری,پایان نامه محاسبات ابری doc,زمانبندی در ابر,زمانبندی در…

 • تشریح نظریه های مراحل رشد روانی اجتماعی

  تشریح نظریه های مراحل رشد روانی اجتماعی,مقاله نظریه رشد اریکسون,مقاله نظریه رشد بزرگسالی اریکسون,نظریه رشد اجتماعی اریکسون,نظریه رشد اریکسون,نظریه رشد بزرگسالی اریکسون,نظریه رشد روانی اریکسون,نظریه رشد روانیاجتماعی اریکسون,نظریه رشد کودک تا بزرگسالی اریکسون بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی…

 • پروژه مفاهیم معماری با عنوان كاخ مسعودیه تهران

  پروژه مفاهیم معماری با عنوان كاخ مسعودیه تهران,تزیینات كاخ مسعودیه تهران,دانلود پروژه معماری,عمارت مسعودیه تهران,كاخ مسعودیه تهران,معماری كاخ مسعودیه تهران,مفاهیم معماری كاخ مسعودیه تهران,نقشه های مجموعه كاخ مسعودیه تهران بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پروژه مفاهیم…

 • ارزیابی اثرات آمیخته بازاریابی سبز بر ارزش ویژه برند محصولات کاله

  آمیخته بازاریابی,آمیخته بازاریابی سبز,ارزش ویژه برند,ارزش ویژه برند در محصولات کاله,ارزیابی اثرات آمیخته بازاریابی سبز بر ارزش ویژه برند محصولات کاله,تاثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند,تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر ارزش ویژه برند,دانلود مقاله آمیخته بازاریابی سبز,دانلود مقاله ارزش…