بهبود میرایی نوسانات با فركانس كم سیستم با استفاده از PSS

استفاده از پایدار كننده های سیستم قدرت جهت بهبود میرایی نوسانات با فركانس كم سیستم,بهبود میرایی نوسانات با فركانس كم سیستم,پایدار كننده های سیستم قدرت,طراحی پایدار كننده های مقاوم,طراحی پایدار كننده های مقاوم برای سیستم های قدرت
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بهبود میرایی نوسانات با فركانس كم سیستم با استفاده از PSS هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه مهندسی برق بهبود میرایی نوسانات با فركانس كم سیستم با استفاده از PSS چكیده : توسعه شبكه های قدرت نوسانات خود به خودی با فركانس كم را، در سیستم به همراه داشته است. بروز اغتشاش هایی نسبتاً كوچك و ناگهانی در شبكه باعث بوجود آمدن چنین نوساناتی در سیستم می شود. در حالت عادی این نوسانات بسرعت میرا شده و دامنه نوسانات از مقدار معینی فراتر نمی رود. اما بسته به شرایط نقطه كار و مقادیر پارامترهای سیستم ممكن است این نوسانات برای مدت طولانی ادامه یافته و در بدترین حالت دامنه آنها نیز افزایش یابد. امروزه جهت بهبود میرایی نوسانات با فركانس كم سیستم، در اغلب شبكه های قدرت پایدار كننده های سیستم قدرت (PSS) به كار گرفته می شود. این پایدار كننده ها بر اساس مدل تك ماشین – شین بینهایتِ سیستم در یك نقطه كار مشخص طراحی می شوند. بنابراین ممكن است با تغییر پارامترها و یا تغیر نقطه كار شبكه، پایداری سیستم در نقطه كار جدید تهدید شود.موضوع این پایان نامه طراحی پایدار كننده های مقاوم برای سیستم های قدرت است، به قسمی كه پایداری سیستم در محدوده وسیعی از تغییر پارامترها و تغییر شرایط نقطه كار تضمین شود. در این راستا ابتدا به مطالعه اثر تغییر پارامترهای بر پایداری سیستم های قدرت تك ماشینه و چند ماشینه پرداخته می شود. سپس دو روش طراحی كنترل كننده های مقاوم تشریح شده، و در مسئله مورد مطالعه به كار گرفته می شوند.  سرانجام ضمن نقد و بررسی این روش ها، یك روش جدید برای طراحی PSS ارائه می شود. در این روش مسئله طراحی پایدار كننده مقاوم به مسئله پایدار كردن مجموعه ای از مدلهای سیستم در نقاط كار مختلف تبدیل می شود. این مسئله نیز به یك مسئله استاندارد بهینه سازی تبدیل شده و با استفاده از روش های برنامه ریزی غیر خطی حل می گردد. سرانجام كارایی روش فوق در طراحی پایدار كننده های مقاوم برای یك سیستم قدرت چند ماشینه در دو مسئله مختلف (اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیكی و تداخل PSS ها) تحقیق شده و برتری آن بر روش كلاسیك به اثبات می رسد. کلمات کلیدی: طراحی پایدار كننده های مقاوم پایدار كننده های سیستم قدرت بهبود میرایی نوسانات با فركانس كم سیستم طراحی پایدار كننده های مقاوم برای سیستم های قدرت مقدمه: افزایش روز افزون مصرف انرژی الكتریكی، توسعه سیستم های قدرت را بدنبال داشته است بطوریكه امروزه برخی از سیستم های قدرت در جغرافیایی به وسعت یك قاره گسترده شده اند. به موازات این توسعه كه با مزایای متعددی همراه است، در شاخه دینامیك سیستم های قدرت نیز مانند سایر شاخه ها مسائل جدیدی مطرح شده است. از جمله این مسائل می توان به پدیده نوسانات با فركانس كم، تشدید زیر سنكرون (SSR)، و سقوط ولتاژ اشاره كرد. پدیده نوسانات با فركانس كم در این میان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در بحث پایداری دینامیكی سیستم های قدرت مورد توجه قرار می گیرد. بروز اغتشاش های مختلف در شبكه، انحراف سیستم از نقطه تعادل پایدار را به دنبال دارد، در چنین وضعیتی به شرط اینكه سنكرونیزم شبكه از دست نرود، سیستم با نوسانات فركانس كم به نقطه تعادل جدید نزدیك می شود. هنگامی كه یك ژنراتور به تنهایی كار می كند، نوسانات با فركانس كم به دلیل میرایی ذاتی به شكل نسبتاً قابل قبولی میرا می شوند.  اما كاربرد برخی از المان ها مانند تحریك كننده های سریع، با اثر دینامیك قسمت های مختلف شبكه ممكن است باعث تزریق میرایی منفی به شبكه شود، به طوریكه نوسانات فركانس كم شبكه به شكل مطلوبی میرا نشده و یا حتی از میرایی منفی برخوردار شوند. بدیهی است افزایش میرایی مودهای الكترومكانیكی سیستم در چنین وضعیتی می تواند به عنوان یك راه حل مورد استفاده قرار گیرد. بر این اساس پایدار كننده های سیستم قدرت (PSS) بر اساس مدل تك ماشین – شین بینهایت طراحی شده و در محدوده وسیعی به كار گرفته می شوند. از دید تئوری كنترل، پایدار كننده های فوق در واقع یك كنترل كننده كلاسیك با تقدیم فاز  می باشد كه بر اساس مدل خطی سیستم در یك نقطه كار مشخص طراحی می شوند.  فهرست مطالب استفاده از پایدار كننده های سیستم قدرت جهت بهبود میرایی نوسانات با فركانس كم سیستم چكیده  فصل اول – مقدمه  1-1- پیشگفتار 4 1-2- رئوس مطالب 7 1-3- تاریخچه 9 فصل دوم : پایداری دینامیكی سیستم های قدرت 2-1- پایداری دینامیكی سیستم های قدرت 16 2-2- نوسانات با فركانس كم در سیستم های قدرت 17 2-3- مدلسازی سیستمهای قدرت تك ماشینه 18 2-4- طراحی پایدار كننده های سیستم قدرت (PSS) 23 2-5- مدلسازی سیستم قدرت چند ماشینه 27 فصل سوم: كنترل مقاوم  3-1-كنترل مقاوم 30 3-2- مسئله كنترل مقاوم 31 3-2-1- مدل سیستم 31 3-2-2- عدم قطعیت در مدلسازی 32 3-3- تاریخچه كنترل مقاوم 37 3-3-1- سیر پیشرفت تئوری 37 3-3-2- معرفی شاخه های كنترل مقاوم 39 3-4- طراحی كنترل كننده های مقاوم برای خانواده ای از توابع انتقال 45 3-4-1- بیان مسئله 45 3-4-2- تعاریف و مقدمات 46 3-4-4-‌‌‌تبدیل مسئله پایدارپذیری مقاوم به‌یك مسئله Nevanlinna–Pick 50 3-4-5- طراحی كنترل كننده 53 3-5- پایدار سازی مقاوم سیستم های بازه ای 55 3-5-1- مقدمه و تعاریف لازم 55 2-5-3- پایداری مقاوم سیستم های بازه ای 59 3-5-3- طراحی پایدار كننده های مقاوم مرتبه بالا 64 فصل چهارم  : طراحی پایدار كننده های مقاوم برای سیستم های قدرت 4-1- طراحی پایدار كننده های مقاوم برای سیستم های قدرت 67 4-2- طراحی پایدار کننده های مقاوم به روش Nevanlinna – Pick 69 برای سیستم های قدرت تک ماشینه 69 4-2-1- مدل سیستم 69 4-2-2- طرح یک مثال 71 4-2-3 – طراحی پایدار کننده مقاوم به روش Nevanlinna – Pick 73 4-2-2- بررسی نتایج 77 4-2-5- نقدی بر مقاله 78 4-3- بررسی پایداری دینامیکی یک سیستم قدرت چند ماشینه 83 4-3-1- مدل فضای حالت سیستم های قدرت چند ماشینه 83 4-3-2- مشخصات یک سیستم چند ماشینه 86 4-3-3-طراحی پایدار کننده های سیستم قدرت 90 4-3-4- پاسخ سیستم به ورودی پله 93 4-4- طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت چند ماشینه 95 4-4-1- اثر تغییر پارامترهای بر پایداری دینامیکی 95 4-4-2- مدلسازی تغییر پارامترها به کمک سیستم های بازه ای 101  4-4-3-پایدارسازی مجموعه‌ای ازتوابع انتقال به کمک تکنیک‌های‌بهینه سازی 105 4-4-4- استفاده از روش Kharitonov در پایدار سازی مقاوم 106 4-4-5- استفاده از یک شرط کافی در پایدار سازی مقاوم 110 4-5- طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم قدرت چندماشینه (2) 110 4-5-1- جمع بندی مطالب 110 4-5-2-طراحی پایدار کننده های‌مقاوم بر اساس مجموعه‌ای از نقاط کار 111 4-5-3- مقایسه عملکرد PSS کلاسیک با کنترل کننده های جدید 113 4-5-4- نتیجه گیری 115 فصل پنجم : استفاده از ورش طراحی جدید در حل چند مسئله 5-1- استفاده از ورش طراحی جدید در حل چند مسئله 121 5-2- طراحی PSS‌های مقاوم به منظور هماهنگ سازی PSS  ها 122  5-2-1- تداخل PSS‌ها 122 5-2-2- بررسی مسئله تداخل PSS‌ها در یك سیستم قدرت سه ماشینه 124 5-2-3- استفاده از روش طراحی بر اساس چند نقطه كار در هماهنگ 126 انتخاب مجموعه مدلهای طراحی 127 5-2-4-‌مقایسه‌عملكرد دو نوع پایدار كننده به كمك شبیه سازی كامپیوتری 130 5-3- طراحی كنترل كننده های بهینه (  فیدبك حالت ) قابل اطمینان برای سیستم قدرت 132  5-3-1) طراحی كننده فیدبك حالت بهینه 132 تنظیم كننده  های خطی 133  5-3-2-كاربرد كنترل بهینه در پایدار سازی سیستم های قدرت چند ماشینه 134 5-3-3-طراحی كنترل بهینه بر اساس مجموعه‌ای از مدلهای سیستم 136  5-3-4- پاسخ سیستم به ورودی پله 140 فصل ششم : بیان نتایج 6-1- بیان نتایج 157

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان

  ادبی,ادبیات نظری هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان,پیشینه تحقیق هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان,دانلود مبانی نظری هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان,فصل دوم پایان نامه هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان,مبانی نظری هزینه یابی بر…

 • پاورپوینت بررسی قانون اساسی کشور ترکیه

  بررسی قانون اساسی کشور ترکیه,پاورپوینت بررسی قانون اساسی کشور ترکیه,تحقیق بررسی قانون اساسی کشور ترکیه,دانلود پاورپوینت بررسی قانون اساسی کشور ترکیه,قانون اساسی کشور ترکیه بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پاورپوینت بررسی قانون اساسی کشور ترکیه هستید.…

 • بررسی عوامل موثر بر اعتیاد جوانان

  اعتیاد,بررسی عوامل موثر بر اعتیاد جوانان,جوانان,خرید دانلود پایان نامه رشته علوم اجتماعی,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه رشته علوم اجتماعی,دانلود پایان نامه علوم اجتماعی,مواد مخدر بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی عوامل موثر بر اعتیاد جوانان هستید.…

 • بررسی اقسام حقوق مالکیت فکری

  بررسی اقسام حقوق مالکیت فکری,تحقیق حقوق مالکیت فکری,تقسیم بندی های حقوق مالکیت فکری,حقوق مالکیت ادبی و هنری,حقوق مالکیت صنعتی,حقوق مالکیت فکری بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی اقسام حقوق مالکیت فکری هستید. دانلود فایل دانلود تحقیق…

 • مولفه‌های مختلف مدیریت دانش و نحوه ارتباط و تاثیر آنها بر یکدیگر

  پایان نامه با موضوع مدیریت دانش,پایان نامه مدیریت دانش doc,دانلود پایان نامه مدیریت دانش,زیرساختهای مدیریت دانش,مبانی زیر ساخت مدیریت دانش,مدلهای مدیریت دانش,موضوع پایان نامه مدیریت دانش,مولفه های مدیریت دانش,مولفه‌های مختلف مدیریت دانش و نحوه ارتباط و تاثیر آنها بر یکدیگر,نحوه…

 • طراحی شتاب دهنده حلقوی برای پروتون تراپی

  پروتون تراپی,دانلود پایان نامه رشته شیمی,دانلود پایان نامه شیمی,رادیوتراپی,شتاب دهنده حلقوی,طراحی سیکلوترون,طراحی سیکلوترون برای پروتون تراپی,طراحی شتاب دهنده حلقوی,طراحی شتاب دهنده حلقوی برای پروتون تراپی,میدان الکتریکی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام طراحی شتاب دهنده حلقوی برای…

 • پرسشنامه رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه

  استقرار مدیریت دانش در شرکتهای بیمه,پرسشنامه رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه,پرسشنامه مدیریت دانش,پرسشنامه مدیریت دانش در شركتهای بیمه,پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع,پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع در شركتهای بیمه,پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر TQM,پیاده سازی مدیریت دانش…

 • امکان سنجی پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در موسسات آموزش عالی

  اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه,امکان سنجی استقرار بودجه ریزی عملیاتی,امکان سنجی پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در موسسات آموزش عالی,امکان سنجی پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه,امکان سنجی طراحی بودجه ریزی عملیاتی,بودجه ریزی عملیاتی,پایان نامه امکان سنجی اجرای…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق بها تمام شده خدمات با هزینه یابی بر مبنا فعالیت

  ادبیات و مبانی نظری بها تمام شده خدمات با سیستم ABC,پیشینه تحقیق بها تمام شده خدمات با سیستم ABC,دانلود مبانی نظری بها تمام شده خدمات با سیستم ABC,فصل دوم پایان نامه بها تمام شده خدمات با سیستم ABC,مبانی نظری بها…

 • ارزیابی آمادگی سازمان جهت پیاده سازی ERP با تاکید بر عوامل کلیدی موفقیت

  ارزیابی آمادگی سازمان جهت پیاده سازی ERP با تاکید بر عوامل کلیدی موفقیت,پروپوزال erp,پروپوزال برنامه ریزی منابع سازمان,پروپوزال عوامل موفقیت در پیاده سازی ERP,پیاده سازی erp در ایران خودرو,پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمان,عوامل کلیدی موفقیت erp,عوامل کلیدی موفقیت در…

 • ارزیابی تغییرات کیفیت روغن ناشی از فساد و اکسیداسیون

  ارزیابی تغییرات کیفیت روغن ناشی از فساد و اکسیداسیون,تصفیه رو غن,تصفیه شیمیایی روغن ترانسفورماتور,تصفیه فیزیکی روغن ترانسفورماتور,تغییرات کیفیت روغن از اکسیداسیون,دانلود پایان نامه مهندسی شیمی,روغن ترانسفورماتور بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام ارزیابی تغییرات کیفیت روغن ناشی…

 • گزارش کار آزمایشگاه مدار الکترونیکی

  آزمایشگاه مدار الکترونیکی,دانلود گزارش کار آزمایشگاه مدار الکترونیکی,گزارش کار آزمایشگاه مدار الکترونیکی,مدار الکترونیکی رشته برق و الکترونیک,مدار الکترونیکی رشته کامپیوتر بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام گزارش کار آزمایشگاه مدار الکترونیکی هستید. دانلود فایل گزارش کار آزمایشگاه…

 • اخلاق پژوهش

  اخلاق پژوهش,اخلاق پژوهشی چیست,اخلاق در پژوهش pdf,اهمیت اخلاق در پژوهش,پاورپوینت اخلاق در پژوهش,تاریخچه اخلاق پژوهش,کاربرد اخلاق در پژوهش چیست,مقاله اخلاق در پژوهش,ملاحظات اخلاقی در انجام پژوهش بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام اخلاق پژوهش هستید. دانلود فایل…

 • بررسی عوامل افزایش مطالبات معوق و ارائه راهکارهایی جهت جلوگیری از افزایش آن

  بررسی عوامل افزایش مطالبات معوق و ارائه راهکارهایی جهت جلوگیری از افزایش آن,پایان نامه راهکارهای کاهش مطالبات معوق,پروژه مطالبات معوق,دانلود پایان نامه عوامل افزایش مطالبات معوق,دانلود پایان نامه مطالبات معوق,راهکارهای کاهش مطالبات معوق,عوامل افزایش مطالبات معوق بازدید کننده عزیز در…

 • مبانی نظری بکارگیری سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی در سازمان برق

  پیاده سازی ERP در صنعت تولید برق,پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی در سازمان,مبانی نظری erp,مبانی نظری برنامه ریزی منابع سازمانی,مبانی نظری بکارگیری سیستم ERP در سازمان برق,مبانی نظری بکارگیری سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی در سازمان برق,مبانی نظری پیاده…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق امکان سنجی استقرار مدیریت دانش

  ادبیات نظری امکان سنجی استقرار مدیریت دانش,پیشینه تحقیق امکان سنجی استقرار مدیریت دانش,دانلود مبانی نظری امکان سنجی استقرار مدیریت دانش,فصل دوم پایان نامه امکان سنجی استقرار مدیریت دانش,مبانی نظری امکان سنجی اجرا مدیریت دانش,مبانی نظری امکان سنجی استقرار مدیریت دانش,مبانی…

 • رضایت شغلی در پرستاری و تاثیر در روابط خانواده و زناشویی

  بررسی میزان رضایت زناشویی در پرستاران,تاثیر رضایت شغلی در روابط خانواده و زناشویی,رضایت زناشویی,رضایت زناشویی در پرستاران,رضایت شغلی در پرستاری,رضایت شغلی در پرستاری و تاثیر در روابط خانواده و زناشویی,مبانی نظری رضایت زناشویی,نقش رضایت زناشویی در استحکام بنیان خانواده بازدید…

 • بهبود رفتار لرزه ای پلها با برشگیر فولادی جاری شونده

  بهبود رفتار لرزه ای پلها با برشگیر فولادی جاری شونده,پلهای تیرو دال با تکیه گاههای نِئوپرن,دانلود مقالات رشته عمران,دانلود مقالات عمرانی,دانلود مقاله برشگیر فولادی جاری شونده,دانلود مقاله بهبود رفتار لرزه ای پلها,دانلود مقاله بهبود رفتار لرزه ای پلها با برشگیر…

 • عوامل تاثیرگذار در تعیین جزای نقدی متاثر از نهادهای حقوق کیفری بر این مجازات

  تعیین جزای نقدی,جزای نقدی در حقوق کیفری,دانلود پایان نامه جزای نقدی,دانلود پایان نامه رشته حقوق,دانلود پایان نامه عوامل موثر در تعیین جزای نقدی,عوامل تاثیرگذار در تعیین جزای نقدی متاثر از نهادهای حقوق کیفری بر این مجازات,عوامل موثر در تعیین جزای…

 • تنگه هرمز از دیدگاه كنوانسیون های 1982 و 1958 حقوق دریاها و حقوق ایران

  پایان نامه تنگه هرمز از دیدگاه كنوانسیون 1982,پایان نامه رژیم حقوقی تنگه هرمز,تنگه هرمز از دیدگاه كنوانسیون 1958 حقوق دریاها,تنگه هرمز از دیدگاه كنوانسیون 1982 حقوق دریاها,تنگه هرمز از دیدگاه كنوانسیون های 1982 و 1958 حقوق دریاها و حقوق ایران,رژیم…

 • گیربکس های تغییر دور پیوسته

  CVT,انتقال قدرت تغییر دور پیوسته,انجام پروژه و پایان نامه,خرید پایان نامه رشته مکانیک,دانلود پایان نامه رشته مکانیک,سیستم های انتقال قدرت,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش فایل,گیربکس,گیربکس های تغییر دور پیوسته,همکاری در فروش فایل بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با…

 • مبانی نظری بررسی و مقایسه مدارس براساس ویژگیهای سازمان یادگیرنده پیتر سنگه

  سازمان یادگیرنده پیتر سنگه,سازمان یادگیرنده در آموزش و پرورش,سازمان یادگیرنده در مدارس,مبانی نظری بررسی و مقایسه مدارس براساس ویژگیهای سازمان یادگیرنده پیتر سنگه,مبانی نظری مدارس با ویژگیهای سازمان یادگیرنده پیتر سنگه,مدارس یادگیرنده,مدرسه به مثابه سازمان یادگیرنده,مدرسه یادگیرنده,وضعیت مدارس بر اساس…

 • جنبه های کیفری حقوق کار و ابعاد حقوقی و قضایی مسؤولیتهای جزایی کارفرمایان در مقررات کار ایران

  جرم انگاری در حقوق کار,جنبه های کیفری حقوق کار,جنبه های کیفری حقوق کار و ابعاد حقوقی و قضایی مسؤولیتهای جزایی کارفرمایان در مقررات کار ایران,حقوق کار,دانلود مقالات حقوقی,دانلود مقالات رشته حقوق,سیستم همکاری در فروش فایل,مسؤولیتهای جزایی کارفرمایان بازدید کننده عزیز…

 • بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی مؤثر بر گرایش به اعتیاد به مواد مخدر

  بررسی عوامل اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر,بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی مؤثر بر گرایش به اعتیاد به مواد مخدر,بررسی عوامل اقتصادی اعتیاد به مواد مخدر,دانلود مقاله اعتیاد به مواد مخدر,دانلود مقاله عوامل اعتیاد به مواد مخدر,عوامل اعتیاد به مواد مخدر,عوامل گرایش…

 • بررسی مفاهیم و مدل های بازاریابی رابطه مند و بازاریابی حسی

  بازاریابی حسی,بازاریابی رابطه مند,بررسی مفاهیم و مدل های بازاریابی رابطه مند و بازاریابی حسی,تبلیغات دهان به دهان,دانلود پایان نامه بررسی مفاهیم و مدل های بازاریابی رابطه مند و بازاریابی حسی,مدل SWIPE,مدل های بازاریابی,مفاهیم و مدل های بازاریابی رابطه مند و…

 • بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

  بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان,پیشرفت تحصیلی دانش آموزان,تاثیر فعالیت های پس از مدرسه بر پیشرفت تحصیلی,تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی,تكلیف چند رسانه ای,فعالیت فوق برنامه,موفقیت تحصیلی دانش آموزان بازدید کننده عزیز…

 • روابط بین الملل و روابط عمومی

  fileina,دانلود مقاله روابط بین الملل و روابط عمومی,روابط بین الملل,روابط بین الملل و روابط عمومی,روابط عمومی در عصر جهانی شدن,سیستم همکاری در فروش فایل,شباهت ها و تفاوت های روابط عمومی با دیپلماسی عمومی,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,نظام بین الملل,نقش روابط عمومی…

 • بررسی حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین المللی

  بررسی حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین المللی,بررسی داوری الکترونیکی در حقوق ایران,پایان نامه داوری در تجارت الکترونیک,داوری اینترنتی در تجارت بین‌المللی,داوری در تجارت الكترونیك,داوری در تجارت الكترونیك حقوق بین الملل,داوری در تجارت الكترونیك در ایران,موافقت نامه داوری الکترونیکی بازدید…

 • بررسی تحلیلی دینامیکی سازه های فضاکار گنبدی در اثر حرکتهای ناهمگون تکیه گاهها

  بررسی تحلیلی دینامیکی سازه های فضاکار گنبدی در اثر حرکتهای ناهمگون تکیه گاهها,دانلود پایان نامه اثر تحریک نامتجانس بر سازه های فضاکار گنبدی,دانلود پایان نامه اثرات تحریک نامتجانس تکیه گاهها,دانلود پایان نامه ارشد عمران سازه,دانلود پایان نامه تاثیر مولفه قائم…

 • بررسی عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت های بیمه

  بررسی عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت های بیمه,پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت بیمه,عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت ارتباط با مشتری,مدیریت ارتباط با مشتری در بیمه,مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت های بیمه…