تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) و قیمت به سود (P/E) در صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران

آزمون هاسمن,ارزش بازار به ارزش دفتری,ارزش بازار به سود هر سهم,ارزش دفتری,اهرم اقتصادی,اهرم عملیاتی,اوراق قرضه,بورس,بورس اوراق بهادار تهران,تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) و قیمت به سود (P/E) در صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران,تجزیه و تحیل رگرسیون سری زمانی و مقطعی,سهام,سود,صنایع فعال,مدل رگرسیون تلفیقی
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) و قیمت به سود (P/E) در صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران هستید.

دانلود فایل

تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) و قیمت به سود (P/E) در صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران فهرست مطالب: فهرست مطالب عنوان………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه چكیده………………………………………………………………………………………………………………….. 1 فصل اول – كلیات تحقیق …………………………………………………………………………………….. 2 1-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 3 1-2) بیان مسأله تحقیق……………………………………………………………………………………………. 3 1-3) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………….. 6 1-4) سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 7 1-5) فرضیه‏های تحقیق……………………………………………………………………………………………. 7 1-6)اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 7 1-7) قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 8 1-8) روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 8 1-9)جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………… 9 1-10) تعاریف وا‍ژه ها و كلمات كلیدی تحقیق…………………………………………………………….. 9     1-10-1) متغیر مستقل………………………………………………………………………………………. 10    1-10-2) متغیرهای وابسته………………………………………………………………………………….. 10 فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق……………………………………………………………………….. 11 2-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 12 2-2) مروری بر مبانی نظری ……………………………………………………………………………………… 13 فهرست مطالب عنوان………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه    2-2-1) نقطه سر به سر………………………………………………………………………………………… 13    2-2-2) اهرم و ساختار آن……………………………………………………………………………………. 14        2 -2-2-1) اهرم عملیاتی………………………………………………………………………………… 15         2-2-2-1-1) مفروضات اصلی درجه اهرم عملیاتی………………………………………….. 17             2-2-2-1-2) کاربردهای اهرم عملیاتی…………………………………………………………. 17             2-2-2-1-3) محاسبه ریسک تجاری……………………………………………………………. 18        2-2-2-2) اهرم مالی …………………………………………………………………………………….. 18            2-2-2-2-1) تفسیر درجه اهرم مالی…………………………………………………………….. 19            2-2-2-2-2) مفروضات درجه اهرم مالی……………………………………………………….. 19            2-2-2-2-3) کاربردهای اهرم مالی……………………………………………………………….. 20             2-2-2-2-4) محاسبه ریسک مالی ………………………………………………………………. 20             2-2-2-2-5) درجه اهرم مالی و سود هر سهم………………………………………………… 21       2-2-2-3) اهرم مرکب…………………………………………………………………………………….. 21 2-2-2-3-1) تفسیر درجه اهرم مرکب……………………………………………………………………….. 22           2-2-2-3-2) مفاهیم درجه اهرم مرکب…………………………………………………………… 22       2-2-2-3-3) محاسبه ریسک کل شرکت……………………………………………………………… 23   2-2-2-4) درجه اهرم اقتصادی………………………………………………………………………………. 23 فهرست مطالب عنوان………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه           2-2-2-4-1) عوامل اقتصادی……………………………………………………………………….. 26           2-2-2-4-2) ریسک………………………………………………………………………………….. 27    2-2-3) چرخه های تجاری…………………………………………………………………………………… 28        2-2-3-1) رشد اقتصادی و سیکل های تجاری…………………………………………………….. 30    2-2-4) سرمایه گذاری………………………………………………………………………………………… 32       2-2-4-1) اشکال سرمایه گذاری………………………………………………………………………… 33          2-2-4-1-1) سرمایه گذاری در دارائیهای مالی…………………………………………………… 33       2-2-4-1-2) سرمایه گذاری در دارائیهای فیزیکی ……………………………………………… 34          2-2-4-1-3) سایر موارد(احشام واغنام،نفت وبورس کالا)…………………………………….. 34       2-2-4-2) اهداف سرمایه گذاری………………………………………………………………………… 35       2-2-4-3) فرایند سرمایه گذاری…………………………………………………………………………. 37   2-2-5) روش های تجزیه و تحلیل اوراق بهادار…………………………………………………………. 38    2-2-6) ارزشیابی……………………………………………………………………………………………….. 39        2-2-6-1) مفاهیم و تاریخچه ارزشیابی……………………………………………………………….. 40        2-2-6-2) رویکرد های ارزشیابی……………………………………………………………………… 41            2-2-6-2-1) تکنیکهای ارزشیابی مبتنی بر جریان نقد………………………………………… 41 2-2-6-2-2) تکنیکهای مبتنی بر رویکردارزشیابی نسبی…………………………………………………. 42 فهرست مطالب عنوان………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه                2-2-6-2-2-1) روش ضریب درآمدی …………………………………………….. 43                2-2-6-2-2-2) نسبت قیمت به جریان نقدی( )…………………………………… 45                2-2-6-2-2-2 نسبت قیمت به ارزش دفتری …………………………………….. 46                2-2-6-2-2-4) نسبت قیمت به فروش ……………………………………………. 47         2-2-7-1) تحقیقات انجام شده در داخل……………………………………………………………. 49         2-2-7-2) تحقیقات انجام شده در خارج…………………………………………………………… 51 فصل سوم – روش شناسی تحقیق……………………………………………………………………………. 55 3-1)مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 56 3-2)روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 57 3-3)متدلوژی تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 58 3-4) جامعه آماری………………………………………………………………………………………………….. 58 3-5)انتخاب نمونه آماری………………………………………………………………………………………….. 59 3-6) روش نمونه‏گیری و حجم نمونه………………………………………………………………………….. 60 3-7) روش جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………….. 61 3-8) فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………….. 61 3-9) روش های آماری مورد استفاده…………………………………………………………………………… 62 فهرست مطالب عنوان………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه    3-9-1) آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………. 63    3-9-2) مدل رگرسیون تلفیقی……………………………………………………………………………….. 64 3-10) ضریب تعیین r2…………………………………………………………………………………………… 64 فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها…………………………………………. 67 4-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 68 4-2) آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………….. 68 4-3) آزمون فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………….. 75 4-4) آزمون مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………… 75 4-5)تجزیه و تحیل رگرسیون سری زمانی و مقطعی……………………………………………………….. 76 4-6) آزمون هاسمن ……………………………………………………………………………………………….. 76     4-6-1) آزمون ایستایی……………………………………………………………………………………….. 77 4-7)مدل رگرسیون تحقیق………………………………………………………………………………………… 79 4-8) ضریب تعیین r2……………………………………………………………………………………………… 79 4-9) آزمون خود همبستگی جملات اخلال (مستقل بودن)………………………………………………… 80 4-10) آزمون معناداری مدل رگرسیون………………………………………………………………………….. 80 4-11) برآورد مقادیر ثابت و غیرثابت متغیرها در رگرسیون………………………………………………. 81 فهرست مطالب عنوان………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه 4-12) نتایج برآوردی آزمون فرضیه های تحقیق…………………………………………………………….. 82     4-12-1) فرضیه اول………………………………………………………………………………………….. 82     4-12-2) فرضیه دوم………………………………………………………………………………………….. 83 4-13) نتایج تخمین مدل رگرسیون…………………………………………………………………………….. 84 فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………. 85 5-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 86 5-2) مروری کلی بر چهارچوب کلی تحقیق ………………………………………………………………… 86 5-3) نتایج برآورد فرضیه ها……………………………………………………………………………………… 87 5-4) پیشنهادات مبتنی بر نتایج حاصل ازتحقیق……………………………………………………………… 89 5-4-1) پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………………………..89     5-4-2) پیشنهادات برای تحقیقات آتی ………………………………………………………………….. 90 منابع ومآخذ………………………………………………………………………………………………………… 91 الف) منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………. 92 ب)منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………….. 94 پیوست ها …………………………………………………………………………………………………………….. 96 جدول 1 – مشخصات شرکتهای نمونه منتخب در تحقیق …………………………………………………. 97 جدول 2- آماره های توصیفی درجه اهرم اقتصادی و نسبت های (M/B)و (P/E) برای شرکت های مورد بررسی    98 جدول 3- نتایج آزمون هاسمن برای فرضیه اول و دوم ……………………………………………………. 99 فهرست مطالب عنوان………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه جدول 4- آزمون هادری برای درجه اهرم اقتصادی و نسبت های (M/B) و (P/E)………………… 101 جدول5- آزمون (لوین ، لو و چو) برای متغیرهای درجه اهرم اقتصادی (DEL) و نسبتهای (M/B) و (P/E) ………………………………………………………………………………………………………………… 103 جدول 6 – نتایج  ،آماره Fو ضرایب برآوردی متغیرهای مورد استفاده در تحقیق ………………. 105 چکیده از عوامل مهم در زمان تصمیم گیری سرمایه­گذاران بالقوه و بالفعل برای سرمایه­گذاری در شرکت ها ارزیابی عملکرد شرکت های موردنظر است . این فرایند زمانی که اطلاعات بطور برابر در بازار توزیع نمی شود ، دشوارتر می گردد. نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) و قیمت به سود هر سهم (P/E) ، دو روش مهم تکنیکهای ارزشیابی نسبی بشمار می روند . درجه اهرم اقتصادی یکی از تکنیکهای جدید در تبیین و شناسایی ریسک در چهاچوب مبانی نظری اهرم ها می باشد . در اهرم های دیگر فروش به عنوان متغیر مستقل اما در درجه اهرم اقتصادی متغیر وابسته می باشد ، که متاثر از تغییرات متغیر اقتصادی است . بطوریکه در این تحقیق هزینه بهره برای سنجش متغیر اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد . سرمایه­گذاران عموما به نسبت ارزش بازار و ارزش دفتری (M/B) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) شرکت ها توجه داشته و برای ارزیابی سهام شرکت ها از این دو بیش از سایر عوامل استفاده می کنند . با توجه به عدم شناخت کافی سرمایه گذاران از درجه اهرم اقتصادی ، در این تحقیق سعی می شود با محاسبه درجه اهرم اقتصادی شرکت ها در سال های مختلف و پیدا کردن رابطه معنی­دار تغییرات آن با تغییرات نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) ، به سرمایه گذاران و سهامداران برای تصمیم­گیری بهتر در خرید و فروش سهام شرکت های مختلف کمک کنیم. با توجه به محدودیت امکانات و زمان، تعداد 60 شرکت از صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1384-1389 به عنوان نمونه آماری این تحقیق انتخاب گردید.تحلیل داده ها با استفاده از روش رگرسیون تلفیقی ،با کمک نرم افزار Eveiws انجام و بر اساس05/0=α یعنی در سطح 95% اطمینان نتایج نهایی ذیل حاصل گردید : 1- بر اساس فرضیه یک ،بین درجه اهرم اقتصادی و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) رابطه مثبت و معنی­دار وجود دارد و ضرایب محاسبه شده نیز حاکی از قوی بودن این رابطه می­باشد و بدین ترتیب فرضیه مذکور تایید می شود . 2- بر اساس نتایج حاصل از فرضیه دوم بدلیل کوچکتر بودن t استیودنت از مقدار 2 بین درجه اهرم اقتصادی و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) ارتباط معناداری ملاحظه نگردید . كلمات كلیدی: اهرم اقتصادی– ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) – ارزش بازار به سود هر سهم (P/E)

 • ارزیابی رابطه هوش و خلاقیت بچه های دبیرستانی

  ارزیابی رابطه هوش و خلاقیت بچه های دبیرستانی,ارزیابی رابطه هوش و خلاقیت دانش آموزان اسلامشهر,بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان دبیرستانی,دانلود پایان نامه رابطه بین هوش و خلاقیت,دانلود پایان نامه همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان دبیرستانی,همبستگی…

 • پروپوزال بررسی تحولات امنیتی منطقه خلیج فارس متاثر از قدرتهای خارجی

  بررسی تحولات امنیتی منطقه خلیج فارس متاثر از قدرتهای خارجی,پروپوزال بررسی تحولات امنیتی منطقه خلیج فارس متاثر از قدرتهای خارجی,پروپوزال تحولات امنیتی خلیج فارس,پروپوزال تحولات امنیتی منطقه خلیج فارس,تاثیر قدرتهای خارجی بر تحولات امنیتی منطقه خلیج فارس,تحولات امنیتی خلیج فارس,تحولات…

 • اولویت یابی کاربردهای تکنولوژی نانو در صنایع بالا دستی نفت ایران

  اولویت یابی کاربردهای تکنولوژی نانو در صنایع بالا دستی نفت ایران,تکنیک AHP,تکنیکهای نوین تصمیم گیری,دانلود پایان نامه ارشد صنایع,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع,صنایع بالادستی نفت,فرایند تحلیل سلسله مراتبی,فناوری نانو,فناوری نانو در صنایع بالادستی نفت ایران بازدید کننده عزیز در…

 • پروپوزال سهم الشرکه در شرکت های تعاونی

  انتقال اختیاری سهم الشركه,انتقال قراردادی سهم الشركه,انتقال قهری سهم الشركه,پروپوزال انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تعاونی,پروپوزال حقوق حاکم بر انتقال سهم الشرکه,پروپوزال سهم الشرکه در شرکت های تعاونی,حقوق حاکم بر انتقال سهم الشرکه,ماهیت حقوقی سهم الشركه بازدید کننده عزیز در…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی

  ادبیات نظری فرهنگ سازمانی,ادبیات و مبانی نظری فرهنگ سازمانی,پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی,دانلود مبانی نظری فرهنگ سازمانی,فصل دوم پایان نامه فرهنگ سازمانی,مبانی نظری فرهنگ سازمانی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مبانی…

 • پروژه پایانی رشته صنایع و معادن با عنوان بارکد

  Barcode Reader چیست,fileina,RFID,انجام پروژه پایانی رشته صنایع,بارکد,بارکد خوان چیست,پروژه پایانی رشته صنایع و معادن با عنوان بارکد,خرید پروژه پایانی رشته صنایع,دانلود پروژه پایانی رشته صنایع و معادن با عنوان بارکد,زبان مشترک کالا,سیستم های شناسایی خود کار,سیستم همکاری در فروش فایل…