تورم کیفری در ایران، عوامل،پیِامدها و راهکارها

تورم قوانین کیفری,تورم کیفری در ایران، عوامل،پیِامدها و راهکارها,جرم انگاری,چالش های حقوقی,خرید پایان نامه حقوق,دانلود پایان نامه حقوق,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام تورم کیفری در ایران، عوامل،پیِامدها و راهکارها هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق کیفری و جرم شناسی تورم کیفری در ایران، عوامل،پیِامدها و راهکارها (بصورت جامع و کامل در قالب 185 صفحه) چکیده: اگرچه وجود قانون کیفری برای جامعه یک ضرورت است، لیکن نمی توان توالی فاسد ناشی از تصویب و اجرای آن را نادیده انگاشت، زیرا هر قانون کیفری، با وجود تمامی مزایا، محدود کننده آزادی افراد و افزایش دهنده قدرت دولت بوده که نتیجه آن آسیب پذیری توده مردم در برابر حاکمیت است. انسان به حکم فطرت، خواستار آزادی و رهایی از محدودیت است، ولی لازمه حیات یک نظام اجتماعی آن است که مردم در محدوده قوانین و مقررات، آزادی خود را اعمال کنند. اگر قوانین و مقررات، به ویژه در امور کیفری، شرایط لازم را نداشته و با حقوق طبیعی و فطری انسان هماهنگ نباشند، موجب ایجاد تعارض بین مردم و دولت خواهند شد. برای حل این تعارض، وضع قوانین کیفری و استفاده از ضمانت اجراهای آن باید به کمترین حد ممکن، کاهش یابد. هر چند امروزه قانونگذار ایرانی بدون توجه به پیامدهای تصویب و اجرای قانونی کیفری، بطور مستمر بر حجم مجموعه قوانین کیفری می افزاید. برای اثبات این مطلب کافی است بدانیم در فاصله بین سالهای 1358 تا 1378، بیش از 245 قانون کیفری تصویب گردید که اگر به این مجموعه، آرا هیات عمومی دیوان عالی کشور و همچنین مصوبات شورای انقلاب فرهنگی در خصوص مورد اضافه شود، رقم بزرگی خواهد شد. در این مقاله سعی شده است، ضمن طرح موضوع تورم کیفری به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن در حقوق ایران نیز پرداخته شود. کلمات کلیدی: جرم انگاری تورم قوانین کیفری چالش های حقوقی مقدمه  برای ایجاد جامعه ای هنجارمند و قانونمند همراه با تامین و تضمین حقوق و آزادیهای اساسی و فردی شهروندان، تنها از رهگذر ساز و کار جرم انگاری های متعدد – آن هم از طریق ابزار کیفری – نمی توان بهره برد ؛ چرا که آثار و پیامدهای سوء مترتب برجرم انگاری متعدد و هزینه های سرسام آور متعاقب آن، از یک سو و تهدید و تحدید آزادی افراد در پرتو انگ زدن بر رفتارها از سوی دیگر مستلزم توجیهات و متقن است؛در واقع ، به هر میزان بر سیاهه قوانین کیفری افزدوده شود، به همان میزان حوزه ی آزادی و رفتار افراد محدود تر می شود و این رویکرد خلاف اصل آزادی است. پس وظیفه و هدف قانون كیفری كه همانا حقوق حداقلی و حفظ ارزشهای اساسی وموجودیت اجتماع انسانی است . در ایران تصویب بیش از 300 قانون کیفری ماهوی قطع نظر از مقررات شکلی فراوان در فاصله ای قریب سی سال از تاریخ انقلاب از سوی مراجع متعدد و متنوعی همچون شورای انقلاب ، مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و دیوان عالی کشور در قیام توحید رویه – با پذیرش شان تقنینی – و غیره گویای پراکندگی و تورم شگفت انگیز قوانین کیفری است؛  این بحران کثرت تدوین و تنصیص قوانین کیفری نه تنها نظمی حادث نمی کند، بلکه خود می تواند عامل بی نظمی باشد. و این رویکرد، واکنشی دفاعی از طریق ساز و کار جرم انگاری از رهگذر ابزار کیفری، علاوه بر افزایش سیاهه قوانین کیفری، منجر به ازدیاد ورود شهروندان به زرادخانه حقوق کیفری شده است.  اساسا ، بسیاری از مشکلات نظام حقوقی کشورما در تورم قوانین کیفری به این خاطر است که ساختارها و نظریه ها با هم ناهمسازند . پس هنگامی که قوانینی برای مردمی وضع گردیده، باید ویژه آنها باشد و این اتفاق بزرگی است اگر قوانین ملتی بتواند برای ملت دیگر متناسب باشد. در سیاست جنایی تقینی ایران علاوه بر اعمال و رفتارهای جرم انگاری شده توسط قوه قانونگذاری، محرمات شرعیه نیز قابل تعقیب و مجازات دانسته شده است؛ بنابراین عدم تفکیک جرم انگاری شرعی و در نتیجه در هم آمیختن حوزه ی تحریم و تجریم ، باعث تورم قوانین کیفری شده است .اصل 167قانون اساسی قاضی را از امتناع از رسیدگی به بهانه سکوت ، اجمال، نقص ، تعارض ، نهی کرده و او را موظف کرده که در صورتی که حکم دعوایی در قوانین مدون یافت نشود ، با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر کند. نتیجتا تحریمات شرعی، معادل جرم انگاری تقنینی تلقی می شود و این جرم انگاری دوگانه که همانا قانون مدون عرفی و متون شرعی است، بار تورم قوانین کیفری را زیاد کرده است. از دیگر عواملی که باعث تورم قوانین کیفری در قانون ما شده، انشعاب فروع متعدد ازاحکام و اصول توسط مقام تقیینی است؛ استفاده از اصطلاحاتی همچون “در حکم کلاهبرداری” ،” در حکم ارتداد” ، درحکم محاربه”نیز سهم موثری در تورم سیاهه قوانین کیفریداشته است ؛ لذا بهتراست قانونگذار بجای توسع بخشی به این ابهامات در عرصه ی قوانین کیفری، به گسترش آیین دادرسی کیفری که همانا به قانون نجبا و اشراف مرسوم است، دست زند. فهرست مطالب مقدمه  بخش اول : چالشهای حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری  فصل اول: کلیات مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان مهم و کلیدی گفتار اول : معنای لغوی واصطلاحی تورم کیفری   گفتار دوم: معنای لغوی واصطلاحی وجدان جمعی گفتارسوم: معنای لغوی واصطلاحی بحران گفتارچهارم: معنای لغوی واصطلاحی جرم انگاری و جرم زدایی گفتارپنجم: معنای لغوی واصطلاحی کیفرزدایی مبحث دوم :خاستگاه و پیشینه تحقیق  مبحث سوم : اصول و مبانی و شیوه های جرم انگاری گفتار اول: جرم انگاری مبتنی بر پالایش گفتاردوم: قاعده ضرر و رفاه بعنوان مبنای جرم انگاری گفتارسوم: توجه به وجدان جمعی و مقبولیت اجتماعی در راستای جرم انگاری فصل دوم : بررسی مکاتب و مبانی نظری،عنایتی ویژه به سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران مبحث اول : مکتب اصالت فرد (لیبرالیسم)  مبحث دوم : مکتب اصالت اجتماع  مبحث سوم : بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران گفتار اول: فقه وچالشهای قانونگذاری گفتاردوم: هنجار انگاری در اسلام و سیستم لیبرالی در یک مطالعه تطبیقی گفتار سوم : فقه پویا با عنایت به مقتضیات اجتماعی. گفتار چهارم : جایگاه تحریم« گناه» در جرم انگاری نظام عدالت کیفری ایران  فصل سوم : علل و عوامل تورم قوانین کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران  مبحث اول : تورم مراجع کیفری  گفتار اول: هیأت عمومی دیوان عالی کشور گفتار دوم: شواری نگهبان قانون اساسی گفتار سوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام گفتار چهارم: قوه مجریه  مبحث دوم :پذیرش کیفر و اعمال سزاده و قهرآمیز بعنوان تنها پاسخ. مبحث سوم :استفاده از دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی بدون عنایت به  عرف و رویه حاکم جامعه . مبحث چهارم:اسلامی و مذهبی و اخلاقی کردن حقوق کیفری مبحث پنجم :پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی  مبحث ششم :در هم آمیختگی بزه و انحراف در جرم انگاری توسط دولت. مبحث هفتم:دگرگونی سریع نظام سیاسی  مبحث هشتم :در هم آمیختگی تحریم و تجریم  مبحث نهم : توسع بخشی به فروعات و اصول کلی و مبهم قانون کیفری  فصل چهارم : توالی فاسد جرم انگاری متعدد( تورم قوانین کیفری ) مبحث اول :جرم زایی بالقوه در پرتو فرایند برچسب زنی مبحث دوم :افزایش جرم و جمعیت کیفری  مبحث سوم :ناکارآیی قانون  مبحث چهارم :لطمه به آزادیهای فردی و خصوصی افراد مبحث پنجم :تورم مراجع کیفری خارج از قلمرو قوه قضائیه . گفتار اول: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه روحانیت گفتار دوم: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه انقلاب بخش دوم : راه های برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری در ایران  فصل اول: جرم زدایی  مبحث اول: مفهوم جرم زدایی و انواع آن  گفتار اول: جرم زدایی عملی  بند اول : سیستم مقتضی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران بند دوم : سیستم قانونی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران بند سوم: عدالت ترمیمی  بند چهارم: جرایم برون  بزهدیده و جرم زدایی گفتار دوم: جرم زدایی رسمی فصل دوم : توجه به وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری و جرم زدایی مبحث اول: وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری گفتار اول: بررسی مراجع متعدد قانون نویس در پناه وجدان جمعی در  نظام عدالت کیفری ایران گفتار دوم: دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی با عنایت به وجدان جمعی گفتار سوم: توجه به وجدان جمعی در راستای جرم زدایی از  جرایم ،ماهواره ، سقط جنین ، ولگردی و… فصل سوم : عنایت به جرم شناسی (پیشگیرانه) بعنوان راه برون رفت از بحران تورم کیفری مبحث اول: انواع پیشگیری  مبحث دوم: جایگاه جرم شناسی پیشگیری در ایران  فصل چهارم : اصلاح قوانین کیفری در راستای تورم زدایی کیفری مبحث اول: رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در پناه  اصل قانونی بودن جرم ومجازات مبحث دوم : تأثیر دادن زمان ومکان و الزامات بین المللی در امر قانونگذاری گفتار اول : بررسی آیین دادرسی کیفری نظام حقوقی ایران با عنایت به  فقه ایستا و الزامات بین المللی  گفتار دوم: : بررسی قوانین ماهوی نظام حقوقی ایران با عنایت به  فقه ایستا و الزامات بین المللی  مبحث سوم : رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در جمعیت خروج  مواد زاید و تکرری نتیجه گیری پیشنهادات فهرست منابع و مآخذ

 • روش بهینه انتخاب مته برای حفاری های نفت و گاز ایران

  انتخاب مته,حفاری های نفت و گاز ایران,دانلود مقاله کارشناسی ارشد مهندسی معدن,روش انرژی ویژه,روش بهینه انتخاب مته,روش بهینه انتخاب مته برای حفاری های نفت و گاز ایران,روش مقاومت حفاری,روش هزینه حفاری واحد طول,عوامل ژئومکانیکی,مقاومت فشاری تک محوره بازدید کننده عزیز…

 • تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان

  اهمال کاری تحصیلی doc,اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان,پایان نامه اهمال کاری,پایان نامه اهمال کاری تحصیلی,پایان نامه خودکارآمدی تحصیلی,تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان,تاثیر خودکارآمدی تحصیلی بر اهمال کاری,دانلود پایان نامه خودکارآمدی,رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری…

 • پاورپوینت تئوری های توصیفی افشاء داوطلبانه (فصل پنجم کتاب تئوری حسابداری تألیف نیکومرام و بنی مهد)

  پاورپوینت تئوری های توصیفی افشاء داوطلبانه (فصل پنجم کتاب تئوری حسابداری تألیف نیکومرام و بنی مهد),پاورپوینت فصل پنجم کتاب تئوری حسابداری نیکومرام و بنی مهد با عنوان تئوری های توصیفی افشاء داوطلبانه,پاورپوینت کتاب تئوری حسابداری نیکومرام و بنی مهد بازدید…

 • بررسی نظرات مختلف در باب شخصیت زن و تفاوت آن با مرد از نگاه اسلام و پیامبر

  بررسی نظرات مختلف در باب شخصیت زن و تفاوت آن با مرد از نگاه اسلام و پیامبر,تفاوت شخصیت زن با مرد,دانلود پایان نامه زن از دیدگاه های متفاوت,شخصیت زن از نگاه اسلام,شخصیت زن از نگاه پیامبر,نظرات مختلف در باب شخصیت…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی شغلی

  ادبیات نظری تنیدگی شغلی,ادبیات و مبانی نظری تنیدگی شغلی,پیشینه تحقیق تنیدگی شغلی,دانلود مبانی نظری تنیدگی شغلی,فصل دوم پایان نامه تنیدگی شغلی,مبانی نظری تنیدگی شغلی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی شغلی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مبانی…

 • رساله دکترای رشته درمان و آموزش پزشکی با عنوان تعیین نحوه به روز كردن اطلاعات پزشكی در پزشكان عمومی شاغل در شهر قزوین

  انجام رساله دکترای رشته درمان و آموزش,به روز كردن اطلاعات پزشكی,پزشكان عمومی,دانلود رساله دکترای رشته درمان و آموزش پزشکی با عنوان تعیین نحوه به روز كردن اطلاعات پزشكی در پزشكان عمومی شاغل در شهر قزوین,راهنمای مطالعاتی (Clinical guidelinel),رساله دکترای رشته…

 • مبانی نظری بررسی مقایسه ای عوامل موثر در ایجاد مطالبات معوق بانکی از منظر مشتریان و ارائه راهکارهای پیشنهادی

  پیشینه مطالبات معوق در ایران,دانلود فصل دوم پایان نامه مدیریت بازرگانی,روشهای پیشنهادی برای وصول مطالبات معوق,عوامل موثر در ایجاد مطالبات معوق,مبانی نظری بررسی مقایسه ای عوامل موثر در ایجاد مطالبات معوق بانکی از منظر مشتریان و ارائه راهکارهای پیشنهادی,مبانی نظری…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق معنویت

  ادبیات نظری معنویت,ادبیات و مبانی نظری معنویت,پیشینه تحقیق معنویت,پیشینه معنویت,دانلود مبانی نظری معنویت,فصل دوم پایان نامه معنویت,مبانی نظری معنویت,مبانی نظری و پیشینه تحقیق معنویت بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مبانی نظری و پیشینه تحقیق معنویت هستید.…

 • بازتاب سلسله تیموری درنقاشیهای دیواری اوایل این دوره

  fileina,انجام پروژه و پایان نامه هنر و گرافیک,بازتاب سلسله تیموری درنقاشیهای دیواری اوایل این دوره,خرید مقالات هنر و گرافیک,دانلود مقاله بازتاب سلسله تیموری درنقاشیهای دیواری اوایل این دوره,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,فروش فایل,فروشگاه ساز فایلینا,فروشگاه فایل,مقالات ترجمه شده هنر…

 • سریال‌های تلویزیونی غیررسمی:مردم‌نگاری تماشاگران زن جوان تحصیل‌کرده‌ی سریال گمشدگان (زمستان 88)

  پیامدهای تماشای سریال لاست,دانلود پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد ارتباطات گرایش تحقیق در ارتباطات با عنوان سریال‌های تلویزیونی غیررسمیمردم‌نگاری تماشاگران زن جوان تحصیل‌کرده‌ی سریال گمشدگان (زمستان 88),زنان در شبکه‌ی اجتماعی بینندگان سریال لاست,سریال لاست (گمشدگان),سریال‌های تلویزیونی غیررسمی:مردم‌نگاری تماشاگران زن جوان تحصیل‌کرده‌ی…

 • بررسی ابعاد و مدلهای وفاداری به برند و رضایت مشتری

  ابعاد رضایت مشتری,بررسی ابعاد و مدلهای وفاداری به برند و رضایت مشتری,دانلود پایان نامه رضایت مشتری,دانلود پایان نامه وفاداری به برند,رضایتمندی و وفاداری مشتریان,عوامل موثر بر وفاداری مشتریان,مدلهای شکل گیری رضایتمندی مشتری,مدلهای وفاداری به برند بازدید کننده عزیز در حال…

 • تشریح و تقسیم بندی انواع اتصالات سیم پیچی ترانسفورماتور

  اتصالات سیم پیچی ترانسفورماتور,انواع خطاهای نامتقارن در اتصالات ترانسفورماتور,ترانسفورماتورهای شبیه سازی شده,تشریح و تقسیم بندی انواع اتصالات سیم پیچی ترانسفورماتور,خطاهای متقارن و نامتقارن,دانلود پایان نامه برق,دانلود پایان نامه مهندسی برق بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام تشریح…

 • مبانی نظری تاثیر تحصیل بر نگرش افراد نسبت به اینترنت با مدل سنجش نگرش اینترنتی

  اضطراب اینترنتی در دانشجویان,تاثیر دوره کارشناسی بر نگرش دانشجویان نسبت به اینترنت,سنجش نگرش افراد نسبت به اینترنت,سنجش نگرش اینترنتی,سنجش نگرش اینترنتی دانشجویان,مبانی نظری تاثیر تحصیل بر نگرش افراد نسبت به اینترنت با مدل سنجش نگرش اینترنتی,مبانی نظری تاثیر تحصیل بر…

 • کاربرد بازیابی تصاویر در پزشکی

  fileina,بازیابی اطلاعات پزشکی,بازیابی مبتنی بر متن,بازیابی مبتنی بر محتوا,تصویر,خرید مقاله و تحقیق رشته پزشکی,دانلود مقاله کاربرد بازیابی تصاویر در پزشکی,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,کاربرد بازیابی تصاویر در پزشکی,نظام بازیابی تصاویر,همکاری در فروش فایل بازدید کننده عزیز…

 • پایان نامه رشته مهندسی کامپیوتر با عنوان شبكه های بی سیم و امنیت در آن همراه با 92 صفحه اسلاید

  PAN,Wireless Network,امینت شبکه بی سیم,بلوتوث,بهبود سرعت شبکه بی سیم,پایان نامه رشته کامپیوتر,پایان نامه رشته مهندسی کامپیوتر با عنوان طراحی یک زبان سطح بالای انعطاف‌پذیر برای داده‌کاوی اطلاعات,پایان نامه کامپیوتر,شبكه های بی سیم و كابلی,شبکه,فروشگاه ساز فایل,معماری شبکه,همکاری در فروش,همکاری در…

 • پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان دعوای تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت از حق

  fileina,آیین دادرسی مدنی,اقامه‌ی دعوا,انجام پایان نامه کارشناسی رشته حقوق,پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان دعوای تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت از حق,دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان دعوای تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت از حق,دعوای…

 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی روابط بین الملل با عنوان دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعد

  امنیت بین المللی,پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی روابط بین الملل با عنوان دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعد,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی روابط بین…

 • عملکرد شغلی کارکنان و عوامل موثر بر آن

  اهمیت نیروی انسانی در سازمان,تحقیق عملکرد شغلی کارکنان,عملکرد شغلی,عملکرد شغلی کارکنان,عملکرد شغلی کارکنان و عوامل موثر بر آن,عوامل موثر بر عملکرد شغلی,مدل نظری عملکرد شغلی کارکنان بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام عملکرد شغلی کارکنان و عوامل…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی

  ادبیات نظری تعهد سازمانی,ادبیات و مبانی نظری تعهد سازمانی,پیشینه تحقیق تعهد سازمانی,دانلود مبانی نظری تعهد سازمانی,فصل دوم پایان نامه تعهد سازمانی,مبانی نظری تعهد سازمانی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مبانی…

 • مبانی نظری برنامه بهبود کیفیت

  ادبیات نظری تحقیق برنامه بهبود کیفیت,پیشینه پژوهش برنامه بهبود کیفیت,پیشینه تحقیق برنامه بهبود کیفیت,دانلود پیشینه تحقیق برنامه بهبود کیفیت,دانلود مبانی نظری برنامه بهبود کیفیت,فصل دوم پایان نامه برنامه بهبود کیفیت,مبانی نظری برنامه بهبود کیفیت,مبانی نظری و پیشینه تحقیق برنامه بهبود…

 • پایان نامه دوره کارشناسی مهندسی هوافضا با عنوان بررسی تجربی رفتار ملخ یک هواپیمای بدون سرنشین

  fileina,الگوریتم طراحی ملخ,پایان نامه دوره کارشناسی مهندسی هوافضا با عنوان بررسی تجربی رفتار ملخ یک هواپیمای بدون سرنشین,خرید پایان نامه دوره کارشناسی مهندسی هوافضا,دانلود پایان نامه دوره کارشناسی مهندسی هوافضا با عنوان بررسی تجربی رفتار ملخ یک هواپیمای بدون سرنشین,رژیم…

 • رضایت شغلی معلمان و دبیران مدارس

  دانلود مقاله رضایت شغلی دبیران,دانلود مقاله رضایت شغلی معلمان,رضایت شغلی معلمان و دبیران مدارس,رضایت شغلی مقاله,عوامل موثر بر رضایت شغلی,مقاله در مورد رضایت شغلی,مقاله در مورد رضایت شغلی معلمان,مقاله رضایت شغلی کارکنان بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با…

 • تحلیل ماهیت جرم فریب در ازدواج و قواعد شکلی ناظر بر فرآیند دادرسی کیفری

  ادلة اثبات جرم فریب در ازدواج,اناطه در فریب در ازدواج,تحلیل ماهیت جرم فریب در ازدواج,تحلیل ماهیت جرم فریب در ازدواج و قواعد شکلی ناظر بر فرآیند دادرسی کیفری,تدلیس در ازدواج,دانلود مقاله تدلیس در ازدواج,دانلود مقاله فریب در ازدواج,فرآیند رسیدگی به…

 • بررسی تاثیر نسبی و فزاینده سواد مالی ، اقتصادی و سواد تجاری بر موفقیت حرفه ای مدیران

  بانک انصار,بررسی تاثیر نسبی و فزاینده سواد مالی,بررسی تاثیر نسبی و فزاینده سواد مالی ، اقتصادی و سواد تجاری بر موفقیت حرفه ای مدیران,تکنیک‌های تسهیل تصمیم گیری سواد تجاری,سواد اقتصادی,سواد تجاری,سواد مالی,عوامل موثر برسواد تجاری سازمان,مهارت های لازم برای ارتقای…

 • شاخص اندازه‌گیری هزینه‌های اجتماعی مواد مخدر در ایران

  پیامد‌های خارجی,دانلود مقالات ارشد علوم اجتماعی,دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی,دانلود مقالات کارشناسی ارشد علوم اجتماعی,شاخص اندازه‌گیری هزینه‌های اجتماعی مواد مخدر در ایران,مواد مخدر,هزینه‌های اجتماعی,هزینه‌های اجتماعی مواد مخدر در ایران بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام…

 • تحلیل خطی و غیر خطی دینامیک سازه های فضاکار تحت اثر بارگذاریهای لرزه ای

  اثرات اعمال شتاب زلزله,بارگذاریهای لرزه ای,تحلیل خطی و غیر خطی دینامیک سازه های فضاکار تحت اثر بارگذاریهای لرزه ای,تحلیلهای خطی و غیر خطی,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی,دانلود پایان نامه مهندسی زلزله,سازه فضاکار,شبکه های سه لایه فضاکار,گنبدهای شوئدلر بازدید…

 • بررسی فقهی-حقوقی محاربه و موارد مشابه با نگاهی به قانون مجازات اسلامی سال 1392

  بررسی حقوقی محاربه,بررسی فقهی محاربه,بررسی فقهی-حقوقی محاربه و موارد مشابه با نگاهی به قانون مجازات اسلامی سال 1392,جرم محاربه در قانون جدید,دانلود پایان نامه محاربه,محاربه از نگاه اهل سنت,محاربه در فقه امامیه,محاربه در قانون جدید,محاربه در قانون مجازات اسلامی 1392,محاربه…

 • پروپوزال بررسی وضعیت موجود مدیریت پروژه در سازمانها و مقایسه آن با شیوه های مدیریت پروژه در استاندارد PMBOK

  پروپوزال بررسی وضعیت موجود مدیریت پروژه در سازمانها و مقایسه آن با شیوه های مدیریت پروژه در استاندارد PMBOK,پروپوزال مقایسه روشهای مدیریت پروژه با استاندارد PMBOK,پیاده سازی استاندارد PMBOK در سازمانها,پیاده سازی پروژه بر اساس استاندارد PMBOK,طراحی سیستم مدیریت پروژه…

 • ارزیابی الگوریتم LEACH در مسیریابی شبکه های حسگر بیسیم و ارائه الگوریتمهای بهینه در مصرف انرژی برای بهبود آن

  ارائه الگوریتمهای بهینه در مصرف انرژی برای بهبود الگوریتم LEACH,ارزیابی الگوریتم LEACH در مسیریابی شبکه های حسگر بیسیم و ارائه الگوریتمهای بهینه در مصرف انرژی برای بهبود آن,ارزیابی و بهبود پروتکل های مسیریابی مبتنی بر خوشه بندی در شبکه های…

 • بهبود عملکرد مدولاسیون فضایی تعمیم یافته در کانال های با محوشدگی چندمسیری

  اطلاعات حالت کانال,بهبود عملکرد مدولاسیون فضایی تعمیم یافته در کانال های با محوشدگی چندمسیری,دانلود مقالات کارشناسی ارشد مخابرات,سیستم های چندورودی چندخروجی,کانال های با محوشدگی چندمسیری,کدگذاری کانال,محوشدگی چندمسیری,مدولاسیون فضایی تعمیم یافته بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بهبود…