داوری بین المللی

خرید مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی,دانلود مقاله ارشد حقوق خصوصی,دانلود مقاله داوری بین المللی,دانلود مقاله داوری تجاری,دانلود مقاله داوری در عرصه بین المللی,دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی,داوری بین المللی,دیوان داوری
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام داوری بین المللی هستید.

دانلود فایل

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی داوری بین المللی  مزایای داوری داوری نسبت به روشهای حل اختلاف دادگاهها مزایایی دارد: 1-سرعت بیشتر پرونده 2-ارزانتربودن داوری 3-درداوری طرفین می توانند محدوده اختیارات داور را تعیین وهرقانونی را كه بخواهند ملاك داوری قراردهند.(علت این است كه داور صلاحیت داوری خودرا  از اراده طرفین می گیرد. 4-محل داوری را نیز طرفین می توانند انتخاب كنند. 5- زبان رسیدگی  را نیز طرفین می توانند انتخاب كنند. به همین علت است كه 90 درصد  اختلافها درتجارتهای بین المللی با داوری حل می شود. در سال 1376 قانون داوری تجاری  بین المللی ایران تصویب شد.قلمروی اجرای قانون سال 76  با موضوع داوری مطرح در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 متفاوت است وقانون سال 76 تنها مربوط به قراردادهای تجارت بین المللی است كه  عنصر خارجی در آن وجودداشته باشد.درقرن بیستم داوری به عنوان یكی از مكانیزمهای  حل اختلاف شناخته شد.در داوری در عرصه تجاری بین المللی هیچ كشوری به اندازه ایران وآمریكا سابقه ندارد چون دیوان داوری ایران وآمریكا  چه به لحاظ منابع مالی پرونده ها، چه از لحاظ تعداد پرونده ها وچه از لحاظ دكترین  كه در این  پرونده ها ردو بدل شده است بزرگترین دیوان داوری تاریخ است  .  کلمات کلیدی: داوری تجاری دیوان داوری داوری در عرصه بین المللی بررسی حقوقی دیوان داوری ایران وآمریكا این دیوان كه تاكنون بیش از  چندهزار پرونده در طول سی ودوسالی كه از تشكیل  آن گذشته  را رسیدگی نموده و  فراز ونشیبهایی داشته است .ماهیت  حقوقی این دیوان از نظر دیوان داوری حقوق خصوصی یا حقوق عمومی مورد  اختلاف بوده وعلت اختلاف این است كه اختلافاتی كه دراین دیوان مطرح می شود واشخاصی كه طرح دعوی می كنند  اختلافات اشخاص وحقوق خصوصی  دربحث روابط اتباع ودعاوی خسارت  است.كه باعث می شود عده ای آن  در زمره حقوق خصوصی بدانند.از طرف دیگر  نهادداوری كننده صلاحیت خودش را از اصحاب  پرونده گرفته  چون دولتین  این را پدید آورده اند واتباع آنها ملزم به  تبعیت   از آن می باشند  همچنین اراده پدید  آورنده آن معاهده الجزایراست كه باعث می شود در زمره عنوان حقوق بین الملل هم  باشد.اما درمجموع علارغم اینكه معتقدان قرارگرفتن دیوان داوری ایران و آمریكا در زمره حقوق خصوصی  این  داوری را   منبعث از اراده طرفین می دانند باید گفت  كه این یك مثال نقض است و  داوری فوق  اجباری است ووجهه حقوق  بین المللی بودن دیوان قوی ترمی باشد. ثمره این نزاع این است كه برخی  تئوریها در حقوق  خصوصی وبرخی تئوریها  در حقوق بین الملل مطرح است وتصمیم گیری در این زمینه  موثر در قواعدعمومی  حاكم بر قراردادهای داوری موجود دردیوان خواهدبود.نكته دیگر اینكه دیوان یك مكانیزم منحصر به فرد در زمینه  اجرای آرای خود  اتخاذ نموده كه دررویه داوری ها وداوریهای دولتی هیچگاه سابقه نداشته استكه بعداً به آن اشاره خواهدشد.اصل این دیوان درزمینه تسخیر  سفارت آمریكا رخ داد كه درلاهه هلند مستقراست كه به عنوان رسیدگی كننده كلیه دعاوی  مالی اتباع ایران نسبت به دولت آمریكا ودعاوی مالی اتباع آمریكا نسبت به دولت ایران  شناخته می شود.پس از تسخیرسفارت آمریكا درایران  ، دولت آمریكا داراییهای ایران را درآمریكابلوكه كرد  ودعاوی زیادی علیه دولت ایران درآمریكا  مطرح شد  كه در ظرف  یك پروسه دوماهه منجر به صدور حكم قطعی واجرای حكم می گردید. دولت ایران تقاضای آزادی داراییها وهمچنین منع اتباع آمریكا از  اقامه دعوی علیه دولت ایران دردادگاههای آمریكا را داشت. فهـرسـت مطالـب مقدمه ای در مزایای داوری نسبت به روشهای حل اختلاف دردادگاه …………………………………………….2 گفتاراول:تاریخچه داوری بین المللی…………………………………………………………………………..4 مبحث یكم:بررسی حقوقی دیوان داوری ایران وآمریكا……………………………………………………………..4 مبحث دوم:بیانیه های الجزایر وتعهدات طرفین  ………………………………………………………………………..5 مبحث سوم:شیوه وروندداوری در دیوان داوری ایران وآمریكا……………………………………………………..7 گفتاردوم:موافقتنامه داوری…………………………………………………………………………………………..9 مبحث یكم:شرایط اعتبار موافقنامه داوری ………………………………. ……………………………………………..9 مبحث دوم:داوری پذیربودن موضوع………… ………………………………………………….. ……………………13 مبحث سوم:آثارقراردادداوری ……………………………………………………………………………………………15 مبحث چهارم:مداخله محاكم درروند  داوری………………………………………………………………………….19 گفتارسوم :تشكیل دیوان داوری…………………………………………………………………………………..24 مبحث یكم:تعیین داور……………………………………………………………………………………………………..24 مبحث دوم:داوریهای چندجانبه…………………………………………………………………………………………..28 مبحث سوم:جرح داور ……………………………………………………………………………………………………30 گفتارچهارم :قاعده استقلال شرط داوری…………………………………………………………………….38 گفتارپنجم :قانون حاكم برداوری تجاری بین المللی……………………………………………………40 مبحث یكم:قانون حاكم برموافقتنامه داوری…………………………………………………………………………40 مبحث دوم:قانون حاكم برفرایند رسیدگی داوری………………………………………………………………….42  مبحث سوم:قانون حاكم برماهیت داور ………………………………………………………………………………45 ضمائم: قانون داوری تجاری بین الملی ایران……………………………………………………………52 تحقیقات مرتبط با داوری: دانلود مقاله موافقتنامه داوری دانلود مقاله تعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوی در داوری های بین المللی دانلود مقاله ‌بررسی داوری داخلی باتاکید بر حقوق ایران و مقررات آیین دادرسی مدنی دانلود مقاله ماهیت داوری و تاریخچه داوری در نظام حقوقی ایران دانلود مقاله قانون قابل اعمال بر ماهیت دعوا در داوریهای بین‌المللی دانلود پایان نامه اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران (بصورت جامع و کامل در قالب 225 صفحه) دانلود پایان نامه مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران دانلود پایان نامه قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل در مقایسه با قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل ایران دانلود پایان نامه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی باطل شده در حقوق داوری

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های علمی اخلاق

  ادبیات نظری نظریه های علمی اخلاق,ادبیات و مبانی نظری نظریه های علمی اخلاق,پیشینه تحقیق نظریه های علمی اخلاق,دانلود مبانی نظری نظریه های علمی اخلاق,فصل دوم پایان نامه نظریه های علمی اخلاق,مبانی نظری نظریه های علمی اخلاق,مبانی نظری و پیشینه تحقیق…

 • پرسشنامه جایگاه مدیریت دانش در تصمیم گیری های مدیران مدارس

  پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش,پرسشنامه جایگاه مدیریت دانش در تصمیم گیری های مدیران مدارس,پرسشنامه مدیریت دانش,پرسشنامه مدیریت دانش در تصمیم‌گیریهای مدیران مدارس,پرسشنامه مدیریت دانشpdf,پرسشنامه نقش مدیریت دانش در تصمیم‌گیریهای مدیران,دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش,دانلود پرسشنامه مدیریت دانش بازدید کننده عزیز در…

 • تاثیرات جهانی شدن بر آموزش و پروش ایران و ارائه استراتژی مناسب

  آموزش و پرورش,آموزش و پرورش در عصر جهانی شدن,تاثیرات جهانی شدن بر آموزش و پروش ایران و ارائه استراتژی مناسب,جهانی شدن,چالش های آموزش و پرورش ایران,چالش های آموزش و پرورش در عصر جهانی شدن,راهبردهای مواجهه با آموزش و پرورش در…

 • معماری مدار باتری

  باتری,برد مدار چالشی (PCB),تخلیه الکترواستاتیک بالا (ESD),دانلود مقالات برق و الکترونیک,دانلود مقاله معماری مدار باتری,معماری مدار باتری بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام معماری مدار باتری هستید. دانلود فایل معماری مدار باتری چکیده نیازهای بسته باتری با…

 • اتوماتای یادگیر تصادفی و الگوریتمهای یادگیر

  آتاماتای یادگیر,اتوماتای یادگیر تصادفی,اتوماتای یادگیر تصادفی و الگوریتمهای یادگیر,الگوریتمهای یادگیر,دانلود پروژه کامپیوتر,دانلود پروژه نرم افزار,سیستمهای یادگیر,یادگیری تقویتی,یادگیری ماشین بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام اتوماتای یادگیر تصادفی و الگوریتمهای یادگیر هستید. دانلود فایل دانلود پروژه مطالعاتی درس…

 • اصول و قواعد حقوقی حاکم بر قراردادهای نفتی و راهکارهای حل و فصل اختلافات آن

  اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای نفتی,اصول و قواعد حقوقی حاکم بر قراردادهای نفتی و راهکارهای حل و فصل اختلافات آن,دانلود مقاله قراردادهای بین المللی نفتی,راهکارهای حل و فصل اختلافات قراردادهای نفتی,قراردادهای نفتی,قواعد حقوقی حاکم بر قراردادهای نفتی بازدید کننده عزیز…