رابطه بین ارزش های ادراک شده با وفاداری مشتریان اماکن ورزشی

ارزش ادراک شده,اماکن ورزشی,دانلود مقالات ترجمه شده مدیریت,دانلود مقاله ترجمه رشته مدیریت,دانلود مقاله مدیریت,رابطه بین ارزش های ادراک شده با وفاداری مشتریان اماکن ورزشی,شهرداری منطقه 19 تهران,وفاداری مشتریان
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام رابطه بین ارزش های ادراک شده با وفاداری مشتریان اماکن ورزشی هستید.

دانلود فایل

دانلود مقاله ترجمه شده رشته مدیریت رابطه بین ارزش های ادراک شده با وفاداری مشتریان اماکن ورزشی شهرداری منطقۀ 19 تهران عنوان انگلیسی: The relation between perceived values and loyalty of customers of sports facilitiesTehran’s 19th district’s municipality چکیده مقدمه و هدف: آنچه مسلم است فعالیت های بازاریابی، عمدتاً براساس ارزش مشتری پایه گذاری شده اند. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ارزش های ادراک شده با وفاداری مشتریان بود. روش شناسی: جامعه آماری تحقیق را کلیه مشتریان اماکن ورزشی شهرداری منطقۀ 19 تهران تشکیل داده بودند که از این تعداد بر طبق فرمول کوکران 170 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. به منظور جمع‌آوری داده ها برای تجزیه و تحلیل از پرسش نامه ارزش ادراک شده اگرت و اولاگا (2002) و پرسش نامه وفاداری مشتریان آلن (1990) استفاده گردید. پایایی کل ابزار تحقیق در یک مطالعه مقدماتی بررسی و ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 84/0 و 88/0 محاسبه گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده گردید. یافته ها: یافته ها نشان داد بین ارزش ادراک شده با وفاداری مشتریان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. افزون بر آن خرده مقیاس های جستجو، بیان شفاهی و ارزش درک شده با وفاداری رابطه مثبت و معناداری داشتند. اما بین رضایت و قصد رابطه معناداری وجود نداشت. نتیجه گیری: بنابراین نتیجه اماکن ورزشی می توانند روابط دو جانبه مؤثری بین ارزش ادراک شده و وفاداری مشتریان خود ایجاد کنند و از طریق ایجاد ارزش به میزان وفاداری مشتریان خود بیفزایند. واژگان کلیدی: ارزش ادراک شدهاماکن ورزشیوفاداری مشتریان مقدمه امروزه شناخت و پیش بینی نیازهای مشتریان برای سازمان های تولیدی و خدماتی جهت کسب مزیت رقابتی و بخش بندی بازار ضروری است. مشتری عامل کلیدی و محوری در تقویت و سود آوری و بقاء سازمان قلمداد می شود و جهت گیری کلیه اهداف، استراتژی ها و منابع حول محور جذب و نگه داری مشتری می باشد. حفظ و تقویت وفاداری مشتریان برای سازمان هایی که دغدغه حفظ و توسعه جایگاه رقابتی خویش را در بازار دارند، چالشی استراتژیک تلقی می شود (سواتن و کلین، 2003). در حوزه ورزش نیز بحث وفاداری یکی از مباحث مهم می باشد. چنانچه سازمان های ورزشی درک مناسبی از عوامل موثر بر وفاداری مشتریان داشته باشند بهتر می توانند از نتایج مثبت برخورداری از پایگاه مشتریان رضایت مند استفاده کنند، زیرا برآورده کردن انتظارات و خواسته های مشتریان به رضایت مندی بالاتر آنها می انجامد و باعث می گردد تا به خدمات وفادار بمانند و حتی آن را به دیگر مشتریان پیشنهاد بدهند (سید جوادین و همکاران، 1389). اما از آنجا که منابع سازمانی محدودند، مدیریت سازمان نمی تواند همواره تمام موارد مؤثر بر وفاداری مشتریان را شناسایی و برای آن ها برنامه ریزی کند. به ناچار بایستی بر روی عواملی تأکید کند که بیشترین اثر را می توانند بر وفاداری بگذارند. تحقیقات مختلفی در این راستا صورت گرفته است و مشخص شده است که رضایت مندی (محمودی، 1390؛ تراسورس و همکاران، 2009)، کیفیت خدمات (باقری و رحیم نیا، 1392)، اعتماد (حسین نژاد، 1393؛ کارجلتو و همکاران، 2012) و …، هر کدام به نوعی بر وفاداری تأثیر دارند. در این بین پژوهش های نیز (ویو و همکاران، 2014؛ رامسوک مونورال و همکاران، 2015) به این نتیجه دست یافتند که ارزش درک شده به نوعی با وفاداری در ارتباط است و می تواند عامل پیش بینی آن باشد فهرست مطالب چكیدهمقدمهروش شناسییافته ها جدول 1، ارتباط بین ارزش درک شده و وفاداری مشتریانجدول 2، ارتباط بین خرده مقیاسهای ارزش درکشده و وفاداری مشتریان بحث و نتیجه گیری

 • طراحی الگوی سیاست گذاری در بازاریابی صنعت جهانگردی ایران

  الگوی سیاست گذاری,بازاریابی,بازاریابی صنعت جهانگردی,صنعت توریسم,صنعت جهانگردی ایران,طراحی الگوی سیاست گذاری در بازاریابی صنعت جهانگردی ایران بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام طراحی الگوی سیاست گذاری در بازاریابی صنعت جهانگردی ایران هستید. دانلود فایل طراحی الگوی سیاست…

 • معماری و ساختار مساجد

  fileina,پیشینه تاریخی مسجد,خرید پروژه معماری,ساختار مساجد,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,معماری و ساختار مساجد,همکاری در فروش,همکاری در فروش فایل,هنر معماری اسلامی,ویژگی های معماری مساجد بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام معماری و ساختار مساجد…

 • مقاله کارت امتیازی متوازن؛ سیستم جامع مدیریت و ارزیابی استراتژی

  Balanced Score Card,BSC,ارزیابی متوازن,انجام پروژه و پایان نامه,دانلود مقاله کارت امتیازی متوازن؛ سیستم جامع مدیریت و ارزیابی استراتژی,سیستم جامع مدیریت و ارزیابی استراتژی,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,فایلینا,کارت امتیازی متوازن,مدل ارزیابی متوازن,مقالات ترجمه شده,مقاله کارت امتیازی متوازن؛ سیستم جامع مدیریت…

 • پیاده سازی موفق ERP با ارائه چارچوبی از مدیریت دانش

  پایان نامه ERP,پایان نامه برنامه ریزی منابع سازمانی,پایان نامه پیاده سازی موفقیت آمیز ERP با مدیریت دانش,پایان نامه عوامل موفقیت پیاده سازی ERP,پیاده سازی موفق ERP با ارائه چارچوبی از مدیریت دانش,پیاده سازی موفق erp در سازمان,عوامل حیاتی موفقیت پیاده…

 • پرسشنامه عوامل انگیزشی کارکنان ستادی دانشگاه

  پرسشنامه استاندارد انگیزش,پرسشنامه عوامل انگیزشی,پرسشنامه عوامل انگیزشی کارکنان ستادی دانشگاه,پرسشنامه عوامل موثر بر انگیزش,پرسشنامه عوامل موثر در انگیزش کارکنان,پرسشنامه نظریه های محتوایی انگیزش,مقیاس عوامل انگیزشی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پرسشنامه عوامل انگیزشی کارکنان ستادی دانشگاه…

 • مفاهیم اصلی ارتباطات

  ارتباط در رسانه,اصطلاح ارتباط,دانلود پایان نامه رشته علوم ارتباطات,دانلود پایان نامه رشته علوم ارتباطات اجتماعی با عنوان جرایم رسانه ای,دانلود پایان نامه علوم ارتباطات اجتماعی,دانلود پایان نامه مفاهیم اصلی ارتباطات,رابطه عرف و اخلاق,مفاهیم اصلی ارتباطات بازدید کننده عزیز در حال…