رویکرد پیشگیرانه در حفاظت از راهها و جاده ها در فصل سرما

حفاظت از راهها در زمستان,حفاظت از راهها و جاده ها,دانلود پایان نامه عمران,دانلود پایان نامه مدیریت نگهداری زمستانی راهها,دانلود پایان نامه مهندسی عمران,رویکرد پیشگیرانه در حفاظت از راهها و جاده ها در فصل سرما,کنترل برف و یخ زدگی راهها,مدیریت نگهداری زمستانی راهها
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام رویکرد پیشگیرانه در حفاظت از راهها و جاده ها در فصل سرما هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه رشته عمران رویکرد پیشگیرانه در حفاظت از راهها و جاده ها در فصل سرما چکیده:  “در این پایان نامه نقش تبادل فناوری در توسعه، ویژگی‌های آن و اقداماتی كه می‌توان با انجام دادن آن‌ها موجب انتقال موفقیت‌آمیز فناوری به كشورهای كمتر توسعه‌یافته گردد، تشریح شده است.  “انتقال فناوری مهم‌ترین دلیل تشكیل مجمع جهانی راه (پیارك) می‌باشد به همین دلیل، انتقال فناوری و فناوری انتقال فناوری به كلیه‌ی كشورهای عضو پیارك مربوط می‌گردد. بدیهی است كه دریافت‌كنندگان فناوری با مطرح نمودن كامل نیازهای خود، موجب انتقال موفقیت‌آمیز فناوری خواهند شد. بنابراین پیارك باید از تمامی امكانات خود استفاده نموده و شرایط را برای كشورهای كمتر توسعه‌یافته‌ی عضو این سازمان فراهم آورد تا نیازهای خود را در زمینه‌ی شبكه راه مطرح نمایند. شایان ذكر است كه این مهم از طریق برقراری ارتباط نزدیك‌تر با سازمان‌های منطقه‌ای، سازمان‌دهی سمینارها در كشورهای مربوطه و حتی بهره‌گیری فراوان از صندوق ویژه‌ی پیارك صورت می‌پذیرد. كشورهای عضو پیارك به ویژه كشورهایی كه بخش راه آن‌ها كمتر توسعه یافته است، باید شرایطی را فراهم آورند كه بتوانند نیازهای خود را در زمینه‌ی انتقال فناوری شناسایی و مطرح نمایند”.” هدف این راهنما گسترش شیوه هایی است که محور اصلی آنها کنترل برف و یخ زدگی از طر یق رویکرد پیشگیرانه است . علاوه بر پاسخ به وقایع برف و یخ زدگی از طریق رفتار به موقع، این راهنما به بیان بهترین شیوه های مدیریتی پرداخته است که این امر به پرسنل نگهداری راهها در گسترش بهترین استر اتژی های کنترل برف و یخ زدگی نیز کمک خواهد کرد. کلمات کلیدی: حفاظت از راهها و جاده ها کنترل برف و یخ زدگی راهها مدیریت نگهداری زمستانی راهها مقدمه: راهنمای کنترل برف و یخ زدگی از قسمت های زیر تشکیل شده است: – فصل اول : به صورت فهرست وار به موضوع طرح های کنترل برف و یخ زدگی منطقه ای می پردازد. این فصل نکات ابتد ایی که در طرح کنترل و برف و یخ زدگی آمده است را معرفی می کند. – فصل دوم : در این فصل با توجه به اهمیت بحث بهمن و طوفان ها ی زمستانی نظیر کولاک، به چگونگی سازماندهی و برنامه ریزی برای مقابله با این حوادث جوی پرداخته می شود. – فصل سوم : این فصل به بیان اطلاعات مورد نیاز در ارتباط با منابع دقیق و قابل اطمینان گزارش وضع هوا و پیش بینی آن م ی پردازد. همچنین مطالبی در ارتباط با تهیه و ارایه راهنمای كاربردی هشدارها و راهنما یی های س یستم هواشناسی و پیش بینی هوا در سطح ملی و نقشه برداری حرارتی ارایه شده است. – فصل چهارم : در این فصل نحوه گزارش نویسی به منظور تحو یل آن به مسؤولین امر در سطوح ناحیه، منطقه، و کل کشور می پردازد. – فصل پنجم : این فصل به بیان شرح وظایف ناظر نگهداری راه، گروه کنترل برف و یخ، تجهیزات مورد نیاز کارکنان و ایمنی و آموزش ایشان می پردازد. – فصل ششم : موضوع این فصل نگهدار ی تجه یزات است . این فصل به بیان وشرح قطعات اصلی تجهیزات کنترل برف و یخ زدگی به همراه تصو یر می پردازد . علاوه بر آن لیست کنترل کارهای مربوط به این تجهیزات که باید قبل، در حین وقوع و بعد از طوفان انجام گیرد آورده شده است. – فصل هفتم: به بررسی مواد شیمیایی می پردازد. این فصل به موضوع انواع مختلف مواد استفاده شده در عملیات کنترل برف و یخ زدگی می پردازد و پیشنهادها یی را در ارتباط با استفاده آنها بیان می کند. همچنین انواع آزما یش های مورد نیاز بر ای هر یک از این مصالح بیان شده و سرانجام ملاحظات زیست محیطی در هنگام استفاده از این مصالح آورده شد هاست. – فصل هشتم: انجام برنامه ریزی بر ای استفاده از مواد و تجه یزات با توجه به شرایط بارش و دمای سطح جاده، لازمه اجرای موفق عمل یات کنترل برف و یخ زدگی است. در این راستا در این فصل به روش ها ی مختلف نگهداری و پاکسازی پرداخته می شود. – فصل نهم: در این فصل اطلاعات خاصی به منظور نگهدار ی عرشه پل، درزها،تیرها، ستون ها، و سر ستون ها آورده شده است . به دنبال این اطلاعات نحوه استفاده یا نگهداری مواد ضدیخ و یخ زدا نیز آورده شد هاست. فهرست مطالب مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 1 فصل اول: طرح های کنترل برف و ی خزدگی منطقه ای………………………………………… 5 1-1 . نگرش کلی…………………………………………………………………………………………………. 7 2-1 . طرح های کنترل برف و یخ منطقه ای ………………………………………………………………. 8 فصل دوم: سازماندهی و برنامه ریزی جهت کنترل حوادث زمستان ی نظیر بهمن،کولاک و غیره . 11 1-2 . نگر ش کلی……………………………………………………………………………………………….. 13 2-2 . بهمن ………………………………………………………………………………………………………… 14 3-2 . طوفان ………………………………………………………………………………………………………. 30 فصل سوم: پیش بینی وضع هوا……………………………………………………………………. 47 1-3 . نگرش کلی……………………………………………………………………………………………….. 49 2-3 . مشاوره ها و هشدارها ………………………………………………………………………………….. 50 3-3 . اطلاعات آب وهوایی…………………………………………………………………………………… 51 4-3 . نقشه برداری حرارتی…………………………………………………………………………………… 56 فصل چهارم: مستندسازی و تهیه گزارش عملیات………………………………………….. 57 1-4 . نگرش کلی……………………………………………………………………………………………….. 59 2-4 . گزارش نویسی منطقه ای………………………………………………………………………………. 60 3-4 . گزارش نویسی محلی ………………………………………………………………………………….. 61 4-4 . برقراری ارتباط با رسانه ها …………………………………………………………………………… 62 5-4 . ارتباط، هماهنگی و همکاری با کاربران ………………………………………………………… 63 فصل پنجم: پرسنل و نیروی انسانی……………………………………………………………… 69 1-5 . شرح وظایف ناظر بخش نگهداری ……………………………………………………………….. 71 2-5 . زمانبندی و آموزش پرسنل………………………………………………………………………….. 72 فصل ششم: تجهیزات نگهداری ………………………………………………………………….. 78 1-6 . ماشین آلات ……………………………………………………………………………………………….. 89 1-1-6 . نگرش کلی …………………………………………………………………………………………… 89 2-1-6 . کامیون کمپرسی…………………………………………………………………………………….. 89 3-1-6 . گریدر …………………………………………………………………………………………………… 98 4-1-6 . لودر …………………………………………………………………………………………………… 101 5-1-6 . برف روب ……………………………………………………………………………………………. 103 7-1-6 . پخش کننده دریچه ای…………………………………………………………………………….. 130 8-1-6 . باله برف روب………………………………………………………………………………………. 132 9-1-6 . برف خور…………………………………………………………………………………………….. 133 10-1-6 . پخش کننده مواد شیمیایی مایع……………………………………………………………… 138 11-1-6 . دستگاه پیکاپ عملیاتی……………………………………………………………………….. 139 2-6 . سایر تجهیزات …………………………………………………………………………………………. 141 1-2-6 . نگرش کلی …………………………………………………………………………………………. 141 2-2-6 . حفاظ های برفگیر…………………………………………………………………………………. 141 3-2-6 . نقشه برداری حرارتی …………………………………………………………………………….. 143 4-2-6 . سیستم های ضدیخ و یخ زدا……………………………………………………………………. 144 فصل هفتم: مواد…………………………………………………………………………………….. 147 1-7 . نگرش کلی……………………………………………………………………………………………… 149 2-7 . قابلیت استفاده مواد شیمیایی جامد……………………………………………………………… 150 3-7 . قابلیت استفاده از مواد شیمیایی مایع …………………………………………………………… 151 4-7 . قابلیت استفاده از مواد شیمیایی جامد از پیش مرطوب شده …………………………… 152 5-7 . پیشنهادهایی برای استفاده از مواد شیمیایی مایع……………………………………………. 152 6-7 . پیشنهادهایی برای استفاده از مواد شیمیایی جامد خشک……………………………….. 154 7-7 . انواع مواد شیمیایی ……………………………………………………………………………………. 154 8-7 . آزمایش…………………………………………………………………………………………………… 157 9-7 . ملاحظات زیست محیطی …………………………………………………………………………… 159 10-7 . ویژگی ها ی فیزیکی و شیمیایی هر یک از مواد…………………………………………… 161 11-7 . نرخ استفاده از هر یک از مواد………………………………………………………………….. 165 12-7 . اولویت بندی راهها………………………………………………………………………………….. 167 13-7 . ذخیره سازی مواد……………………………………………………………………………………. 168 فصل هشتم: روش های نگهداری و پاکسازی……………………………………………….. 187 1-8 . نگرش کلی……………………………………………………………………………………………… 189 2-8 . کنترل برف و یخ زدگی…………………………………………………………………………….. 190 3-8 . الگوی برف روبی انواع راهها ……………………………………………………………………… 196 فصل نهم: نیازمندی های نگهداری پل…………………………………………………………. 203 1-9 . نگرش کلی……………………………………………………………………………………………… 205 2-9 . عرشه های پل…………………………………………………………………………………………… 205 3-9 . درزهای پل ……………………………………………………………………………………………… 207 4-9 . تیرهای پل ………………………………………………………………………………………………. 208 5-9 . سر ستون های پل……………………………………………………………………………………… 209 6-9 . ستون های پل…………………………………………………………………………………………… 211 7-9 . مواد یخ زدای مناسب…………………………………………………………………………………. 213 8-9 . مراجع……………………………………………………………………………………………………..

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعلامیه های سود نقدی

  ادبیات نظری تحقیق اعلامیه های سود نقدی,پیشینه پژوهش اعلامیه های سود نقدی,پیشینه تحقیق اعلامیه های سود نقدی,دانلود پیشینه تحقیق اعلامیه های سود نقدی,دانلود مبانی نظری اعلامیه های سود نقدی,فصل دوم پایان نامه اعلامیه های سود نقدی,مبانی نظری اعلامیه های سود…

 • تحلیل نقوش هندسی و گره چینی در منبرهای مساجد قدیمی

  بررسی گره های منبرهای مساجد,بررسی نقوش اسلامی منبرهای مساجد اصفهان,بررسی نقوش منبرهای مساجد,تحلیل نقوش هندسی و گره چینی در منبرهای مساجد قدیمی,تیپولوژی نقوش هندسی منبرهای مساجد,مورفولوژی نقوش هندسی منبرهای مساجد,نقوش منبر مساجد اصفهان,نقوش هندسی منبرهای تاریخی مساجد اصفهان بازدید کننده…

 • مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه

  استقرار مدیریت دانش در شرکتهای بیمه,پیاده سازی مدیریت دانش در شرکتهای بیمه,مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه,مبانی نظری مدیریت دانش,مبانی نظری مدیریت کیفیت جامع,مدیریت دانش در شركتهای بیمه,مدیریت کیفیت جامع در شركتهای بیمه…

 • بررسی بداهه سازی در هنر نقاشی

  بداهه سازی در نقاشی,بررسی بداهه سازی در هنر نقاشی,دانلود پایان نامه بداهه سازی,دانلود پایان نامه بداهه سازی در هنر,دانلود پایان نامه رشته نقاشی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی بداهه سازی در هنر نقاشی هستید. دانلود…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد زناشویی

  ادبیات نظری تعهد زناشویی,ادبیات و مبانی نظری تعهد زناشویی,پیشینه تحقیق تعهد زناشویی,دانلود مبانی نظری تعهد زناشویی,فصل دوم پایان نامه تعهد زناشویی,مبانی نظری تعهد زناشویی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد زناشویی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مبانی…

 • بررسی مصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران

  آسیب های اجتماعی و راهکارهای پیشگیرانه,بررسی مصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران,خشونت خانوادگی,خشونت خانوادگی علیه زنان در تهران,خشونت علیه زنان,دانلود مقاله حقوق,مصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی…