سمینار کارشناسی ارشد بیوشیمی با عنوان بیوسنتز اسیدهای چرب اشباع شده و غیر اشباع

اسیدهای چرب اشباع شده,اسیدهای چرب غیر اشباع,بیوسنتز,بیوسنتز اسیدهای چرب اشباع شده و غیر اشباع,دانلود سمینار کارشناسی ارشد بیوشیمی,سمینار کارشناسی ارشد بیوشیمی با عنوان بیوسنتز اسیدهای چرب اشباع شده و غیر اشباع,مراحل بیوسنتز اسید چرب
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام سمینار کارشناسی ارشد بیوشیمی با عنوان بیوسنتز اسیدهای چرب اشباع شده و غیر اشباع هستید.

دانلود فایل

دوره کارشناسی ارشد بیوشیمی دانلود سمینار درس بیوشیمی لیپیدها و قندها با عنوان بیوسنتز اسیدهای چرب اشباع شده و غیر اشباع مقدمه چربیهای بدن دارای دو منشاء یکی خارجی ودیگری داخلی هستند. منشا خارجی چربی ها مواد غذایی هستند . روزانه به طور متوسط 100 گرم چربی از این راه وارد بدن می شود. تقریباً تمام چربیهای مواد غذایی طبیعی به صورت چربی خنثی (تری گلیسرید) می‌باشند. تری گلیسریدهای حیوانی حاوی اسیدهای چرب اشباع شده و تر‌ی‌گلیسریدهای گیاهی بویژه از اسیدهای چرب غیر اشباعی مانند اسیداولئیک ، اسید لینولنیک و اسید لینولئیک غنی هستند. منشا داخلی چربیها سنتز سلولی اسیدهای چرب ، گلیسرول وگلیسریدها توسط بافتهای مختلف است . بافت چربی  مکان اصلی بیوسنتز اسیدهای چرب است . به اضافه ریه ها ، روده و کبد نیز قادر به سنتز اسیدهای چرب می باشند.انسولین که موجب ورود گلوکز به داخل سلولها می گردد و اکنش های سنتز اسیدهای چرب را نیز افزایش می دهد و این شاید به آن علت است که واکنشهای اکسیداسیون گلوکز در دوره پنتوزها مقدار کافی کوآنزیم NADPH¬¬2 فراهم می سازد و این کوآنزیم از کوفاکتورهای ضروری برای سنتز اسیدهای چرب است. چربیهای مواد غذایی در روده ها به کمک املاح صفراوی و آنزیم های لیپاز شیره‌های لوزالمعده و روده هیدرولیز شده و به صورت اسیدهای چرب و چربیهای  ساده تر مانند منو و دی گلیسریدها در می آیند.   کلمات کلیدی: بیوسنتز چربیهای بدن لیپیدها و قندها چربی خنثی (تری گلیسرید) اسیدهای چرب اشباع شده و غیر اشباع بیوسنتز اسیدهای چرب واکنش های بیوسنتز اسیدهای چرب در سیتو پلاسم سلول و در اثر متراکم شدن مولکولهای استیل کوآنزیم A انجام می گیرند . در حالی که استیل کوآنزیم A در طی واکنش های متابولیسمی ترکیبات مختلف در داخل میتوکندری ها تولید می شود. بنابراین استیل کوآنزیم A باید به نحوی از میتو کندری خارج شود. غشاء میتو کندری ها که برای تعداد زیادی از ترکیبات واسط دوره کربس دارای سیستم ترابری از نوع تبادلات فعال است ، فاقد هرگونه سیستم انتقال استیل کوآنزیم A به خارج میتوکندری می باشد و استیل کوآنزیم A قادر به خروج از میتوکندری نیست مگر از دو راه : 1-ابتدا استیل کوآنزیم A به کمک سیترات سنتاز با اسید اگزالواستیک ترکیب شده و ایجاد اسید سیتریک می نماید، سپس اسید سیتریک از میتو کندری خارج می شود و در سیتو پلاسم تحت اثر آنزیم  سیترات لیاز و با مصرف یک مولکول  ATP و یک مولکول کوآنزیم A مجدداً استیل کوآنزیم A تولید می گردد. 2-استیل کوآنزیم A درحضور آنزیم کارنیتین استیل ترانسفراز با یک مولکول کارنیتین ترکیب شده و تولید استیل کارنیتین می نماید. سپس این جسم از میتوکندری خارج شده استیل کوآنزیم A دوباره تشکیل می گردد.  سنتز اسید چرب در سیتو پلاسم سلولی از دو را ه ممکن است انجا م گیرد. در نزد باکتری ها ( کلی باسیل) و گیاهان این سنتز توسط آنزیم های متعددی که به طور جداگانه درسیتو پلاسم وجود دارند انجام می پذیرد. درصورتی که در مخمر آبجو و در نزد پرندگان و پستانداران این سنتز توسط یک سیستم چند آنزیمی مجتمع به نا م آنزیم اسید چرب سنتتاز  کاتالیز می شود . این مجتمع آنزیمی به نحوی ساخته شده است که جدا کردن هر یک از آنزیمهای آن منجر به کاهش فعایت سیستم می شود(8). فهرست مطالب مقدمه 1 بیوسنتز اسیدهای چرب 2 بیوسنتز اسیدهای چرب اشباع شده 3 مراحل بیوسنتز اسید چرب: 5 بیو سنتز اسیدهای چرب با زنجیره کوتاه و طویل 20 بیو سنتز اسیدهای چرب غیر اشباع 24 اسیدهای چرب چند غیر اشباع ضروری 25 بیوسنتز لینوئیک اسید و لینولنیک اسید 27 بیوسنتز خانواده (6-n) اسیدهای چرب چند غیراشباع 28 ساختمان و عملکرد آنزیم اسید چرب سنتاز حیوانات 33 بیوسنتز اسید چرب توسط FAS حیوانات 36 انتقال سوبستراها 37 سازمان دهی فعالیت اجزاء در FAS چند کاره 38 کنترل لیپوژنز در بافت چربی ونقش پروتئین محرک آسیلاسیون 39 مکانیسم های تنظیمی تغذیه ای و هورمونی لیپوژنز 43 تنظیم تغذیه ای لیپوژنز 45 تنظیم هورمونی لیپوژنز 47 تنظیم در سطح رونویسی لیپوژنز: 49 نقش استروئیل کوآنزیم A دساچوراز در متابولیسم لیپید 51 گیرنده X کبدی پری آدیپوسیت های انسان 52 نقش ACS در عبور و مرور اسید چرب 54 فقدان لیپو ژنز در انگل های بالغ 60 فهرست منابع فارسی 62 فهرست منابع لاتین 62 فهرست اشکال شکل1-  شاتل انتقال گروه های استیل از میتوکندری به سیتوسول 3 شکل2- استیل کوآنزیم A کربوکسیلاز دارای  سه ناحیه وظیفه دار می باشد 8Error! Bookmark not defined. شکل3- فرم فسفریله و دفسفریله استیل کوآنزیم A 10  شکل4- چرخه طویل سازی بیوسنتز اسید چرب 12 شکل5-  کمپلکس اسید چرب سنتاز یوکاریوت ها 16 شکل6- مراحل طویل سازی اسید چرب در شبکه آندوپلاسمی 19 شکل7- مراحل طویل سازی اسید چرب در میتوکندری 20 شکل8- بیوسنتز اسیدهای چرب غیر اشباع خانواده( n-3) 27 شکل9- بیوسنتز اسیدهای چرب غیر اشباع خانواده (n-6) 28 شکل10- بیوسنتز خانواده (6-n) اسیدهای چرب  چند غیر اشباع 30 شکل11- بیوسنتز خانواده (3-n) اسیدهای چرب چند غیر اشباع 32 جدول 1 42 جدول2 43 شکل12- تنظیم لیپوژنز در سلول های کبدی و سلول های چربی 45 شکل13- متابولیسم 55 شکل14-رونویسی 56 شکل15-آسیل دار شدن پروتئین 57 شکل16- نمودار کاهش ذخایر چربی ( برحسب mg )در طول حیات انگل بالغ ( برحسب روز ). در هنگام تغذیه با عسل و در زمان گرسنگی ماده های Asobara tabida 61

 • انتخاب رله برای سیستمهای مخابرات مشارکتی و ارزیابی آن بر مبنای موقعیت

  انتخاب رله,انتخاب رله برای سیستمهای مخابرات مشارکتی و ارزیابی آن بر مبنای موقعیت,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی,دانلود پایان نامه مخابرات,روشهای مشارکت در شبکه های مخابرات مشارکتی,سیستمهای مخابرات مشارکتی,محوشدگی در شبکه های بی سیم بازدید کننده عزیز در حال…

 • مبانی نظری مدیریت دانش

  ادبیات نظری مدیریت دانش,ادبیات و مبانی نظری مدیریت دانش,پیشینه تحقیق مدیریت دانش,دانلود مبانی نظری مدیریت دانش,فصل دوم پایان نامه مدیریت دانش,مبانی نظری مدیریت دانش,مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مبانی…

 • بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران

  بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران,پایان نامه تدلیس در ازدواج,پایان نامه فریب در ازدواج,خیار تدلیس در ازدواج,ضمانت اجرای كیفری تدلیس در ازدواج,ضمانت اجرای كیفری فریب در ازدواج,فریب در ازدواج در حقوق کیفری ایران,نحوه ضمانت اجرای کیفری…

 • شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی باطل شده در حقوق داوری

  آرای داوری خارجی باطل شده,حقوق داوری,دانلود پایان نامه حقوق,دانلود پایان نامه رشته حقوق,دانلود پایان نامه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی باطل شده در حقوق داوری,شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی باطل شده در حقوق داوری,عهدنامه 1958 نیویورک بازدید کننده…

 • گزارش کارآموزی رشته صنایع غذایی در کارخانه ارم نوش با عنوان نوشابه های گازدار غیر الکلی

  دانلود کارآموزی نوشابه,دانلود کارآموزی نوشابه های گازدار غیر الکلی,دانلود گزارش کارآموزی رشته صنایع غذایی,گزارش کارآموزی رشته صنایع غذایی در کارخانه ارم نوش با عنوان نوشابه های گازدار غیر الکلی,نوشابه های گازدار,نوشابه های گازدار غیر الکلی بازدید کننده عزیز در حال…

 • پایان نامه مهندسی مواد و متالوژی با عنوان اكسید ایندیم قلع

  اكسید ایندیم قلع,اکسید ایندیم,اکسید رسانای شفاف,پایان نامه مهندسی مواد و متالوژی با عنوان اكسید ایندیم قلع,دانلود پایان نامه کارشناسی مهندسی مواد و شیمی,دانلود پایان نامه مهندسی مواد و متالوژی,دانلود پایان نامه مواد و متالوژی,سیستم همکاری در فروش فایل,قلع,نیمه هادی دژنره…