سنجش تاثیر عوامل موثر در ارزش ویژه برند سبز محصولات الکترونیکی در میان مصرف کنندگان

ابعاد ارزش ویژه برند سبز,ارزش درک شده برند سبز,پایان نامه ارزش ویژه برند سبز,تاثیر اعتبار برند بر ارزش ویژه برند سبز,تاثیر کیفیت درک شده بر ارزش ویژه برند سبز,سنجش تاثیر عوامل موثر در ارزش ویژه برند سبز محصولات الکترونیکی در میان مصرف کنندگان,عوامل موثر در ارزش ویژه برند سبز در بین مشتریان,کیفیت درک شده برند
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام سنجش تاثیر عوامل موثر در ارزش ویژه برند سبز محصولات الکترونیکی در میان مصرف کنندگان هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی سنجش تاثیر عوامل موثر در ارزش ویژه برند سبز محصولات الکترونیکی در میان مصرف کنندگان چکیده هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن (کیفیت درک شده برند، تصویر برند سبز، ارزش درک شده برند سبز، اعتبار برند) براساس مدل فونگ اِنگ و همکاران، 2013 می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از جنبه جمع آوری داده -ها از نوع توصیفی- علّی/ پیمایشی است.در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل مصرف-کنندگان محصولات الکترونیکی و الکتریکی کم مصرف در استان گیلان می باشد. بر این اساس، 384 نفر از مصرف کنندگان از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای در دسترس انتخاب شدند.  جهت تجزیه  و  تحلیل داده  ها از تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و مدل-سازی معادلات ساختاری (SEM) بهره گرفته شده است. یافته  ها نشان می دهد که کیفیت درک شده برند با تصویر برند سبز و همچنین با اعتبار برند رابطه معناداری داشته امّا با ارزش درک شده برند سبز رابطه معناداری ندارد. همچنین نتایج نشان داد که اعتبار برند با ارزش درک شده برند سبز و تصویر برند سبز رابطه معناداری داشته اما با ارزش ویژه برند سبز رابطه معناداری ندارد. ارزش درک شده برند سبز و تصویر برند سبز هم هر کدام با ارزش ویژه برند سبز رابطه معناداری دارند. سرانجام نتایج درباره ی متغیرهای واسطه ای نشان داد که نقش واسطه ای اعتبار برند بر رابطه بین کیفیت درک شده برند و ارزش درک شده برند سبز پذیرفته می شود. امّا نقش واسطه  ای اعتبار برند بر رابطه بین کیفیت درک شده برند و تصویر برند سبز پذیرفته نمی شود. همچنین به ترتیب نقش های واسطه  ای ارزش درک شده برند سبز و تصویر برند سبز بر رابطه بین اعتبار برند و ارزش ویژه برند سبز پذیرفته می شود. واژگان کلیدی: ارزش ویژه برند سبز کیفیت درک شده برند اعتبار برند، تصویر برند سبز ارزش درک شده برند سبز مدل سازی معادلات ساختاری   مقدمه امروزه توجه محیطی به طور سریع به عنوان یک جریان غالب برای مشتریان به دلیل مسئله گرم شدن جهانی، در نظر گرفته می شود و بسیاری از شرکت ها به دنبال به دست آوردن این فرصت هستند. در مقابل بازاریابی سبز برای انواع محصولات همانند محصولات الکتریکی و الکترونیکی، مهم تر شده است (Chen, 2006). به هر حال تمام شرکت ها دارای توانایی کافی برای ارائه محصولات سبز خود به مشتریان در بازار نیستند. اگر شرکت ها خواستار اتخاذ موفقیت آمیز بازاریابی سبز باشند، آنگاه مفاهیم و نظرات محیطی آنها باید با تمام جنبه های بازاریابی ادغام گردد (Chen, 2010).  امروزه به دلیل محیط گرایی رایج در جهان، فروش محصولات سبز به طور قابل ملاحظه  ای افزایش یافته است و بنابراین مشتریان بیشتری مایل به پرداخت بهای اضافی برای محصولات سبز هستند (Chen, 2008). بازاریابی سبز یا زیست محیطی، ابزاری برای توسعه سازگار با محیط زیست و همچنین تقویت تصویر برند بکار می رود (Khandoker and Mahbubul, 2011). پنج دلیل برای شرکت ها جهت توسعه بازاریابی سبز وجود دارد: سازگاری با فشارهای محیطی، به دست آوردن مزیت رقابتی، بهبود تصویر شرکت  ها، جستجوی بازارها، فرصت های جدید و گسترش ارزش محصول (Neal and Strauss, 2008). بعلاوه اتخاذ بازاریابی سبز می-تواند افزایش دهنده عملی ارزش ویژه برند غیرقابل وصف گردد (Chang and Chen, 2013). اگرچه بهای ارزش ویژه برند نمی-تواند با توجه به روش های محاسباتی مالی حاضر برای اکثر شرکت  های صاحب برند تخمین زده شود (Chen, 2010). اما ایجاد یک برند قوی در بازاریابی، یکی از اهداف عمده بوده، چرا که ارائه دهنده مزایایی برای آنها است، همانند آسیب پذیری کمتر در فعالیت های بازاریابی رقابتی، سودهای ناخالص بیشتر و فرصت های بالاتر گسترش برند (Delgado-Ballester and Munuera-Alema´n, 2005 ). امروزه سازمان  ها به دلایل زیادی از جمله صدمه دیدن محیط زیست، قوانین و مقررات دولتی، فشارهای رقابتی، سود بالقوه، هزینه و … تمایل دارند نگرانی خود را در مورد مسائل زیست محیطی ابراز کنند. این وضعیت شرکت ها را تشویق می کند که با کاهش تاثیر عواقب مخرب ناشی از فعالیت  های اقتصادی خود، یک فرآیند تغییر برای حفظ محیط زیست دنبال کنند (Khandoker and Mahbubul, 2011). همچنین توجه به اینکه مسائل محیطی و اجتماعی امروزه برای مشتریان اهمیت بالایی دارند، لذا رعایت مسائل زیست محیطی در فعالیت های بازاریابی باعث ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت خواهد شد و از این طریق شرکتها می توانند به ایجاد یک پایگاه خوب در بازار دست یابند (Kotler and Gary, 1999, 361-364 ).  فهرست مطالب فصل اوّل : کلیّات تحقیق  1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 2 1-2- بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………. 3 1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 5 1-4- چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 6 1-5- مدل مفهومی……………………………………………………………………………………………………………………..11 1-6- جنبه نو آوری و جدید بودن تحقیق…………………………………………………………………………………….. 12 1-7- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. 12 1-8- سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 12 1-9- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 13 1-10- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………….. 13 1-11- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 15 فصل دوّم : ادبیات تحقیق مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 2-1- تاریخچه بازاریابی سبز و ایجاد برند سبز…………………………………………………………………………….. 18 2-2- متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….30 2-2-1-ارزش ویژه برند سبز………………………………………………………………………………………………………. 30 2-2-1-1- اهمیت ارزش ویژه برند سبز……………………………………………………………………………………….34 2-2-2- کیفیت درک شده برند………………………………………………………………………………………………….. 35 2-2-1-2- اهمیت کیفیت درک شده برند……………………………………………………………………………………..37 2-2-1-3- رابطه بین کیفیت درک شده برند با تصویر برند سبز……………………………………………………….38 2-2-1-4- رابطه بین کیفیت درک شده برند با ارزش درک شده برند سبز…………………………………………38 2-2-1-5- رابطه بین کیفیت درک شده برند با اعتبار برند……………………………………………………………….39 2-2-3- ارزش درک شده برند سبز…………………………………………………………………………………………….. 40 2-2-3-1- اهمیت ارزش درک شده برند سبز……………………………………………………………………………….41 2-2-3-2- رابطه بین ارزش درک شده برند سبز با ارزش ویژه برند سبز…………………………………………..42 2-2-4- اعتبار برند………………………………………………………………………………………………………………….  43 2-2-4-1- اهمیت اعتبار برند……………………………………………………………………………………………………..45 2-2-4-2- رابطه بین اعتبار برند با ارزش درک شده برند سبز…………………………………………………………46 2-2-4-3- رابطه بین اعتبار برند با تصویر برند سبز……………………………………………………………………….47 2-2-4-4- رابطه بین اعتبار برند با ارزش ویژه برند سبز…………………………………………………………………47 2-2-5-  تصویر برند سبز…………………………………………………………………………………………………………. 40 2-2-5-1- اهمیت تصویر برند سبز……………………………………………………………………………………………. 50 2-2-5-2- رابطه بین تصویر برند سبز با ارزش ویژه برند سبز……………………………………………………….. 51 2-3- روش  ها و مدل  های اندازه گیری ارزش ویژه برند سبز……………………………………………………………. 52 2-3-1- روش  های اندازه گیری ارزش ویژه برند سبز…………………………………………………………………….. 52 2-3-1-1-  ارزش ویژه مبتنی بر مشتری…………………………………………………………………………………….. 52 2-3-1-2- ارزش ویژه مبتنی بر شرکت………………………………………………………………………………………. 52 2-3-1-3-  ارزش ویژه از دید مالی…………………………………………………………………………………………… 52 2-3-2- مدل  های اندازه گیری ارزش ویژه برند سبز………………………………………………………………………. 54 2-3-2-1- مدل ارزش ویژه برند دیوید آكر………………………………………………………………………………… 54 2-3-2-2- مدل شناخت برند کلر………………………………………………………………………………………………. 56 2-3-2-3- مدل ارزیاب دارایی برند یونگ و روبیكام…………………………………………………………………… 58 2-3-2-4- مدل ارزش ویژه برند فلدویك …………………………………………………………………………………. 59 2-3-2-5- مدل ارزش ویژه برند یو و لی……………………………………………………………………………………. 60 2-3-2-6- مدل ارزش ویژه برند یو و دنثو…………………………………………………………………………………. 61 2-3-2-7- مدل طنین برند کلر………………………………………………………………………………………………….. 61 2-3-2-8- مدل زنجیره ارزش برند کلر و لمن…………………………………………………………………………….. 63 2-3-2-9- مدل ارزش وژه برند مبتنی مشتری نت مایر و همکاران………………………………………………… 65 2-6- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 66 2-6- 1- داخلی……………………………………………………………………………………………………………………….. 66 2-6-2- خارجی………………………………………………………………………………………………………………………. 67 فصل سوم: روش اجرای تحقیق 3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 73 3-2- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 73 3-2-1- نوع پژوهش بر مبنای هدف…………………………………………………………………………………………… 73 3-2-2- نوع پژوهش از نظر ماهیت و روش………………………………………………………………………………… 73 3-3- روش  های گردآوری داده-ها……………………………………………………………………………………………….. 74 3-4- ابزار گردآوری داده -ها…………………………………………………………………………………………………………74 3- 5- روایی و پایایی ابزار اندازه گیری داده-ها……………………………………………………………………………… 75 3-5-1- روایی………………………………………………………………………………………………………………………….. 76 3-5-2- پایایی………………………………………………………………………………………………………………………….. 76 3-6- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………… 78 3-7- تعیین حجم نمونه و روش نمونه-گیری………………………………………………………………………………… 78 3-8- روش تجزیه و تحلیل داده-ها……………………………………………………………………………………………… 80 3-8-1- تحلیل عاملی تأییدی…………………………………………………………………………………………………….. 80 3-8-2- مدل سازی معادلات ساختاری………………………………………………………………………………………… 80 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….83 4-2- توصیف ویژگی جمعیت شناختی نمونه آماری……………………………………………………………………… 83 4-2-1- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت………………………………………………………………………… 83 4-2-2- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر وضعیت تأهل……………………………………………………………….. 84 4-2-3- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان تحصیلات……………………………………………………………. 85 4-2-4- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سن……………………………………………………………………………… 86 4-2-5- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان درآمد………………………………………………………………….. 87 4-2-6- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر محل سکونت……………………………………………………………….. 88 4-3- انتخاب نوع طبقات (لوازم مورد استفاده)…………………………………………………………………………….. 90 4-3-1- وضعیت افراد پاسخ  دهنده از نظر نوع طبقات……………………………………………………………………. 90 4-3-2- اولویت بندی برندهای مورد استفاده در طبقه اوّل؛ لوازم برقی آشپزخانه و منزل…………………….. 91 4-3-3- اولویت بندی برندهای مورد استفاده در طبقه دوّم؛ لوازم صوتی و تصویری………………………….. 92 4-3-4- اولویت بندی برندهای مورد استفاده در در طبقه سوّم؛ انواع کامپیوتر و ماشین  های اداری……….. 93 4-3-5- اولویت بندی برندهای مورد استفاده در طبقه چهارم؛ وسایل سرمایشی و گرمایشی……………….. 93 4-4- چگونگی توزیع متغیرهای پژوهش براساس شاخص های مرکزی، پراکندگی و شکل توزیع…………94 4-5- بررسی نرمال بودن وضعیت متغیرها……………………………………………………………………………………. 96 4-6- تحلیل روایی…………………………………………………………………………………………………………………… 97 4-6-1- تحلیل عاملی اکتشافی…………………………………………………………………………………………………… 98 4-6-2- تحلیل عاملی تأییدی………………………………………………………………………………………………….. 100 4-6-2-1- نتایج تحلیل عاملی تائیدی متغیرهای پژوهش……………………………………………………………. 101 4- 6-3-3- روایی همگرا……………………………………………………………………………………………………….. 102 4- 6-4- روایی تشخیص………………………………………………………………………………………………………….103 4-7-1- برازش مدل مفهومی…………………………………………………………………………………………………… 103 4-7-2- مدل سازی معادلات ساختاری……………………………………………………………………………………… 104 4-7-3- آزمون برازش مدل مفهومی…………………………………………………………………………………………. 105 4-8- نیکوئی برازش مدل……………………………………………………………………………………………………….. 106 4-8-1- تفسیر شاخص های برازش…………………………………………………………………………………………….107 4-9- تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه-ها…………………………………………………………………………… 108 4-9-1- آزمون فرضیه اوّل………………………………………………………………………………………………………. 108 4-9-2- آزمون فرضیه دوّم………………………………………………………………………………………………………. 109 4-9-3- آزمون فرضیه سوّم……………………………………………………………………………………………………… 110 4-9-4- آزمون فرضیه چهارم…………………………………………………………………………………………………….110 4-9-5- آزمون فرضیه پنجم………………………………………………………………………………………………………111 4-9-6- آزمون فرضیه ششم………………………………………………………………………………………………………111 4-9-7- آزمون فرضیه هفتم………………………………………………………………………………………………………112 4-9-8- آزمون فرضیه هشتم……………………………………………………………………………………………………..112 4-9-9- آزمون فرضیه نهم………………………………………………………………………………………………………..113 4-9-10- آزمون فرضیه دهم……………………………………………………………………………………………………..115 4-9-11- آزمون فرضیه یازدهم………………………………………………………………………………………………….116 4-9-12- آزمون فرضیه دوازدهم……………………………………………………………………………………………….117 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… 120 5-2- نتایج آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………. 120 5-2-1- نتایج متغیرهای جمعیت  شناختی……………………………………………………………………………………120 5-2-2- نتایج انتخاب نوع طبقات و اولویت بندی برند-ها……………………………………………………………….121 5-3- نتایج آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………….122 5-3-1- نتیجه آزمون فرضیه اوّل………………………………………………………………………………………………..122 5-3-2- نتیجه آزمون فرضیه دوّم……………………………………………………………………………………………….122 5-3-3- نتیجه آزمون فرضیه سوّم………………………………………………………………………………………………122 5-3-4- نتیجه آزمون فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………123 5-3-5- نتیجه آزمون فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………..123  5-3-6- نتیجه آزمون فرضیه ششم……………………………………………………………………………………………..123 5-3-7- نتیجه آزمون فرضیه هفتم………………………………………………………………………………………………124 5-3-8- نتیجه آزمون فرضیه هشتم…………………………………………………………………………………………….124 5-3-9- نتیجه آزمون فرضیه نهم………………………………………………………………………………………………..125 5-3-10- نتیجه آزمون فرضیه دهم…………………………………………………………………………………………….125 5-3-11- نتیجه آزمون فرضیه یازدهم…………………………………………………………………………………………125 5-3-12- نتیجه آزمون فرضیه دوازدهم……………………………………………………………………………………….126  5-4- بحث……………………………………………………………………………………………………………………………. 126 5-5- پیشنهاد-ها………………………………………………………………………………………………………………………..128 5-6- پیشنهادات براساس یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………..128 5-7- محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………….131 5-8- پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………………………..132 فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………….. 133 فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………….. 133 فهرست منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………. 138 پیوست  ها پیوست الف: پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………149 پیوست ب: خروجی های نرم افزار SPSS…………………………………………………………………………………… 151 پیوست پ: خروجی های نرم افزار LISREL………………………………………………………………………………..153 فهرست جداول (جدول 2-1) تحول علایق زیست  -محیطی………………………………………………………………………………………20 (جدول 2-2) تفاوت انواع دیدگاه  های بررسی ارزش ویژه برند………………………………………………………. 53 (جدول 2-3) متغیرهای مورد استفاده در پیشینه تحقیق داخلی………………………………………………………….67 (جدول 2-4) متغیرهای مورد استفاده در پیشینه تحقیق خارجی اوّل………………………………………………….68 (جدول 2-5) متغیرهای مورد استفاده در پیشینه تحقیق خارجی دوّم………………………………………………….68 (جدول 2-6) متغیرهای مورد استفاده در پیشینه تحقیق خارجی سوّم…………………………………………………69 (جدول 2-7) متغیرهای مورد استفاده در پیشینه تحقیق خارجی چهارم………………………………………………70 (جدول 2-8) متغیرهای مورد استفاده در پیشینه تحقیق خارجی پنجم………………………………………………..71 (جدول 3-1) صفات کیفی و ارزش های عددی گزینه های پرسشنامه…………………………………………………75 (جدول 3-2) ترکیب سؤالات براساس متغیرهای تحقیق………………………………………………………………….75 (جدول 3-3) ضرایب آلفای کرونباخ برای هر یک از متغیرهای تحقیق………………………………………………77 (جدول 3-4) اطلاعات مربوط به نمونه-گیری………………………………………………………………………………….79 (جدول 4-1) توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت…………………………………………………………..83 (جدول 4-2) توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر وضعیت تأهل…………………………………………………..84 (جدول 4-3) توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر میزان تحصیلات……………………………………………….85 (جدول 4-4) توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر سن…………………………………………………………………86 (جدول 4-5) توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر میزان درآمد……………………………………………………..87 (جدول 4-6) توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر محل سکونت…………………………………………………..88  (جدول 4-7) توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر نوع طبقات……………………………………………………..90 (جدول 4-8) توزیع فراوانی اولویت بندی برندهای مورد استفاده در لوازم برقی آشپزخانه و منزل………….91 (جدول 4-9) توزیع فراوانی اولویت بندی برندهای مورد استفاده در لوازم صوتی و تصویری………………..92 (جدول 4-10) توزیع فراوانی اولویت بندی برندهای مورد استفاده در انواع کامپیوتر و ماشین اداری………93 (جدول 4-11) توزیع فراوانی اولویت بندی برندهای مورد استفاده در وسایل سرمایشی و گرمایشی………94 (جدول 4-12) شاخص های مرکزی، پراکندگی و توزیع متغیرهای مورد بررسی در پژوهش…………………95 (جدول 4-13) آزمون كولموگروف- اسمیرنوف متغیرهای پژوهش…………………………………………………..97  (جدول 4-14) آزمون KMO و بارتلت برای سؤالات پرسشنامه………………………………………………………98 (جدول 4-15) ماتریس عوامل چرخش یافته………………………………………………………………………………….99 (جدول 4-16) بررسی مقادیر میانگین واریانس استخراج شده شاخص  های پژوهش………………………….102 (جدول 4-17) AVE و همبستگی بین متغیرهای پژوهش………………………………………………………………103 (جدول 4-18) شاخص  های برازش مدل ساختاری……………………………………………………………………….106 (جدول 4-19) نتایج حاصل از ارزیابی مدل ساختاری…………………………………………………………………..108 (جدول 4-20) خروجی رابطه بین کیفیت درک شده برند و تصویر برند سبز……………………………………109 (جدول 4-21) خروجی رابطه بین کیفیت درک شده برند و ارزش درک شده برند سبز……………………..109 (جدول 4-22) خروجی رابطه بین کیفیت درک شده برند  و اعتبار برند…………………………………………..110 (جدول 4-23) خروجی رابطه بین اعتبار برند و ارزش درک شده برند سبز……………………………………..110 (جدول 4-24) خروجی رابطه بین اعتبار برند و تصویر برند سبز……………………………………………………111 (جدول 4-25) خروجی رابطه بین اعتبار برند و ارزش ویژه برند سبز……………………………………………..111 (جدول 4-26) خروجی رابطه بین ارزش درک شده برند سبز و ارزش ویژه برند سبز……………………….112 (جدول 4-27) خروجی رابطه بین تصویر برند سبز و ارزش ویژه برند سبز……………………………………..113 (جدول 4-28) اثرات مستقیم، غیر مستقیم و اثرات کل بین متغیرهای پژوهش…………………………………..114 (جدول 4-29) اثرات مستقیم، غیر مستقیم و اثرات کل بین متغیرهای پژوهش…………………………………..115 (جدول 4-30) اثرات مستقیم، غیر مستقیم و اثرات کل بین متغیرهای پژوهش…………………………………..116 (جدول 4-31) اثرات مستقیم، غیر مستقیم و اثرات کل بین متغیرهای پژوهش…………………………………..118 فهرست اشکال (شکل 1-1) مدل مفهومی تحقیق براساس مدل فونگ اِنگ و همکاران………………………………………………11 (شکل 2-1): روش  های ارزیابی ارزش ویژه برند…………………………………………………………………………….53 (شکل 2-2) مدل ارزش ویژه برند آکر………………………………………………………………………………………… 55 (شکل 2-3) نمودار شناخت برند کلر……………………………………………………………………………………………56 (شکل 2-4) مدل ارزیاب دارایی برند یونگ و روبیكام…………………………………………………………………….59 (شکل 2-5) مدل ارزش ویژه برند فلدویك………………………………………………………………………………….. 60 (شکل 2-6) مدل ارزش ویژه برند یو و لی……………………………………………………………………………………. 60 (شکل 2-7) مدل ارزش ویژه برند یو و دنثو………………………………………………………………………………… 61 (شکل 2-8) مدل طنین برند کلر…………………………………………………………………………………………………. 62 (شکل 2-9) مدل زنجیره ارزش برند کلر و لمن……………………………………………………………………………. 63 (شکل 2-10) مدل ارزش وژه برند مبتنی مشتری نت مایر و همکاران……………………………………………………..65 فهرست نمودارها (نمودار 4-1) نمودار فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت………………………………………………………….84 (نمودار 4-2) وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر وضعیت تأهل…………………………………………………………..85 (نمودار 4-3) وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان تحصیلات……………………………………………………….86 (نمودار 4-4) وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سن…………………………………………………………………………87 (نمودار 4-5)  وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان درآمد…………………………………………………………….88 (نمودار 4-6) وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر محل سکونت…………………………………………………………..89 (نمودار 4-7) وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر نوع طبقات………………………………………………………………90 (نمودار 4-8) بار عاملی استاندارد تحلیل عاملی……………………………………………………………………………101 (نمودار 4-9) آماره معناداری تحلیل عاملی…………………………………………………………………………………..102 (نمودار 4-10) ضرایب تخمین استاندارد مدل ساختاری پژوهش……………………………………………………105 (نمودار 4-11) اعداد معنی داری مدل ساختاری پژوهش………………………………………………………………..106 (شکل 4-12) رابطه اعتبار برند به عنوان واسطه ای بین کیفیت درک شده برند و ارزش درک شده سبز….114 (شکل 4-13) رابطه اعتبار برند به عنوان واسطه ای بین کیفیت درک شده برند و تصویر برند سبز…………115 (شکل 4-14) رابطه ارزش درک شده سبز به عنوان واسطه ای بین اعتبار برند و ارزش ویژه برند سبز……116  (شکل 4-15) رابطه تصویر برند سبز به عنوان واسطه ای بین اعتبار برند و ارزش ویژه برند سبز…………..117

 • استرداد مجرمین

  استرداد مجرمین,حقوق مجرمین,دانلود مقاله استرداد مجرمین,شرایط استرداد مجرمین,مراحل جستجوی گمشدگان بین‌المللی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام استرداد مجرمین هستید. دانلود فایل استرداد مجرمین استرداد مجرمین: مفهوم لغوی استرداد عبارت است از: بازگرداندن، تسلیم شدن و باز…

 • تاریخ هنر ایران

  تاریخ هنر ایران,تمدن و هنر ایران باستان,خرید پایان نامه هنر,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه رشته هنر,دانلود پایان نامه هنر,فروش پایان نامه هنر,هنر اسلامی,هنر ایران بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام تاریخ هنر ایران هستید. دانلود فایل دانلود…

 • مقاله رابطه حجاب با فرهنگ برهنگی

  fileina,انجام پروژه و پایان نامه الهیات و معارف اسلامی,پوشش,حجاب,خرید پایان نامه الهیات و معارف اسلامی,دانلود مقاله رابطه حجاب با فرهنگ برهنگی,سیستم همکاری در فروش فایل,فرهنگ برهنگی,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,مقاله رابطه حجاب با فرهنگ برهنگی,همکاری در فروش,همکاری در فروش فایل…

 • فرصتها و راهبردهای مقابله با عملیات روانی دشمن و تحلیل موضوعات مرتبط با جوانان در رسانه های بیگانه

  جنگ نرم,دانلود پایان نامه رشته علوم سیاسی,دانلود پایان نامه علوم سیاسی,راهبردهای مقابله با عملیات روانی دشمن,رسانه های بیگانه,عملیات روانی,فرصتها و راهبردهای مقابله با عملیات روانی دشمن و تحلیل موضوعات مرتبط با جوانان در رسانه های بیگانه بازدید کننده عزیز در…

 • آنالیز کارخانه مقیاس کوچک جفت شده اکسایشی با فرایند متان

  آنالیز کارخانه مقیاس کوچک جفت شده اکسایشی با فرایند متان بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام آنالیز کارخانه مقیاس کوچک جفت شده اکسایشی با فرایند متان هستید. دانلود فایل نمونه ترجمه اتیلن یک مواد شیمیایی با حجم…

 • پروپوزال ارزیابی ارتباط سرمایه فکری با عملکرد مالی در بانک

  پروپوزال ارزیابی ارتباط سرمایه فکری با عملکرد مالی در بانک,پروپوزال تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی,پروپوزال مدیریت دانش,پروپوزال مدیریت سرمایه فکری,رابطه سرمایه فکری با عملکرد مالی در بانک پارسیان,رابطه مدیریت سرمایه فکری با عملکرد مالی,عملکرد مالی در بانک پارسیان,مدیریت سرمایه…

 • مقاله کامل زیره سیاه

  fileina,انجام پروژه و پایان نامه رشته کشاورزی,خرید تحقیق و مقاله,خواص درمانی زیره و زیره سیاه,خواص زیره,دانلود مقاله کامل زیره سیاه,زیره,زیره سیاه,زیره سیاه ایرانی,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,مقاله کامل زیره سیاه,همکاری در فروش,همکاری در فروش فایل بازدید…

 • مطالعه و بررسی حقوقی شرط داوری در قراردادهای دولتی از طریق دستگاه های اجرایی

  اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی,شرایط ارجاع اختلاف قراردادهای دولتی به داوری,شرایط ارجاع اموال عمومی و دولتی به داوری,شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی,شرایط داوری قراردادهای دولتی,شرط داوری در معاملات دولتی,ماهیت حقوقی شرط داوری,مطالعه و بررسی حقوقی شرط داوری در…

 • مبانی نظری کاربرد مدیریت دانش شخصی توسط اعضای هیات علمی دانشگاه‌ بیرجند

  استقرار مدیریت دانش در آموزش عالی,استقرار مدیریت دانش در دانشگاه,کاربرد مدیریت دانش شخصی توسط اعضای هیات علمی دانشگاه‌ بیرجند,کاربرد مدیریت دانش شخصی در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی,مبانی نظری کاربرد مدیریت دانش شخصی توسط اعضای هیات علمی دانشگاه‌ بیرجند,مبانی نظری کاربرد…

 • پاورپوینت با موضوع مدیریت بر سود مناسب درس تئوری حسابداری (از فصل 11کتاب اسکات)

  اسکات,پاورپوینت با موضوع مدیریت بر سود مناسب درس تئوری حسابداری (از فصل 11کتاب اسکات),تئوری حسابداری,مدیریت بر سود بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پاورپوینت با موضوع مدیریت بر سود مناسب درس تئوری حسابداری (از فصل 11کتاب اسکات)…

 • مقاله ای کامل در مورد بازاریابی

  fileina,استراتژی های تبلیغات,انجام پروژه و پایان نامه رشته مدیریت,بازاریابی,بازاریابی بین المللی,خرید مقاله و تحقیق رشته مدیریت,دانلود مقاله ای کامل در مورد بازاریابی,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,مقاله ای کامل در مورد بازاریابی,همکاری در فروش,همکاری در فروش فایل…

 • پروپوزال ارزیابی میزان رضایت زناشویی و عوامل همراه آن در پرستاران

  ارزیابی میزان رضایت زناشویی و عوامل همراه آن در پرستاران,بررسی میزان رضایت زناشویی در پرستاران,پروپوزال ارزیابی میزان رضایت زناشویی و عوامل همراه آن در پرستاران,پروپوزال رضایت زناشویی در پرستاران,دانلود پروپوزال رضایت زناشویی,دانلود پروپوزال رضایت زناشویی در پرستاران,دانلود نمونه پروپوزال روانشناسی,رضایت…

 • پایان نامه كارشناسی روانشناسی با عنوان بررسی اثر اضطراب بر نقاشی کودکان

  اثر اضطراب بر نقاشی کودکان,اضطراب در كودكان,اضطراب در نقاشی كودكان,بررسی اثر اضطراب بر نقاشی کودکان,پایان نامه اثر اضطراب بر نقاشی کودکان,پایان نامه كارشناسی روانشناسی با عنوان بررسی اثر اضطراب بر نقاشی کودکان,شناخت تعارض های روانی كودكان براساس ترسیم نقاشی بازدید…

 • دولت الکترونیک گامی در جهت پیاده سازی سیاست های اصل 44

  ارتباطات,اصل44,توسعه دولت الکترونیک,دولت الکترونیک,دولت الکترونیک گامی در جهت پیاده سازی سیاست های اصل 44,فرایند استقرار دولت الکترونیک,مراحل دولت الکترونیک بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام دولت الکترونیک گامی در جهت پیاده سازی سیاست های اصل 44 هستید.…

 • مقاله ترجمه شده مهندسی مکانیک و مواد با عنوان بهینه سازی ضخامت دیواره سیلندر با دیواره ضخیم با استفاده از مفهوم الاستوپلاستیک حرارتی

  الاستوپلاستیک,انتقال حرارت,دانلود مقاله ترجمه شده,عروق با دیواره ضخیم,فروشگاه ساز فایل,گرادیان دمایی,مقالات ترجمه شده,مقاله ترجمه شده,مقاله ترجمه شده رشته مکانیک,مقاله ترجمه شده مهندسی مکانیک و مواد با عنوان بهینه سازی ضخامت دیواره سیلندر با دیواره ضخیم با استفاده از مفهوم الاستوپلاستیک…

 • پرسشنامه ارزیابی ارتباط عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دختران دبیرستانی

  اعتبار و روایی پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت,پرسشنامه ارزیابی ارتباط عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دختران دبیرستانی,پرسشنامه رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی,پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت doc,پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت word,پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت بزرگسالان,پرسشنامه عزت نفس…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ویژگی ها و نظریه های شخصیت

  ادبیات نظری ویژگی های شخصیت,ادبیات و مبانی نظری ویژگی های شخصیت,پیشینه تحقیق ویژگی های شخصیت,دانلود مبانی نظری ویژگی های شخصیت,فصل دوم پایان نامه ویژگی های شخصیت,مبانی نظری و پیشینه تحقیق ویژگی ها و نظریه های شخصیت,مبانی نظری و پیشینه تحقیق…

 • تشخیص نفوذ با تکنیکهای داده کاوی

  پایان نامه سیستم های تشخیص نفوذ,تشخیص نفوذ با الگوریتمهای داده کاوی,تشخیص نفوذ با تکنیکهای داده کاوی,تشخیص نفوذ با داده کاوی,تشخیص نفوذ در شبکه با استفاده از داده کاوی,دانلود پایان نامه ارشدداده کاوی,دانلود پایان نامه داده کاوی,سیستم های تشخیص نفوذ بر…

 • ارزیابی ارتباط پرخاشگری پدر و مادر و افسردگی فرزندان

  ارزیابی ارتباط پرخاشگری پدر و مادر و افسردگی فرزندان,افسردگی,افسردگی دانش آموزان ابتدایی,افسردگی كودكان,بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین وافسردگی كودكان,پرخاشگری,پرخاشگری والدین,دانلود پایان نامه رشته روانشناسی,رابطه بین پرخاشگری والدین و افسردگی كودكان بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام ارزیابی…

 • پیشینه تاریخی نظام های امنیتی در خلیج فارس به ترتیب جایگزینی

  پیشینه تاریخی نظام های امنیتی در خلیج فارس به ترتیب جایگزینی,دانلود پایان نامه سیستمهای امنیتی در خلیج فارس,سوابق طرحهای امنیتی در منطقه خلیج فارس,طرحهای امنیتی در منطقه خلیج فارس,نظام های امنیتی در خلیج فارس بازدید کننده عزیز در حال مشاهده…

 • انتخاب رله برای سیستمهای مخابرات مشارکتی و ارزیابی آن بر مبنای موقعیت

  انتخاب رله,انتخاب رله برای سیستمهای مخابرات مشارکتی و ارزیابی آن بر مبنای موقعیت,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی,دانلود پایان نامه مخابرات,روشهای مشارکت در شبکه های مخابرات مشارکتی,سیستمهای مخابرات مشارکتی,محوشدگی در شبکه های بی سیم بازدید کننده عزیز در حال…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق استقرار مدیریت دانش

  ادبیات نظری استقرار مدیریت دانش,ادبیات و مبانی نظری استقرار مدیریت دانش,پیشینه تحقیق استقرار مدیریت دانش,دانلود مبانی نظری استقرار مدیریت دانش,فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش,مبانی نظری استقرار مدیریت دانش,مبانی نظری و پیشینه تحقیق استقرار مدیریت دانش بازدید کننده عزیز…

 • بررسی مولفه های مدیریت دانش در سازمان و اثر سبک رهبری بر اقدامات آن

  بررسی مولفه های مدیریت دانش در سازمان و اثر سبک رهبری بر اقدامات آن,پایان نامه با موضوع مدیریت دانش,پایان نامه مدیریت دانش doc,پیاده سازی موفق مدیریت دانش,دانلود پایان نامه مدیریت دانش,رابطه بین مدیریت دانش و سبک رهبری,سبک رهبری توانمندساز,سبک رهبری…

 • پروپوزال ارزیابی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران

  پروپوزال ارزیابی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران,تعهد سازمانی,تعهد سازمانی پرستاران,دانلود پروپوزال رشته مدیریت,رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی,رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران,رضایت شغلی,رضایت شغلی پرستاران بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پروپوزال ارزیابی…

 • آب و كوه در اندیشه و حیات بشر

  fileina,آب و كوه در اندیشه و حیات بشر,آب و كوه در جامعة هند و ایرانی,انجام پروژه و پایان نامه رشته جغرافیا,تقدس آب و كوه در آیین هند و ایرانیان,دانلود مقاله آب و كوه در اندیشه و حیات بشر,سیستم همکاری در…

 • داده کاوی پویا با استفاده از عامل هوشمند

  fileina,خرید پایان نامه کارشناسی ارشد نرم افزار,خرید مقاله و تحقیق رشته مهندسی نرم افزار,داده کاوی پویا با استفاده از عامل هوشمند,داده کاوی جریان داده ها,دانلود داده کاوی پویا با استفاده از عامل هوشمند,رفتار پیش فعال,رفتار واکنشی,سیستم همکاری در فروش فایل,طبقه…

 • طراحی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان بر مبنای الگوی شایستگیها

  آنتروپی شانون,ارزیابی عملکرد,دانلو دمقالات ارشد رشته مدیریت,دانلود مقالات ارشد مدیریت,دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته مدیریت,دانلودمقالات کارشناسی ارشد مدیریت,شایستگی,طراحی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان بر مبنای الگوی شایستگیها بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام طراحی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان…

 • پرسشنامه ارزیابی نگرش دانشجویان بومی در برابر غیر بومی ها و اثرات آن بر میزان اعتماد اجتماعی در دانشگاه

  ابعاد اعتماد اجتماعی,ارزیابی نگرش دانشجویان بومی در برابر غیر بومی ها و اثرات آن بر میزان اعتماد اجتماعی در دانشگاه آزاد,اعتماد اجتماعی,اعتماد اجتماعی بین دانشجویان بومى و غیربومى,پرسشنامه ارزیابی نگرش دانشجویان بومی در برابر غیر بومی ها و اثرات آن…

 • انقلاب اسلامی و نهضت مشروطیت

  fileina,انجام پایان نامه رشته علوم سیاسی,انقلاب اسلامی ایران,انقلاب اسلامی و نهضت مشروطیت,بررسی شرایط اجتماعی سیاسی ایران و جهان در دوران منتهی به مشروطیت,بررسی نقش اقشار مختلف در جریان منتهی به مشروطیت,تفاوتهای ماهوی مشروطیت و انقلاب اسلامی,دانلود مقاله انقلاب اسلامی و…

 • تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن

  بررسی محاربه از موارد مشابه,تعریف محاربه,تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن,جرم محاربه,مبانی عرفی محاربه,مبانی فقهی محاربه,مبانی فقهی و عرفی محاربه,مبنای شرعی محاربه,محاربه در قانون مجازات اسلامی 1392,محاربه در قانون مجازات اسلامی جدید,مقاله در مورد محاربه…