مبانی نظری ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با مدیریت دانش در بانک

استقرار مدیریت دانش در بانک,تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش,رابطه سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش,سرمایه اجتماعی,مبانی نظری ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با مدیریت دانش در بانک,مبانی نظری تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در بانک,مبانی نظری سنجش تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش,مدیریت دانش
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مبانی نظری ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با مدیریت دانش در بانک هستید.

دانلود فایل

دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی مبانی نظری ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با مدیریت دانش در بانک چکیده       هدف این تحقیق سنجش تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش می باشد. این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و بر اساس روش توصیفی از نوع همبستگی است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق مورد مطالعه شامل شعب بانک های غرب استان گیلان می باشد. که در سطح واحد سازمانی مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است جامعه آماری تحقیق برابر182 شعبه بانک دولتی وخصوصی در سطح 6 شهرستان (آستارا، تالش، رضوانشهر، ماسال، بندر انزلی و صومعه صرا) که مشغول به ارائه خدمات هستند می باشد.که حجم نمونه 96 می باشد. برای تجزیه و تحلیل توصیفی پژوهشی داده های از شاخص فراوانی، درصد فراوانی و از شاخص های مرکزی استفاده شده است. و برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده شده و جهت آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون رگریسیون استفاده شده است. یافته ها تحقیق نشان از تأثیر مثبت و معنادار سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش دارد و همچنین تاثیر مثبت و معنادار متغیرهای سرمایه ساختاری بر مدیریت دانش، سرمایه شناختی بر مدیریت دانش و سرمایه ارتباطی بر مدیریت دانش است. واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی سرمایه ساختاری سرمایه شناختی سرمایه ارتباطی مدیریت دانش مقدمه        در عصر امروزی پیشرفت علم وتکنولوژی با سرعت خارق العاده در حال حرکت به سمت جلو است و جهان امروز را خیلی متفاوت از جهان دیروز گردانیده است. و همه انسان ها و سازمان ها تحت تأثیر این تحولات می باشند. بانکداری امروزی با بانکداری گذشته تفاوت پیدا کرده است. و مشتری امروزی نیز با مشتری دیروزی فرق می کند مشتری دیروز به دنبال بانک و بانکدار بود تا بتواند نیازهای خود را مرتفع و از آن بهره-مند شود ولی امروز این بانک ها هستند که باید در این فضای کاملا رقابتی بدنبال مشتری بگردند و زمینه رضایت آن ها را فراهم کنند. چون دیگر مشتری وقت و فرصت آن را ندارد که بدنبال بانک و بانکدار باشد. و بانک ها باید با برخورداری از علم روز و تشخیص نیازهای مشتریان زمینه دلخواه مشتری را فراهم بیاورند. سازمان ها باید توان این را داشته باشند که خود را با شرایط روز وفق دهند و برای این کار لازم است تا سازمان ها از حالت یادگیری سازمانی تغییر جهت داده و به سمت مفاهیم سازمان های یادگیرنده و سازمان های دانشی و مدیریت دانش حرکت کنند. مدیریت دانش یکی از این مفاهیمی است که از الزامات مهم سازمان ها می باشد و سازمان ها با بکارگیری مدیریت دانش امکان نوآوری در فعالیت ها، فرایندها، خدمات خویش را فراهم می آورند.  و در نتیجه موقعیت رقابتی خویش را بهبود می-بخشند. سازمان ها باید توانایی این را داشته باشند تا دانش مورد نیاز را کسب و میان کارکنان نشر داده و در فعالیت های روزانه خود بکار گیرند. پس شناخت عوامل تأثیر گذار بر مدیریت دانش از جمله اقدامات اولیه سازمان ها می باشد. از طرف دیگر یکی از قابلیت های مهم سازمانی که می تواند به سازمان ها در خلق و تسهیم دانش کمک بسیار کند و برای آنها در مقایسه با سازمان های دیگر مزیت سازمانی پایدار ایجاد کند سرمایه اجتماعی  است (پروساک و کوهن ، 2001). سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که نقش بسیار مهمتری نسبت به سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی  در سازمان ها و جوامع ایفا می کند. بطوری که بدون سرمایه اجتماعی کارکنان حاضر به تسهیم اطلاعات و دانش نخواهند شد و برنامه مدیریت دانش موفقیت آمیز نخواهد بود. برای ایجاد و تکمیل فرایند مدیریت دانش، سرمایه اجتماعی جایگاه اساسی دارد (این کپن ،1998(. که سازمان ها با استفاده درست از مدیریت دانش  و سرمایه اجتماعی می توانند سازمان های خود را به کمال مورد نظر برسانند.       بنابراین با توجه به اهمیت سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در سازمان ها این تحقیق در پی دستیابی به شناخت بیشتر عوامل موثر بر اجرای مناسب این راهبرد می باشد. با توجه به تعاریف و ابعاد مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی که هر دو بر تعاملات و ارتباطات میان افراد تاکید دارد. در این تحقیق تلاش می شود تا چگونگی ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش و نیز سه بعد سرمایه اجتماعی یعنی بعد ارتباطی، شناختی و ساختاری بر مدیریت دانش در شعب بانک های غرب گیلان بررسی شود و میزان تأثیر پذیری مدیریت دانش از سرمایه اجتماعی مورد آزمون قرار گیرد.  فهرست مطالب  فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیق…..12 2-1 مدیریت دانش. 13 2-1-1 تاریخچه.. 13 2-1-2 ظهور. 14 2-1-3 تعاریف و دسته بندی-ها. 15 2-1-3-1 تعریف دانش.. 15 2-1-3-2 دسته بندی دانش.. 16 2-1-3-3 مدیریت دانش:تعاریف 18 2-1-3-4 چرخه مدیریت دانش.. 19 2-1-3-5 مدلها و نگرشهای مدیریت دانش.. 21 2-1-4 مدیریت دانش در سازمانهای دولتی 38 2-1-5 مدیریت دانش و یادگیری سازمانی. 40 2-2 سرمایه اجتماعی. 40 2-2-1 پیدایش سرمایه اجتماعی. 40 2-2-2 سرمایه اجتماعی: مفهوم.. 41 2-2-3 مقایسه سرمایه اجتماعی با سرمایه فیزیکی و انسانی 45 2-2-4 سرمایه اجتماعی: دیدگاهها و تعاریف 46 2-2-5 مدل سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال. 53 2-2-6 سطوح سرمایه اجتماعی.. 56 2-2-7 اهمیت مطالعه سرمایه اجتماعی در سازمان.. 57 2-2-8 سرمایه اجتماعی سازمانی چیست؟.. 58 2-2-9 مدلهایی برای سنجش سرمایه اجتماعی. 59 2-3 سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش 63 2-4 پیشینه تحقیق. 67 2-4-1 نتیجه گیری از پژوهشهای انجام شده.. 72 منابع. فهرست اشکال شکل ‏2 1: راهبردهای مدیریت دانش 23 شکل ‏2 2: نقش اعتماد در توزیع دانش 25 شکل ‏2 3: مدل هفت سی 26 شکل ‏2 4: زیر سیستم های مدیریت دانش 26 شکل ‏2 5: الگوی فرآیند مدیریت دانش 27 شکل ‏2 6: سرمایه اجتماعی به عنوان محرک ارزش سازمان 31 شکل ‏2 7: مدل منوریان و امینی 32 شکل ‏2 8: تأثیر سرمایه اجتماعی در خلق سرمایه فکری 33 شکل ‏2 9: محرکه های دانش شهری 34 شکل ‏2 10: سرمایه اجتماعی، جریان دانش و نوآوری سازمانی  35 شکل ‏2 11: نقش سرمایه اجتماعی در توسعه دانش و یادگیری اشتراکی 35 شکل ‏2 12: مراحل مدیریت دانش پیتر گوتشاک 37 شکل ‏2 13: عوامل موثر بر مدیریت دانش در سازمانهای دولتی ایران 38 شکل ‏2 14: ساختارسه نفری سرمایه انسانی در نقاط تقاطع و سرمایه اجتمای در روابط 46 شکل ‏2 15: نحوهی ارتباط سرمایه اجتماعی در سطوح مختلف 60 شکل ‏2 16: مدل SCAT 61 فهرست جداول جدول ‏2 1: ویژگی های دانش ضمنی و صریح 18 جدول ‏2 2: زیر چرخه های مدیریت دانش 20 جدول ‏2 3: عوامل موثر بر موفقیت مدیریت دان 28 جدول ‏2 4: تحول نظریه های سرمایه 43

 • پایان نامه مهندسی برق با عنوان جریان ac (کامل و آپدیت شده)

  پایان نامه مهندسی برق با عنوان جریان ac (کامل و آپدیت شده),جریان AC,دانلود پایان نامه برق,دانلود پایان نامه جریان AC,دانلود پایان نامه رشته برق,درایور اینورتر تغذیه شده با جریان,درایور موتور القائی کنترل شده جریان,درایورهای AC,ماشین AC بازدید کننده عزیز در…

 • نظریه های روانشناسان درباره سلامت روانی

  پایان نامه سلامت روانی,پایان نامه نظریه های سلامت روانی,پیشینه سلامت روانی,تعریف سلامت روانی,دیدگاه های مختلف درباره سلامت روان,سلامت روانی,عوامل تاثیر گذار بر سلامت روانی,نظریه های روانشناسان درباره سلامت روانی,نظریه های سلامت روانی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با…

 • بررسی حسگرها و نحوه ساخت حسگر دنده عقب

  بررسی حسگرها و نحوه ساخت حسگر دنده عقب,تکنیکهای تولید سنسور,حسگر,دانلود پایان نامه الکترونیک,دانلود پایان نامه مهندسی الکترونیک,سنسور,سنسور پارک,نحوه ساخت حسگر پارک,نحوه ساخت حسگر دنده عقب,نحوه ساخت سنسور پارک بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی حسگرها و…

 • عوامل مؤثر بر جمعیت و حركات جمعیتی و بررسی سیاست های جمعیتی در ایران

  بررسی سیاست های جمعیتی در ایران,جمعیت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه رشته علوم اجتماعی,دانلود پایان نامه علوم اجتماعی,رشد جمعیت,سیاست‌های جمعیتی,شاخص‌های جمعیتی,عوامل مؤثر بر جمعیت و حركات جمعیتی,عوامل مؤثر بر جمعیت و حركات جمعیتی و بررسی سیاست های جمعیتی در ایران,نیروی كار…

 • بررسی حقوقی اشغال در اسناد بین‌المللی

  اشغال,اشغال در حقوق بین‌الملل,اشغال در دو دهه اخیر,اِشغال نظامی,بررسی حقوقی اشغال در اسناد بین‌المللی,دانلود پایان نامه حقوق بین الملل,دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد حقوق بین الملل بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی حقوقی اشغال در اسناد…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی

  ادبیات نظری سرمایه اجتماعی,پیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی,دانلود پیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی,دانلود مبانی نظری سرمایه اجتماعی,دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی,مبانی نظری سرمایه اجتماعی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام…