مبانی نظری ارزیابی ارتباط عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دختران دبیرستانی

ارتباط عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دختران دبیرستانی,بررسی پیشرفت تحصیلی دختران دبیرستانی,بررسی عزت نفس دختران دبیرستانی,پیشرفت تحصیلی,عزت نفس,مبانی نظری ارزیابی ارتباط عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دختران دبیرستانی,مبانی نظری پیشرفت تحصیلی,مبانی نظری رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی,مبانی نظری عزت نفس
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مبانی نظری ارزیابی ارتباط عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دختران دبیرستانی هستید.

دانلود فایل

دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی ارزیابی ارتباط عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دختران دبیرستانی شهر ری چکیده : پژوهش حاضرباهدف بررسی رابطه عزّت نفس وپیشرفت تحصیلی دختران دبیرستانی شهرری اجراگردیده است.جامعه آماری  این تحقیق دبیرستانهای دخترانه  شهرری است که نمونه آن شامل50نفر از جامعه آماری  است که به صورت تصادفی انتخاب شده اند .داده های مورد نیاز در این پژوهش با استفاده از نمره به دست آمده از اجرای آزمون 58سؤالی عزّت نفس کوپر اسمیت به دست آمد و برای داده های پیشرفت تحصیلی معدل ترم گذشته این افراد محاسبه و مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت این دو دسته داده به دست آمده  مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. این پژوهش ازنوع همبستگی است جهت تجزیه و تحلیل یافته ها از نرم افزار Spss استفاده گردید.با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون این فرض رامی آزماییم که آیا رابطه مثبت و معنا داری میان معدل و عزّت نفس دانش آموزان برقرار است یا نه؟بااستفاده ازآمارتوصیفی واستنباطی مشاهده می شودکه ارتباط مثبت ومعناداری میان عزّت نفس وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختردبیرستانی شهرری برقراراست وفرض ماتأیید می شود. واژگان کلیدی: عزّت نفس پیشرفت تحصیلی دختران دبیرستانی شهرری مقدّمه            عزّت نفس بر فرایندهای شناختی، گرایش ها، نیازها، علاقه ها و آرمان های فرد اثرگذار و اثرپذیر است. پیشرفت تحصیلی نیز می تواند متأثر از میزان عزّت نفس دانش آموزان باشد. الیس پاپ و همکارانش دریافته اند که بین عزّت نفس مثبت و نمره های بالا در مدارس، رابطه ی مستقیمی وجود دارد. عزّت نفس، یک جنبه ی مهم در کارکرد یا کنش کلی فرد بوده و با زمینه های دیگری مانند سلامت روانی اجتماعی و عملکرد تحصیلی او در ارتباط است. افرادی که دارای عزّت نفس پایین تری هستند، نسبت به آنهایی که عزّت نفس بالاتری دارند، بیشتر تحت تأثیر رابطه های قانع کننده قرار   می گیرند و بیشتر به همرنگی و هم نوایی در موقعیتهای اجتماعی تن در می دهند. عزّت نفس از خصوصیات شخصیت هر فرد می باشد که برای ارزشیابی و قضاوتی پایدار برای او نسبت به خود، دلالت دارد که از تولد تا بزرگسالی علاوه بر تأثیر پذیری کودک از روند رشد جسمانی، تحت تأثیر عامل های مختلفی از جمله: خانواده، نزدیکان، مدرسه، فعالیتهای جسمانی، سلامت جسمانی، پیشرفت تحصیلی و غیره قرار می گیرد. به نظر می رسد که رابطه پیشرفت تحصیلی و عزّت نفس یک رابطه ی دو طرفه باشد یعنی از طرفی داشتن عزّت نفس موجب پیشرفت تحصیلی است، چرا که باور داشتن خود و برداشت مثبت از خویشتن در یادگیری، انگیزش برای تحصیل و غیره مؤثر و موجب پیشرفت تحصیلی می گردد و از طرفی دیگر موفقیتهای تحصیلی در رسیدن به مدارج بالاتر در کار آموزشی، موجب افزایش عزّت نفس می شود (خندابی- لیلا، 1386). بسیاری از روانشناسان معتقدند که بین این دو متغییر (عزّت نفس و پیشرفت تحصیلی) رابطه ی تنگاتنگی وجود دارد. به طوری که می توان با افزایش یا کاهش در یکی از آن ها، متغیّر دیگر را نیز دستخوش تغییر کرد.به عقیده کوپر اسمیت کودکانی که عزّت نفس بیشتری دارند، کسانی هستند که در آنان خلاقیت، استقلال و احساس ارزشمندی بیشتری وجود دارد و کمتر تحت تأثیر و نفوذ عامل های محیطی قرار می گیرند.جامعه ای که افراد آن از عزّت نفس بالا و احساس مسؤولیت برخوردار باشند، در مقابل فشارهای روانی، تهدیدها و واقعیت ها، مقاوم و پایدار خواهند بود. عزّت نفس برای جوانان و نوجوانان، اهمیت اساسی دارد. این کیفیت های روانی که به تدریج شکل    می گیرند، پایه ی بهداشت روانی، شایستگی ها، ارتباط سالم و سازگاری اجتماعی، پیشرفت تحصیلی و آرمان شغلی محسوب می شوند. همچنین اهمیت تأثیر پیشرفت تحصیلی در سلامت روانی دانش آموزان، به حدی است که برخی از متخصصان، آن را دست کم تا نیمه ی دوم دو راهی نوجوانی، معیار اساسی برای تشخیص عملکرد سالم دانسته اند (سایت مجله شادکامی، واحد مشاوره ی فاطمیه). هدف تحقیق:      هدف این تحقیق” تعیین رابطه بین عزّت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختردبیرستانی”   می باشد. فهرست مطالب فصل دوم:مبانی نظری تحقیق 12 (1عزّت نفس 12 تعاریف عزّت نفس 12 تعریف انجمن ملی برای عزّت نفس (NASE): 13 طبقه بندی عزّت نفس: 13 اهمیت عزّت نفس 16 ب) شک و تردید درباره خود: 18 ج) تأیید خود: 19 ابعاد عزّت نفس: 19 بُعد اجتماعی: 20 بُعد جسمانی (تصور بدنی): 20 بُعد کلی: 21 دیدگاههاونظریّات روان شناختی در مورد عزّت نفس 22 دیدگاه کوپر اسمیت: 22 دیدگاه آلیس: 22 دیدگاه آدلر: 22 دیدگاه آلپورت: 23 دیدگاه بک: 23 دیدگاه فروم: 23 دیدگاه راجرز: 24 دیدگاه مازلو: 25 دیدگاه جرج کلی: 25 دیدگاه ویلیام جیمز: 25 دیدگاه ما سن: 26 دیدگاه گرین و پرکلر: 26 دیدگاه شاملو از عزّت نفس: 28 عزّت نفس از دیدگاه اسلام 29 شرایط عزّت نفس 32 عوامل موثّر بر عزّت نفس: 33 زندگی آگاهانه نخستین رکن عزّت نفس 42 پیش فرض های موجود در مطالعه روان شناسی عزّت نفس : 44 تکامل عزّت نفس 45 ارتباط عزّت نفس با خودپنداره و خود ایده آل: 47 الف- خودپنداره فردی: 47 ب- خودپنداره اجتماعی: 47 ج- خود آرمانی با توجه به خودپنداره شخصی فرد: 47 معیارهای ارزیابی شخصی عزّت نفس: 49 تفاوت عزّت نفس با اعتماد به نفس: 50 تفاوت عزّت نفس با خویشتن پذیری: 50 1ـ برنامه درسی 74 2ـ كتاب های درسی و مواد آموزشی 77 3ـ معلم، روش تدریس و تربیت معلم 78 5ـ مدت زمان تحصیل در مدرسه و منزل 81 6ـ سازمان و تسهیلات مدرسه 83 8ـ آموزش از راه دور 86 روشهای سنجش پیشرفت تحصیلی : 87 3)رابطه بین عزّت نفس و پیشرفت تحصیلی: 90 مدل علّی عمومی بین عزّت نفس وپیشرفت تحصیلی 91 ب : تحقیقات انجام شده 95 1ـ    برّرسی تحقیقات انجام شده در داخل ایران: 95 2ـ    برّرسی تحقیقات انجام شده در خارج از ایران1: 106 فهرست منابع:

 • زیبا‌شناسی از نگاه ارسطو

  خرید تحقیق رشته هنر,دانلود مقالات رشته هنر,زیبا‌شناسی از نگاه ارسطو,زیبایی‌شناسی,زیبایی‌شناسی ارسطو,مفهوم تقلید در هنر,مفهوم زیبایی,مفهوم هنر,نوشته‌های ارسطو درباره زیبایی‌شناسی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام زیبا‌شناسی از نگاه ارسطو هستید. دانلود فایل دانلود مقاله رشته هنر زیبا‌شناسی…

 • بررسی ارتباط بین رضایت شغلی کارمندان و رضایت ارباب رجوع

  بررسی ارتباط بین رضایت شغلی کارمندان و رضایت ارباب رجوع,دانلود پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی,رابطه رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان,رضایت شغلی,رضایت شغلی کارکنان بیمه,رضایت مشتریان,رضایت مشتریان از شرکتهای بیمه بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی…

 • بازرسی غیر مخرب در قطعات مهندسی با تاکید بر آزمون غیر مخرب جریان گردابی

  آزمون های غیرمخرب,القای مغناطیسی و اندوكتانس‌,بازرسی غیر مخرب جریان گردابی در قطعات مهندسی,بازرسی غیر مخرب در قطعات مهندسی با تاکید بر آزمون غیر مخرب جریان گردابی,جریان گردابی,دستگاه ترک یاب سطوح فلزی,دستگاه جریان گردابی,مدارپروب بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی…

 • ارتباط میان كیفیت خدمات و رضایت مشتری

  fileina,ارتباط میان كیفیت خدمات و رضایت مشتری,انجام ترجمه مقالات,دانلود مقاله ارتباط میان كیفیت خدمات و رضایت مشتری,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,شاخص‌ها تعیین كننده كیفیت خدمات ارائه شده به مشتری,شاخص‌های تعیین رضایت مشتری,عوامل بحران كیفیت خدمات از نقطه نظر مشتری,فروش…

 • پایان نامه رشته مهندسی برق و الکترونیک با عنوان تجزیه و تحلیل سیستم برقی قطار خودكشش (ریل باس)

  پایان نامه رشته مهندسی برق و الکترونیک با عنوان تجزیه و تحلیل سیستم برقی قطار خودكشش (ریل باس),تجزیه و تحلیل سیستم برقی قطار خودكشش,دانلود پایان نامه برق,دانلود پایان نامه قطار خودكشش,دانلود پایان نامه قطار ریل باس,دانلود پایان نامه مهندسی برق,سیستم…

 • کنترل کیفیت چند متغیره در شرکت توربو کمپرسور نفت

  fileina,توربو کمپرسور,دانلود پایان نامه تکنولوژی صنعتی,دانلود پایان نامه صنایع,سیستم همکاری در فروش فایل,شرکت توربو کمپرسور نفت,فروش فایل,کنترل کیفیت,کنترل کیفیت چند متغیره,کنترل کیفیت چند متغیره در شرکت توربو کمپرسور نفت,همکاری در فروش فایل بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با…

 • چگونگی افزایش کیفیت سیستم های فن آوری اطلاعات در آموزش الکترونیکی

  بررسی چگونگی افزایش کیفیت سیستم های فن آوری اطلاعات در آموزش الکترونیکی با استفاده از داده کاوی,چگونگی افزایش کیفیت سیستم های فن آوری اطلاعات در آموزش الکترونیکی,خوشه بندی,داده کاوی,دانلود مقالات ترجمه شده مدیریت,دانلود مقاله فناوری اطلاعات,دانلود مقاله مدیریت,درخت تصمیم,فناوری اطلاعات,یادگیری…

 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادبیات با عنوان ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮاﯾﯽ ﻫﻨﺮ ﺷﻌﺮ ﺷﻌﺮا (ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﻮع ﻧﮕﺎه دو ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی و ﺻﻨﻮﺑﺮی ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ)

  fileina,ادبیات فارسی و عرب,انجام پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادبیات,پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادبیات با عنوان ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮاﯾﯽ ﻫﻨﺮ ﺷﻌﺮ ﺷﻌﺮا (ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﻮع ﻧﮕﺎه دو ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی و ﺻﻨﻮﺑﺮی ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ),خرید پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادبیات,دانلود پایان…

 • جایگاه قرآن و فقه در وضع قوانین

  استفاده از قرآن و فقه در تدوین مقررات,تدوین مقررات با استفاده از قرآن و فقه,جایگاه قرآن و فقه در تدوین مقررات,جایگاه قرآن و فقه در وضع قوانین,جایگاه و قلمرو فقه و قرآن در حقوق موضوعه ایران,حقوق موضوعه,دانلود مقالات حقوق,قلمرو فقه…

 • طراحی واحد تصفیه روغن ترانسفورماتور با ظرفیت 2000 تن در سال

  احیای شیمیایی روغن,تصفیه روغن,تصفیه روغن ترانسفورماتور,دانلود پروژه کارشناسی صنایع غذایی,روغن ترانسفورماتور,طراحی واحد تصفیه روغن ترانسفورماتور با ظرفیت 2000 تن در سال,عایق الکتریکی و یک سیال خنک کننده بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام طراحی واحد تصفیه روغن…

 • بررسی تاثیر روابط اجتماعی و فامیلی بر رفتار های انسانی (آپدیت شده)

  بخشایشگری,بررسی تاثیر روابط اجتماعی و فامیلی بر رفتار های انسانی (آپدیت شده),بررسی رابطه صله رحم با میزان بخشایشگری,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه رشته روان شناسی,دانلود پایان نامه روان شناسی,رابطه صله رحم با میزان بخشایشگری,صله رحم بازدید کننده عزیز در حال…

 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ریاضی کاربردی با عنوان مساله زمانبندی و حل آن با استفاده از رنگ‌آمیزی گراف‌ها

  برنامه ریزی آموزش با استفاده از رنگ آمیزی گراف,پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ریاضی کاربردی با عنوان مساله زمانبندی و حل آن با استفاده از رنگ‌آمیزی گراف‌ها,حل مساله زمانبندی امتحانات با روش رنگ آمیزی گراف,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته…

 • بررسی اصول و ماهیت اقتصاد در روستاها

  اصول اقتصاد در روستا,اقتصاد روستایی,بررسی اصول و ماهیت اقتصاد در روستاها,دانلود پایان نامه رشته اقتصاد,عوامل توسعه اقتصادی,نظامهای اقتصادی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی اصول و ماهیت اقتصاد در روستاها هستید. دانلود فایل دانلود پایان نامه رشته…

 • مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین

  تحقیقات انجام شده ورشکستگی در ایران,دانلود پایان نامه حسابداری,دانلود پایان نامه رشته حسابداری,دانلود پایان نامه ورشكستگی,مبانی ورشکستگی,مبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بین,نسبتهای مالی,نقش نسبتهای مالی در ورشکستگی,هزینه های ورشکستگی,ورشكستگی از دیدگاه نیوتن بازدید کننده…

 • پیشینه حجاب و ارزیابی زوایای اجتماعی و مذهبی حجاب و پوشش در جامعه ایران

  ابعاد اجتماعی پوشش و حجاب در ایران,ابعاد تاریخی پوشش و حجاب در ایران,ابعاد مذهبی پوشش و حجاب در ایران,بررسی ابعاد شرعی حجاب,پایان نامه حجاب و پوشش,پایان نامه حجاب و پوشش در جامعه ایران,پیشینه حجاب و ارزیابی زوایای اجتماعی و مذهبی…

 • بررسی مقایسه ای شرط ضمان در فقه و حقوق ایران

  اقسام شرط ضمانیه در فقه شافعی,انواع شرط ضمان در فقه امامیه,انواع شرط ضمانیه,بررسی حقوقی شرط ضمان,بررسی شرط ضمان در حقوق ایران,بررسی فقهی شرط ضمان,بررسی مقایسه ای شرط ضمان در فقه و حقوق ایران,پایان نامه انواع شرط ضمان در عقود اذنیه,پایان…

 • جستاری درگرایش و پیدایش شیعه

  fileina,انجام پایان نامه,تاریخچه پیدایش شیعه,تشیع,جستاری درگرایش و پیدایش شیعه,خرید پایان نامه,دانلود مقاله جستاری درگرایش و پیدایش شیعه,سیستم همکاری در فروش فایل,شیعه,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,مسئولیت شیعه بودن,همکاری در فروش,همکاری در فروش فایل بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با…

 • جهانی شدن در آموزش و پرورش و تدابیر لازم در این رابطه

  آموزش و پرورش,جهانی شدن,جهانی شدن در آموزش و پرورش,جهانی شدن در آموزش و پرورش و تدابیر لازم در این رابطه,دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته مدیریت,سیاستهای آموزش و پرورش ایران در برابر جهانی شدن بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی…

 • بررسی مجازات در اسلام با تکیه بر کرامت انسانی از نگاه امام خمینی

  بررسی مجازات در اسلام با تکیه بر کرامت انسانی از نگاه امام خمینی,دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق,رابطه مجازات و کرامت انسان,رابطه مجازات و کرامت انسان از دیدگاه امام خمینی,فلسفه مجازات در اسلام,فلسفه مجازات و کرامت انسان,کرامت انسان بازدید کننده…

 • تزیینات خانه های قاجار و پهلوی و بررسی نمونه هایی از آنها

  اثار معماری دوره پهلوی,تزئینات معماری ایران,تزئینات معماری دوره پهلوی,تزئینات معماری دوره قاجار,تزیینات خانه های پهلوی,تزیینات خانه های قاجار,تزیینات خانه های قاجار و پهلوی و بررسی نمونه هایی از آنها,نمومه هایی از تزیینات خانه های قاجار و پهلوی,ویژگی معماری خانه های…

 • جزوه ازمایشگاه فیزیولوژی

  جزوه ازمایشگاه فیزیولوژی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام جزوه ازمایشگاه فیزیولوژی هستید. دانلود فایل جزوه ازمایشگاه فیزیولوژی به تعداد 62 صفحه ورد قابل ویرایش نکاتی درباره کار در آزمایشگاه آزمایش 1: تهیه گسترش خونی آزمایش 2:…

 • تعاریف خسارت و ضرر در حقوق ایران ، کنوانسیون و انگلستان

  تعاریف خسارت در حقوق ایران ، کنوانسیون و انگلستان,تعاریف خسارت و ضرر در حقوق ایران ، کنوانسیون و انگلستان,دانلود مقالات ارشد حقوق,دانلود مقالات حقوقی,دانلود مقالات کارشناسی ارشد حقوق,دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته حقوق,ضرر و خسارت در حقوق انگلستان,ضرر و خسارت…

 • چالش های کنوانسیون CEDAW با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

  چالش های کنوانسیون CEDAW با قانون اساسی,چالش های کنوانسیون CEDAW با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران,چالش های کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان با قانون اساسی,حقوق زنان,دانلود مقالات حقوق,دانلود مقالات رشته حقوق,کنوانسیون CEDAW,کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان بازدید کننده…

 • طراحی شمارنده محصولات

  امواج مافوق صوت,انواع سیستم های كنترل از راه دور,دانلود پروژه الکترونیک,دانلود پروژه رشته الکترونیک,دانلود پروژه طراحی شمارنده محصولات,سیستم های كنترل از راه دور,شمارنده محصولات یک ریل خط تولید,طراحی شمارنده,طراحی شمارنده محصولات بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام…

 • بررسی مدلها، ابزارها و تئوری های مدیریت دانش

  ابزارهای مدیریت دانش,بررسی مدلها، ابزارها و تئوری های مدیریت دانش,پایان نامه مدل های مدیریت دانش,پایان نامه مدیریت دانش,تئوری های مدیریت دانش,دانلود پایان نامه مدل های مدیریت دانش,دانلود پایان نامه مدیریت دانش,مدل های مدیریت دانش بازدید کننده عزیز در حال مشاهده…

 • نقش تبیین شاخص های مهارت ارتباطی مدیران در رضایت شغلی کارکنان

  اثربخشی ارتباطات,تبیین شاخص های مهارت ارتباطی مدیران و نقش آن در رضایت شغلی کارکنان,رضایت شغلی,رضایت شغلی کارکنان,رهبری تحول آفرین,شاخص های مهارت ارتباطی مدیران,مهارت ارتباطی مدیران,مهارتهای ارتباطی,نقش تبیین شاخص های مهارت ارتباطی مدیران در رضایت شغلی کارکنان,هوش عاطفی بازدید کننده عزیز…

 • بررسی رابطه آی تی و ساختار سازمانی

  بررسی رابطه آی تی و ساختار سازمانی,بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی در وزارت ورزش و جوانان,بررسی رابطه فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی,تاثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی شركت بیمه,دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته مدیریت,ساختار سازمانی,فناوری اطلاعات بازدید…

 • ارائه چارچوب برنامه ریزی منابع سازمانی ابری در سازمانهای ایران

  ارائه چارچوب برنامه ریزی منابع سازمانی ابری در سازمانهای ایران,برنامه ریزی استراتژیک با رایانش ابری,برنامه ریزی منابع سازمان ابری,پایان نامه ارشد رایانش ابری,پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات,پایان نامه برنامه ریزی منابع سازمان ابری,پایان نامه رایانش ابری در سازمان,پایان…

 • بررسی بروز رکود تورمی و راهکارهایی برای خروج از آن

  بررسی بروز رکود تورمی و راهکارهایی برای خروج از آن,دانلود پایان نامه اقتصاد,دانلود پایان نامه بررسی بروز رکود تورمی,دانلود پایان نامه رشته اقتصاد,راهکارهایی برای خروج از رکود تورمی,رکود تورمی,نظام بانکی و بازار سرمایه بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی…

 • بررسی عوامل موفقیت و عدم موفقیت فناوری اطلاعات در سازمان

  بررسی عوامل موفقیت و عدم موفقیت فناوری اطلاعات در سازمان,سیستم های اطلاعاتی,عوامل موفقیت و شکست پروژه های IT در سازمانها,عوامل موفقیت و شکست فناوری اطلاعات در سازمانها,فن آوری اطلاعات,مدیریت پروژه,موفقیت پروژه بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام…