مبانی نظری بررسی فقهی و حقوقی تجدید اعتبار کیفری

آثار تجدید اعتبار,احكام‌ و مقررات‌ تجدید اعتبار کیفری,تجدید اعتبار کیفری,دانلود فصل دوم پایان نامه حقوق,مبانی نظری بررسی فقهی و حقوقی تجدید اعتبار کیفری,مرور زمان در قانون آیین دادرسی کیفری,مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌,نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مبانی نظری بررسی فقهی و حقوقی تجدید اعتبار کیفری هستید.

دانلود فایل

دانلود مبانی نظری کارشناسی ارشد رشته حقوق بررسی فقهی و حقوقی تجدید اعتبار کیفری مقدمه همراه‌ با قبول‌ تأسیس‌ حقوقی‌ مرور زمان‌ كیفری‌، احكام‌ و آثار حقوقی‌ متعددی‌ درجریان‌ محاسبه‌ و اعمال‌ آن‌ بروز می‌كند كه‌ اجرای‌ مقررات‌ مربوط‌ جز با بررسی‌ و مطالعه‌دقیق‌ این‌ احكام‌ فرعی‌ ممكن‌ نیست‌ بخصوص‌ سكوت‌ مقررات‌ اخیر التصویب‌ مرور زمان‌كیفری‌ در بعضی‌ از این‌ فروعات‌ ضرورت‌ پرداختن‌ به‌ این‌ بحث‌ را بیشتر می‌سازد و لذاادامة‌ مطلب‌ را به‌ بررسی‌ كلی‌ مقررات‌ مرور زمان‌ اختصاص‌ می‌دهیم‌. قبل‌ از شروع‌ این‌مطالب‌ تذكر این‌ نكته‌ لازمست‌ كه‌ در تقسیم‌ مرور زمان‌ تعقیب‌ و مجازات‌ در قوانین‌ كیفری‌و آثار حقوقی‌ آن‌ چند روش‌ اتخاذ شده‌ است‌ روش‌ نخست‌ آنست‌ كه‌ چون‌ مرور زمان‌بطور مطلق‌ موجب‌ سقوط‌ مجازات‌ می‌شود چه‌ مرور زمان‌ مجازات‌ كه‌ رابطه‌ مستقیم‌ باسقوط‌ مجازات‌ دارد و چه‌ مرور زمان‌ تعقیب‌ كه‌ مانع‌ محكومیت‌ مرتكبین‌ جرایم‌ می‌شود وبا واسطه‌، مجازات‌ را ساقط‌ می‌كند، در قلمرو قوانین‌ و مقررات‌ ماهوی‌ محسوب‌ شده‌ و درحقوق  جزای‌ عمومی‌ مورد توجه‌ و بحث‌ قرار می‌گیرند و مقررات‌ آن‌ نیز در قانون‌ مجازات‌بیان‌ و تشریح‌ می‌شود.  برعكس‌ این‌ روش‌، در بعضی‌ كشورها مقررات‌ مرور زمان‌ راقواعد شكلی‌ قلمداد می‌كنند كه‌ با انقضای‌ آن‌، تعقیب‌ متهم‌ و اجرای‌ حكم‌ كیفری‌ كه‌ از امورشكلی‌ است‌ به‌ مانع‌ برخورد می‌كند و موقوف‌ می‌شود و لذا قواعد و مقررات‌ مرور زمان‌ رادر قوانین‌ شكلی‌ و از جمله‌ ق .آ.د.ك‌. ذكر و حقوقدانان‌ نیز همین‌ تقسیم‌ را رعایت‌ می‌كنند.این‌ دو شیوه‌ در قوانین‌ جزایی‌ قبل‌ و بعد از انقلاب‌ در كشور ما اجرا شده‌ است‌ قبل‌ ازانقلاب‌ مقررات‌ مرور زمان‌ جرم‌ و مجازات‌ قانون‌ ماهوی‌ محسوب‌ و در قانون‌ مجازات‌عمومی‌ (1304 و 1352) جای‌ داده‌ شده‌ و بعد از انقلاب‌ در ق .آ.د.ك‌. مورد توجه‌ قرار گرفت‌البته‌ ماهوی‌ یا شكلی‌ قلمداد كردن‌ یك‌ حكم‌ آثار خاص‌ و مهمی‌ دارد كه‌ به‌ آن‌ اشاره‌خواهیم‌ كرد.  روش‌ سومی‌ كه‌ در بعضی‌ كشورها اعمال‌ می‌شود. (در سوریه‌، مقررات‌مرور زمان‌ جرم‌ جزء مقررات‌ شكلی‌ محسوب‌ و در مواد 437 الی‌ 443 قانون‌ اصول‌محاكمات‌ جزایی‌ تصویب‌ شده‌ است‌ ولی‌ مرور زمان‌ مجازات‌ در مواد 161 الی‌ 167 قانون‌مجازات‌ این‌ كشور قرار داده‌ شد كه‌ قانون‌ نخست‌ شكلی‌ و قانون‌ اخیر ماهوی‌ است‌. درلبنان‌ نیز مواد 438 الی‌ 444 قانون‌ اصول‌ محاكمات‌ جزایی‌ و مواد 162 الی‌ 165 قانون‌مجازات‌ به‌ ترتیب‌ به‌ مرور زمان‌ جرم‌ و مجازات‌ اختصاص‌ یافته‌ است‌.) تفكیك‌ بین‌ مرورزمان‌ تعقیب‌ و مجازات‌ است‌، مقررات‌ مرور زمان‌ تعقیب‌ را جزء مقررات‌ شكلی‌ محسوب‌ ودر قوانین‌ شكلی‌ مورد بررسی‌ و توجه‌ قرار می‌دهند اما مرور زمان‌ مجازات‌ را جزءمقررات‌ ماهوی‌ دانسته‌ و در قانون‌ مجازات‌ مورد بحث‌ قرار می‌دهند كه‌ به‌ نظر تقسیم‌اخیر موجه‌تر است‌ خصوصاً در كشورهایی‌ كه‌ سازمان‌ قضایی‌ متعدد دارند و در هر یك ‌مقررات‌ شكلی‌ خاصی‌ جریان‌ دارد قراردادن‌ مقررات‌ مرور زمان‌ جرم‌ و مجازات‌ درآ.د.ك‌. یك‌ سازمان‌ موجب‌ عدم‌ تساوی‌ افراد در مقابل‌ قانون‌ و بروز تبعیض‌ و بی‌عدالتی‌می‌شود. کلمات کلیدی: آثار تجدید اعتبار تجدید اعتبار کیفری احكام‌ و مقررات‌ تجدید اعتبار کیفری فهرست‌ مطالب‌ احكام و آثار مرور زمان 1- احكام‌ و مقرات‌ مرور زمان‌ كیفری‌ 1-1 احكام‌ مرور زمان‌ كیفری‌ 1-1-1 مبدأ مرور زمان‌ تعقیب‌ یا جرم‌ الف) مبدأ مرور زمان‌ در جرایم‌ فوری‌ (آنی‌) ب) مبدأ مرور زمان‌ در جرایم‌ مستمر ج) مبدأ مرور زمان‌ در جرم‌ به‌ عادت‌ د) مبدأ مرور زمان‌ جرم‌ مركب‌ 1-1- انقطاع‌ مرور زمان‌ 1-1-3-تعلیق‌ مرور زمان‌ الف) علل‌ قضایی‌ تعلیق‌ ب) علل‌ عملی‌ تعلیق‌ 1-1-4 -مبدأ مرور زمان‌ حكم‌ و مجازات‌ 1- اوصاف‌ و آثار مرور زمان‌ كیفری‌ 1-2 -1- امری‌ بودن‌ مقررات‌ مرور زمان‌ 1-2 -مرور زمان‌ و اعتبار امر محكوم‌ بها 1-3 توجه‌ به‌ مرور زمان‌ در تمام‌ مراحل‌ دادرسی‌ 1-4 – مرور زمان‌ كیفری‌ و حقوق  شاكی‌ و مدعی‌ خصوصی‌ 1-5 -بقای‌ محكومیت‌ و سجل‌ كیفری‌ 1-6 -مرور زمان‌ كیفری‌ و مجازاتهای‌ تبعی‌ و تتمیمی‌ 1-3 -مرور زمان‌ در انواع‌ مختلف‌ جرایم‌ مرور زمان‌ در قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ دادگاههای‌ عمومی‌ انقلاب‌ در اموركیفری‌ مصوب‌ 30/6/78 1- دایره‌ اعتبار و اجرای‌ مقررات‌ مرور زمان‌ 1-1 -نوع‌ جرایم‌ و مجازاتهای‌ مشمول‌ مرور زمان‌ الف) مجازاتهای‌ بازدارنده‌ ب) مرور زمان‌ در اقدامات‌ تأمینی‌ و تربیتی‌ 1-2 -اعتبار مقررات‌ مرورو زمان‌ در مراجع‌ مختلف‌ قضایی‌  انواع‌، مدتها و آثار مرور زمان‌ در قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ كیفری‌ مصوب‌30/6/78 1- انواع‌ مرور زمان‌  مدتهای‌ مرور زمان‌ 3 -آثار مرور زمان‌ 3- نتیجه‌ بحث‌ فهرست‌ منابع‌

 • نصب بهینه تجهیزات اندازه گیری جهت تخمین هارمونیكی در شبكه های قدرت برمبنای الگوریتم ژنتیك

  fileina,الگوریتم ژنتیك,تخمین استاتیكی,تخمین هارمونیكی,خرید مقاله و تحقیق مهندسی برق,شبكه های قدرت,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,نصب بهینه تجهیزات اندازه گیری,نصب بهینه تجهیزات اندازه گیری جهت تخمین هارمونیكی در شبكه های قدرت برمبنای الگوریتم ژنتیك,همکاری در فروش فایل بازدید کننده عزیز در…

 • بررسی ماکارونی در ایران و فرآورده های آن

  بررسی ماکارونی در ایران و فرآورده های آن,پیشینه ماکارونی,دانلود پاورپوینت رشته صنایع غذایی,دانلود پاورپوینت ماکارونی,دانلود پاورپوینت ماکارونی در ایران,فرآورده های ماکارونی,ماکارونی,ماکارونی در ایران بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی ماکارونی در ایران و فرآورده های آن…

 • پروپوزال مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌

  انواع مرور زمان,پروپوزال مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌,تعریف مرور زمان,دانلود پروپوزال رشته حقوق,دانلود نمونه پروپوزال رشته حقوق,مرور زمان چیست,مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پروپوزال مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق…

 • پرسشنامه شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار موفق مدیریت دانش در سازمان

  پرسشنامه استقرار مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی,پرسشنامه استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش,پرسشنامه پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان بازرسی,پرسشنامه شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار موفق مدیریت دانش در سازمان,پرسشنامه عوامل كلیدی اجرای موفق مدیریت دانش,پرسشنامه عوامل…

 • مکانیابی مطلوب خازن برای بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه سازی تلفات توان شبکه توزیع عملیاتی با مدل سازی بارهای متفاوت

  الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات,بهبود پروفیل ولتاژ,جایابی بهینه خازن,جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ,شبکه توزیع,کمینه سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی,مدل سازی بار,مدل سازی بارهای شبکه ی توزیع,مکانیابی مطلوب خازن برای بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه سازی تلفات…

 • مطالعه و مقایسه راههای هیدرولیکی برآورد بار رسوبی رودخانه ها در ایران

  ارزیابی روشهای هیدرولیکی محاسبه بار رسوبی رودخانه ها,بار رسوبی,برآورد بار رسوبی رودخانه ها,ﺑﺮآورد ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﺑﺎر رﺳﻮﺑﯽ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته سازه های هیدرولیکی,راههای هیدرولیکی برآورد بار رسوبی,محاسبه بار رسوبی در رودخانه های ایران,مطالعه و مقایسه راههای…