مبانی نظری بررسی مطابقت نسبت استراتژی های محافظت و مراقبت نیروی انسانی با عملکرد کارکنان بیمارستان

استراتژی های حفظ و نگهداری نیروی انسانی,اهمیت حفظ و نگهداری کارکنان,بیمه و بازنشستگی,تندرستی و عملکرد,خدمات رفاهی,دانلود مبانی نظری بررسی مطابقت نسبت استراتژی های محافظت و مراقبت نیروی انسانی با عملکرد کارکنان,عملکرد کارکنان,مبانی نظری بررسی مطابقت نسبت استراتژی های محافظت و مراقبت نیروی انسانی با عملکرد کارکنان بیمارستان,مدیریت منابع انسانی
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مبانی نظری بررسی مطابقت نسبت استراتژی های محافظت و مراقبت نیروی انسانی با عملکرد کارکنان بیمارستان هستید.

دانلود فایل

دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش تحول بررسی مطابقت نسبت استراتژی های محافظت و مراقبت نیروی انسانی با عملکرد کارکنان بیمارستان (مطالعه موردی: کارکنان بیمارستان های دولتی و خصوصی استان سمنان) چکیده با توجه به موضوع تحقیق تحت عنوان بررسی تطبیقی رابطه استراتژی های حفظ و نگهداری نیروی انسانی با عملکرد کارکنان بیمارستانهای خصوصی و دولتی استان سمنان تلاش شده است که استراتژی های حفظ و نگهداری که شامل خدمات رفاهی ،بیمه و بازنشستگی و تندرستی کارکنان می باشد در هر یک از بیمارستانهای دولتی و خصوصی استان سمنان تعیین و مقایسه شود .جامعه آماری شامل كاركنان بیمارستانهای دولتی(650نفر)و خصوصی (250نفر)استان سمنان می باشد ،با استفاده ازروش نمونه گیری تصادفی ساده وتصادفی طبقه بندی حجم نمونه کارکنان بیمارستان دولتی250نفرو حجم نمونه کارکنان بیمارستان خصوصی به منظور همسان سازی به صورت تمام شماری(250نفر) در نظر گرفته شده است.این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی، و پیمایشی می باشد.روش های تجزیه و تحلیل آماری این تحقیق در دوسطح توصیفی و استنباطی صورت گرفته است.در سطح توصیفی از شاخص های آماری،جداول و نمودار استفاده گردید.و در سطح آمار استنباطی از آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمن1،کندال2 ،آزمون کلموگروف اسمیرنو3ف که از نرم افزار spssوexcelجهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است پس از آزمون همبستگی نتایج زیر بدست آمد. بکار گیری استراتژی های خدمات رفاهی و تندرستی تاثیری بر عملکرد کارکنان بیمارستانهای دولتی و خصوصی ندارد،بکارگیری استراتژی های بیمه و بازنشستگی تاثیری برعملکرد کارکنان بیمارستانهای دولتی ندارداما دربیمارستانهای خصوصی تاثیر مثبت داردو با افزایش خدمات مربوط به بیمه و بازنشستگی کارکنان در بیمارستانهای خصوصی عملکرد کارکنان اضافه می شود. کلمات کلیدی: خدمات رفاهی بیمه و بازنشستگی تندرستی و عملکرد عملکرد کارکنان مدیریت منابع انسانی مقدمه یكی از وظایف اصلی مدیران پس از جذب و بهسازی نیروی حفظ و نگهداشت منابع انسانی است . به همین منظور صاحب نظران از سه فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی متشکل از : جذب،بهسازی،(آموزش) و حفظ نگهداشت منابع انسانی مهمترین آن را که فرایند حفظ و نگهداشت است ،ذکر نموده اند .در صورتی که سازمانی در صورت جذب و بهسازی نیروی کار موفق شود ، ولی در حفظ و نگهداشت آن کوتاهی نماید و بنا به دلایلی زمینه های افت نیروی انسانی موجودش را فراهم نمایددر نیل به اهداف خود دچار شکست خواهد شد .به عبارتی، حتی اگر کارمند یابی ، انتخاب آموزش و سایر اقدامات پرسنلی به نحو شایسته انجام شود ، ولی توجه کافی به فرایند نگهداشت نگردد ،نتایج حاصل از اعمال مدیریت چندان چشمگیر نخواهد بود . نظام نگهداری منابع انسانی ابعاد متعددی را شامل می‌شود كه می‌توان آنها را به دو دسته تقسیم نمود: دسته اول در رابطه با حفظ و تقویت جسم كاركنان است مانند برقراری بهداشت و ایمنی در محیط كار، اجرای برنامه‌های ورزش و تندرستی و بعضی خدمات مشابه. دسته دوم شامل مواردی است كه تقویت‌كننده روحیه علاقمندی كاركنان به كار و محیط كار می‌باشد مانند خدمات بیمه و بازنشستگی و خدمات پرسنلی. در صورت داشتن توجه و بكارگیری این موارد امنیت شغلی در كاركنان ایجاد شده و به رضایت شغلی آنها منتهی می‌شود كه این امر خود از اهمیت بسزایی برخوردار است فهرست مطالب بخش اول: مفاهیم و جایگاه استراتژی های حفظ و نگهداری نیروی انسانی مقدمه مدیریت چیست؟ تعریف مدیریت ابعاد مدیریت منابع انسانی سیر تکامل مدیریت منابع انسانی اهداف سیستم مدیریت منابع انسانی چرخه مدیریت منابع نسانی فرایند جذب (کارمند یابی فرایند بهسازی (آموزش) منابع انسانی نظام حفظ و نگهداشت منابع انسانی با چه فرمولی می‌توان نیرو‌های یک سازمان را حفظ و ابقاء کرد؟ علت مشارکت و کناره گیری مردم از برخی فعالیت‌ها چیست؟ مدیر یک سازمان باید جهت حفظ استعداد‌های ‌شرکت خود ویژگی زیر را داشته باشد اهمیت حفظ و نگهداشت کارکنان خدمات رفاهی ایجاد شرکت های تعاونی مصرف مهد کودک در جوار محیط کار پرداخت کمک های نقدی و غیر نقدی برقراری سرویس رفت آمد بازدید های رفاهی (الف) عیادت بیمار (ب) شرکت در مراسم عزاداری فعالیت های فرهنگی ایجاد اماکن رفاهی ورزشی برای کارکنان و خانواده های آنان ایجاد غذاخوری در محیط کار ایجاد تعاونی های مسکن و تهیه ی مسکن ارزان قیمت برای کارکنان بیمه وبازنشستگی بازنشستگی هدف طرح های بازنشستگی مزایای بازنشستگی الف)بیمه ب)بیمه عمر ج)بیمه خدمات درمانی د) بیمه بیکاری بهداشت و ایمنی الف)ویژگیهای مشترک بهداشت و ایمنی ب)سلامت ایمنی و رفاه کارکنان: ج)برنامه های آموزشی و انگیزشی: بهداشت و درمان الف)معاینات پزشکی ب)خدمات درمانی مبارزه با مصرف الکل و مواد مخدر مهندسی عوامل انسانی انسانی ( ارگونومی) الف)خدمات مشاوره ای ب)کمک های فکری و روانپزشکی ج)اهمیت مشارکت کارمندان در عملکردهای مربوط به حفظ استعدادها بخش دوم: عملكرد ارزیای عملکرد و عوامل موثر در عملكرد فردی مفهوم ارزشیابی : تاریخچه ارزشیابی تاریخچه ارزشیابی عملکرد در ایران اهداف ارزیابی عملكرد چرا نیازمند ارزشیابی عملکرد هستیم ؟ نقش و جایگاه ارزیابی عملكرد مراحل ارزیابی عملکرد ویژگی های سیتم ارزیابی عملکرد عناصر یک سیستم ارزیابی عملکرد موفق ملاکهای ارزشیابی عملکرد نظریه های ارزیابی عملکرد روشهای ارزیابی عملکرد شغلی بهترین روش ارزشیابی کدام است مقیاسهای عملکرد چارچوب نظری تحقیق خلاصه تحقیقات انجام شده بخش سوم: آشنایی با ساختار بیمارستانهای دولتی و خصوصی و وجوه افتراق آنها تعریف بیمارستان وظایف بیمارستان ساختار بیمارستانها تفاوت بیمارستانهای دولتی و خصوصی فهرست منابع داخلی فهرست منابع خارجی چکیده انگلیسی

 • مفهوم الگوی برنامه‌ی درسی و طرح‌ریزی برنامه‌ی درسی در پروژه برنامه‌ی درسی ملی

  الگوی برنامه‌ درسی,برنامه درسی,پروژه برنامه‌ی درسی ملی,دانلود پایان نامه برنامه ریزی درسی,دانلود پایان نامه رشته علوم تربیتی,دانلود پایان نامه کارشناسی رشته علوم تربیتی,طرح‌ریزی برنامه‌ی درسی در پروژه برنامه‌ی درسی ملی,مفهوم الگوی برنامه‌ی درسی و طرح‌ریزی برنامه‌ی درسی در پروژه برنامه‌ی…

 • نگاهی به ابعاد قاچاق انسان در جهان امروزی

  ابعاد قاچاق انسان,ابعاد قاچاق انسان در آسیا,ابعاد قاچاق انسان در آمریکا,ابعاد قاچاق انسان در اروپا,ابعاد قاچاق انسان در جهان,تحقیق پدیده قاچاق انسان,تحقیق درباره قاچاق انسان,تحقیق قاچاق انسان,تحقیق قاچاق زنان,قاچاق انسان,نگاهی به ابعاد قاچاق انسان در جهان امروزی بازدید کننده عزیز…

 • امکان سنجی پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه تهران

  استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه,امکان سنجی استقرار بودجه ریزی عملیاتی,امکان سنجی پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه,بهایابی بر مبنای فعالیت,بودجه ریزی بر مبنای فعالیت,بودجه ریزی عملیاتی,بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه,طراحی بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه,محاسبه بهای تمام شده…

 • برش لیزری اجسام

  برش لیزری اجسام,برش مواد با اشعه لیزر,دانلود مقالات رشته برق,دانلود مقاله اشعه لیزر,دانلود مقاله برش لیزری اجسام,دانلود مقاله پرتو لیزری بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام برش لیزری اجسام هستید. دانلود فایل دانلود مقاله رشته برق برش لیزری…

 • خداشناسى از راه فطرت

  fileina,انجام پروژه و پایان نامه الهیات و معارف اسلامی,حس خداجوئى,خداشناسى,خداشناسى از راه فطرت,دانلود مقاله خداشناسى از راه فطرت,درك و شناسائى خداى جهان,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,فطرت,همکاری در فروش,همکاری در فروش فایل بازدید کننده عزیز در حال…

 • پروپوزال ارزیابی امکان استفاده از بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه

  اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه,امکان سنجی استقرار بودجه ریزی عملیاتی,امکان سنجی پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه,امکان سنجی طراحی بودجه ریزی عملیاتی,بودجه ریزی عملیاتی,پروپوزال ارزیابی امکان استفاده از بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه,پروپوزال امکان سنجی اجرای بودجه ریزی…