مبانی نظری جایگاه مدیریت دانش در تصمیم گیری های مدیران مدارس

پیاده سازی مدیریت دانش در سازمانها,دانلود مبانی نظری مدیریت دانش,رابطه مدیریت دانش و تصمیم‌گیریهای مدیران مدارس,مبانی نظری جایگاه مدیریت دانش در تصمیم‌گیریهای مدیران مدارس,مدیریت دانش در تصمیم‌گیریهای مدیران مدارس,نقش مدیریت دانش در تصمیم‌گیریهای مدیران,هدف از پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مبانی نظری جایگاه مدیریت دانش در تصمیم گیری های مدیران مدارس هستید.

دانلود فایل

دانلود مبانی نظری پایان‌نامه كارشناسی ارشد رشته مدیریت جایگاه مدیریت دانش در تصمیم گیری های مدیران مدارس (سازمان آموزش و پرورش شهر تهران) چكیده: مسئله مورد بررسی در این پایان نامه جایگاه مدیریت دانش در تصمیم گیریهای مدیران مدارس سازمان آموزش و پرورش شهر تهران می باشد و به علت اینكه این تصمیمات با آینده دانش آموزان و سرنوشت میهن عزیزمان ارتباط مستقیم دارند ، اتخاذ تصمیمات نادرست می تواند  عامل تباه شدن  آینده انسان ها و غیر قابل جبران باشد .امروزه مدیریت دانش و دسترسی به دانش روز گرانبهاترین سرمایه شركت ها و سازمانهای موفق دنیا به خصوص سازمانهای آموزشی می باشد و تصمیمات به روزی كه براساس مدیریت دانش اتخاذ می گردند تعالی سازمان را تضمین می كنند .  با توجه به موارد فوق اهداف تحقیق به شرح   ذیل می باشند : 1- تأثیر مدیریت دانش در انتخاب نیروهای مدارس  آموزش و پرورش شهر تهران، توسط مدیران  2- تأثیر مدیریت دانش در تصمیمات انضباطی مدیران مدارس شهر تهران  3- تأثیر مدیریت دانش در تصمیمات پرورشی مدیران مدارس شهر تهران  4- تأثیر مدیریت دانش در تصمیمات اداری مدیران مدارس شهر تهران  5- تأثیر مدیریت دانش در تصمیمات آموزشی مدیران مدارس شهر تهران  6- تأثیر مدیریت دانش در تبادل تجربیات مدیران مدارس شهر تهران  تحقیق با رویكردی فرضی – قیاسی از  طریق مشاهده ، مصاحبه ، پرسش نامه و مطالعه میدانی به بررسی روابط همبستگی و تحلیل داده ها و ساختن فرضیه های تحقیق می‌پردازد .تحقیق از جنبه هدف ، بنیادی ، كاربردی می باشد و نتایج آن در اصلاح و بهبود تصمیمات مدیران مدارس و به روز كردن این تصمیمات كاربرد دارد . جامعه آماری تحقیق ، شامل 7300 مدرسه در سطح شهر تهران بوده كه نمونه آماری 300 مدرسه از نقاط مختلف شهر می باشد . جهت تجزیه و تحلیل داده های تحقیق ، از آمار توصیفی و روش های آماری پارامتریك استفاده می گردد . صحت یا سقم  فرضیه های تحقیق با استفاده از آزمون فرض نسبت در سطح معنی دار %95 تعیین می گردد . در نتیجه مدیران مدارس شهر تهران  در اتخاذ تصمیمات خویش از مدیریت دانش استفاده می كنند و جهت تصمیم گیریهای  بهتر باید در كلیه مدارس ، سایت كامپیوتری ایجاد گردد و با برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت كلیه تصمیم گیریهای مدیران براساس مدیریت دانش انجام پذیرد و بهتر است مدیران مدارس پیش از انتصاب لااقل  پنج سال سابقه ی معاونت در مدارس شهر تهران را داشته باشند . کلمات کلیدی: مدیریت دانش سبك های تصمیم گیری تصمیم‌گیریهای مدیران مدارس سازمان آموزش و پرورش شهر تهران مقدمه  اکثر تصمیماتی که توسط مدیران مدارس اتخاذ می شود با زندگی و سرنوشت دانش آموزان ارتباط دارد و به گونه ا ی با آینده ی میهن عزیزمان عجین می باشد و اگر این تصمیمات صحیح و سنجیده اتخاذ شوند آینده روشن و درخشانی در پیش رو خواهیم داشت و در صورتی که عجولانه و اشتباه باشند مشکلات عدیده ای از جمله مشکلات زیر را در پی خواهد داشت . – تباه کردن زندگی یک یا چند انسان (دانش آموز )  – تحویل عناصر مضر و نامطلوب به جامعه  – عامل ترک تحصیل و تغییر سرنوشت دانش آموز  – عامل افت تحصیلی و مشکلات اجتماعی  – بروز مشکلات روحی ، روانی در دانش آموزان  – بروز مشکلات اداری و تاخیر در انجام امور مربوطه  – از بین بردن انگیزه دبیران وکادر آموزشی مدرسه  – ایجاد تعارض بین کادر اداری و آموزشی مدرسه  – عدم برقراری ارتباط مناسب با اولیاء دانش آموزان  – جبهه گیری و ایجاد مشکلات رفتاری در دانش آموزان و اولیاء ایشان   – عدم آرامش و امنیت فکری دانش آموزان خوب و سالم در مدرسه با توجه به اینکه دانش از داده ها و اطلاعات نشأت گرفته و بدنه کلی مهارتهایی است که افراد برای حل مسائل به کار می برند و آمیزه ای ازتجربیات، ارزشها، اطلاعات موجود و نگر شهای کارشناسی نظام یافته است که چارچوبی برای ارزشیابی وبهره مندی از تجربیات و اطلاعات جدید ایجاد میکند و اطلاعات  و داده های ناخواسته را کنار می گذارد و به طور کلی نحوه مطلوب انجام کار را می نمایاند، لذا ضروری است جهت  موفقیت سازمانها،  به خصوص سازمانهای آموزشی که درگیر تحولات ودگرگونیهای روز می باشند،‌ دانش روز ومدیریت دانش در رأس برنامه های سازمان مورد توجه قرار گیرد لذا در این تحقیق به جایگاه مدیریت دانش در امر تصمیم گیری مدیران مدارس سازمان آموزش و پرورش شهر تهران پرداخته می شود. فهرست مطالب فصل دوم – مروری بر ادبیات تحقیق 13  1-2 مقدمه 14 2-2 مدیریت دانش 15 1-2-2 تاریخچه مدیریت دانش 15 2-2-2 مفهوم دانش 22 1-2-2-2 داده 22 2-2-2-2 اطلاعات 23 3-2-2-2 دانش 24 3-2-2 مدیریت دانش 28 1-3-2-2 اجزای سیستم مدیریت دانش 29 4-2-2 رویكردهای مدیریت دانش 31 5-2-2 تقسیم بندی تصمیم گیریهای مدیران مدارس براساس فرضیه های تحقیق 36 1-5-2-2 استراتژی كد گذاری دانش 37 2-5-2-2 استراتژی شخصی سازی 38 3-5-2-2 انتخاب استراتژی صحیح 39 6-2-2 مدلهای مدیریت دانش 39 1-6-2-2 پیتر تیندال 42 2-6-2-2 برنت گالوپ  42 3-6-2-2 تایمو كوزا 45 4-6-2-2 الیاس اوادو/ حسن خیزی 50 5-6-2-2یوچنگ لینن / پینگ  تسرینگ  54 6-6-2-2 ناسا 55 7-6-2-2مدل سنگ بنای فرآیند  دانش 58 8-6-2-2 كازوی  61 9-6-2-2جی لیبو وتیز و همكاران  61 7-2-2 نتایج مدیریت دانش 62 3-2تصمیم گیری مدیران مدارس آموزش و پرورش 64 1-3-2 واحدهای آموزشی 64 2-3-2 مدیران واحدهای آموزشی 64 3-3-2 مسئولیت واحدهای آموزشی 65 4-3-2 تصمیم گیری  65 1-4-3-2 كارل اندرسون  65 2-4-3-2 رابرت كریتنر 66 3-4-3-2جوزف ای چمپوكس 66 4-4-3-2 استفن پی رابینز 67 5-3-2محورهای سئوالات تحقیق 68 1-5-3-2 انواع تصمیمات مدیران مدارس آموزش و پرورش 68 6-3-2خطاهای تصمیم گیری 72 1-6-3-2خطاهای همگانی در تصمیم گیری  72 2-6-3-2خطاهای روان شناختی در تصمیم گیری 75 3-6-3-2خطاهای آماری در تصمیم گیری 84 7-3-2سبك های تصمیم گیری 85 4-2 تأثیر مدیریت دانش و آموزش در بهبود  تصمیم گیریهای مدیران  90 1-4-2 فرآیند آموزش مدیران و نقش آن در بهبود مدیریت  90 1-1-4-2اهمیت و ضرورت آموزش مدیران در آموزش وپرورش 91 2-1-4-2 فرآیند برنامه ریزی آموزش مدیران  93 3-1-4-2 نقش آموزش در بهبود مدیریت  98 2-4-2  تصمیم گیری مدیران مدارس براساس مدیریت دانش 99 منابع و مآخذ  فهرست جدول ها  جدول (1-2) تاریخچه ی مدیریت دانش 20 جدول (2-2) برخی از مدلهای مدیریت دانش 41 جدول (3-2) شناخت ویژگی های طرز تفکر راست مغزها وچپ مغزها 84 جدول ( 4-2) روشها وفنون آموزش وتوسعه منابع انسانی مرتبط با اهداف قابل دستیابی 96 فهرست نمودارها                                                                                   نمودار (1-2) رابطه بین داده، اطلاعات و دانش 25 نمودار (2-2) چارچوب عمومی سیستم مدیریت دانش ( گالوپ) 42 نمودار(3-2 ) چارچوب چرخه دانش ( گالوپ) 44 نمودار (4-2 ) چرخه ی چهار مرحله ای فرآیندهای هماهنگی ( مدل کوزا) 46 نمودار (5-2) فرآیندهای عملیاتی ( مدل کوزا ) 47 نمودار(6-2) سطح پائین فرآیندهای هماهنگی ( مدل کوزا ) 48 نمودار (7-2 ) سطح پائین فرآیندهای هماهنگی (مدل کوزا ) 49 نمودار ( 8-2) فرآیندهای عملیاتی ( مدل الیاس اواد / حسن خزیری) 51 نمودار (9-2) ارتباط بین چرخه ی مدیریت دانش و چهار فضای کلیدی سازمان 53 نمودار (10-2) نمودار مدیریت دانش ( محققان تایوانی ) 56 نمودار (11-2 ) فرآیند درسهای گرفته شده درناسا 57 نمودار (12-2) نمودار مدل سنگ بنای فرآیند دانش  60 نمودار (13-2) نمودار تصمیم گیری / کارل اندرسون  66 نمودار (14-2) چهار سبک تصمیم گیری  88

 • پیشرفت ، ایمنی و هدف در صنعت جوشکاری

  fileina,انواع جوشکاری,بازرسی جوش,پیشرفت ، ایمنی و هدف در صنعت جوشکاری,جوش آرگون,خرید مقاله و تحقیق مکانیک,دانلود مقاله و تحقیق مکانیک,سیستم همکاری در فروش فایل,صنعت جوشکاری,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,همکاری در فروش فایل بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام…

 • مقاله با عنوان خاتمیت و ارکان آن

  fileina,انجام پایان نامه الهیات و معارف اسلامی,خاتمیت در قرآن,خرید پایان نامه الهیات و معارف اسلامی,دانلود مقاله خاتمیت و ارکان آن,ركن اول خاتمیت انسان و اجتماع,ركن دوم خاتمیت وضع خاص قانونگذاری اسلام,ركن سوم خاتمیت علم و اجتهاد,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,معنی…

 • سیستمهای تشخیص هویت با تاکید بر بیومتریک و شناسایی از طریق اثر انگشت

  تشخیص هویت,دانلود پایان نامه سیستم های بیومتریک,دانلود پایان نامه کامپیوتر,دانلود پایان نامه مهندسی کامپیوتر,دانلود پروژه شناسایی از طریق اثر انگشت,روش‌های تشخیص هویت,روش‌های تشخیص هویت بیومتریک,سیستمهای تشخیص هویت,سیستمهای تشخیص هویت با تاکید بر بیومتریک و شناسایی از طریق اثر انگشت بازدید…

 • بررسی رابطه ی بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد در سال تحصیلی 92-1391

  fileina,بررسی رابطه ی بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد در سال تحصیلی 92-1391,خرید پایان نامه مدیریت,خرید مقاله و تحقیق مدیریت,سیستم همکاری در فروش فایل,فرهنگ سازمانی,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,مدیریت دانش,همکاری در فروش,همکاری در فروش…

 • بررسی رفتار کمانش جانبی پیچشی جان تیر لانه زنبوری و مدلسازی سازه ای آن

  بررسی رفتار کمانش جانبی پیچشی جان تیر لانه زنبوری و مدلسازی سازه ای آن,پدیده کمانش جانبی پیچشی,تیر لانه زنبوری,تیر و ستون دوبل ناودانی تسمه دار,دانلود پایان نامه عمران,دانلود پایان نامه مهندسی عمران,رفتار کمانش جانبی پیچشی جان تیر لانه زنبوری,مدلسازی سازه…

 • پروژه و پایان نامه مهندسی عمران با عنوان تزریق با فشار بالا (جت گروتینگ (Jet Grouting))

  اثر بهسازی بر بافت خاک,پروژه و پایان نامه مهندسی عمران با عنوان تزریق با فشار بالا (جت گروتینگ (Jet Grouting)),تزریق با فشار بالا,تزریق در خاک,جت گروتینگ,دانلود پایان نامه اصلاح خاک با تزریق,دانلود پایان نامه بهسازی خاک با تزریق,روشهای تزریق در…