مبانی نظری حقوق حاکم بر تنگه های بین المللی

ادبیات نظری حقوق حاکم بر تنگه های بین المللی,ادبیات و مبانی نظری حقوق حاکم بر تنگه های بین,پیشینه تحقیق حقوق حاکم بر تنگه های بین المللی,دانلود مبانی نظری حقوق حاکم بر تنگه های بین المللی,فصل دوم پایان نامه حقوق حاکم بر تنگه های بین المللی,مبانی نظری حقوق حاکم بر تنگه های بین المللی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق حقوق حاکم بر تنگه های بین المللی
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مبانی نظری حقوق حاکم بر تنگه های بین المللی هستید.

دانلود فایل

دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق مبانی نظری و پیشینه تحقیق حقوق حاکم بر تنگه های بین المللی مقدمه قدمت استفاده از دریا به قدمت تاریخ بشری می رسد، رود خانه ها، دریاها و اقیانوسها از روزگار باستان وسیله حشر و نشر اقوام مختلف و راه ارتباطی سرزمینهای گوناگون با یکدیگر بوده اند. تحول و پیشرفت در صنعت کشتی سازی امکان مسافرتهای طولانی و شناختن سرزمینهای ناشناخته را فراهم ساخت، کشورهائیکه دارای نیروی دریائی قویتر و مجهزتری بودند توانستند در اقصی نقاط جهان مستعمراتی بدست آوردند. امروزه نیز یکی از گسترده ترین و با اهمیت ترین فعالیتهای بشری در زمینه حمل و نقل از طریق دریا صورت می گیرد و هنور هم دریا کم خرج ترین و ایمن ترین راه ارتباطی محسوب می گردد.  با نگاهی به نقشه جهان و مطالعه دقیق ژئو پلیتیکی و تاریخی آن، اهمیت و سابقه تاریخی و نقشی که آبراههای ارتباطی بین قاره ها در سرنوشت ملل و اقوام از بدو تاریخ تاکنون داشته اند مشخص می گردد. بعضی از این آبراهها اهمیت و نقش بیشتری در تاریخ بشری ایفا نموده اند و بعلت اهمیت سوق الجیشی ویا اقتصادیشان، حاکمیت بر آنهاب یشتر دستخوش تغییر و تحول گردیده است.  تا نیمه اول قرون وسطی، کشتیرانی در دریاها و اقیانوسها برای تمام کشورها آزاد بود. از نیمه دوم قرون وسطی چندین کشور اروپائی از جمله جمهوری  ونیز، ژن، پرتغال، اسپانیا، سوئد، دانمارک و انگلستان هریک مدعی حاکمیت برقسمتهای بزرگی از دریاها و اقیانوسها شدند. تصرفات کشورهای مزبور تا چند قرن پابرجا ماند. برای مثال، دولت پرتغال مدعی حاکمیت بر اقیانوس هند و جنوب اقیانوس اطلس بود. اسپانیا حاکمیت خود را بر اقیانوس کبیر و خلیج مکزیک اعمال می نمود و جمهوری ونیز بر دریای آدریاتیک حاکمیت داشت، بطوریکه فدریک سوم امپراطور مقدس ژرمنی درسال 1478 از جمهوری و نیز تقاضای اجازه حمل ذرت از طریق دریای آدریاتیک را نمود. عبور کشتیها از دریائیکه جزء متصرفات یکی از کشورها محسوب می شد تحت شرایط خاصی انجام می گرفت.  کشورهائیکه مبادرت به کشتی رانی در آبهای تحت حاکمیت یک دولت اروپائی می نمودند، موظف بودند:  1- با افراشتن پرچم آن کشور عبور کنند  2- مبالغی به عنوان گمرک با حق عبور بپردازند.  3- از صید ماهی بدون کسب اجازه خودداری کنند. بعضی از کشورها که خود را حاکم بر قسمتی از دریاها و اقیانوسها می  دانستند قدم فراتر نهاده و حتی از کشتیرانی دیگران در آبهای تحت حاکمیت خود ممانعت به عمل می آوردند. بعنوان نمونه، پرتغالیتها و اسانیائیها پس از کشف آمریکا کوشیدند از ورود کشتی های خارجی  به منطقه تحت تصرف خود جلوگیری کنند. این اقدام دولتهای اسپانیا و پرتغال موجب تحول بزرگی در جهت آزاد شدن آبهای دریاها و اقیانوس ها شد. زیرا به دنبال اقدام دولتهای مزبور ملکه انگلستان در سال 1580 اعلام نمود که کشتیرانی در دریاها و اقیانوسها برای همه کشورها آزاد است و هیچ کشوری نمی تواند مانع کشتیرانی کشور دیگر شود.  بیست و نه سال بعد از این واقعه، بعضی در سال 1609 هوگوگروسیوس تئوری دریای آزاد را در کتابی تحت عنوان ((آزادی دریاها)) انتشار داد. این تئوری در ابتدا مورد استقبال اکثر حقوقدانان اروپائی واقع نگردید وحتی گروهی از حقوقدانان به معارضه با گروسیوس پرداختند، ولی تدریجاً عقیده گروسیوس طرفدارانی پیدا کرد. نویسندگانی مانند واتل سوئیسی و بینکرشوک هلندی از تئوری آزادی دریاها حمایت کردند. انگلستان نیز در اوائل قرن نوزدهم با پیشرفت صنعت کشتی سازی و توسعه کشتیرانی از طرفداران سرسخت دریای آزاد گردید و کشورهای دیگر نیز از سیاست دیرینه خود به سیاست آزادی دریاها متمایل شدند.  سپس این بحث پیش آمد که دریای آزاد کجاست ؟ ! همراه با اصطلاح ((دریای آزاد)) اصطلاح دیگری بوجود آمد تحت عنوان ((آبهای ساحلی)) یا ((آبهای سرزمینی)) و این پرسش مطرح گردید که ((آبهای ساحلی)) به کجا منتهی می شود ؟! درباره عرض آبهای ساحلی و مبنای آن پیوسته اختلاف نظر هائی بین کشورها وجود داشته و در حال حاضر نیز هنوز عرض آبهای ساحلی بطور قطعی و استاندارد تعیین نگردیده. هر چند عرض 12 مایل بصورت عرفی مورد مورد قبول قرار گرفته است.  کلمات کلیدی: تنگه هرمز حقوق ایران حقوق دریاها كنوانسیون های 1982 و 1958 فهرست مطالب فصل اول: تاریخچه تدوین حقوق دریاها فصل دوم: مناطق مختلف دریایی وبررسی  تنگه های بین المللی گفتاراول: بررسی جغرافیایی مفهوم تنگه های بین المللی مطالعه موردی تنگه هرمز گفتاردوم: نظام حقوقی تنگه ها طبق حقوق عرفی وکنوانسیون دریای سرزمینی طبق کنوانسیونهای بین المللی فصل سوم: مبانی حقوقی حاکم برتنگه های بین المللی  گفتاراول: نظامهای عام عبور مبحث اول: رژیم عبوربی ضرر در تنگه ها الف: مفهوم عبوربی ضرر ب: حقوق وتکالیف دولت ساحلی مبحث دوم: حقوق شناورهای خارجی و وضعیت خاص آن در دریای سرزمینی الف: حقوق شناورهای خارجی ب: وضعیت خاص حقوق شناورها در دریای سرزمینی گفتاردوم: رژیم عبور ترانزیت  مبحث اول   الف: تعریف عبورترانزیت ب: وضعیت حقوقی عبور ترانزیت مبحث دوم: آزادی کشتیرانی درتنگه هاوتکالیف کشتیها وحقوق ومقررات دولت ساحلی  گفتارسوم: جغرافیای تاریخی وچرخش حاکمیت تنگه هرمزدربسترتاریخ  مبحث اول: تنگه هرمزدردوره باستان ودوران اسلامی مبحث دوم: اهمیت تنگه هرمز  الف: ژئواستراتژیکی تنگه هرمز و جنبه های آن ب: اهمیت ژئوپلیتیکی وجنبه های آن درتنگه هرمز منابع

 • دانلود پایان نامه روش بهینه انتخاب مته برای حفاری های نفت و گاز ایران

  انتخاب مته,حفاری های نفت و گاز ایران,دانلود پایان نامه روش بهینه انتخاب مته برای حفاری های نفت و گاز ایران,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی,روش انرژی ویژه,روش بهینه انتخاب مته,روش بهینه انتخاب مته برای حفاری های نفت و گاز…

 • مکانیزم عملکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت و گامهای طراحی مدل و بکارگیری آن در یک سازمان نمونه

  اجرا هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان,بکارگیری هزینه یابی بر مبنای فعالیت,بهای تمام شده خدمات در بیمارستان,پیاده سازی هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکتهای تولیدی,طراحی مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت,مکانیزم عملکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت و…

 • بناهای تاریخی در ایران و شناخت آسیبهای این بناها و ضرورت مرمت آنها

  آسیبهای بناهای تاریخی در ایران,بناهای تاریخی در ایران,بناهای تاریخی در ایران و شناخت آسیبهای این بناها و ضرورت مرمت آنها,دانلود پایان نامه عمران,دانلود پایان نامه مهندسی عمران,دوره های معماری در ایران,مرمت بناهای تاریخی در ایران,مقاوم سازی بناهای تاریخی بازدید کننده…

 • مخاطرات زمین ریخت شناسی و تاثیر آنها در توسعه شهری

  توسعه شهری,دانلود پایان نامه رشته جغرافیا,مخاطرات زمین ریخت شناسی و تاثیر آنها در توسعه شهری,مخاطرات ژئومورفولوژی,مخاطره شناسی توسعه شهری بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مخاطرات زمین ریخت شناسی و تاثیر آنها در توسعه شهری هستید. دانلود…

 • پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی و تربیتی با عنوان تأثیر وضع اقتصادی- اجتماعی خانواده در رشد كلامی كودكان 5 و 7 ساله تهرانی

  انجام پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی و تربی,پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی و تربیتی با عنوان تأثیر وضع اقتصادی- اجتماعی خانواده در رشد كلامی كودكان 5 و 7 ساله تهرانی,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی,رشد…

 • پرسشنامه اثرات عناصر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند از نگاه مشتریان

  پرسشنامه آمیخته ترفیع,پرسشنامه اثرات عناصر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند از نگاه مشتریان,پرسشنامه ارزش ویژه برند,پرسشنامه ارزش ویژه برند از نگاه مشتریان,پرسشنامه ارزش ویژه برند در صنعت خرده فروشی,پرسشنامه ارزش ویژه برند مدل آکر,پرسشنامه تاثیر آمیخته ترفیع بر ارزش…

 • عناصر بصری

  خط,دانلود تحقیق رشته هنر و گرافیک,دانلود مقالات رشته هنر و گرافیک,دانلود مقالات هنر و گرافیک,سیستم همکاری در فروش فایل,عناصر بصری,عنصر بصری,نقطه بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام عناصر بصری هستید. دانلود فایل دانلود مقاله رشته هنر و گرافیک…

 • بررسی سیستمهای انژکتوری خودروهای داخلی

  fileina,انژکتورها,بررسی سیستمهای انژکتوری خودروهای داخلی,تولیدات کارخانه ایران خودرو و سایپا,خرید مقاله و تحقیق مکانیک,سیستم همکاری در فروش فایل,سیستمهای انژکتوری,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,همکاری در فروش,همکاری در فروش فایل بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی سیستمهای انژکتوری…

 • آزمایش رشته فیزیک با عنوان پذیرفتاری پارامغناطیس،تعیین گشتاور مغناطیسی مؤثر یون منگنز (Mn++)

  fileina,آزمایش رشته فیزیک با عنوان پذیرفتاری پارامغناطیس،تعیین گشتاور مغناطیسی مؤثر یون منگنز (Mn++),پذیرفتاری پارامغناطیس,خرید آزمایش رشته فیزیک,دانلود آزمایش رشته فیزیک با عنوان پذیرفتاری پارامغناطیس،تعیین گشتاور مغناطیسی مؤثر یون منگنز (Mn),سیستم همکاری در فروش فایل,فروش آزمایش رشته فیزیک,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه…

 • مبانی نظری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت

  پیشینه تحقیق هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان,مبانی نظری امکان سنجی استقرار هزینه یابی بر مبنای فعالیت,مبانی نظری پیاده سازی هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان,مبانی نظری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت,مبانی نظری نظام هزینه یابی بر…

 • شکل گیری و نقش سازمانهای مردم نهاد در محیط زیست و رابطه این سازمان با دولت

  دانلود پایان نامه رشته محیط زیست,رابطه سازمانهای مردم نهاد و دولت,روند شکل گیری سازمانهای مردم نهاد,سازمانهای غیردولتی زیست محیطی ایران,سازمانهای مردم نهاد,شکل گیری و نقش سازمانهای مردم نهاد در محیط زیست و رابطه این سازمان با دولت بازدید کننده عزیز…

 • روشی یکسان برای تجزیه و تحلیل هزینه ماشینهای کشاورزی

  تعمیر ماشینهای کشاورزی,دانلود پایان نامه رشته کشاورزی,روشی یکسان برای تجزیه و تحلیل هزینه ماشینهای کشاورزی,ماشینهای کشاورزی,نگهداری ماشینهای کشاورزی,هزینه های تعمیر و نگهداری ماشینهای کشاورزی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام روشی یکسان برای تجزیه و تحلیل هزینه…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد

  ادبیات نظری عملکرد کارکنان,ادبیات و مبانی نظری عملکرد کارکنان,پیشینه تحقیق عملکرد کارکنان,دانلود مبانی نظری عملکرد کارکنان,فصل دوم پایان نامه عملکرد کارکنان,مبانی نظری عملکرد کارکنان,مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد,مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد کارکنان بازدید کننده عزیز در حال…

 • بررسی مقایسه ای جایگاه مدیریت دانش

  بررسی مقایسه ای جایگاه مدیریت دانش,تجزیه و تحلیل داده,جایگاه,جایگاه مدیریت دانش,دانلود مقالات ترجمه شده رشته مدیریت,دانلود مقالات ترجمه شده مدیریت,دانلود مقاله مدیریت,عملکرد مدیریتی,مدیران ناجا,مدیرستاد,مدیرصف,مدیریت دانش,ویژگیهای دموگرافی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی مقایسه ای جایگاه مدیریت…

 • عملكرد بسیج

  fileina,بسیج,سیستم همکاری در فروش فایل,عملكرد بسیج,عملكرد بسیج در فعالیتهای اجتماعی,عملكرد بسیج در فعالیتهای اقتصادی,عملكرد بسیج در فعالیتهای امنیتی,عملكرد بسیج در فعالیتهای فرهنگی,عملكرد بسیج در فعالیتهای نظامی,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,کارکرد بسیج,همکاری در فروش فایل بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی…

 • پروپوزال شناسایی نهاد وقف و حقوق موقوفه، تبیین موانع و تنگناها و ارائه راه حلهایی برای برای افزایش بهره وری

  افزایش بهره وری نهاد وقف,پروپوزال راهکارهای حقوقی افزایش بهره وری نهاد وقف,پروپوزال شناسایی نهاد وقف و حقوق موقوفه، تبیین موانع و تنگناها و ارائه راه حلهایی برای برای افزایش بهره وری,تبیین موانع و تنگناهای نهاد وقف,دانلود پروپوزال افزایش بهره وری…

 • موانع و راهكارهای مشاركت كاركنان در سیستم مدیریت محیط زیستی شركت ایران خودرو

  دانلود مقالات رشته محیط زیست,دانلود مقالات محیط زیست,سیستم مدیریت محیط زیستی,سیستم همکاری در فروش فایل,شركت ایران خودرو,صنعت,مشاركت,موانع و راهكارهای مشاركت كاركنان در سیستم مدیریت محیط زیستی شركت ایران خودرو بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام موانع و…

 • حل عددی جریان جابه جایی طبیعی گذرا اطراف کره با روش DQ-IDQ

  انتقال حرارت جابجایی آزاد,بررسی جریان های گذرا اطراف کره با روش عددی,جابجایی آزاد گذرا,جریان های گذرا اطراف کره,حل عددی جریان جابه جایی آزاد,حل عددی جریان جابه جایی طبیعی گذرا اطراف کره با روش DQ-IDQ,روش DQIDQ,مربعات دیفرانسیل,مربعات دیفرانسیل تکه ای بازدید…

 • ارزیابی تاثیر میزان استفاده از it بر ساختار سازمانی

  ارزیابی تاثیر میزان استفاده از it بر ساختار سازمانی,بررسی تاثیر میزان استفاده از فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی,تاثیر آی تی بر ساختار سازمانی,تاثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی شركت بیمه,دانلود پایان نامه اثر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی,دانلود پایان نامه…

 • بررسی ویژگی سنگها و رسوبات از نگاه زمین ریخت شناسی و تاثیر آن در توسعه شهری

  بررسی ویژگی سنگها و رسوبات از نگاه زمین ریخت شناسی و تاثیر آن در توسعه شهری,توسعه شهری,خصوصیات رسوبی حوزه بجنورد,خصوصیات سنگ شناسی حوزه بجنورد,قابلیت های سنگها ورسوبات درمخاطره شناسی توسعه شهری,مخاطرات ژئومورفولوژیکی,مخاطره شناسی توسعه شهری بازدید کننده عزیز در حال…

 • مبانی جزای نقدی و بررسی عوامل تاثیرگذار در تعیین و اجرای آن در حقوق ایران

  بررسی جزای نقدی در حقوق ایران,تعیین جزای نقدی,جزای نقدی,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد علوم جزائی و جرم شناسی,ضمانت اجرای جرائم,عوامل تاثیرگذار در اجرای جزای نقدی در حقوق ایران,عوامل تاثیرگذار در تعیین جزای نقدی در حقوق ایران,مبانی جزای نقدی و بررسی…

 • مقاله رشته اقتصاد با عنوان اقتصاد اسلامی

  fileina,اقتصاد اسلامی,انجام پروژه و پایان نامه رشته اقتصاد,دانلود مقاله رشته اقتصاد با عنوان اقتصاد اسلامی,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,صاحبان‌ مکاتب‌ مختلف‌ اقتصادی,فروش فایل,فروشگاه ساز فایلینا,فروشگاه فایل,مقاله رشته اقتصاد با عنوان اقتصاد اسلامی,نظام اقتصادی,همکاری در فروش,همکاری در فروش فایل بازدید…

 • پروپوزال و طرح تفصیلی بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر وفاداری مشتری به برند

  پروپوزال ارزش ویژه برند رستوران,پروپوزال تاثیر ارزش ویژه برند بر وفاداری مشتری به برند,پروپوزال و طرح تفصیلی بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر وفاداری مشتری به برند,رابطه ارزش ویژه برند ، وفاداری به برند و رضایت مشتریان,رابطه ارزش ویژه برند…

 • بررسی تاثیر دستگاه های کارت خوان فروشگاهی(POS) در جذب منابع بانک رفاه

  بازار رقابتی,بررسی تاثیر دستگاه های کارت خوان فروشگاهی(POS) در جذب منابع بانک رفاه,تاثیر دستگاه های کارت خوان فروشگاهی(POS) در جذب منابع بانک رفاه,تجهیز منابع بانکی,توان بانک رفاه,جذب منابع بانک,دانلود مقالات ترجمه شده مدیریت,دانلود مقاله MBA,دانلود مقاله ترجمه شده رشته مدیریت…

 • مضامین فمینیستی در فیلم های سینماگر زن ایرانی

  دانلود پایان نامه رشته هنر و علوم ارتباطات,گرایشهای فمینیستی در زنان بازیگر ایرانی,مصادیق فمینیسم در فیلمهای ایرانی,مضامین فمینیستی,مضامین فمینیستی در فیلم های سینماگر زن ایرانی,موارد فمینیسم در زنان بازیگر,نمادهای فمینیستی در فیلم های زنان ایرانی بازدید کننده عزیز در حال…

 • اثر شمع فداشونده با حضور شکاف و طوق در کاهش عمق آبشستگی موضعی پایه پل

  اثر شمع فداشونده با حضور شکاف و طوق در کاهش عمق آبشستگی موضعی پایه پل,بررسی آبشستگی موضعی اطراف پایه پل,پایان نامه شمع فداشونده,پایان نامه کاهش آبشستگی پایه پل,پیشگیری و کاهش آبشستگی اطراف پایه,روشهای کاهش آبشستگی پایه پل,روشهایی نوین کاهش آبشستگی,کاهش…

 • بررسی آثار اجتماعی و اقتصادی پرداخت یارانه

  fileina,اثر پرداخت یارانه بر جامعه,اثرات اقتصادی حذف یارانه,بررسی آثار اجتماعی و اقتصادی پرداخت یارانه,خرید مقاله و تحقیق اقتصاد,رابطه یارانه و ارزش های اجتماعی,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,همکاری در فروش فایل,یارانه بازدید کننده عزیز در حال مشاهده…

 • بررسی حقوقی معاملات مدیران نماینده شركتها

  بررسی حقوقی معاملات مدیران نماینده شركتها,حقوق خصوصی,دانلود پایان نامه ارشد حقوق خصوصی,دانلود پایان نامه حقوق خصوصی,دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد حقوق خصوصی,دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی,شخصیت حقوقی,مسئولیت مدنی,مسئولیت مدیران شركتهای مدنی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده…

 • جایگاه محصولات دسینی در بازار

  fileina,بازاریابی,جایگاه محصولات دسینی در بازار,خرید پایان نامه رشته مدیریت,خرید مقاله و تحقیق رشته مدیریت,دانلود مقاله جایگاه محصولات دسینی در بازار,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,محصولات دسینی,مشتری مداری,همکاری در فروش,همکاری در فروش فایل بازدید کننده عزیز در حال…

 • پروپوزال افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی

  افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی,پروپوزال افزایش فروش,پروپوزال افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی,پروپوزال افزایش فروش در شرکتها,پروپوزال تدوین برنامه بازاریابی,تدوین برنامه بازاریابی,تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پروپوزال افزایش…