مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه سبک رهبری و رضایت شغلی

پیشینه تحقیق رابطه سبک رهبری,پیشینه تحقیق رابطه سبک رهبری و رضایت شغلی,پیشینه تحقیق رضایت شغلی,دانلود مبانی نظری رابطه سبک رهبری و رضایت شغلی,مبانی نظری رابطه سبک رهبری,مبانی نظری رابطه سبک رهبری و رضایت شغلی,مبانی نظری رضایت شغلی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه سبک رهبری و رضایت شغلی
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه سبک رهبری و رضایت شغلی هستید.

دانلود فایل

دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه سبک رهبری و رضایت شغلی چکیده: این فصل شامل سه بخش رهبری، رضایت شغلی و سابقه تحقیقاتی موضوع می‌باشد. در بخش نخست تحت عنوان رهبری، تعاریف رهبری مورد بحث قرار گرفت. طبق تعاریف، رهبری عبارت است از عمل تأثیرگذاری برافراد بطوریكه از روی میل و علاقه برای هدفهای گروهی تلاش كنند به عبارت دیگر رهبری هنر یا علم نفوذ در اشخاص در جهت حصول به هدفهای تعیین شده می‌باشد. هرسی و بلانچارد سبك را با شخصیت، مترادف به كار می‌گیرند و به نظر آنها شخصیت یا سبك یك فرد عبارتست از الگوی رفتاری كه وی هنگام هدایت كردن فعالیتهای دیگران از خود نشان می‌دهد. در ادامه تئوری‌های شخصیتی رهبری شامل نظریه سنتی رهبری، نظریه صفات شخصی رهبر، تئوری‌های رفتاری رهبری شامل مطالعات دانشگاه آیووا، مطالعات دانشگاه اُهایو، مطالعات دانشگاه میشیگان، شبكه مدیریت و تحقیقات اسكاندیناوی مورد بحث قرار گرفت. در تئوری‌های اقتضایی رهبری، الگوی فیدلر، تئوری موقعیتی هرسی و بلانچارد، تئوری مبتنی بر تبادل نظر رهبر با اعضا و تئوری مسیر ـ هدف عنوان گردید. در ادامه الگوی رهبری در الگوی رهبری مشاركتی مورد بحث قرار گرفت. آخرین بحث در بخش نخست این فصل مربوط به تئوری‌های جدید رهبری شامل جایگزینی رهبری، رهبر عملگرا و رهبر ایجادكنندة تحول می‌باشد.  در بخش دوم این فصل تحت عنوان رضایت شغلی، ارزشها، نگرش‌ها و انگیزش مورد بحث قرار گرفت طبق تعریف انگیزه، حالت یا وضعی روانی است كه رفتار را در جهت هدف یا هدفهایی نیرو می‌دهد، فعال می‌سازد و هدایت می‌كند. انگیزه‌ها چراهای رفتار محسوب می‌شوند آنها موجبات فعال شدن شخص را فراهم كرده، جهت كلی رفتار او را معین می‌كنند. در ادامه نظریه های انگیزش را در دو گروه كلی شامل نظریه های محتوایی و نظریه‌های فرایندی مورد بحث قرار دادیم. تئوری‌های محتوایی شامل: تئوری سلسله مراتب نیازها، تئوری دو جنبه‌ای انسان، تئوری دو عامل انگیزش، تئوری سه نیاز مك كلند، تئوری نیازهای زیستی، تعلق و رشد و تئوری‌های فرآیندی شامل:  تئوری انتظار و احتمال، تئوری برابری و تئوری اسناد می‌باشد. در ادامه به تعیین و تعریف رضایت شغلی پرداخته و مختصری از تاریخچه اطلاعات در مورد رضایت شغلی بررسی گردید. طبق تعریف، رضایت شغلی، نگرش كلی فرد نسبت به شغلش می‌باشد. شغل فرد ایجاب می‌كند كه او با همكاران، سرپرستان و رؤسا رابطة متقابل داشته باشد، مقررات و سیاستهای سازمان را رعایت و اجرا نماید، عملكردش طبق استانداردهای تعیین شده باشد، در شرایط كاری كه معمولاً چندان هم مطلوب نیست، كار بكند و از این قبیل چیزها. در ارتباط با رابطه انگیزش با رضایت شغلی دكتر برنجی می‌گوید «انگیزش رضایت نیست، كشش بسوی نتیجة كار است، در حالیكه رضایت از نتایج تجربه شده بوجود می‌آید. در ادامه نظریه‌های رضایت شغلی شامل نظریه بروفی، نظریه كورمن و نظریه پارسون مورد بحث قرار گرفت. آخرین مباحث این بخش در مورد پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی، عوامل مؤثر بر رضایت شغلی، فاكتورهای مؤثر در رضایت شغلی از نظر «جنیفر» و اندازه‌گیری رضایت شغلی می‌باشد. پنج عامل عمده به عنوان ابعاد رضایت شغلی عبارتند از پرداخت، شغل، فرصتهای ارتقاء، سرپرست و همكاران.  در بخش سوم این فصل تحت عنوان سابقه تحقیقاتی موضوع، خلاصه‌ای از تحقیقات خارجی و تحقیقات داخلی كه به طور مستقیم و یا غیرمستقیم با موضوع پژوهش ارتباط دارد مورد بحث قرار گرفت.  کلمات کلیدی: رضایت شغلی میزان رضایت شغلی سبک رهبری مدیران فهرست مطالب بخش اول (رهبری)   مقدمه  تعریف رهبری   تمایز مدیریت و رهبری  تعریف سبک رهبری  تئوری‌های رهبری   تئوری‌های شخصیتی رهبری   نظریه سنتی رهبری   نظریة صفات شخصی رهبر  تئوری‌های رفتاری رهبری   مطالعت دانشگاه آیووا   مطالعات دانشگاه اُهایو   مطالعات دانشگاه میشیگان   شبکه مدیریت   تحقیقات اسکاندیناوی   تئوری‌های اقتضایی   الگوی فیدلر   تئوری موقعیتی هرسی و بلانچارد  تئوری مبتنی برتبادل نظر رهبر با اعضاء   تئوری مسیر ـ هدف   الگوی رهبری مشارکتی   متغیرهای موقعیتی در الگوی تجدیدنظر شده رهبری مشارکتی   پنج شیوة رهبری در الگوی رهبری مشارکتی   سیستمهای مدیریت   سبک رهبری لیکرت   تئوری‌های جدید رهبری   جایگزینی رهبری   رهبر عملگرا و رهبر ایجاد کنندة تحول   رهبر عملگرا   رهبرانی که تحول ایجاد می‌کنند   بخش دوم (رضایت شغلی)  ارزشها   انواع ارزش   نگرشها   انگیزش   نظریه‌های انگیزش   تئوری‌های محتوایی   ـ تئوری سلسله مراتب نیازها  ـ تئوری دو جنبه‌ای انسان   ـ تئوری دو عامل انگیزش   ـ تئوری سه نیاز مک‌کلند   ـ تئوری نیازهای زیستی، تعلق و رشد   تئوری‌های فرآیندی   ـ تئوری انتظار و احتمال   ـ تئوری برابری   ـ تئوری اسناد   انواع نگرش   رضایت شغلی   رابطه انگیزش با رضایت شغلی    تاریخچه مطالعات در مورد رضایت شغلی    تعریف رضایت شغلی   (-) تعیین رضایت شغلی    عوامل تعیین کنندة رضایت شغلی    عوامل مؤثر بر رضایت شغلی    فاکتورهای مؤثر در رضایت شغلی از نظر «جنیفر»    پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی    نظریه‌های رضایت شغلی   – نظریه «بروفی»  – نظریه «کورمن»   – نظریه «پارسون»   اندازه‌گیری رضایت شغلی   بخش سوم (سابقه تحقیقاتی موضوع)   تحقیقات خارجی   تحقیقات داخلی   خلاصه فصل   منابع

 • بررسی و تحلیل جملات بیان کننده درد در زبان فارسی با استفاده از مدل هلیدی

  الگوی هلیدی در تحلیل زبان درد,بررسی و تحلیل جملات بیان کننده درد در زبان فارسی با استفاده از مدل هلیدی,تحلیل جملات با مدل هلیدی,دانلود مقالات ارشد زبانشناسی,دانلود مقالات کارشناسی ارشد زبانشناسی,مدل هلیدی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با…

 • ارزیابی پروژه ها و طرح های سرمایه گذاری

  ارزیابی پروژه,ارزیابی پروژه ها و طرح های سرمایه گذاری,ارزیابی طرح های سرمایه گذاری,بودجه بندی سرمایه ای,دانلود مقاله رشته حسابداری,طرح های سرمایه گذاری بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام ارزیابی پروژه ها و طرح های سرمایه گذاری هستید.…

 • پروژه مالی رشته حسابداری با عنوان شرکت تكنوع خاورمیانه

  پروژه مالی رشته حسابداری با عنوان شرکت تكنوع خاورمیانه,پروژه مالی شرکت تكنوع خاورمیانه,دانلود پروژه مالی,دانلود پروژه مالی رشته حسابداری,دانلود پروژه مالی رشته حسابداری با عنوان بسته بندی,دانلود پروژه مالی شرکت تكنوع خاورمیانه بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با…

 • کارآموزی و پروژه رشته برق و الکترونیک با عنوان ساخت ترانسفورماتور (شرکت ایران ترانسفوری)

  اثرات بارگیری بیش ازقدرت ترانسفورماتور,انجام پروژه و پایان نام,ترانسفورماتور چیست,تعاریف وتقسیم بندی انواع ترانس,دانلود کارآموزی و پروژه رشته برق و الکترونیک با عنوان ساخت ترانسفورماتور (شرکت ایران ترانسفوری),ساخت ترانسفورماتور,سیستم همکاری در فروش فایل,شرکت ایران ترانسفوری,عملکرد رله بوخهلتس,فروش فایل,کارآموزی و پروژه…

 • مقاله رشته مدیریت با عنوان سیستم های اطلاعات مدیریت

  fileina,خرید پایان نامه رشته مدیریت,خرید مقاله و تحقیق رشته مدیریت,دانلود مقاله رشته مدیریت با عنوان سیستم های اطلاعات مدیریت,سیستم های اطلاعات مدیریت,سیستم های اطلاعاتی,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,مدل سیستمی سازمان,مقاله رشته مدیریت با عنوان سیستم های…

 • رابطه دین و دولت از دیدگاه دکتر علی شریعتی

  تشیع صفوی,تشیع علوی,دانلود پایان نامه رابطه دین و دولت,دانلود پایان نامه رشته علوم اجتماعی,دانلود پایان نامه علوم اجتماعی,دکتر شریعتی,دموکراسی متعهدانه,رابطه دین و دولت,رابطه دین و دولت از دیدگاه دکتر علی شریعتی,رهبری جامعه بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با…

 • طراحی و مدلسازی سیستم درایور موتور القایی کنترل شده جریان

  دانلود مقالات برق,دانلود مقالات رشته برق,درایور موتور القایی,درایور موتور القایی کنترل شده جریان,طراحی و مدلسازی سیستم درایور موتور القایی کنترل شده جریان,موتور القایی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام طراحی و مدلسازی سیستم درایور موتور القایی کنترل…

 • بازیافت گاز CO2 از خروجی نیروگاههای بخاری و استفاده از آن در فرایندهای صنعتی

  بازیافت گاز CO2 از خروجی نیروگاههای بخاری و استفاده از آن در فرایندهای صنعتی,دانلود مقالات شیمی,دانلود مقالات مهندسی شیمی,دانلود مقاله استفاده از بازیافت گاز CO2 در فرایندهای صنعتی,دانلود مقاله بازیافت گاز CO2,دانلود مقاله بازیافت گاز CO2 از خروجی نیروگاههای بخاری,فرایندهای…

 • پروپوزال ارزیابی میزان رضایت زناشویی و عوامل همراه آن در پرستاران

  ارزیابی میزان رضایت زناشویی و عوامل همراه آن در پرستاران,بررسی میزان رضایت زناشویی در پرستاران,پروپوزال ارزیابی میزان رضایت زناشویی و عوامل همراه آن در پرستاران,پروپوزال رضایت زناشویی در پرستاران,دانلود پروپوزال رضایت زناشویی,دانلود پروپوزال رضایت زناشویی در پرستاران,دانلود نمونه پروپوزال روانشناسی,رضایت…

 • پایان نامه مهندسی عمران با عنوان ریز شمع (Micro Pile) + پاورپوینت و ارائه کامل میکرو شمع

  اصلاح خاک,بهسازی زمین,پایان نامه مهندسی عمران با عنوان ریز شمع (Micro Pile) + پاورپوینت و ارائه کامل میکرو شمع,تثبیت و تسلیح خاک,دانلود پایان نامه رشته عمران,دانلود پایان نامه ریز شمع,دانلود پایان نامه عمران,میکرو پایل,میکرو شمع بازدید کننده عزیز در حال…

 • ارزیابی روش‌های بهبود اتصالات فولادی موجود برای پیشرفت عملكرد ارتعاشی

  fileina,اتصالات فولادی,ارزیابی روش‌های بهبود اتصالات فولادی موجود برای پیشرفت عملكرد ارتعاشی,بارگذاری,خرید مقاله و تحقیق مکانیک,سیستم همکاری در فروش فایل,عملكرد ارتعاشی,فروش فایل,فروشگاه فایل,همکاری در فروش فایل بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام ارزیابی روش‌های بهبود اتصالات فولادی موجود…

 • نظام حقوقی تنگه هرمز و زوایا متفاوت ناظر بر آن

  تحقیق نظام حقوقی تنگه هرمز و زوایا متفاوت ناظر بر آن,دانلود تحقیق رژیم حقوقی تنگه هرمز,رژیم حقوقی تنگه هرمز,رژیم حقوقی تنگه هرمز از نگاه کنوانسیون 1958 ژنو,رژیم حقوقی تنگه هرمز از نگاه نظام حقوقی ایران,مواضع ایران در مورد تنگه هرمز,نظام…

 • بررسی پروسه خط تولید کاشی و سرامیک

  بررسی پروسه خط تولید کاشی و سرامیک,تولید انواع کاشی و سرامیک,تولید کاشی و سرامیک,دانلود تحقیق تولید کاشی و سرامیک,دانلود تحقیق رشته سرامیک,دانلود تحقیق کاشی و سرامیک,فرآیند تولیدکاشی و سرامیک,کاشی و سرامیک بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه فکری شرکت

  ادبیات نظری سرمایه فکری شرکت,ادبیات و مبانی نظری سرمایه فکری شرکت,پیشینه تحقیق سرمایه فکری شرکت,دانلود مبانی نظری سرمایه فکری شرکت,فصل دوم پایان نامه سرمایه فکری شرکت,مبانی نظری سرمایه فکری شرکت,مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه فکری شرکت بازدید کننده عزیز…

 • ارزیابی مفاهیم و محتوای فمینیستی در سینمای زنان فیلمساز ایرانی

  ارزیابی مفاهیم و محتوای فمینیستی در سینمای زنان فیلمساز ایرانی,پایان نامه فمینیسم,دانلود پایان نامه فمینیسم در فیلم,گرایشهای فمینیستی در زنان بازیگر ایرانی,محتوای فیمنیستی در سینما,مصادیق فمینیسم در فیلمهای ایرانی,مضامین فمینیستی,مضامین فمینیستی در فیلم های ایرانی,موارد فمینیسم در زنان بازیگر,نمادهای فمینیستی…

 • بررسی مسئولیت مدنی دولت مطابق قواعد عمومی در حقوق مسئولیت مدنی

  بررسی مسئولیت مدنی دولت مطابق قواعد عمومی در حقوق مسئولیت مدنی,جبران خسارت دولت,حقوق مسئولیت مدنی,دانلود پایان نامه مسئولیت مدنی دولت,رابطه سببیت,مسئولیت مدنی,مسوولیت های بدون تقصیر بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی مسئولیت مدنی دولت مطابق قواعد…

 • اسرار تشریع حج از منظر قرآن و روایات

  اسرار تشریع حج,اسرار تشریع حج از منظر روایات,اسرار تشریع حج از منظر قرآن,اسرار تشریع حج از منظر قرآن و روایات,پایان نامه حج,تحقیق اسرار تشریع حج,دانلود تحقیق اسرار تشریع حج,مناسک و مراحل حج بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با…

 • پایان‌نامه كارشناسی ارشد رشته الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی با عنوان زندگی سیاسی افشین و مازیار

  بررسی اوضاع سیاسی ایران در اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم(ﻫ ق),بررسی زندگی سیاسی مازیار و خیدربن کاووس (افشین),پایان‌نامه كارشناسی ارشد رشته الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی با عنوان زندگی سیاسی افشین و مازیار,تاریخ…

 • طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف

  طراحی سازه فلزی,طراحی سازه فلزی etabs,طراحی سازه فلزی هتل,طراحی سازه فولادی با etabs,طراحی سازه فولادی با ایتبس,طراحی سازه فولادی در ایتبس,طراحی سازه فولادی هتل,طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف,طراحی سازه فولادی هتل با سیف بازدید کننده عزیز در…

 • طلاق و عوامل آن در ایران

  آمارهای طلاق,دانلود پایان نامه طلاق,دانلود پایان نامه علوم اجتماعی,دانلود پایان نامه عوامل طلاق در ایران,طلاق,طلاق و عوامل آن در ایران,عوامل طلاق در ایران,گرایش به طلاق بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام طلاق و عوامل آن در ایران…

 • توازن بار در محاسبات ابری و نحوه معماری لایه ها در آن

  الگوریتم توازن بار در محاسبات ابری,توازن بار چیست,توازن بار در ابرهای محاسباتی,توازن بار در رایانش ابری pdf,توازن بار در محاسبات ابری,توازن بار در محاسبات ابری و نحوه معماری لایه ها در آن,توازن بار در محیط محاسبات ابری,معماری لایه ها در…

 • مدلهای گرافیکی و نمایش آنها

  الگوریتم های بادگیری ماشین,تئوری احتمال,تئوری گراف,دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته هوش مصنوعی,مدل های گرافیکی,مدلهای گرافیکی و نمایش آنها,مسائل پیچیده و غیر قطعی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مدلهای گرافیکی و نمایش آنها هستید. دانلود فایل دانلود…

 • بررسی فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی و وضعیت اهدا تخمک و اجاره رحم در حقوق

  بررسی حقوقی تلقیح مصنوعی,بررسی فقهی تلقیح مصنوعی,بررسی فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی,بررسی فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی و وضعیت اهدا تخمک و اجاره رحم در حقوق,پایان نامه اجاره رحم,پایان نامه تلقیح مصنوعی,تلقیح مصنوعی در فقه امامیه,وضعیت حقوقی اجاره رحم,وضعیت حقوقی…

 • رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع

  استقرار مدیریت دانش در شرکتهای بیمه,پایان نامه رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع,پایان نامه مدیریت دانش,پایان نامه مدیریت کیفیت جامع,پیاده سازی مدیریت دانش در شرکتهای بیمه,رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع,مدیریت دانش در شركتهای بیمه,مدیریت کیفیت جامع در…

 • پایان نامه مهندسی کامپیوتر و آی تی با عنوان بازیابی اطلاعات از هارد دیسک

  fileina,انجام پایان نامه مهندسی کامپیوتر و آی تی,بازیابی,بازیابی اطلاعات از هارد دیسک,پایان نامه مهندسی کامپیوتر و آی تی با عنوان شبكة محلی مجازی VLAN,چرا اطلاعات موجود در هارددیسک از بین می رود؟,دانلود پایان نامه مهندسی کامپیوتر و آی تی با…

 • بررسی عملكرد صندوق های سرمایه گذاری مشترك در مقایسه با شركتهای سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران

  بررسی عملكرد صندوق های سرمایه گذاری مشترك در مقایسه با شركتهای سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران,بورس اوراق بهادار تهران,تعریف صندوق های سرمایه گذاری مشترک,دانلود پایان نامه مدریت مالی,سرمایه‌گذاری متوازن,شاخص سورتینو,شاخص شارپ,شركتهای سرمایه گذاری فعال,صندوق های سرمایه گذاری…

 • بررسی تاثیر استفاده از اتصالات فسفاتی در جرم های کم سیمان

  آلومینامنیزیا,اتصالات فسفاتی,استفاده از اتصالات فسفاتی در جرم های کم سیمان,بررسی تاثیر استفاده از اتصالات فسفاتی در جرم های کم سیمان,جرم دیرگداز,خرید تحقیق مهندسی مواد,دانلود مقاله رشته مواد,دانلود مقاله مهندسی مواد,دانلود مقاله مواد,فسفات,کم سیمان بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی…

 • پیشینه تحقیق ارزیابی و انتخاب بهترین تراکم بوته گندم دوروم برای حداكثر عملكرد در سطوح مختلف تنش کم آبی

  بهترین تراکم بوته گندم دوروم,بهترین تراکم بوته گندم دوروم در تنش خشکی,پیشینه تحقیق ارزیابی و انتخاب بهترین تراکم بوته گندم دوروم برای حداكثر عملكرد در سطوح مختلف تنش کم آبی,تنش خشکی,حداكثر عملكرد برداشت بوته گندم دوروم,رشد فیزیولوژیکی گندم دوروم در…

 • ارزیابی ارتباط عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دختران دبیرستانی

  ارتباط عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دختران دبیرستانی,ارزیابی ارتباط عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دختران دبیرستانی,بررسی پیشرفت تحصیلی دختران دبیرستانی,بررسی عزت نفس دختران دبیرستانی,پایان نامه پیشرفت تحصیلی,پایان نامه رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی,پایان نامه عزت نفس,پیشرفت تحصیلی,عزت نفس بازدید…

 • پیش بینی بازده سهام بر اساس حجم معاملات سهام به عنوان جایگزین سایر متغیرها

  اثر حجم معامله در رابطه بین سود و بازده,ارائه مدل مناسبی برای پیش بینی بازده شرکتها,بازده سهام,بررسی اثر حجم معامله بعنوان جایگزین سایر متغیرها,پیش بینی بازده سهام بر اساس حجم معاملات سهام,حجم معاملات سهام,حجم معامله در بورس,دانلود پایان نامه حجم…