مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی موضعی اطراف سری آبشکن های L شکل

آبشستگی موضعی,آبشکن های L شکل,پایان نامه آبشستگی در آبشکن ها,پایان نامه آبشستگی موضعی اطراف سری آبشکن های L شکل,حفاظت دیواره خارجی رودخانه ها,عمق آبشستگی,فاصله بین آبشکن ها,مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی موضعی اطراف سری آبشکن های L شکل
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی موضعی اطراف سری آبشکن های L شکل هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ی مهندسی آب – سازه های آبی مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی موضعی اطراف سری آبشکن های L شکل و تعیین شرابط آن   چکیده جهت انحراف جریان از ساحل فرسایش پذیر رودخانه و حفاظت دیواره خارجی رودخانه ها از سازه هایی مختلف، بایستی استفاده نمود و از آن جمله می توان گفت که آبشکن-های بسته یا نفوذناپذیر از جمله سازه های حفاظتی هستند که برای این منظور و حفاظت از حواشی آسیب پذیر رودخانه یا ایجاد شرایط مساعد پاکسازی مسیر از انباشته های رسوبی در رودخانه های با بار بستر زیاد استفاده نمود. در این نوع سازه ها سرعت جریان آب در میدان آبشکن تقلیل یافته و با ترسیب مواد رسوبی شرایط لازم پایداری در امتداد کناره ها فراهم می گردد. در عین حال سازه های آبشکن، هر چند با هدف رسوبگذاری و جلوگیری از فرسایش کناره ها و تثبیت موقعیت رودخانه احداث می گردند اما خود تحت تأثیر فرسایش ناشی از تمرکز جریان بخصوص در قسمت دماغه می باشند.  در قسمت دماغه، افزایش تنش های حاصله از افزایش سرعت و وقوع جریان چرخشی منجر به تشکیل چاله آبشستگی گردیده و سلامت و استحکام سازه را به مخاطره می اندازد. در این تحقیق با مطالعه آزمایشگاهی بر روی سری آبشکن های L شکل در شرایط آب زلال، آزمایشاتی با سه نوع دانه بندی مختلف، با تغییر در میزان دبی ورودی در سه حالت مختلف و با سه فاصله متغییر بین آبشکن ها انجام گرفته است و نتایج تحقیق نشان می دهد که در یک فاصله ثابت بین آبشکن ها هر چقدر دبی افزایش یابد میزان عمق آبشستگی افزایش می یابد. همچنین تغییر فاصله بین آبشکن ها اثر قابل توجه ای بر میزان عمق آبشستگی ایجاد شده در طول آبشکن اولی ایجاد نمی کند، بلکه بر روی فرسایش و رسوبگذاری بین آبشکن ها تاثیر می گذارد. در یک دبی ثابت با افزایش فاصله بین آبشکن ها، میزان نسبت عمق آبشستگی به عمق جریان روند کاهشی دارد و بیشترین میزان عمق آبشستگی در طول آبشکن اول اتفاق می افتد. همچنین در یک دانه بندی ثابت، با افزایش عدد فرود جریان، میزان نسبت عمق آبشستگی به عمق جریان روند افزایشی دارد. کلمات کلیدی: تعیین شرابط عمق آبشستگی فاصله بین آبشکن آبشستگی موضعی آبشکن های L شکل حفاظت دیواره خارجی رودخانه ها مقدمه نیاز انسان به آب باعث شده تا اکثر تمدن های بشری در کنار رودخانه ها شکل بگیرند. انسان های اولیه با زندگی در کنار رودخانه ها بطور فطری و تجربی آموخته بودند که جهت استفاده بهینه از این منابع خدادادی، می باید رودخانه ها را دوست داشت و حتی در بعضی از فرهنگ های کهن آب و رودخانه بعنوان موجودی مقدس و حیات بخش مورد ستایش و احترام بود. با توسعه شهرنشینی و اجراءی طرح های عمرانی و دور شدن انسانها از رودخانه این دوستی گسسته شد و انسان با برداشت بی رویه شن و ماسه از بستر رودخانه، خانه و شهرک سازی در حریم و بستر رودخانه، احداث سازه های تقاطعی و غیره اقدام به تعرض به رودخانه و بر هم زدن رژیم متعادل و پایدار آن نمود. رودخانه ها به مثابه موجودات زنده ای هستند که در مقابل این تعارض، اقدام متقابل نموده و در نتیجه رژیم هیدرولیکی آن در یک روند تغیرپذیری، در رسیدن به تعادل مجدد، تلاش می نماید، مهندسی رودخانه علمی است که این اعمال اندرکنشی را بطور سیستماتیک، هماهنگ و هدایت خواهد نمود. به عبارتی دیگر مهندسی رودخانه شامل تمام مراحل برنامه ریزی، طراحی، اجراءء و بهره برداری از عملیات مختلفی است که به منظور بهبود وضعیت رودخانه در جهت استفاده بهتر از آن اعمال می گردد. رودخانه ها شریان های اصلی حیات کلیه سازه های آبی محسوب می شوند و حفاظت و بهره برداری بهینه از آنها و همچنین حراست از بستر و حریم آنها از مهم ترین مسئولیت های وزارت نیرو می باشد. استفاده بهینه از رودخانه ها به لحاظ اهمیتی که این منابع طبیعی در برآورد نیازهای بشری، از دیرباز تاکنون داشته اند، از انگیزه های مهم به وجود آمدن شاخه دیگری از مهندسی آب به نام مهندسی رودخانه بوده است. به علت نزدیکی سازه های تغذیه کننده از آب رودخانه و زمین های کشاورزی اطراف رودخانه، نیاز به یک برنامه ریزی علمی جهت حفظ و حراست از این سازه ها، اجتناب ناپذیر می باشد. علمی که در مورد کلیه مراحل مطالعه و برنامه ریزی، طراحی، اجراءء و بهره برداری جهت بهبود و یا تغییر وضعیت موجود یک رودخانه به منظور برآورد نیازهای عمرانی بحث می کند، مهندسی رودخانه نامیده می شود. کلیه رودخانه ها در معرض تغییر و تحول قرار دارند و کارهای مهندسی رودخانه برای تغییر دبی، مطالعه بده رسوبی، مسیر رودخانه، عمق آبراهه، پهنه سیل گیر و کیفیت آب مورد نیاز می باشد. روش های معمول در راه رسیدن به این اهداف استفاده از سازه های مختلف به تنهایی یا ترکیبی از آنها مثل سد، سیل بند خاکی یا بتنی، پوشش بدنه، آبشکن یا به کار گرفتن راه حل های قدیمی مثل لایروبی می باشد. از جمله مباحث مهم در مهندسی رودخانه شناخت شکل رودخانه (مرفولوژی)، تثبیت سواحل و بستر رودخانه، کانالیزه کردن و کنترل سیلاب می باشد. فهرست مطالب فصل اول: کلیات 1-1. مقدمه  1 1-2. مرفولوژی رودخانه  2 1-2-1. تثبیت بستر رودخانه  3 1-2-2. تثبیت دیواره رودخانه  4 1-2-3. علل فرسایش دیواره ها  4 1-2-4. انواع فرسایش دیواره ها  4 1-2-5. راه حل های جلوگیری از فرسایش دیواره ها  5 1-3. آبشکن  9 1-3-1. اهداف ساخت آبشکن  10 1-3-2. مروری بر انواع آبشکن ها و نقش آنها در فرآیند فرسایش و رسوبگذاری  12 1-3-3. آبشکن های باز  13 1-3-4. آبشکن های بسته  14 1-3-5. انواع آبشکن های بسته از نظر قرارگیری نسبت به امتداد جریان  15 1-3-6. مصالح ساخت آبشکن  16 1-3-7. طبقه بندی آبشکن ها  17 1-4. تاریخچه علم رسوب  18 1-5. آبشستگی  20 1-5-1. فرایندهای آبشستگی  25 1-5-2. آبشستگی عمومی  26 1-5-3. افت سراسری تراز بستر  26 1-5-4. آبشستگی تنگ شدگی  27 1-5-5. آبشستگی در خمیدگی ها  28 1-5-6. آبشستگی در چند شاخه ها  28 1-5-7. آبشستگی موضعی  29 1-5-8. آبشستگی آب زلال  30 1-5-8. آبشستگی کل  32 1-5-8. آبشستگی استاتیکی و دینامیکی  32 1-6. اهداف  33 1-7. روش کار و محدوده تحقیق  33 1-8. نحوه تدوین پایان نامه  34 فصل دوم: مروری بر منابع تحقیق     2-1. مقدمه  36 2-2. طول و فاصله آبشکن ها  38 2-3. جهت آبشکن  42 2-4. نفوذپذیری  45 2-5. ارتفاع آبشکن، حالت تاج، شکل دماغه آبشکن  47 2-6. محاسبه زمان  48 2-7. اثر سرعت جریان  49 2-8. اثر اندازه رسوب  51 2-9. مکانیسم آبشستگی  52 2-10. مطالعه های صورت گرفته بر آبشستگی در زمینه آبشکن ها  54 2-11. رابطه های آزمایشگاهی  60 فصل سوم:مواد و روش تحقیق 3-1. مقدمه  63 3-2. وسایل آزمایشگاهی مورد استفاده  63 3-2-1. معرفی فلوم آزمایشگاهی و سیستم جریان بسته آب  63 3-2-2. موقعیت نصب آبشکن  64 3-2-3. توزیع اندازه ذرات  65 3-2-4. اندازه گیری دبی  69 3-2-5. اندازه گیری عمق  70 3-2-6. مشخصات آبشکن بکار رفته در آزمایش ها  70 3-2-7. تنظیم عمق در محل مورد نظر  71 3-3. نحوه انجام آزمایش ها  72 3-3-1. تعیین سرعت آستانه حرکت ذرات بستر  72 3-3-2. تنظیم عمق جریان توسط دریچه انتهایی  74 3-3-3. آزمایش های اولیه تعیین زمان تعادل  75 3-3-4. انجام آزمایش های اصلی  77 3-4. آنالیز ابعادی  78 3-5. الگوی جریان  80 3-5-1. الگوی جریان در اطراف یک آبشکن  80 3-5-2. الگوی جریان در بین دو آبشکن  82 3-6. آزمایش های مربوط به عمق آبشستگی و سری آزمایش ها  84 فصل چهارم:مشاهدات و تجزیه و تحلیل 4-1. تغییرات زمانی فرسایش و رسوبگذاری در طول دوره 23 ساعته  87 4-2. الگوی جریان اطراف آبشکن ها  89 4-3. رابطه عمق آبشستگی با قطر متوسط ذرات  92 4-4. تغییرات حداکثر عمق آبشستگی با عدد فرود  94 4-5. اثر فاصله بر روی حداکثر عمق آبشستگی نسبی  95 4-6. اثر فاصله بین آبشکن ها بر روی حداکثر عمق آبشستگی برای ذرات ثابت  97 4-7. فرسایش و توپوگرافی بستر  98 4-8. ارائه رابطه برازشی به منظور برآورد حداکثر عمق آبشستگی  104 فصل پنجم:نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات 5-1. نتیجه گیری  107 5-2. پیشنهادها  109 منابع  111 پیوست الف: سایر نمودارها  115 پیوست ب: عکس های اضافی  122 فهرست اشكال شکل 1-1. نمایش اجزاء مختلف سازه آبشکن  11 شکل 1-2.  وضعیت قرار گرفتن آبشکن نسبت به راستای جریان  11 شكل 1-3. تقسیم  بندی آبشكن ها از نظر شكل هندسی  12 شکل 1-4.  نمونه ای از آبشکن نفوذپذیر  13 شکل 1-5. مقطع یک آبشکن بسته (ساخته شده از سنگ)  15 شکل 1-6. پلان یک آبشکن بسته (ساخته شده از سنگ)  15 شکل 1-7. حالت کلی آبشکن های سه گانه مورد استفاده در رودخانه-ها از نظر انحراف جریان  16 شکل 1-8. مراحل توسعه حفره آبشستگی  21 شکل 1-9. فرسایش تنگ شدگی  27 شکل 1-10. عمق بستر در یک خمیدگی رودخانه  28 شکل 1-11. الگوی جریان، رسوب گذاری و فرسایش در تقاطع دو رودخانه  29 شکل 1-12. عمق آبشستگی به عنوان تابعی از زمان  31 شکل 1-13. اجزای آبشستگی  32 شکل 2-1: نمایش ابعاد طولی، زوایا و فاصله در انواع آبشكن ها  39 شکل 2-2: جریانات اطراف یک تکیه گاه پل  53 شکل 3-1:  نمایی از  فلوم آزمایشگاهی مورد استفاده در این تحقیق  64 شکل 3-2: رسوبات بکار گرفته شده برای آزمایش  66 شکل 3-3: دانه بندی ذرات ریزدانه  67 شکل 3-4: دانه بندی ذرات متوسط  67 شکل 3-5: دانه بندی ذرات درشت دانه  67 شکل 3-6: پلان و مقطع طولی فلوم آزمایشگاهی  68 شکل 3-7: طریقه چسباندن رسوبات بر روی بستر فلزی  69 شکل 3-8: دبی سنج حجمی  69 شکل 3- 9: عمق سنج دیجیتال  70 شکل 3-10: دریچه انتهایی تنظیم سطح آب  71 شکل 3-11: نمودار تغییرات سرعت بحرانی برای دانه یندی های مختلف  73 شکل 3-12: نمودار میزان آبشستگی بر حسب زمان  76 شکل 3-13: نمودار میزان آبشستگی بر حسب سرعت برشی  76 شکل 3-14: گسترش آبشستگی با گذشت زمان، برای به دست آوردن زمان تعادل  77 شکل 3-15: پارامترهای هندسی در آبشكن های L شکل  79 شکل 3-16: الگوی جریان اطراف یك آبشكن  81 شکل 3-17: الگوی جریان در اطراف تكیه گاه یا آبشکن  81 شکل 3-18: خط الراس و جدایی جریان در اطراف یك آبشكن منفرد در مسیر مستقیم  82 شکل 3-19: انواع الگوی جریان چرخشی بین آبشكن ها  83 شكل 4-1: فرآیند رسوبگذاری و فرسایش در طی 23 ساعت (1380 دقیقه)  89 شکل 4-2: جریان های چرخشی در طول و دماغه آبشکن ها  90 شکل 4-3: جریان های چرخشی در فضای بین ابشکن ها  90 شكل 4-4: رابطه عمق آبشستگی با قطر متوسط ذرات  93 شكل 4-5: رابطه عمق آبشستگی نسبی با عدد فرود  94 شكل 4-6: الگوی جریان ایجاد شده در محدوه آبشکن های بسته در حالات مختلف  95 شكل 4-7: نسبت عمق آبشستگی به عمق جریان در رابطه با نسبت فاصله بین آبشکن ها به طول آبشکن  97 شكل 4-8: نسبت عمق آبشستگی به عمق جریان در رابطه با نسبت فاصله بین آبشکن ها به عمق جریان  98 شکل 4- 9: پدیده آرمورینگ در اثر پدیده آبشستگی موضعی  99 شکل 4-10: نمای سه بعدی  101 شكل 4-11: توپوگرافی بستر فلوم برای دبی 40 لیتر بر ثانیه ،فاصله 12، ریزدانه  101 شكل 4-12: پروفیل طولی بستر،برای بیشترین فرسایش و بیشترین رسوبگذاری  101 شکل 4-13: نمای سه بعدی  102 شكل 4-14: توپوگرافی بستر فلوم برای دبی 40 لیتر برثانیه ،فاصله 12، درشت دانه  102 شكل 4-15: پروفیل طولی بستر، برای بیشترین فرسایش و بیشترین رسوبگذاری  102 شکل 4-16: نمای سه بعدی  103 شکل 4-17: توپوگرافی بستر فلوم برای دبی 40 لیتر برثانیه، فاصله 16، درشت دانه  103 شكل 4-18: پروفیل طولی بستر، برای بیشترین فرسایش و بیشترین رسوبگذاری  103 فهرست جداول جدول 2-1: نسبت  فاصله بین دو آبشکن متوالی (L) به طول موثر آبشکن ها (b) و به عرض بازه اصلاح شده (B2) در منابع مختلف  5 جدول 2-2: مقادیر پیشنهادی برای زاویه انحراف آبشکن  23 جدول 2-3: محدوده رسوب ها  32 جدول 2-4: رابطه های آبشستگی ارائه شده توسط محققان مختلف  32 جدول 3-1: مشخصات ذرات بکار رفته برای آزمایش  66 جدول 3-2: مشخصات مربوط به سرعت بحرانی (Uc) در آزمایش ها  72 جدول 3-3: محدوه تغییر پارامترهای موثر بر آبشکن ها  84 جدول 4-1: مشخصات داده های مربوط به ذرات درشت دانه  91 جدول 4-2: مشخصات داده های مربوط به ذرات با اندازه متوسط  92 جدول 4-3: مشخصات داده های مربوط به ذرات ریزدانه  92 جدول 4-4: مشخصات پارامترهای داده های آزمایش  105

 • مبانی نظری بررسی رابطه محافظه کاری از نگاه سود و زیانی و ترازنامه ای

  رابطه محافظه کاری از نگاه ترازنامه ای,رابطه محافظه کاری از نگاه سود و زیانی,رابطه محافظه کاری از نگاه سود و زیانی و ترازنامه ای,مبانی نظری بررسی رابطه محافظه کاری از نگاه سود و زیانی و ترازنامه ای,مبانی نظری رابطه محافظه…

 • مبانی نظری ویژگیهای شغلی

  ادبیات نظری ویژگیهای شغلی,ادبیات و مبانی نظری ویژگیهای شغلی,پیشینه تحقیق ویژگیهای شغلی,دانلود مبانی نظری ویژگیهای شغلی,فصل دوم پایان نامه ویژگیهای شغلی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق ویژگیهای شغلی,مبانی نظری ویژگیهای شغلی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مبانی…

 • تشخیص الگوی صدا با استفاده از شبکه عصبی (نسخه آپدیت شده + 53 صفحه مقاله انگلیسی)

  تشخیص الگوی صدا,تشخیص الگوی صدا با استفاده از شبکه عصبی (نسخه آپدیت شده + 53 صفحه مقاله انگلیسی),دانلود مقاله ارشد هوش مصنوعی,دانلود مقاله کارشناسی ارشد هوش مصنوعی,شبکه عصبی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام تشخیص الگوی صدا…

 • راهکارهای افزایش مشارکت مردم در بازار سرمایه کشور

  بورس اوراق بهادار,بورس اوراق بهادار منطقه ای,دانلود مقالات ارشد مدیریت,دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته مدیریت,دانلود مقالات کارشناسی ارشد مدیریت,دانلود مقاله راهکارهای افزایش مشارکت مردم در بازار سرمایه کشور,راهکارهای افزایش مشارکت مردم در بازار سرمایه کشور,سرمایه گذاری,مشارکت مردم در بازار سرمایه…

 • غرور و مفاهیم برآمده از آن و توضیح حکم گرفته شده از غرور

  تفاوت غرور با تدلیس,تفاوت غرور با غرر,دانلود پایان نامه قاعده غرور,عناصر مسئولیت غار در فقه و حقوق ایران,عناصر و اركان ضمان و مسئولیت غار در فقه و حقوق,غرور و مفاهیم برآمده از آن و توضیح حکم گرفته شده از غرور…

 • بررسی نقوش و معماری مسجد کبود و مسجد شیخ لطف الله

  بررسی نقوش مسجد شیخ لطف الله اصفهان,بررسی نقوش مسجد کبود تبریز,بررسی نقوش و معماری مسجد کبود و مسجد شیخ لطف الله,شیوه معماری آذری,شیوه معماری اصفهانی,معماری در دوره صفوی,معماری مسجد شیخ لطف الله اصفهان,معماری مسجد کبود تبریز,نقش دولت قره قویونلو در…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق وضعیت روانشناختی و سلامت روانی کودکان

  ادبیات نظری اختلالات رفتاری کودکان,ادبیات و مبانی نظری اختلالات رفتاری کودکان,پیشینه تحقیق اختلالات رفتاری کودکان,دانلود مبانی نظری اختلالات رفتاری کودکان,فصل دوم پایان نامه اختلالات رفتاری کودکان,مبانی نظری اختلالات رفتاری کودکان,مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات رفتاری کودکان,مبانی نظری و پیشینه…

 • بررسی روشهای میکروبی ازدیاد برداشت در مخازن نفتی

  ازدیاد برداشت از مخازن نفتی به روش میکروبی,ازدیاد برداشت نفت به روش میکروبی,استخرج نفت به روش میکروبی,انواع روش های ازدیاد برداشت نفت,بررسی روشهای میکروبی ازدیاد برداشت در مخازن نفتی,دانلود تحقیق ازدیاد برداشت نفت,روش های نوین ازدیاد برداشت نفت بازدید کننده…

 • ماهیت پولشویی و جرم آن

  پولشویی در حقوق ایران,جرایم سازمان یافته,جرایم سازمان یافته فراملی,دانلود پایان نامه ارشد حقوق جزا و جرم شناسی,دانلود پایان نامه پولشویی,دانلود پایان نامه پولشویی در اسناد بین المللی,دانلود پایان نامه فساد مالی,دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی,ماهیت…

 • مقاله رشته مدیریت با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی

  رضایت شغلی doc,رضایت شغلی مقاله,عوامل موثر بر رضایت شغلی,عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان,مقاله در مورد رضایت شغلی,مقاله در مورد رضایت شغلی کارکنان,مقاله رشته مدیریت با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی,مقاله رضایت شغلی کارکنان بازدید کننده عزیز در…

 • بررسی رابطه محافظه کاری از نگاه سود و زیانی و ترازنامه ای

  بررسی رابطه محافظه کاری از نگاه سود و زیانی و ترازنامه ای,پایان نامه رابطه محافظه کاری از نگاه سود و زیانی و ترازنامه ای,پایان نامه محافظه كاری ترازنامه ای,پایان نامه محافظه كاری سود و زیانی,رابطه محافظه کاری از نگاه ترازنامه…

 • مبانی نظری ارزیابی علل تاثیرگذار بر قواعد برنامه سازی خلاق در رادیو و شناسایی اجزا و خصوصیات آن

  اصول برنامه سازی خلاق در رادیو,برنامه سازی خلاق در رادیو,توصیف عوامل موثر بر اصول برنامه سازی خلاق در رادیو,شناسایی ابعاد برنامه سازی خلاق در رادیو,شناسایی مولفه های برنامه سازی خلاق در رادیو,عوامل موثر بر اصول برنامه سازی خلاق در رادیو,مبانی…

 • ممنوعیت ازدواج با زن شوهردار و در عده

  fileina,حرمت ابدی,خرید مقاله و تحقیق حقوق,زن شوهردار,سیستم همکاری در فروش فایل,طلاق,عده,عقد,فروش فایل,فروشگاه فایل,مجازات,ممنوعیت ازدواج با زن شوهردار و در عده,همکاری در فروش فایل بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام ممنوعیت ازدواج با زن شوهردار و در عده…

 • پروپوزال ارائه الگوی مناسب استراتژیک تغییر و استفاده از آن برای افزایش عملکرد

  افزایش عملكرد,افزایش عملکرد با ارائه یك الگوی مناسب استراتژیك تغییر,الگوی مناسب استراتژیك تغییر,پروپوزال ارائه الگوی مناسب استراتژیک تغییر و استفاده از آن برای افزایش عملکرد,پروپوزال ارائه یك الگوی مناسب استراتژیك تغییر,تغییرات برنامه‌ریزی شده,شركت‌های هواپیمائی برتر,مدل یكپارچه تغییر سازمانی بازدید کننده…

 • بررسی روشهای مدلسازی مستقیم و معکوس در مطالعه ساختارهای زمین شناسی

  بررسی پوسته ایران,بررسی روشهای مدلسازی مستقیم و معکوس در مطالعه ساختارهای زمین شناسی,تجهیزات لرزه نگاری,دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی,ساختارهای زمین شناسی,شیوه‌های مدرن و معمول در مطالعه ساختار پوسته بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی…

 • نمک زدایی از نفت خام

  بررسی روشهای نمک زدایی از نفت خام,جداسازی آب نمک از نفت خام,جداسازی آب نمک از نفت خام با نانو ساختارها,دانلود مقالات نفت,روشهای جداسازی نفت خام,نمک زدایی از نفت خام بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام نمک زدایی…

 • طراحی پلان باز در محیط های اداری و تاثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان

  تاثیر طراحی ادارات پلان آزاد بر رضایت شغلی کارمندان,دانلود پایان نامه طراحی پلان باز,طراحی ادارات پلان آزاد,طراحی پلان آزاد,طراحی پلان باز,طراحی پلان باز در محیط های اداری,طراحی پلان باز در محیط های اداری و تاثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان,طراحی…

 • معرفی استان زنجان

  استان زنجان,جغرافیای توریست,دانلود پایان نامه رشته گردشگری و توریسم,دانلود پایان نامه گردشگری و توریسم,دانلود پایان نامه معرفی استان زنجان,شهرشناسی,صنعت گردشگری,معرفی استان زنجان بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام معرفی استان زنجان هستید. دانلود فایل دانلود پایان نامه رشته…

 • رابطه محافظه کاری سود و محافظه کاری ترازنامه

  ارتباط محافظه کاری سود و محافظه کاری ترازنامه,دانلود مقاله محافظه کاری ترازنامه,دانلود مقاله محافظه کاری سود,رابطه محافظه کاری سود و محافظه کاری ترازنامه,محافظه کاری ترازنامه,محافظه کاری سود,نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با…

 • پیشینه تحقیق و مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

  ادبیات پژوهش مدیریت ارتباط با مشتری,ادبیات تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری,پیشینه تحقیق crm,پیشینه تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری,پیشینه تحقیق و مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری,دانلود پیشینه تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری,دانلود مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری,مبانی نظری crm,مبانی…

 • تقسیم بندی مشتریان و یافتن الگویی برای آنها برای بهبود وصول مطالبات معوق بانک

  الگوی مناسب جهت وصول مطالبات بانکی,بهبود وصول مطالبات معوق بانک,پایان نامه مطالبات معوق,تقسیم بندی مشتریان و یافتن الگویی برای آنها برای بهبود وصول مطالبات معوق بانک,دانلود پایان نامه وصول مطالبات معوق با رتبه بندی مشتریان,رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک,رتبه بندی…

 • پروپوزال شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار موفق مدیریت دانش در سازمان

  استقرار مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی,پروپوزال استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش,پروپوزال شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان,پروپوزال عوامل موثر استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش,پروپوزال مدیریت دانش,پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان های…

 • مبانی نظری ارزیابی فقهی حدود شناسی حجاب در مذاهب پنجگانه و نظام حقوقی ایران

  ارزیابی فقهی حدود حجاب,حجاب در فقه,حجاب در نظام حقوقی ایران,حجاب و حدود آن,حدود حجاب در حقوق ایران,حدود حجاب در مذاهب پنجگانه,حدود حجاب در مذاهب خمسه,مبانی نظری ارزیابی فقهی حدود شناسی حجاب در مذاهب پنجگانه و نظام حقوقی ایران,مبانی نظری حجاب…

 • بررسی روشهای قضاوت و داوری در حل اختلافات

  بررسی روشهای قضاوت و داوری در حل اختلافات,پایان نامه روش های حل و فصل دعاوی,جایگاه قضاوت در قرآن,حل و فصل مسالمت آمیز و حقوقی دعاوی,روش های حل و فصل اختلافات در ایران,روش های حل و فصل اختلافات در حقوق بین…

 • تحقیق ارائه الگوریتمی تطبیقی مبتنی بر پیش بینی اشکال با استفاده از مدلهای هزینه احتمالی برای زمانبندی در سیستم های رایانش ابری

  پیش بینی اشکال با استفاده از مدلهای هزینه احتمالی,پیش بینی اشکال در زمانبندی کار رایانش ابری,پیش بینی اشکال در سیستم های رایانش ابری,تحقیق ارائه الگوریتمی تطبیقی مبتنی بر پیش بینی اشکال با استفاده از مدلهای هزینه احتمالی برای زمانبندی در…

 • پروژه و پایان نامه امورمالی در صنعت برق (بصورت کامل و آپدیت شده)

  امورمالی در صنعت برق,پروژه و پایان نامه امورمالی در صنعت برق (بصورت کامل و آپدیت شده),دانلود پایان نامه امورمالی در صنعت برق,دانلود پایان نامه حسابداری,دانلود پایان نامه رشته حسابداری,دانلود پروژه مالی امورمالی در صنعت برق,دانلود پروژه مالی حسابداری,دانلود پروژه مالی…

 • نقدی بر ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی از قانون تجارت

  اختیارات مدیران,دانلود مقالات ارشد حقوق,دانلود مقالات کارشناسی ارشد حقوق,قلمرو اختیارات مدیران,لایحه اصلاحی از قانون تجارت,ماده ۱۱۸,مسئولیت جزائی مدیران,مسئولیت مدنی مدیران,نقدی بر ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی از قانون تجارت بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام نقدی بر ماده…

 • استانداردها و معیارهای فنی طراحی ساختمان های اداری و آموزشی

  استانداردها و معیارهای فنی طراحی ساختمان های اداری و آموزشی,استانداردهای فنی طراحی ساختمان های اداری و آموزشی,تعیین ابعاد و استانداردهای فضا در طراحی معماری شهرکهای دانشجویی,شناخت استانداردهای فضا در طراحی معماری شهرکهای دانشجویی,طراحی معماری ساختمان های آموزشی,طراحی معماری شهرکهای دانشجویی,معیارهای…

 • ارزیابی پیشینه و ارکان کلاهبرداری و تشریح صورتهای مختلف آن

  ارزیابی پیشینه و ارکان کلاهبرداری و تشریح صورتهای مختلف آن,بررسی عاملهای کلاهبرداری,تاریخچه و ماهیت کلاهبرداری,تاریخچه و ماهیت کلاهبرداری و بررسی عاملهای آن,جرم کلاهبرداری,دانلود پایان نامه کلاهبرداری,صورتهای مختلف کلاهبردری بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام ارزیابی پیشینه و…

 • تاثیر آی تی بر شکل گیری سازمان های اطلاعاتی و تاثیر متقابل آن با توسعه دانایی محور

  تاثیر آی تی بر با توسعه دانایی محور,تاثیر آی تی بر شکل گیری سازمان های اطلاعاتی و تاثیر متقابل آن با توسعه دانایی محور,تاثیر فناوری اطلاعات بر شکل گیری سازمان های اطلاعاتی,توسعه دانایی محوری,جامعه اطلاعاتی,دانلود پایان نامه رشته مدیریت,دانلود پایان…