موضع یابی استراتژیك بازار /محصول زعفران در ایمیل مارکتینگ

استراتژیک,ایمیل مارکتینگ,بازار,بازاریابی,زعفران,مدیریت بازرگانی,موضع یابی استراتژیك بازار /محصول زعفران در ایمیل مارکتینگ
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام موضع یابی استراتژیك بازار /محصول زعفران در ایمیل مارکتینگ هستید.

دانلود فایل

موضع یابی استراتژیك بازار /محصول زعفران در ایمیل مارکتینگ موضع یابی استراتژیك بازار زعفران بر اساس توجه به سه ویژگی اصلی رنگ ، عطر و طعم دارای كاربردهای فراوانی در صنایع غذایی ،رنگرزی و داروایی دارد.تاثیرات این سه عامل یكسان نمی باشد.بگونه ای كه كوچكترین تغییر در ساختار یا تركیب نهاده های تولید ، فرایندهای تولید، فرایند فرآوری و فرایند فروش و بازاریابی تاثیر فراوانی بر محصول نهایی ما دارد.لذا مدلی طراحی شده است كه علاوه بر انطباق با ویژگیهای طبیعی و منحنی عمر محصول در برگیرنده تمامی مفاهیم ،ساختار و ارتباطات جدیدی می باشد كه در تجارت امروزی كاربرد دارد.مدل پیشنهادی یك مدل تلفیقی از استراتژیهای رقابتی / تجاری الكترونیكی بوده كه در طراحی آن از مطا لعات و تحقیقات، استراتژیهای عمومی پورتر و الگوی استراتژیك مایلز و اسنواستفاده شده است.مدل با كاشت گیاه زعفران در زمین مناسب شروع می شود وبا ترمیم و پیوستگی كاشت پیاز زعفران آن در چهار سال بعد ادامه پیدا كرده و سعی داردبا تجزیه و تحلیل پروسه كلی تولید محصول زعفران ،حداكثر كارایی را در كوتاه مدت و اثر بخشی را در بلندمدت در فرایند تولید ایجاد كرده و بهره وری را در خروجی های این مرحله حداكثر كند.درمراحل فرآوری و بازار یابی و فروش با توجه به نیاز بازار ، از استراتژیهای عمومی پورتر استفاده شده است ودر مرحله فروش با استفاده از متغیرهای بازاریابی در مدل استراتژیك مایلزو اسنو جهت ارایه به مشتری نهایی آماده می گردد.البته باید گفت كه هدف از كاربرد استراتژیهای عمومی پورتروطرح استراتژیك مایلزو اسنو، حصول به كسب جایگاه واقعی بعنوان اصلی ترین برندهای زعفران در جهان است. فهرست مطالب صفحه ه چكیده پایان نامه 1 فصل اول 3 مقدمه 4 1-1 – بیان مساله 6 2-1 – اهمیت موضوع 6 3-1 – ضرورت تحقیق 7 4-1 – اهداف تحقیق 8 5-1 – سوال و فرضیات تحقیق 8 1- . سوال اصلی تحقیق 9 5-1 1-1- . فرضیه های فرعی 9 5-1 2- . متغییرها 9 5-1 6-1 – روش شناسی تحقیق و ابزار گرد آوری اطلاعات 9 1- . چهار چوب نظری تحقیق 9 6-1 2- . نوع تحقیق 12 6-1 3- . جامعه تحقیق 12 6-1 4- . نمونه تحقیق 12 6-1 7-1 – محدوه (قلمرو) تحقیق 12 8-1 – پیشینه تحقیق 12 9-1 – مراحل و گامهای اصلی تحقیق 12 10-1 – محدویتهای تحقیق 13 11-1 – واژهای كلیدی 14 فهرست مطالب صفحه و فصل دوم 21 مقدمه 22 1-2 – بررسی پروسه سیستماتیك محصول زعفران 24 1- . بررسی نهاده های تولید 26 1-2 بررسی نهاده های تولید در سال اول 27 1-1- . عامل بنه یا پیاز زعفران 28 1-2 2-1- . عامل زمین 32 1-2 3-1- . عامل اقلیم 35 1-2 1- . آفتاب یا نور 36 3-1- 1-2 2- . بارندگی(برف و باران) 38 3-1- 1-2 3- . دما یا درجه حرارت 39 3-1- 1-2 4- . منابع آبی یا رطوبت 42 3-1- 1-2 5- . نم نسبی (میزان تبخیر و تعرق) 43 3-1- 1-2 6- . عرض جغرافیایی و ارتفاع 44 3-1- 1-2 4-1- . عامل انسانی و فنی 44 1-2 1- . مدیریت 44 4-1- 1-2 2- . نیروی كار 45 4-1- 1-2 1-2- . آموزش نیروی انسانی 4-1- 1-2 2-2- . تكنولوژی (سخت افزاری و نرم افزاری) 46 4-1- 1-2 5-1- . پول و سرمایه 47 1-2 2- . بررسی فرایند تولید 48 1-2 1-2- . شیوه زراعت زعفران و مراحل آن (كاشت) 50 1-2 فهرست مطالب صفحه ز 1-1- . تراكم بوته ها 51 1-2- 1-2 2-1- . روش و طرز كاشت 52 1-2- 1-2 3-1- . زمان كاشت 54 1-2- 1-2 4-1- . عمق كاشت 56 1-2- 1-2 2- . سال دوم تا پایان سال پنجم 56 1-2- 1-2 1-2- . عامل بنه 57 1-2- 1-2 2-2- . عامل زمین 58 1-2- 1-2 3-2- . نیروی كار 60 1-2- 1-2 2-2- . مرحله داشت 60 1-2 1- . آبیاری 61 2-2- 1-2 2- . زمان 66 2-2- 1-2 3- . مكان 66 2-2- 1-2 4- . وجین و مبارزه با علفهای هرز 67 2-2- 1-2 5- . كود دهی و تغذیه زعفران 72 2-2- 1-2 3-2- . برداشت 76 1-2 1- . آفتاب و گرما 77 3-2- 1-2 2- . برداشت ،چیدن و پاك نمودن گل زعفران 78 3-2- 1-2 3- . محصولات جانبی زعفران 79 3-2- 1-2 4- . توریسم 81 3-2- 1-2 3- . مراحل فرآوری محصول زعفران 82 1-2 1-3- . خشك كردن 83 1-2 2-3- . نگهداری 87 1-2 فهرست مطالب صفحه ح 3-3- . كیفیت 88 1-2 4-3- . خشكاندن 91 1-2 5-3- . فرآوری 92 1-2 1- . تكنولوژی در فرایند تولید 92 5-3- 1-2 2- . فرآوری بر اساس رنگ 93 5-3- 1-2 3- . فرآوری بر اساس طعم 94 5-3- 1-2 4- . فرآوری بر اساس عطر 95 5-3- 1-2 4- . بازاریابی و فروش 96 1-2 1-4- . بازاریابی و خدمات قبل از فروش 97 1-2 1- . بسته بندی 98 1-4- 1-2 2- . جنس بسته بندی 99 1-4- 1-2 3- . شكل بسته بندی 100 1-4- 1-2 4- . حمل و نقل در محصولات بسته بندی 101 1-4- 1-2 5- . شرایط نگهداری در محصولات بسته بندی 101 1-4- 1-2 2-4- . بازاریابی و فروش 102 1-2 1- . شیوه سنتی 104 2-4- 1-2 2- . محدودیت كشورها در روش سنتی 108 2-4- 1-2 فصل دوم – بخش دوم 110 1- . استراتژیهای اصلی رقابتی در سطح واحد تجاری 110 2-2 2- . استراتژیهای اصلی تجاری در سطح واحد رقابتی 111 2-2 3- . مدل تلفیقی استراتزیهای رقابتی – تجاری 112 2-2 1-3- . نوع شناسی تلفیقی استراتژیهای رقابتی – تجاری 113 2-2 فهرست مطالب صفحه 2-3- . فرصت جویان یا تجسس گرایان 114 2-2 1- . شرایط مناسب برای استراتژی فرصت جو 115 2-3- 2-2 3-3- . مدافعین 118 2-2 1- . شرایط مناسب برای استراتژی مدافع 119 3-3- 2-2 1-1- . مدافعان متمایز 120 3-3- 2-2 2-1- . مدافعان كم هزینه 120 3-3- 2-2 4-3- . تحلیگرایان یا واكنشگرایان 122 2-2 1- . شرایط مناسب برای استراتژی تحلیگر 123 1-4- 2-2 فصل دوم – بخش سوم 124 1- . كسب و كار الكترونیك چیست؟ 124 3-2 2- . بازاریابی اینترنتی 124 3-2 3- . استفاده از اینترنت در جهت گیری راهبردی 124 3-2 4- . آمیخته بازاریابی الكترونیكی 126 3-2 1-4- . محصول 127 3-2 2-4- . قیمت 127 3-2 3-4- . فعالیتهای تشویقی و ترغیبی (ارتباطات) 129 3-2 4-4- . توزیع یا مكان 131 3-2 5-4- . جامعه 132 3-2 6-4- . مارك گذاری 133 3-2 5- . آمیخته بازاریابی الكترونیكی 133 3-2 1-5- . سیاستهای محصول 135 3-2 2-5- . سیاستهای قیمت گذاری 136 3-2 ط فهرست مطالب صفحه ی 3-5- . سیاستهای توزیع 137 3-2 1- . سیاستهای پیشبرد 138 3-1- 1-2 6- . تحلیل وضعیت شركت 139 3-2 1-6- . تهیه فهرست عوامل درونی یا بیرونی 139 3-2 2- . تحلیل وضعیت نهایی شركت (داخلی و خارجی) 141 6-3-2 143 SWOT 7- . آنالیز 3-2 143 SWOT 1-7- . مراحل انجام آنالیز 3-2 143 SO 2-7- . استراتژی 3-2 144 WO 3-7- . استراتژی 3-2 144 ST 4-7- . استراتژی 3-2 144 WT 5-7- . استراتژی 3-2 144 SWOT 6-7- . نتیجه گیری ازآنالیز 3-2 فصل سوم –روش انجام پژوهش 150 1-3 . روش تحقیق 152 2-3 . انواع طرح تحقیق 153 1- . تحقیق اكتشافی 153 2-3 2- . تحقیق توصیفی 154 2-3 3- . تحقیق علی 154 2-3 3-3 . ابزار جمع آوری اطلاعات 154 1- . ابزار جمع آوری اطلاعات ثانویه 155 3-3 1-1- . روش كتابخانه ای 155 3-3 فهرست مطالب صفحه ك 2-1- . مراجعه به اسناد و مدارك شركتی 155 3-3 2- . ابزار جمع آوری اطلاعات اولیه 156 3-3 1-2- . استفاده از روش اكتشافی مدلهای بهره وری جهت ارایه مدل 156 3-3 2-2- . پرسشنامه 156 3-3 4-3 . ارایه مدل ،آزمون روایی و پایایی پرسش نامه 157 1- . ارایه مدل 158 4-3 2- . روایی 158 4-3 3- . پایایی 159 4-3 5-3 . نحوه توزیع ، تكمیل و جمع آوری پرسش نامه 160 6-3 . جامعه آماری 160 1- . جامعه آماری 161 6-3 7-3 . فرضیات 161 فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها 164 مقدمه 165 فصل چهارم – بخش اول 166 1-4 . مدل پیوسته تلفیقی استراتژیهای رقابتی /تجاری الكترونیك 166 1- . شركتهایی كه تولید كننده و صادر كننده هستند 169 1-4 1-1- . بررسی نهاده های تولید در سال اول 172 1-4 2-1- . بررسی فرایند تولید 175 1-4 1- . مرحله كاشت 176 2-1- 1-4 2- . سال دوم تا پایان سال چهارم 177 2-1- 1-4 3- . مرحله داشت 178 2-1- 1-4 فهرست مطالب صفحه ل 4- . مرحله برداشت 179 2-1- 1-4 5- . مرحله فرآوری محصول زعفران 180 2-1- 1-4 2- . آماده نمودن یا خریداری محصول جهت بسته بندی و صادارت تا رسیدن به دست 1-4 مصرف كننده(بازار مصرف سنتی یا الكترونیكی) 184 3- . آمیخته بازار یابی الكترونیكی 189 1-4 فصل چهارم – بخش دوم 190 2-4 . تجزیه تحلیل داده ها 191 1- . زیر سیستم نهاده های تولید 193 2-4 1-1- . متغییر تعدیل شونده مستقل بنه یا پیاز زعفران 193 2-4 2-1- . متغییر مستقل تعدیل شونده خاك 199 2-4 3-1- . متغییرهای مستقل اقلیمی 203 2-4 1- . متغییر مستقل آفتاب 203 3-1- 2-4 2- . متغییر مستقل تعدیل شونده برف و باران 205 3-1- 2-4 3- . متغییر مستقل تعدیل شونده دما یا درجه حرارت 206 3-1- 2-4 4- . متغییر مستقل منابع آبی یا رطوبت 208 3-1- 2-4 5- . متغییر مستقل تعدیل شونده نم نسبی (میزان تبخیر و تعرق) 208 3-1- 2-4 6- . متغییر مستقل عرض و طول جغرافیایی 210 3-1- 2-4 4-1- . متغییر های مستقل انسانی و فنی 210 2-4 1- . متغییر مستقل مدیریت 210 4-1- 2-4 2- . متغییر مستقل عامل انسانی 212 4-1- 2-4 3- . متغییر مستقل تكنولوژی 214 4-1- 2-4 2- . بررسی فرایند تولید 215 2-4 فهرست مطالب صفحه م 1-2- . مرحله كاشت 217 2-4 1- . تراكم بوته ها 217 1-2- 2-4 2- . زمان كاشت 218 1-2- 2-4 3- . روش و طرز كاشت 220 1-2- 2-4 2-2- . مرحله داشت 223 2-4 1- . آبیاری 223 2-2- 2-4 2- . زمان در مرحله داشت 225 2-2- 2-4 3- . مكان در مرحله داشت 226 2-2- 2-4 4- . وجین و مبارزه با علفهای هرز 227 2-2- 2-4 5- . كوددهی و تغذیه زعفران 228 2-2- 2-4 3-2- . مرحله برداشت 229 2-4 1- . آفتاب و گرما در مرحله برداشت 230 3-2- 2-4 2- . نحوه پاك نمودن در مرحله برداشت 231 3-2- 2-4 3- . محصولات جانبی 232 3-2- 2-4 4- . توریسم در مرحله برداشت 233 3-2- 2-4 3- . فرآوری 235 2-4 1-3- . روش خشكاندن 235 2-4 2-3- . نگهداری محصولات برداشت شده 239 2-4 3-3- . كیفیت در مرحله فرآوری 240 2-4 4-3- . انواع فراوری بر اساس رنگ ، عطر و طعم 241 2-4 4- . مرحله بازاریابی و فروش 243 2-4 1-4- . بسته بندی 243 2-4 فهرست مطالب صفحه ن 1- . بسته بندی 243 1-4- 2-4 2- . جنس بسته بندی 244 1-4- 2-4 3- . شكل بسته بندی 244 1-4- 2-4 4- . حمل و نقل محصولات بسته بندی شده 245 1-4- 2-4 5- . شرایط نگهداری در محصولات بسته بندی شده 245 1-4- 2-4 2-4- . نحوه صادرات 246 2-4 3-4- . محدویت كشورها 248 2-4 4-4- . محصول 248 2-4 5-4- . قیمت 249 2-4 6-4- . تبلیغات 249 2-4 7-4- . رقبا 250 2-4 8-4- . ساختار بازار هدف 251 2-4 9-4- . اقتصاد 252 2-4 فصل چهارم – بخش سوم 254 3-4 . مقدمه 254 1- . توصیف آماری 254 3-4 1-1- . توزیع فراوانی سال شروع فعالیت 255 3-4 2-1- . توزیع فراوانی تعداد كاركنان شركت 256 3-4 2- . توزیع فراوانی مربوط به به كیفیت محصول تولیدی شركتهای صادر كننده زعفران 257 3-4 1-2- . میزان خلوص زعفران 257 3-4 2-2- . قدرت رنگ دهی زعفران 259 3-4 3-2- . شدت طعم زعفران 260 3-4 فهرست مطالب صفحه س 4-2- . شدت عطر زعفران 261 3-4 5-2- . وضعیت ظاهری زعفران 263 3-4 6-2- . میزان آلودگی میكروبی زعفران 264 3-4 7-2- . نگاه كلی به كیفیت زعفران 265 3-4 3- . تحلیل های استنباطی 267 3-4 1- . آزمون فرضیه اول 267 1-3- 3-4 2- . آزمون فرضیه دوم 269 1-3- 3-4 3- . آزمون فرضیه سوم 271 1-3- 3-4 4- . آزمون فرضیه اصلی 273 1-3- 3-4 2-3- . نتایج حاصل از فرضیات تحقیق 276 3-4 فصل پنجم- خلاصه و نتیجه گیری 278 1-5 . نتیجه گیری 279 1- . نتایج بدست آمده در رابطه با فرضیه اول 279 1-5 2- . نتایج بدست آمده در رابطه با فرضیه دوم 281 1-5 3- . نتایج بدست آمده در رابطه با فرضیه سوم 283 1-5 4- . نتایج بدست آمده در رابطه با فرضیه كلی یا اصلی تحقیق 285 1-5 2-5 . پیشنهادات در مورد فرضیه های تحقیق 286 1- . پیشنهادات در مورد فرضیه اول 286 2-5 2- . پیشنهادات در مورد فرضیه دوم 287 2-5 3- . پیشنهادات در مورد فرضیه سوم 288 2-5 4- . پیشنهادات در مورد فرضیه كلی یا اصلی 288 2-5 5- . پیشنهادات برای محققان آیتده 289 2-5 فهرست مطالب صفحه ع چكیده پایان نامه به زبان انگلیسی 290 فهرست منابع وماخذ 2 به همراه جداول و نمودار فهرست مطالب صفحه ه چكیده پایان نامه 1 فصل اول 3 مقدمه 4 1-1 – بیان مساله 6 2-1 – اهمیت موضوع 6 3-1 – ضرورت تحقیق 7 4-1 – اهداف تحقیق 8 5-1 – سوال و فرضیات تحقیق 8 1- . سوال اصلی تحقیق 9 5-1 1-1- . فرضیه های فرعی 9 5-1 2- . متغییرها 9 5-1 6-1 – روش شناسی تحقیق و ابزار گرد آوری اطلاعات 9 1- . چهار چوب نظری تحقیق 9 6-1 2- . نوع تحقیق 12 6-1 3- . جامعه تحقیق 12 6-1 4- . نمونه تحقیق 12 6-1 7-1 – محدوه (قلمرو) تحقیق 12 8-1 – پیشینه تحقیق 12 9-1 – مراحل و گامهای اصلی تحقیق 12 10-1 – محدویتهای تحقیق 13 11-1 – واژهای كلیدی 14 فهرست مطالب صفحه و فصل دوم 21 مقدمه 22 1-2 – بررسی پروسه سیستماتیك محصول زعفران 24 1- . بررسی نهاده های تولید 26 1-2 بررسی نهاده های تولید در سال اول 27 1-1- . عامل بنه یا پیاز زعفران 28 1-2 2-1- . عامل زمین 32 1-2 3-1- . عامل اقلیم 35 1-2 1- . آفتاب یا نور 36 3-1- 1-2 2- . بارندگی(برف و باران) 38 3-1- 1-2 3- . دما یا درجه حرارت 39 3-1- 1-2 4- . منابع آبی یا رطوبت 42 3-1- 1-2 5- . نم نسبی (میزان تبخیر و تعرق) 43 3-1- 1-2 6- . عرض جغرافیایی و ارتفاع 44 3-1- 1-2 4-1- . عامل انسانی و فنی 44 1-2 1- . مدیریت 44 4-1- 1-2 2- . نیروی كار 45 4-1- 1-2 1-2- . آموزش نیروی انسانی 4-1- 1-2 2-2- . تكنولوژی (سخت افزاری و نرم افزاری) 46 4-1- 1-2 5-1- . پول و سرمایه 47 1-2 2- . بررسی فرایند تولید 48 1-2 1-2- . شیوه زراعت زعفران و مراحل آن (كاشت) 50 1-2 فهرست مطالب صفحه ز 1-1- . تراكم بوته ها 51 1-2- 1-2 2-1- . روش و طرز كاشت 52 1-2- 1-2 3-1- . زمان كاشت 54 1-2- 1-2 4-1- . عمق كاشت 56 1-2- 1-2 2- . سال دوم تا پایان سال پنجم 56 1-2- 1-2 1-2- . عامل بنه 57 1-2- 1-2 2-2- . عامل زمین 58 1-2- 1-2 3-2- . نیروی كار 60 1-2- 1-2 2-2- . مرحله داشت 60 1-2 1- . آبیاری 61 2-2- 1-2 2- . زمان 66 2-2- 1-2 3- . مكان 66 2-2- 1-2 4- . وجین و مبارزه با علفهای هرز 67 2-2- 1-2 5- . كود دهی و تغذیه زعفران 72 2-2- 1-2 3-2- . برداشت 76 1-2 1- . آفتاب و گرما 77 3-2- 1-2 2- . برداشت ،چیدن و پاك نمودن گل زعفران 78 3-2- 1-2 3- . محصولات جانبی زعفران 79 3-2- 1-2 4- . توریسم 81 3-2- 1-2 3- . مراحل فرآوری محصول زعفران 82 1-2 1-3- . خشك كردن 83 1-2 2-3- . نگهداری 87 1-2 فهرست مطالب صفحه ح 3-3- . كیفیت 88 1-2 4-3- . خشكاندن 91 1-2 5-3- . فرآوری 92 1-2 1- . تكنولوژی در فرایند تولید 92 5-3- 1-2 2- . فرآوری بر اساس رنگ 93 5-3- 1-2 3- . فرآوری بر اساس طعم 94 5-3- 1-2 4- . فرآوری بر اساس عطر 95 5-3- 1-2 4- . بازاریابی و فروش 96 1-2 1-4- . بازاریابی و خدمات قبل از فروش 97 1-2 1- . بسته بندی 98 1-4- 1-2 2- . جنس بسته بندی 99 1-4- 1-2 3- . شكل بسته بندی 100 1-4- 1-2 4- . حمل و نقل در محصولات بسته بندی 101 1-4- 1-2 5- . شرایط نگهداری در محصولات بسته بندی 101 1-4- 1-2 2-4- . بازاریابی و فروش 102 1-2 1- . شیوه سنتی 104 2-4- 1-2 2- . محدودیت كشورها در روش سنتی 108 2-4- 1-2 فصل دوم – بخش دوم 110 1- . استراتژیهای اصلی رقابتی در سطح واحد تجاری 110 2-2 2- . استراتژیهای اصلی تجاری در سطح واحد رقابتی 111 2-2 3- . مدل تلفیقی استراتزیهای رقابتی – تجاری 112 2-2 1-3- . نوع شناسی تلفیقی استراتژیهای رقابتی – تجاری 113 2-2 فهرست مطالب صفحه 2-3- . فرصت جویان یا تجسس گرایان 114 2-2 1- . شرایط مناسب برای استراتژی فرصت جو 115 2-3- 2-2 3-3- . مدافعین 118 2-2 1- . شرایط مناسب برای استراتژی مدافع 119 3-3- 2-2 1-1- . مدافعان متمایز 120 3-3- 2-2 2-1- . مدافعان كم هزینه 120 3-3- 2-2 4-3- . تحلیگرایان یا واكنشگرایان 122 2-2 1- . شرایط مناسب برای استراتژی تحلیگر 123 1-4- 2-2 فصل دوم – بخش سوم 124 1- . كسب و كار الكترونیك چیست؟ 124 3-2 2- . بازاریابی اینترنتی 124 3-2 3- . استفاده از اینترنت در جهت گیری راهبردی 124 3-2 4- . آمیخته بازاریابی الكترونیكی 126 3-2 1-4- . محصول 127 3-2 2-4- . قیمت 127 3-2 3-4- . فعالیتهای تشویقی و ترغیبی (ارتباطات) 129 3-2 4-4- . توزیع یا مكان 131 3-2 5-4- . جامعه 132 3-2 6-4- . مارك گذاری 133 3-2 5- . آمیخته بازاریابی الكترونیكی 133 3-2 1-5- . سیاستهای محصول 135 3-2 2-5- . سیاستهای قیمت گذاری 136 3-2 ط فهرست مطالب صفحه ی 3-5- . سیاستهای توزیع 137 3-2 1- . سیاستهای پیشبرد 138 3-1- 1-2 6- . تحلیل وضعیت شركت 139 3-2 1-6- . تهیه فهرست عوامل درونی یا بیرونی 139 3-2 2- . تحلیل وضعیت نهایی شركت (داخلی و خارجی) 141 6-3-2 143 SWOT 7- . آنالیز 3-2 143 SWOT 1-7- . مراحل انجام آنالیز 3-2 143 SO 2-7- . استراتژی 3-2 144 WO 3-7- . استراتژی 3-2 144 ST 4-7- . استراتژی 3-2 144 WT 5-7- . استراتژی 3-2 144 SWOT 6-7- . نتیجه گیری ازآنالیز 3-2 فصل سوم –روش انجام پژوهش 150 1-3 . روش تحقیق 152 2-3 . انواع طرح تحقیق 153 1- . تحقیق اكتشافی 153 2-3 2- . تحقیق توصیفی 154 2-3 3- . تحقیق علی 154 2-3 3-3 . ابزار جمع آوری اطلاعات 154 1- . ابزار جمع آوری اطلاعات ثانویه 155 3-3 1-1- . روش كتابخانه ای 155 3-3 فهرست مطالب صفحه ك 2-1- . مراجعه به اسناد و مدارك شركتی 155 3-3 2- . ابزار جمع آوری اطلاعات اولیه 156 3-3 1-2- . استفاده از روش اكتشافی مدلهای بهره وری جهت ارایه مدل 156 3-3 2-2- . پرسشنامه 156 3-3 4-3 . ارایه مدل ،آزمون روایی و پایایی پرسش نامه 157 1- . ارایه مدل 158 4-3 2- . روایی 158 4-3 3- . پایایی 159 4-3 5-3 . نحوه توزیع ، تكمیل و جمع آوری پرسش نامه 160 6-3 . جامعه آماری 160 1- . جامعه آماری 161 6-3 7-3 . فرضیات 161 فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها 164 مقدمه 165 فصل چهارم – بخش اول 166 1-4 . مدل پیوسته تلفیقی استراتژیهای رقابتی /تجاری الكترونیك 166 1- . شركتهایی كه تولید كننده و صادر كننده هستند 169 1-4 1-1- . بررسی نهاده های تولید در سال اول 172 1-4 2-1- . بررسی فرایند تولید 175 1-4 1- . مرحله كاشت 176 2-1- 1-4 2- . سال دوم تا پایان سال چهارم 177 2-1- 1-4 3- . مرحله داشت 178 2-1- 1-4 فهرست مطالب صفحه ل 4- . مرحله برداشت 179 2-1- 1-4 5- . مرحله فرآوری محصول زعفران 180 2-1- 1-4 2- . آماده نمودن یا خریداری محصول جهت بسته بندی و صادارت تا رسیدن به دست 1-4 مصرف كننده(بازار مصرف سنتی یا الكترونیكی) 184 3- . آمیخته بازار یابی الكترونیكی 189 1-4 فصل چهارم – بخش دوم 190 2-4 . تجزیه تحلیل داده ها 191 1- . زیر سیستم نهاده های تولید 193 2-4 1-1- . متغییر تعدیل شونده مستقل بنه یا پیاز زعفران 193 2-4 2-1- . متغییر مستقل تعدیل شونده خاك 199 2-4 3-1- . متغییرهای مستقل اقلیمی 203 2-4 1- . متغییر مستقل آفتاب 203 3-1- 2-4 2- . متغییر مستقل تعدیل شونده برف و باران 205 3-1- 2-4 3- . متغییر مستقل تعدیل شونده دما یا درجه حرارت 206 3-1- 2-4 4- . متغییر مستقل منابع آبی یا رطوبت 208 3-1- 2-4 5- . متغییر مستقل تعدیل شونده نم نسبی (میزان تبخیر و تعرق) 208 3-1- 2-4 6- . متغییر مستقل عرض و طول جغرافیایی 210 3-1- 2-4 4-1- . متغییر های مستقل انسانی و فنی 210 2-4 1- . متغییر مستقل مدیریت 210 4-1- 2-4 2- . متغییر مستقل عامل انسانی 212 4-1- 2-4 3- . متغییر مستقل تكنولوژی 214 4-1- 2-4 2- . بررسی فرایند تولید 215 2-4 فهرست مطالب صفحه م 1-2- . مرحله كاشت 217 2-4 1- . تراكم بوته ها 217 1-2- 2-4 2- . زمان كاشت 218 1-2- 2-4 3- . روش و طرز كاشت 220 1-2- 2-4 2-2- . مرحله داشت 223 2-4 1- . آبیاری 223 2-2- 2-4 2- . زمان در مرحله داشت 225 2-2- 2-4 3- . مكان در مرحله داشت 226 2-2- 2-4 4- . وجین و مبارزه با علفهای هرز 227 2-2- 2-4 5- . كوددهی و تغذیه زعفران 228 2-2- 2-4 3-2- . مرحله برداشت 229 2-4 1- . آفتاب و گرما در مرحله برداشت 230 3-2- 2-4 2- . نحوه پاك نمودن در مرحله برداشت 231 3-2- 2-4 3- . محصولات جانبی 232 3-2- 2-4 4- . توریسم در مرحله برداشت 233 3-2- 2-4 3- . فرآوری 235 2-4 1-3- . روش خشكاندن 235 2-4 2-3- . نگهداری محصولات برداشت شده 239 2-4 3-3- . كیفیت در مرحله فرآوری 240 2-4 4-3- . انواع فراوری بر اساس رنگ ، عطر و طعم 241 2-4 4- . مرحله بازاریابی و فروش 243 2-4 1-4- . بسته بندی 243 2-4 فهرست مطالب صفحه ن 1- . بسته بندی 243 1-4- 2-4 2- . جنس بسته بندی 244 1-4- 2-4 3- . شكل بسته بندی 244 1-4- 2-4 4- . حمل و نقل محصولات بسته بندی شده 245 1-4- 2-4 5- . شرایط نگهداری در محصولات بسته بندی شده 245 1-4- 2-4 2-4- . نحوه صادرات 246 2-4 3-4- . محدویت كشورها 248 2-4 4-4- . محصول 248 2-4 5-4- . قیمت 249 2-4 6-4- . تبلیغات 249 2-4 7-4- . رقبا 250 2-4 8-4- . ساختار بازار هدف 251 2-4 9-4- . اقتصاد 252 2-4 فصل چهارم – بخش سوم 254 3-4 . مقدمه 254 1- . توصیف آماری 254 3-4 1-1- . توزیع فراوانی سال شروع فعالیت 255 3-4 2-1- . توزیع فراوانی تعداد كاركنان شركت 256 3-4 2- . توزیع فراوانی مربوط به به كیفیت محصول تولیدی شركتهای صادر كننده زعفران 257 3-4 1-2- . میزان خلوص زعفران 257 3-4 2-2- . قدرت رنگ دهی زعفران 259 3-4 3-2- . شدت طعم زعفران 260 3-4 فهرست مطالب صفحه س 4-2- . شدت عطر زعفران 261 3-4 5-2- . وضعیت ظاهری زعفران 263 3-4 6-2- . میزان آلودگی میكروبی زعفران 264 3-4 7-2- . نگاه كلی به كیفیت زعفران 265 3-4 3- . تحلیل های استنباطی 267 3-4 1- . آزمون فرضیه اول 267 1-3- 3-4 2- . آزمون فرضیه دوم 269 1-3- 3-4 3- . آزمون فرضیه سوم 271 1-3- 3-4 4- . آزمون فرضیه اصلی 273 1-3- 3-4 2-3- . نتایج حاصل از فرضیات تحقیق 276 3-4 فصل پنجم- خلاصه و نتیجه گیری 278 1-5 . نتیجه گیری 279 1- . نتایج بدست آمده در رابطه با فرضیه اول 279 1-5 2- . نتایج بدست آمده در رابطه با فرضیه دوم 281 1-5 3- . نتایج بدست آمده در رابطه با فرضیه سوم 283 1-5 4- . نتایج بدست آمده در رابطه با فرضیه كلی یا اصلی تحقیق 285 1-5 2-5 . پیشنهادات در مورد فرضیه های تحقیق 286 1- . پیشنهادات در مورد فرضیه اول 286 2-5 2- . پیشنهادات در مورد فرضیه دوم 287 2-5 3- . پیشنهادات در مورد فرضیه سوم 288 2-5 4- . پیشنهادات در مورد فرضیه كلی یا اصلی 288 2-5 5- . پیشنهادات برای محققان آیتده 289 2-5 فهرست مطالب صفحه ع چكیده پایان نامه به زبان انگلیسی 290 فهرست منابع وماخذ 2

 • نحوه کارکردن انژکتور

  انژکتور,خرید تحقیق مکانیک,دانلود مقالات مکانیک,دانلود مقاله رشته مکانیک,سیستم تامین سوخت,سیستم همکاری در فروش فایل,سیستم‌های سوخت رسانی,فروش فایل,فروشگاه فایل,نحوه کارکردن انژکتور,همکاری در فروش فایل بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام نحوه کارکردن انژکتور هستید. دانلود فایل دانلود مقاله…

 • طریقه استنباط فقه القرآن در تفسیر التبیان

  استنباط آیات الاحكام,پایان نامه استنباط آیات الاحكام,پایان نامه تفسیر التبیان,روش استنباط آیات الاحكام در تفسیر التبیان,روشهای شیخ طوسی در تفسیر التبیان,طریقه استنباط فقه القرآن در تفسیر التبیان,مبانی استنباط شیخ طوسی در تفسیر التبیان,ویژگی های آیات الاحکام در التبیان بازدید کننده…

 • پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان برنامه ریزی جامع منابع انسانی شهرداری (مطالعه موردی:شهرداری منطقه 22)

  برنامه ریزی جامع منابع انسانی,برنامه ریزی جامع منابع انسانی شهرداری,پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان کاهش موجودی در زنجیره,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی,شهرداری منطقه 22,منابع انسانی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پایان نامه…

 • پروپوزال پیاده سازی موفق ERP با ارائه چارچوبی از مدیریت دانش

  پروپوزال erp,پروپوزال برنامه ریزی منابع سازمانی,پروپوزال پیاده سازی موفق ERP با ارائه چارچوبی از مدیریت دانش,پروپوزال پیاده سازی موفقیت آمیز ERP با مدیریت دانش,پروپوزال عوامل موفقیت پیاده سازی ERP,پیاده سازی موفق erp در سازمان,عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی ERP,عوامل کلیدی…

 • طراحی و پیاده سازی سیستم جامع اطلاع رسانی صنایع دستی و هنر سنتی ایران

  fileina,اتوماسیون سیستم صنایع دستی,انجام پروژه مهندسی کامپیوتر,تجزیه و تحلیل سیستم صنایع دستی,دانلود پروژه مهندسی کامپیوتر با عنوان طراحی و پیاده سازی سیستم جامع اطلاع رسانی صنایع دستی و هنر سنتی ایران,دیاگرامهای سیستم صنایع دستی,سیستم همکاری در فروش فایل,طراحی و پیاده…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق علم سنجی

  ادبیات نظری علم سنجی,ادبیات و مبانی نظری علم سنجی,پیشینه تحقیق علم سنجی,دانلود مبانی نظری علم سنجی,فصل دوم پایان نامه علم سنجی,مبانی نظری علم سنجی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق علم سنجی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مبانی…

 • پروپوزال تخصیص منابع در رایانش ابری با الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی

  پروپوزال انتخاب منابع و زمانبندی در رایانش ابری,پروپوزال تخصیص منابع در رایانش ابری,پروپوزال تخصیص منابع در رایانش ابری با الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی,تخصیص منابع در ابر,تخصیص منابع در محاسبات ابری,تخصیص منابع در محاسبات ابری با الگوریتم ژنتیک,تخصیص منابع در…

 • طبقه بندی زئولیتها و فرآیند تولید آنها

  خصوصیات زئولیتها,خواص عمومی زئولیت ها,دانلود تحقیق زئولیت,طبقه بندی زئولیتها,طبقه بندی زئولیتها و فرآیند تولید آنها,فاکتور های موثر بر فرایند تولید زئولیتها,فرآیند تولید زئولیتها,كاربرد زئولیتها در تصفیه آب,کاربرد زئولیتها دركشاورزی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام طبقه بندی…

 • مسئولیت مدنی دولت

  جبران خسارت,دانلود مقالات ارشد حقوق,دانلود مقالات حقوقی,دانلود مقالات کارشناسی ارشد حقوق,دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته حقوق,دانلود مقاله مسوولیت مدنی دولت,مسئولیت کارمندان,مسئولیت مدنی,مسئولیت مدنی دولت بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مسئولیت مدنی دولت هستید. دانلود فایل دانلود…

 • ارائه چارچوب سرویس گرا برای سیستم های اجرایی تولید طبق رایانش ابری

  ارائه چارچوب سرویس گرا برای سیستم های اجرایی تولید طبق رایانش ابری,ارائه چارچوبی کلان برای مدیریت سیستم های تولیدی,استقرار سیستم های اجرایی تولید,استقرار سیستم های اجرایی تولید با رایانش ابری,رایانش ابری,سیستم های اجرایی تولید,سیستمهای توزیع شده اجرایی تولید,مدیریت سیستم های…

 • بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان

  آثار بالقوه رضایت شغلی,بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان,دانلود مقاله ارشد مدیریت,دانلود مقاله رضایت شغلی,دانلود مقاله رضایت شغلی کارکنان,رضایت شغلی,سنجش و اندازه گیری رضایت شغلی,ویژگی‌های فردی رضایت شغلی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی عوامل…

 • دانلود پاورپوینت خواص یادگیری بر پایه نمونه و بیان مثالهای کاربردی

  الگوریتمهای یادگیری افزایشی,خواص سیستم های یادگیری بر پایه نمونه,خواص یادگیری بر پایه نمونه و بیان مثالهای کاربردی,دانلود پاورپوینت خواص یادگیری بر پایه نمونه و بیان مثالهای کاربردی,دانلود پاورپوینت یادگیری بر پایه نمونه,دسته بندی کننده الگوی NN,یادگیری بر پایه نمونه بازدید…

 • پرسشنامه بررسی نقش رضایت مشتری در روابط میان ارزش ویژه برند و وفاداری مشتری

  پرسشنامه ارزش برند,پرسشنامه ارزش ویژه برند,پرسشنامه ارزش ویژه برند رستوران,پرسشنامه ارزش ویژه برند مدل آکر,پرسشنامه استاندارد ارزش ویژه برند,پرسشنامه بررسی نقش رضایت مشتری در روابط میان ارزش ویژه برند و وفاداری مشتری,دانلود پرسشنامه ارزش ویژه برند,دانلود پرسشنامه ارزش ویژه برند…

 • ضرورت جرم انگاری و علل پیدایش پدیده قاچاق انسان

  ارکان قاچاق زنان,بررسی قاچاق انسان به قصد فحشا,پایان نامه قاچاق,پایان نامه قاچاق زنان,تحقیق قاچاق زنان,دانلود تحقیق قاچاق زنان,ضرورت جرم انگاری پدیده قاچاق انسان,ضرورت جرم انگاری و علل پیدایش پدیده قاچاق انسان,علل پیدایش پدیده قاچاق انسان بازدید کننده عزیز در حال…

 • مدیریت منابع در دسترس شبکه به منظور بهبود کارایی شبکه های مشارکتی

  تخصیص منابع در سیستم های بیسیم مشارکتی,تخصیص منابع در شبکه های مشارکتی,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی,سیستم های بیسیم مشارکتی,شبکه های مبتنی بر شناخت,شبکه های مشارکتی,مدیریت منابع در دسترس شبکه به منظور بهبود کارایی شبکه های مشارکتی بازدید کننده…

 • انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط طرفین دعوی

  انتخاب صریح بر اساس اصل حاکمیت اراده,انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط طرفین دعوی,بررسی اصل حاکمیت اراده,بررسی اصل حاکمیت اراده در ماده 27 قانون داوری,بررسی اصل حاکمیت اراده در ماده 968 قانون مدنی,قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران بازدید کننده…

 • امکان سنجی و برآوردهای هزینه ای صنعت بسته بندی

  امکان سنجی و برآوردهای هزینه ای صنعت بسته بندی,دانلود پروژه بسته بندی,دانلود پروژه مالی,دانلود پروژه مالی بسته بندی,دانلود پروژه مالی رشته حسابداری,دانلود پروژه مالی رشته حسابداری با عنوان بسته بندی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام امکان…

 • شغل روزنامه نگاری

  fileina,انجام پروژه و پایان نامه,پیچیدگى هاى نظام آگهى در ایران,حقوق و‎ ‎امتیازهای روزنامه نگار,خرید پایان نامه,دانلود مقاله شغل روزنامه نگاری,روزنامه,روزنامه نگاران و مشكلات معیشتى,روزنامه نگاری,شغل روزنامه نگاری,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,نظام آگهى در ایران,همکاری در فروش,همکاری در فروش فایل بازدید کننده…

 • مقاله ترجمه شده رشته کامپیوتر با عنوان پیشرفت ها در مهندسی نرم افزار - تحلیل تاثیر تکنیک های استخراج داده بر پایگاه داده ها

  پایگاه داده ها,پیشرفت ها در مهندسی نرم افزار,تکنیک های استخراج داده,دانلود مقاله ترجمه شده,فروشگاه ساز فایل,مقالات ترجمه شده,مقاله ترجمه شده,مقاله ترجمه شده رشته کامپیوتر با عنوان داده کاوی جهانی: مطالعه تجربی از روند فعلی پیش بینی آینده و انتشار فناوری,مقاله…

 • توسعه و استانداردسازی روشهای آزمایشی برای موجودات اصلاح شده ژنتیکی و مشتقات آنها

  توسعه و استانداردسازی روشهای آزمایشی برای موجودات اصلاح شده ژنتیکی و مشتقات آنها بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام توسعه و استانداردسازی روشهای آزمایشی برای موجودات اصلاح شده ژنتیکی و مشتقات آنها هستید. دانلود فایل نمونه ترجمه…

 • دیه متفاوت و كفاره متساوى

  fileina,انجام پروژه و پایان نامه,خرید مقاله و تحقیق,دانلود مقاله دیه متفاوت و كفاره متساوى,دیه در اسلام,دیه متفاوت,دیه متفاوت و كفاره متساوى,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,كفاره متساوى,نقش زمان و مكان در قصاص و دیه,همکاری در فروش,همکاری در…

 • بررسی کاربرد درختان هایپراکیمولاتور در پاكسازی خاکهای آلوده به کروم

  آلودگی خاک,بررسی کاربرد درختان هایپراکیمولاتور در پاكسازی خاکهای آلوده به کروم,خاکهای آلوده به کروم,درختان هایپراکیمولاتور,کاج الداریکا,کروم,نحوه پاكسازی خاکهای آلوده به کروم بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی کاربرد درختان هایپراکیمولاتور در پاكسازی خاکهای آلوده به کروم…

 • بررسی روشهای قضاوت و داوری در حل اختلافات

  بررسی روشهای قضاوت و داوری در حل اختلافات,پایان نامه روش های حل و فصل دعاوی,جایگاه قضاوت در قرآن,حل و فصل مسالمت آمیز و حقوقی دعاوی,روش های حل و فصل اختلافات در ایران,روش های حل و فصل اختلافات در حقوق بین…

 • طراحی کنترل کننده مد لغزشی و کاربرد آن در سیستمهای آشوب

  fileina,پدیده چترینگ,خرید مقاله و تحقیق برق,سیستمهای آشوب,طراحی کنترل کننده مد لغزشی,طراحی کنترل کننده مد لغزشی و کاربرد آن در سیستمهای آشوب,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,کنترل کننده مد لغزشی,همزمان سازی,همکاری در فروش فایل بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با…

 • پرسشنامه علل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند از نگاه مشتریان شرکتهای ارائه دهنده اینترنت

  پرسشنامه ارزش برند,پرسشنامه ارزش ویژه برند,پرسشنامه ارزش ویژه برند خدمات اینترنت پرسرعت,پرسشنامه ارزش ویژه برند شرکتهای ارائه دهنده اینترنت,پرسشنامه ارزش ویژه برند مدل آکر,پرسشنامه استاندارد ارزش ویژه برند,پرسشنامه علل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند از نگاه مشتریان شرکتهای ارائه دهنده…

 • پایان نامه کارشناسی صنایع و معادن با عنوان کریستال‌های انرژی درمانی و خواص سنگ‌ها

  fileina,پایان نامه کارشناسی صنایع و معادن با عنوان کریستال‌های انرژی درمانی و خواص سنگ‌ها,تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی,خرید پایان نامه کارشناسی صنایع و معادن,خواص سنگها,سنگهای شفابخش,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش تحقیق,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,کریستال‌های انرژی درمانی,همکاری در فروش…

 • تاثیر تغییر اجباری حسابداری بر اندازه گیری

  تاثیر تغییر اجباری حسابداری بر اندازه گیری,تغییرات اجباری حسابداری,تغییرات اجباری حسابداری و تشخیص سهم متعارفی آن,حاكمیت شركت,حسابداری برای سرقفلی,سرقفلی انتقالی,كاهش یا نقصان در سرقفلی,مقاله تشخیص سهم متعارفی تغییرات اجباری حسابداری بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام تاثیر…

 • ساختار و خواص هیدروکسی آپاتیت و بررسی کاربردهای آن

  خواص هیدروکسی آپاتیت,دانلود پایان نامه رشته مواد,دانلود پایان نامه مواد,روشهای تهیه هیدروکسی آپاتیت,ساختار هیدروکسی آپاتیت,ساختار و خواص هیدروکسی آپاتیت و بررسی کاربردهای آن,کاربردهای هیدروکسی آپاتیت,هیدروکسی آپاتیت بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام ساختار و خواص هیدروکسی آپاتیت…

 • طبیعت در پسادریافتگری با تاکید بر کارهای ونسان ون گوگ

  بررسی طبیعت در كارهای ون گوگ,دانلود پایان نامه رشته نقاشی,دانلود پایان نامه نقاشی,طبیعت در پسادریافتگری,طبیعت در پسادریافتگری با تاکید بر کارهای ونسان ون گوگ,طبیعت در پست امپرسیونیسم,طبیعت در پست امپرسیونیسم با تاکید بر کارهای ون گوگ,کارهای ونسان ون گوگ بازدید…

 • مدلی تلفیقی برای ارتقاء کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی از طریق کیفیت سنجی مستمر خدمات و رضایت سنجی ادواری مشتریان

  ارتقاء کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی,خدمات بانکداری الکترونیکی,دانلود مقاله کارشناسی ارشد مدیریت,رضایت سنجی خدمات الکترونیکی,کیفیت سنجی بانکداری الکترونیکی,کیفیت سنجی مستمر خدمات و رضایت سنجی ادواری مشتریان,مدلی تلفیقی برای ارتقاء کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی از طریق کیفیت سنجی مستمر خدمات و رضایت…