نقش تلفیق در برنامه‌های درسی پایه اول ابتدائی و ارائه یك الگوی راهنما جهت تدوین برنامه‌های درسی مبتنی بر رویكرد تلفیقی

ارائه یك الگوی راهنما جهت تدوین برنامه‌های درسی مبتنی بر رویكرد تلفیقی,ارزشیابی پیشرفت تحصیلی,برنامه درسی,برنامه درسی تلفیقی,موانع و محدودیتهای سازماندهی تلفیقی برنامه‌های درسی,نقش تلفیق در برنامه‌های درسی پایه اول ابتدائی و ارائه یك الگوی راهنما جهت تدوین برنامه‌های درسی مبتنی بر رویكرد تلفیقی,ویژگی‌‌های برنامه درسی تلفیقی
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام نقش تلفیق در برنامه‌های درسی پایه اول ابتدائی و ارائه یك الگوی راهنما جهت تدوین برنامه‌های درسی مبتنی بر رویكرد تلفیقی هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی نقش تلفیق در برنامه‌های درسی پایه اول ابتدائی و ارائه یك الگوی راهنما جهت تدوین برنامه‌های درسی مبتنی بر رویكرد تلفیقی چکیده: تغییرات گوناگون و مستمر در دنیای فناوری و دگرگونی‌های عظیم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، و به تبع آن‌ها پیدایش نیازهای متنوع و گوناگون فردی و اجتماعی، و وضعیت نگران كننده‌ی فاصله‌ی بین دنیای آموزش و دنیای كار ضرورت ایجاد تغییر در شیوه‌های طراحی و اجرای برنامه‌های درسی را امری بدیهی ساخته است و موجب شده تا برنامه‌ریزان بیش از پیش در زمینه‌ی طراحی برنامه‌ها به رویكردهای مختلف بیندیشند. (یكی از رویكردهایی كه می‌تواند به حل مسئله كمك كند رویكرد تلفیقی است.)در طول زمان نظام‌های درون رشته‌ای، مهم‌ترین سهم و نقش را در آموزش داشته‌اند. علیرغم انتقادات و اشكالاتی كه به این شیوه‌ی سازماندهی وارد ساخته‌اند. اما عملاً بخش اعظم برنامه‌های درسی مدارس و دانشگاه‌ها در دنیا، بر این اساس طراحی می‌شده و اكنون نیز پا برجاست (احمدی، به نقل از ملكی 1382). در حالی كه با وجود این نظام هرگز بین محتوای برنامه درسی و زندگی واقعی دانش‌آموز رابطه موثر به وجود نمی‌آید بدین معنی كه آموخته‌های شاگردان در مسائل اساسی زندگی‌شان به كار نمی‌آید و هیچ كمكی در حل مسائل زندگی به آنها نمی‌كند.لذا وقتی مفاهیم علمی نتوانند دانش‌آموز را رشد دهند از ارزش تربیتی برخوردار نخواهند بود، چرا كه در زمینه تربیت دانش‌آمو‌ز، رشته‌های علمی نقشی جز وسیله بودن ندارند.وقتی در زندگی خود با مسائلی مواجه می‌شویم هرگز نمی‌پرسیم كه به عنوان مثال درس ریاضی چه بخش از مسئله را حل می‌كند و یا درس دیگر چه نقشی می‌تواند داشته باشد، چرا كه مسائل اجتماعی از كلیت برخوردارند، لذا باید كلی نگریسته شوند (هاشمیان نژاد به نقل از ملكی، 1382). کلمات کلیدی: برنامه درسی سازماندهی محتوا برنامه درسی تلفیقی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مقدمه: در نظام سنتی تعلیم و تربیت، نقش آموزش و پرورش، انتقال دانش، و نظام ارزشی از نسلی به نسلی دیگر بوده است اما امروزه با توجه به دگرگونی مداوم وضعیت بازار و مشاغل و نگرانی در تضمین فرصت‌های شغلی و تغییر در ابعاد مختلف دانش و به اصطلاح انفجار دانش و نیز انفجار جمعیت و همچنین تغییر در دیدگاه صاحب‌نظران كه خواهان انسجام و سازگاری برنامه‌ها با دگرگونی‌های عظیم اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و تغییرات مستمر در دنیای تكنولوژی و مشاغل هستند. ضرورت تغییر در ساختار برنامه‌های درسی امری بدیهی محسوب می‌گردد. (خلخالی، 73)لذا باید به رویكردی روی آورد كه كلی‌نگر باشد یعنی هم مسائل مورد نیاز فرد و جامعه و هم در برگیرنده چند نظام رشته‌ای باشد، كه تحقق چنین امری تا حدی از طریق رویكرد تلفیقی میسر خواهد بود. در این برنامه‌ها واقعیتها و نیازهای دنیای جدید در فراسوی ساختار یكسو نگری رشته‌ها، جرئی‌نگری و محدودیت‌های تخصصی شدن و تقسیم علوم مطرح می‌گردد. این بحث (تلفیق) از جالب‌ترین مباحث مربوط به طراحی برنامه درسی است كه به عنوان راهی برای یادگیری واقعی، با از میان برداشتن مرزهای ساختگی بین موضوعات درسی تشخیص داده شده است.این نوع برنامه درسی با هدف ارتباط دادن مطالب معنادار و تلفیق مفاهیم، مضامین و مهارت‌ها در مقابل برنامه‌های درسی مجزا و محتوا محور قرار می‌گیرد. (ملكی، 82) رویكردهای تلفیقی نیز مانند هر رویكرد تربیتی ریشه در دیدگاه‌های فلسفی و روان‌شناسی دارد كه مباحث‌مربوط به‌وحدت‌دانش و مبانی‌روان‌شناسی و اجتماعی‌وحدت‌دانش شامل آن می‌گردد. (ملكی، 1379)ابعاد تلفیق برنامه‌های درسی را در سه بعد می‌توان بررسی كرد. وسعت، شدت و درگیری محیطی (ملكی، 1379، ص 177)اولین تجربه طراحی برنامه‌های درسی میان رشته‌ای در دوره تحصیلی ابتدایی آغاز گردید و رفته رفته به دور متوسطه سرایت كرد (مهر محمدی، 1378) ابتدا سه رویكرد پیشرفت‌گرا [روش پروژه، برنامه درسی مبتنی بر تجربه و نهضت فعالیت] به برنامه‌های درسی دوره ابتدائی ظهور كرد (مهر محمدی، 1383)و سپس انواع دیگر سازماندهی تلفیقی مطرح شدند از جمله رشته محور، رشته‌های موازی واحدهای درسی، درس‌های شكل گرفته از رشته‌های مكمل یكدیگر واحدهای درسی میان رشته‌ای، الگوی روز تلفیق شده و برنامه كامل می‌باشد كه به طور مفصل در ادامه مطالب، شرح داده خواهد شد همچنین در این پژوهش سعی بر آن است كه مطالبی در مورد تاریخچه، تعریف، انواع سازماندهی تلفیقی، ابعاد تلفیق، دلایل آن، معیارهای تلفیق، متدها، رویكردهای فلسفی و روان‌شناسی مرتبط با آن، مزایا و محدویت‌های آن ارائه گردد. فهرست مطالب فصل اول: طرح پژوهش 1             مقدمه: 2             بیان مساله: 4             اهداف تحقیق: 5             سوالات تحقیق: 5             اهمیت و ضرروت: 5             روش تحقیق: 6             جامعه آماری: 7             روش نمونه‌گیری و تعیین حجم نمونه: 7             آزمون آماری: 7             روش جمع‌آوری داده‌ها: 7      محدودیتهای موضوع تحقیق: 8             محدودیتهای در اختیار محقق: 8             محدودیتهای خارج از اختیار محقق: 8     تعاریف واژه‌ها: 9         تعاریف نظری: 9 تعاریف عملیاتی: 10 فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق 11 مقدمه: 12 تاریخچه: 13 واژه‌های انگلیسی و تعاریف مختلف برنامه درسی تلفیقی: 18 اصول تلفیق: 20 انواع تلفیق: 21 1) تلفیق تصادفی (اتفاقی): 25 2) تلفیق از طریق تقویت و تمرین: 26 3) تلفیق از طریق محاط كردن: 26 4) تلفیق از طریق هماهنگی: 27 5) تلفیق از طریق فرایندها: 27 6) تلفیق با استفاده از تم یا موضوع: 28 الف ـ تلفیق محتوا محور 32 ب ـ تلفیق مهارت محور 32 1ـ برنامه‌ی درسی محتوا محور: 33 2ـ برنامه‌ی درسی مهارت محور: 33 ابعاد تلفیق 34 وسعت 34 شدت 35 درگیری محیطی: 35 الف ـ توصیف مسایل محیطی: 36 ب ـ جستجوی راه حل یك مسأله محیطی: 36 ج ـ فعالیت دانش‌آموزان برای اصلاح واقعی وضعیت محیطی در یك طرح واقعی: 36 ویژگی‌‌های برنامه درسی تلفیقی: 36 چرائی رویكردی تلفیقی: 39 فواید و نكات مثبت تلفیق در برنامه‌های درسی 43 1) مهارتی 43 2) نگرشی 43 3) دانشی 44 برنامه درسی تلفیقی پیش‌نیاز تحقق توسعه پایدار و همه جانبه در ایران: 45 1ـ نارسائی مراكز علمی و تحقیقاتی كشور در حل مشكلات و معضلات موجود در جامعه: 46 2ـ ناكارآمدی پژوهش‌ها و تحقیقات انجام شده در عرصه عمل: 47 3ـ ناتوانی مراكز علمی در تولید علم و بومی كردن آن: 47 4ـ نادیده انگاشتن برخی از حوزه‌های دانش و بعضاٌ قربانی كردن آنها: 48 5ـ شیوع و گسترش روز افزون دگرگونی و بحران‌های گوناگون در قلمرو زندگی فردی و اجتماعی نسل‌های جدید و تضعیف سرمایه‌های انسانی 49 موانع و محدودیتهای سازماندهی تلفیقی برنامه‌های درسی 51 الف) موانع  خارجی: 52 ب) موانع داخلی: 53 الگوهای تلفیق برنامه درسی: 54 الگوی برنامه درسی مكعب شكل 54 الگوی برنامه درسی تلفیقی از نظر شومیكر 56 1ـ فرایندها و مهارتهای اصلی 57 2ـ رشته‌های برنامه‌ی درسی 57 3ـ مضمون‌های اصلی 58 4ـ پرسش‌ها 58 الگوی تلفیق برنامه درسی از نظر بین: 58 الگوی تلفیق برنامه‌ی درسی در تعلیم و تربیت نتیجه‌‌مدار 60 الگوی تلفیق برنامه درسی از نظر جی كوبز: 61 1ـ انتخاب یك مركز سازماندهی 61 2ـ سیال‌سازی ذهنی ارتباطات 61 3ـ تعیین سوالات راهنما كه به عنوان قلمرو و توالی عمل می‌كنند 62 4ـ نوشتن فعالیت‌های اجرائی: 62 الگوی تلفیق برنامه درسی از نظر دریك: 63 1ـ محتوا و دانش ارزشمند 63 2ـ چهارچوب نظری 63 3ـ هدف‌ها و نتایج یادگیری و ارزشیابی 64 الگوی تلفیق برنامه درسی از نظر ماریون بریدی 66 ارائه مدلی جهت برنامه‌ی درسی تلفیقی: 68 گزارشی درباره اجرای برنامه درسی تلفیقی در ژاپن: 71 تحقیقات انجام شده در خارج از كشور 73 تلفیق از دیدگاه دانش‌آموز: ساخت معنا در علوم (1992) 73 برنامه‌ی درسی تلفیقی برای آموزش و پرورش سال 2000 74 نگرش‌معلمان مدرسه ابتدایی نسبت به یك برنامه درسی میان‌رشته‌ای در تایوان 75 ایجاد ارتباط یك مطالعه موردی یادگیری كلاس پنجم از دو سازمان مختلف برنامه‌ی درسی تلفیقی 76 پنج سطح تلفیق برنامه‌ درسی در مدرسه‌ی میانی (1995) پژوهشگر: شومیكر 78 تهیه‌ی برنامه‌های تلفیقی چند رشته‌ای و میان رشته‌ای (1997) 79 باورهای حرفه‌ای و شرایطی كه برنامه‌ی درسی تلفیقی مدرسه‌ی میانی در انگلستان را حمایت می‌كند. 80 انتظارات و واقعیات تلفیق برنامه‌ی درسی در یك مدرسه میانی 81 جمع‌بندی مطالعات خارج از كشور 83 تحقیقات داخل كشور 84 چگونگی تلفیق برنامه‌های درسی تاریخ، جغرافیا، تعلیمات اجتماعی و ارایه اصول و روشهای مناسب در این خصوص 85 اصلاحات برنامه‌ی درسی ملی ژاپن با تاكید بر رویكرد تلفیقی 86 بررسی‌ كتاب‌های درسی علوم تجربی و ارایه الگو برای درهم تنیدن برنامه‌ی درسی علوم ابتدایی 87 آموزش و پرورش در دوره‌ی انتقال 87 تلفیق درس دینی و قرآن در برنامه‌ی درسی نظام آموزشی متوسطه 89 الگوهای تلفیق در برنامه درسی دوره‌ی‌ ابتدایی 1380 89 تأثیر آموزش تلفیقی در یادگیری دانش‌آموزان پایه اول ابتدائی شهر تهران 90 فصل سوم: روش اجرای تحقیق 91 مقدمه 92 روش تحقیق 92 جامعه آماری: 93 روش نمونه‌گیری و تعیین حجم نمونه: 93 روش جمع‌آوری داده‌ها و ابزارهای آن 94 روائی و پایائی ابزارهای پژوهش: 95 روش تحلیل داده‌ها: 95 فصل چهارم: نجزیه و تحلیل داده‌ها 97 مقدمه 98 یافته های توصیفی و استنباطی 98 فصل پنجم: خلاصه تحقیق، نتیجه‌گیری و پیشنهادها 108 مقدمه 109 خلاصه‌ تحقیق: . نتایج و ارتباط آن با دیگر پژوهش‌های انجام شده: 115 پیشنهادات: 117 فهرست منابع: 120 الف ـ كتب فارسی 120 ب ـ پایان‌نامه‌ها 121 ج ـ مقالات 122 د ـ سایت‌ها 124 رـ كتب انگلیسی 125 فهرست جداول جدول 4-1: آمار توصیفی میزان یادگیری دو گروه آزمایش و گواه 100 جدول 4-2: نتایج آزمون آماری t استودنت . جدول 4-3: نتایج ضریب همبستگی بین دروس علوم و ریاضی دانش آموزان 101 جدول 4-4: آمار توصیفی میزان انگیزه دو گروه آزمایش و گواه 102 جدول 4-5: نتایج آزمون آماری t استودنت . جدول 4-6: نتایج ضریب همبستگی بین میزان یادگیری و انگیزه دانش آموزان 103 جدول 4-7: توزیع فراوانی پاسخ والدین در بکارگیری مهارت آموخته های دانش آموزان 105 جدول 4-8: نتایج آزمون کای دو   . جدول 4-9: توزیع فراوانی پاسخ والدین در بکارگیری مهارت آموخته های دانش آموزان . جدول 4-10: نتایج آزمون کای دو   . جدول 4-11: توزیع فراوانی پاسخ معلمان درخصوص درهم تنیدگی 107 جدول 4-12: نتایج آزمون کای دو   . جدول میزان پاسخ دانش‌آموزان به پرسشنامه انگیزه (گروه تجربی ـ پیش آزمون) . جدول میزان پاسخ دانش‌آموزان به پرسشنامه انگیزه (گروه گواه ـ پیش آزمون) . جدول میزان پاسخ دانش‌آموزان به پرسشنامه انگیزه (گروه تجربی ـ پس آزمون) . جدول میزان پاسخ دانش‌آموزان به پرسشنامه انگیزه (گروه گواه ـ پس آزمون) . جدول نمرات ریاضی و علوم (گروه تجربی ـ پیش آزمون) . جدول نمرات ریاضی و علوم (گروه گواه ـ پیش آزمون) . جدول نمرات ریاضی و علوم (گروه تجربی ـ پس آزمون) . جدول نمرات ریاضی و علوم (گروه گواه ـ پس آزمون) . فهرست اشكال شكل 1ـ2. پیوستار الگوهای تلفیق (جی كوبز، ص 14). 25 شكل 2ـ2ـ الگوی برنامه درسی مكعب شكل (رگ، 1997، ص 30) 55 شكل 3ـ2ـ  سه خصوصیت اساسی الگوی برنامه درسی از نظر بی‌ین 59 شكل 4ـ2ـ 60 شكل 5ـ2ـ چرخ شش پره‌ای حمایت مضمون بوسیله حوزه‌های دیسپلینی مختلف 62 شكل 6ـ2ـ 64 شكل 7ـ2ـ سفر (دریك، 1993، ص 7) 66 شكل 8ـ2ـ الگوی تلفیق برنامه درسی بریدی (1997) 67

 • پایان نامه کارشناسی رشته علوم اجتماعی با عنوان مشارکت سیاسی زنان

  الگوهای رفتار سیاسی زنان,پایان نامه کارشناسی رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری با عنوان شیطان پرستی,دانلود پایان نامه کارشناسی رشته علوم اجتماعی,دانلود پایان نامه مشارکت سیاسی زنان,مشارکت سیاسی زنان ایرانی,مشارکت سیاسی زنان در ایران بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی…

 • پروپوزال بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر مدیریت دانش

  استقرار مدیریت دانش در شرکتها,استقرار مدیریت دانش در شرکتهای فعال شهید رجائی,پروپوزال بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر مدیریت دانش,پروپوزال تاثیر ساختار سازمانی بر مدیریت دانش,پروپوزال ساختار سازمانی,پروپوزال مدیریت دانش,تاثیر ساختار سازمانی بر مدیریت دانش,رابطه ساختار سازمانی بر مدیریت دانش بازدید…

 • دانلود پاورپوینت ارائه الگوریتم جدید برای همزمانی فریمی در سیستم OFDM

  ارائه الگوریتم جدید برای همزمانی فریمی در سیستم OFDM,دانلود پاورپوینت ارائه الگوریتم جدید برای همزمانی فریمی در سیستم OFDM,دانلود پاورپوینت کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی,دانلود پاورپوینت کارشناسی ارشد مخابرات,دانلود پاورپوینت همزمانی فریمی در سیستم OFDM,سیستم ofdm,مدولاسیون چندحاملی,همزمانی فریمی بازدید کننده…

 • پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی با عنوان هوش هیجانی در افراد درونگرا در مقایسه با افراد برونگرا در دانشجویان دانشگاه های شهر تهران

  برونگرا,پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی با عنوان هوش هیجانی در افراد درونگرا در مقایسه با افراد برونگرا در دانشجویان دانشگاه های شهر تهران,درونگرا,رشته روانشناسی عمومی، بالینی، تربیتی,فروشگاه ساز فایل,همکاری در فروش,همکاری در فروش فایلینا,هوش,هوش هیجانی بازدید کننده عزیز در حال…

 • ارکان و شرایط تحقق مسئولیت مدنی شهرداری و بررسی صلاحیت مراجع رسیدگی

  ارکان تحقق مسئولیت مدنی شهرداری,ارکان و شرایط تحقق مسئولیت مدنی شهرداری و بررسی صلاحیت مراجع رسیدگی,پایان نامه مسئولیت مدنی شهرداری,شرایط تحقق مسئولیت مدنی شهرداری,صلاحیت مراجع رسیدگی به مسئولیت مدنی شهرداری,مسئولیت مدنی شهرداری در برابر شهروندان,مسئولیت مدنی شهرداری در حقوق ایران,مسئولیت…

 • طراحی کنترل کننده مد لغزشی و کاربرد آن در سیستمهای آشوب

  fileina,پدیده چترینگ,خرید مقاله و تحقیق برق,سیستمهای آشوب,طراحی کنترل کننده مد لغزشی,طراحی کنترل کننده مد لغزشی و کاربرد آن در سیستمهای آشوب,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,کنترل کننده مد لغزشی,همزمان سازی,همکاری در فروش فایل بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با…

 • نقش اکولوژی اجتماعی در بافت قدیم شهر ری

  اکولوژی اجتماعی در شهر ری,اکولوژی اجتماعی شهر ری,بررسی پایگاه اقتصادی افراد ساکن بافت قدیم شهر ری,توسعه شهری شهر ری,جدایی گزینی شهر ری,سیر تحولات اکولوژیکی شهر ری,نقش اکولوژی اجتماعی در بافت قدیم شهر ری,نقش اکولوژی اجتماعی در شهر ری بازدید کننده…

 • پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه با عنوان طراحی و استقرار سامانه مدیریت پروژه برای پروژه EPC

  استاندارد PMBOK,پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه با عنوان طراحی و استقرار سامانه مدیریت پروژه برای پروژه EPC,پروژه EPC,حوزه های مدیریت پروژه,دانلود پایان نامه ارشد مدیریت پروژه,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی,دانلود پایان نامه مدیریت پروژه,طراحی و استقرار سامانه…

 • جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

  انتقال مال غیر,تاثیرملاحظه های اجتماعی جرم انگاری عنوانهای حقوقی,تاثیرملاحظه های سیاسی جرم انگاری عنوانهای حقوقی,تصرف عدوانی,جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن,جرم انگاری عنوانهای حقوقی در ایران,جرم زدایی,جرم‎انگاری,دانلود پایان نامه حقوق,دانلود…

 • ارزیابی ارتباط مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی در آموزش و پرورش از نگاه دبیران دوره دبیرستان

  ارزیابی ارتباط مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی در آموزش و پرورش از نگاه دبیران دوره دبیرستان,بررسی رابطه مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی,دانلود پایان نامه مدیریت دانش,رابطه مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی,رابطه مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی از نگاه معلمین,رابطه مدیریت…

 • تاثیر جهانی شدن بر آموزش و پرورش

  آموزش و پرورش,تاثیر جهانی شدن بر آموزش و پرورش,جهانی شدن,دانلود مقاله تاثیر جهانی شدن بر آموزش و پرورش,دانلود مقاله کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام تاثیر جهانی شدن بر آموزش و پرورش هستید.…

 • بررسی و تبیین مدیریت دانش و رابطه آن با عملکرد سازمانی در صنعت هتلداری

  استقرار مدیریت دانش صنعت هتل داری,بررسی و تبیین مدیریت دانش و رابطه آن با عملکرد سازمانی در صنعت هتلداری,بکارگیری مدیریت دانش در صنعت هتل داری,بهبود عملکرد سازمانی با مدیریت دانش,بهبود عملکرد صنعت هتل داری با مدیریت دانش,پیاده سازی مدیریت دانش…

 • مقاله رشته علوم سیاسی با عنوان سیاست ایالت متحده آمریكا در خلیج فارس

  انقلاب اسلامی ایران و سیاست های منطقه ای آمریکا,ایجاد کمربند امنیتی با تداوم دکترین کیسینجر – نیکسون,تحلیل سیاست آمریکا از وقایع خلیج فارس,دانلود مقاله رشته علوم سیاسی با عنوان سیاست ایالت متحده آمر,ستون اصلی سیاست آمریکا در منطقه,مساله فلسطین –…

 • طراحی منبع ولتاژ سه فاز با استفاده از تکنیک مدولاسیون پهنای پالسِ بردارِ فضایی جهت تغذیه موتور القایی

  تکنیک مدولاسیون پهنای پالسِ بردارِ فضایی,دانلود مقالات ارشد برق,دانلود مقالات برق,دانلود مقالات رشته برق,دانلود مقالات مهندسی برق,دانلود مقاله طراحی منبع ولتاژ سه فاز,طراحی منبع ولتاژ سه فاز,طراحی منبع ولتاژ سه فاز با استفاده از تکنیک مدولاسیون پهنای پالسِ بردارِ فضایی…

 • پاورپوینت کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته دکتر سرلک و فراتی

  پاورپوینت کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته دکتر سرلک و فراتی,دکتر سرلک و فراتی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پاورپوینت کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته دکتر سرلک و فراتی هستید. دانلود فایل پاورپوینت کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت…

 • بررسی جرم قتل در حقوق کیفری ایران

  بررسی جرم قتل در حقوق کیفری ایران,تعریف جرم شبه عمد,جرم قتل در حقوق کیفری ایران,دانلود تحقیق جرم قتل,دانلود تحقیق قتل در حقوق کیفری,عناصر قتل در حكم شبه عمد,قتل در حقوق کیفری,قتل در حكم شبه عمد,قتل در حكم شبه عمد در…

 • دانلود مقاله ترجمه شده قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی

  اتاق بازرگانی بین المللی,دانلود مقاله ترجمه شده حقوق,دانلود مقاله ترجمه شده قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی,داوری اتاق بازرگانی بین المللی,دیوان داوری ICC,قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی,متن فارسی قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی بازدید کننده عزیز در حال…

 • پروژه مالی رشته حسابداری شركت هدیه طلا

  پروژه مالی رشته حسابداری شركت هدیه طلا,دانلود پروژه مالی,دانلود پروژه مالی حسابداری,دانلود پروژه مالی رشته حسابداری,دانلود پروژه مالی رشته حسابداری شركت هدیه طلا,دانلود پروژه مالی شركت هدیه طلا بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پروژه مالی رشته…

 • ابعاد رفتار شهروندی سازمان و عوامل مختلف مثبت و منفی موثر بر آن

  ابعاد رفتار شهروندی سازمان,ابعاد رفتار شهروندی سازمان و عوامل مختلف مثبت و منفی موثر بر آن,پایان نامه رفتار شهروندی سازمانی,جنبه‌های منفی رفتار شهروندی,دانلود پایان نامه رفتار شهروندی سازمانی,رفتار شهروندی سازمانی,رفتارهای ضد شهروندی,عوامل ارتقا شهروندی كاركنان,عوامل موثر بر رفتارهای ضد شهروندی…

 • تفسیر آیه اول سورة حمد

  fileina,انجام پروژه و پایان نامه رشته الهیات و معارف اسلامی,تفسیر آیه اول سورة حمد,تفسیر المیزان,تفسیر سوره حمد,تفسیر قرآن,تفسیر نمونه,خرید پایان نامه رشته الهیات و معارف اسلامی,دانلود تفسیر آیه اول سورة حمد,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,همکاری در…

 • ارزیابی رابطه بین شرایط فیزیکی محیط کار و روحیه کارکنان در طراحی فضاهای اداری

  ارزیابی رابطه بین شرایط فیزیکی محیط کار و روحیه کارکنان در طراحی فضاهای اداری,تاثیر طراحی فضاهای اداری بر رضایت شغلی کارکنان,تاثیر طراحی فضاهای اداری بر روحیه کارکنان,دانلود پایان نامه ارشد مدیریت,رابطه شرایط فیزیکی محیط کار و روحیه کارکنان,رضایت شغلی کارکنان,شرایط…

 • بررسی چگونگی ارتباط سه متغیر سود تعهدی و سرمایه در گردش و جریان‌های نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی به عنوان نمایندگان جریانات نقدی و تعهدی

  بررسی چگونگی ارتباط سه متغیر سود تعهدی و سرمایه در گردش و جریان‌های نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی به عنوان نمایندگان جریانات نقدی و تعهدی,جریانات نقدی و تعهدی,جریان‌های نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی,دانلود پایان نامه رشته حسابداری,سرمایه در…

 • اعتراض به آراء داوری و ابطال و اثر آن در حقوق ایران و اسناد بین المللی

  آثار ابطال رای داوری خارجی در حقوق ایران,اعتراض به آراء داوری,اعتراض به آراء داوری بینالمللی,اعتراض به آراء داوری خارجی,اعتراض به آراء داوری و ابطال و اثر آن در حقوق ایران و اسناد بین المللی,بررسی موارد ابطال رای داوری خارجی,پایان نامه…

 • مقاله پژوهشی رشته علوم اجتماعی با عنوان مطالعه و بررسی تفاوت ارزشهای مشترک خانواده و مدرسه از دیدگاه جامعه شناختی (مطالعه موردی: شهر تهران در سال 85 )

  fileina,ارزشهای مشترک خانواده و مدرسه,انجام پروژه و پایان نامه رشته علوم اجتماعی,تعریف جامعه شناسی,تعریف مدرسه و خانواده,تفاوت ارزشی,دانلود مقاله پژوهشی رشته علوم اجتماعی با عنوان مطالعه و بررسی تفاوت ارزشهای مشترک خانواده و مدرسه از دیدگاه جامعه شناختی (مطالعه موردی…

 • نقوش و معماری مساجد قدیمی ایران و مقایسه آنها با هم

  بررسی نقوش مسجد شیخ لطف الله اصفهان,بررسی نقوش مسجد کبود تبریز,طراحی معماری مسجد شیخ لطف الله اصفهان,طراحی معماری مسجد کبود تبریز,معماری مسجد شیخ لطف الله اصفهان,معماری مسجد کبود تبریز,مقایسه معماری مسجد کبود و مسجد شیخ لطف الله,مقایسه نقوش مسجد کبود…

 • ارزیابی تطبیقی عملکرد سازمانهای غیر انتفاعی در توانمندسازی کودکان خیابانی

  ارزیابی تطبیقی عملکرد سازمانهای غیر انتفاعی در توانمندسازی کودکان خیابانی,پایان نامه توانمندسازی کودکان خیابانی,پایان نامه درباره کودکان کار,پایان نامه کودکان خیابانی,عدم توانمندسازی کودکان خیابانی,عملکرد سازمانهای مردم نهاد در توانمندسازی کودکان خیابانی,کودکان خیابانی,نقش سازمانهای مردم نهاد در توانمندسازی کودکان خیابانی بازدید…

 • مدل سازی و حل مساله زمانبندی جاب شاپ جایگشتی

  جریان کارگاهی جایگشتی,حل مساله زمانبندی جریان کارگاهی جایگشتی,دانلود پایان نامه رشته کامپیوتر,دانلود پایان نامه کامپیوتر,دانلود پایان نامه نرم افزار,مدل سازی و حل مساله زمانبندی جاب شاپ جایگشتی,مدلسازی مساله زمانبندی جریان کارگاهی جایگشتی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با…

 • نقش وسایل ارتباط جمعی

  fileina,اثرات وسایل ارتباط جمعی بر جامعه امروز,خرید مقاله رشته مدیریت رسانه,سیستم همکاری در فروش فایل,صنایع فرهنگی,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,نقش وسایل ارتباط جمعی,همکاری در فروش,همکاری در فروش فایل,وسایل ارتباط جمعی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام نقش…

 • مفهوم و ماهیت امنیت زیستی و ارائه راهکارهایی برای مهار بیماری با تاکید بر بیماریهای عفونی

  امنیت زیستی,بیماریهای عفونی دام,دانلود پایان نامه امنیت زیستی,دانلود پایان نامه دامپزشکی,دانلود پایان نامه رشته دامپزشکی,طراحی امنیت زیستی,کاهش بیماریهای عفونی با امنیت زیستی,مفهوم و ماهیت امنیت زیستی و ارائه راهکارهایی برای مهار بیماری با تاکید بر بیماریهای عفونی بازدید کننده عزیز…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش استراتژی های شتاب و معكوس، با استفاده از اثر تقدم- تاخر و تحمل ریسك مقطعی

  استراتژی های شتاب و معكوس,دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش استراتژی های شتاب و معكوس، با استفاده از اثر تقدم تاخر و تحمل ریسك مقطعی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش استراتژی های شتاب و معكوس، با استفاده از اثر تقدم- تاخر…