نقش سازمانهای مردم نهاد در حفاظت و پشتیبانی از قواعد زیست محیطی در حقوق ایران

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت,سازمان های غیردولتی زیست محیطی ایران,سازمانهای مردم نهاد,قواعد زیست محیطی,نقش سازمانهای مردم نهاد در حفاظت و پشتیبانی از قواعد زیست محیطی در حقوق ایران,هنجارهای زیست محیطی
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام نقش سازمانهای مردم نهاد در حفاظت و پشتیبانی از قواعد زیست محیطی در حقوق ایران هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته محیط زیست نقش سازمانهای مردم نهاد در حفاظت و پشتیبانی از قواعد زیست محیطی در حقوق ایران *قابل استفاده برای رشته حقوق و حقوق محیط زیست * آپدیت سوم نیز بصورت رایگان ضمیمه شد!   1.شیوه نامه جلب مشارکتهای مردمی در حفاظت از محیط زیست 63 صفحه   2.نقش و مشارکت سازمان های مردم نهاد در توسعه حقوق محیط زیست 18 صفحه   3.بررسی قوانین و مقررات سازمان های مردم نهاد حامی محیط زیست در ایران 18 صفحه چکیده: سازمان های غیردولتی زیست محیطی ایران در دو دهه ی اخیر، فعالانه در جهت حمایت و ارتقاء بخشیدن به هنجارهای زیست محیطی، در تلاشند. عشق آنان به طبیعت ومحیط زیست، آن ها رابه سوی اهداف بلندشان هدایت می‌نماید. آنان نه به خاطرمادیات و منافع شخصی و یا موقعیت اجتماعی، بلکه فقط بخاطر حفظ محیط زیست و جلوگیری از نابودی آن تلاش می‌کنند. هرچند تلاش آن ها دربعضی موارد، گاهاً ضعیف و یا کم اثر بوده است. اما در نوع خود کم نظیر می‌باشد.  زیرا در تمامی دنیا و از جمله کشورمان تنها چیزی که مورد توجه مردم نیست و آن را جاودانه و ابدی می‌دانند. آب، خاک، درخت، جنگل، هوا و غیره است.  مردم هنوز به خطرات جدی که در کمین محیط زیست کشورمان می‌باشد، پی نبرده‌اند و به نقشی که می‌توانند در حمایت ازمحیط زیست ایفاء نمایند، آگاه نیستند. سازمان های غیردولتی زیست محیطی نقش بزرگی، در جهت آموزش، اطلاع رسانی، جلب مشارکت مردم وتوسعه روستایی دارند . آن ها با تشکیل شبکه‌های زیست محیطی می توانند، حرف خود را به مسئولین دولتی و ارگان های تصمیم‌گیری بهتر منعکس نمایند. لیکن در زمینه ی شکل گیری واجرای قوانین ومقرات هنوز در ابتدای راه هستند. همچنین در تلاشند در صحنه ی بین‌المللی برای حفظ وحمایت ازمحیط زیست ایران گام بردارند. اگر چه در عرصه بین‌المللی هنوز بسیار ضعیف و ناتوانند. اما تلاش آن ها در پیشبرد هدفشان قابل تحسین است. نقش موجودی که این سازمان ها در ایران ایفاء می‌نمایند. در قالب ابعاد مختلف قابل بررسی است. برای پی‌بردن به نقش موجود این سازمان ها به بررسی مبانی وحقوق حاکم برشکل‌گیری و ثبت آن ها و همچنین به شناخت رابطه ی آن ها با دولت نیازمندیم. هدفمان در این قسمت، پس از شناسایی مبانی وحقوق حاکم بر تشکیل و ثبت آن ها، شناخت نقشهایی است که آن ها در حال حاضر در جهت اهداف زیست محیطی خود ایفاء می‌نمایند. و برای درک بهتر مطلب، به ارتباط آن ها با دولت نیز در فصل جداگانه خواهیم پرداخت .  از طریق تشكل ها و سازمان های مردم نهاد، مشاركت در جامعه نهادینه می ‌شود. نبود قوانینی كه تشكل های مردمی را جایگاه حقوقی بخشد، در عمل حقوق فردی افراد جامعه را محدود می سازد. پذیرش مشاركت های مردمی، نیازمند قانونمند كردن آن است. بر همین اساس اخذ مجوز تاسیس، ثبت، چگونگی فعالیت، تامین نیازهای مالی از داخل و خارج، امتیازات مالیاتی و سایر امور سازمان های غیر دولتی باید در چهارچوب قوانین مشخص و صریح انجام شود. تا زمانی که خلاء قانونی در این خصوص وجود داشته باشد. نمی‌توان به رشد و گسترش این قبیل تشکل ها خوشبین بود. قانون باید این مطلب را به رسمیت بشناسد که افراد، فارغ از دخالت دولت بتوانند به منظور اتخاذ اقدام جمعی، حول محور منافع مشترک،  برداشت های همگونی که در باب مصلحت عامه دارند را با یکدیگر پیوند نمایند. کلمات کلیدی: سازمانهای مردم نهاد هنجارهای زیست محیطی سازمان های غیردولتی زیست محیطی ایران «فهرست مطالب» مقدمه 5 قسمت اول ) نقش موجود سازمان های غیردولتی در حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست محیطی ایران13 فصل اول ) مبانی وحقوق حاکم بر شکل گیری و ثبت سازمان های غیر دولتی14 بخش اول) مبانی وحقوق حاکم برایجاد و شکل گیری سازمان های غیر دولتی14 پاراگراف اول) مبانی حقوقی ناظر برشکل گیری سازمان های غیردولتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران15 پاراگراف دوم ) جایگاه سازمان های غیردولتی زیست محیطی درقانون برنامه توسعه ی اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران16 پاراگراف سوم ) حقوق حاکم برمنابع مالی سازمان های غیردولتی زیست محیطی 30 بخش دوم ) مبانی وحقوق حاکم بر صدور پروانه و ثبت سازمان های غیردولتی 33 بخش سوم ) موانع ایجاد وفعالیت سازمان های غیردولتی زیست محیطی 39 فصل دوم ) نقش موجود سازمان های غیر دولتی زیست محیطی 44 بخش اول ) نقش فعال سازمان های غیر دولتی زیست محیطی45 پاراگراف اول ) نقش فعال سازمان های غیر دولتی در جلب مشارکت های مردمی 46 پاراگراف دوم ) نقش فعال سازمان های غیر دولتی درآموزش و اطلاع رسانی55 پاراگراف سوم ) سازمان های غیردولتی سنتی یاران توسعه ی روستایی63 پاراگراف چهارم ) نقش فعال سازمان های غیردولتی در ایجاد شبکه ی سازمان های غیردولتی زیست محیطی71 بخش دوم ) نقش منفعل سازمان های غیر دولتی زیست محیطی 77 پاراگراف اول ) نقش منفعل سازمان های غیردولتی در شکل گیری واجرای قوانین ومقررات زیست محیطی 78 پاراگراف دوم ) نقش منفعل سازمان های غیر دولتی درعرصه فعالیت های بین المللی 83 فصل سوم ) رابطه  دولت و سازمان های غیردولتی زیست محیطی  92          بخش اول ) رابطه سازمان های غیر دولتی زیست محیطی با دولت بعنوان همکار 97 بخش دوم ) رابطه سازمان های غیردولتی زیست محیطی با دولت بعنوان رقیب 104 قسمت دوم ) نقش مطلوب سازمان های غیردولتی در حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست محیطی ایران 115 فصل اول ) مبانی وحقوق مطلوب حاکم بر سازمان های غیردولتی زیست محیطی 115 بخش اول )  نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی درنهادینه کردن مشارکت های مردمی 116 بخش دوم  ) نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی در اطلاع رسانی همگانی 120 بخش سوم ) نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی درایجاد توسعه پایدار 121 بخش چهارم ) نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی درآموزش مسایل زیست محیطی 122 فصل دوم ) نقش مطلوب سازمان های غیر دولتی زیست محیطی 123 بخش اول ) نقش سازمان های غیر دولتی زیست محیطی در عرصه ملی 123 پاراگراف اول ) نهادینه کردن مشارکت های مردمی وتوجه به حفظ وحمایت از محیط زیست در جامعه مدنی 124 پاراگراف دوم ) سازمان های غیر دولتی کارآمد درجهت حمایت وارتقاء هنجارهای زیست محیطی 133 بخش دوم ) نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی در عرصه ی فعالیت های بین المللی 142 فصل سوم ) نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی در ارتباط با حق دادخواهی 162 بخش اول ) جایگاه قانونی حق دادخواهی زیست محیطی در ایران 163 بخش دوم ) بررسی رویه قضایی ایران  در مواجهه با تخریب محیط زیست 185 نتیجه گیری : 195 منابع و مآخذ 200 * آپدیت سوم نیز بصورت رایگان ضمیمه شد!   1.روشهای مشارکتهای مردمی در حفاظت از محیط زیست 63 صفحه   2.نقش و مشارکت سازمان های مردم نهاد در توسعه حقوق محیط زیست 18 صفحه   3.بررسی قوانین و مقررات سازمان های مردم نهاد حامی محیط زیست در ایران 18 صفحه

 • روستای حسین اباد اسلامشهر

  fileina,انجام پایان نامه رشته جغرافیا,توپوگرافی,جغرافیای طبیعی روستای حسین اباد اسلامشهر,خرید پایان نامه رشته جغرافیا,دانلود مقاله روستای حسین اباد اسلامشهر,روستای حسین اباد اسلامشهر,زمین شناسی,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,همکاری در فروش,همکاری در فروش فایل بازدید کننده عزیز…

 • پایان نامه کارشناسی رشته علوم اجتماعی(پژوهشگری) با عنوان نگرش دانشجویان مجرد دختر دانشگاه آزاد(واحد رودهن)رشته علوم اجتماعی نسبت به ملاکهای انتخاب هم

  ازدواج,انجام پایان نامه کارشناسی رشته علوم اجتماعی,پایان نامه کارشناسی رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری با عنوان شیطان پرستی,خرید پایان نامه کارشناسی رشته علوم,دانلود پایان نامه کارشناسی رشته علوم اجتماعی,کارکردهای اجتماعی ازدواج,ملاکهای انتخاب همسر,نگرش دانشجویان مجرد دختر نسبت به ملاکهای انتخاب…

 • پروژه سیستمهای تلویزیون

  fileina,انجام پروژه و پایان نامه رشته الکترونیک,پروژه سیستمهای تلویزیون,دانلود پروژه سیستمهای تلویزیون,رمزنگاری,سیستم همکاری در فروش فایل,سیستمهای تلویزیون,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,فشرده سازی تصویر,مدلهای رنگ,مدلهای فشرده سازی تصویر,همکاری در فروش,همکاری در فروش فایل بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با…

 • بررسی آموزش از راه دور نوجوانان در ایران

  آموزش الکترونیکی,بررسی آموزش از راه دور نوجوانان در ایران,دانلود پایان نامه آموزش از راه دور,دانلود پایان نامه آموزش از راه دور در ایران,دانلود پایان نامه رشته مدیریت آموزشی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی آموزش از…

 • مبانی نظری بررسی تطبیقی اثرات سطوح مختلف زئولیت و اسید هیومیک در رشد و جذب کادمیم به وسیله گندم

  اثر اسید هیومیک و زئولیت بر جذب کادمیم,تاثیر سطوح مختلف اسید هیومیک در رشد و جذب کادمیم به وسیله گندم,تاثیر سطوح مختلف زئولیت در رشد و جذب کادمیم به وسیله گندم,جذب کادمیم توسط گندم,رشد کادمیم توسط گندم,مبانی نظری اثر اسید…

 • مبانی نظری رابطه سبک رهبری مدیران با شاخص های عملکردی در بیمارستان ها

  تعیین سبک رهبری در سازمان,رابطه سبک رهبری مدیران با شاخصهای عملکردی,سبک رهبری مدیران,مبانی نظری تاثیر تعیین سبک رهبری مدیران بر شاخصهای عملکردی,مبانی نظری تعیین سبک رهبری مدیران بیمارستانها,مبانی نظری رابطه سبک رهبری مدیران با شاخص های عملکردی در بیمارستان ها,مبانی…