نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک

استقرار مدیریت دانش در بانک,بکارگیری مدیریت دانش در بانک,پایان نامه اثربخشی بانک,پایان نامه تاثیر مدیریت دانش بر اثربخشی بانک رفاه,پایان نامه مدیریت دانش,پیاده سازی مدیریت دانش در بانک,تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد بانک,رابطه مدیریت دانش و اثربخشی بانک,فرایندهای مدیریت دانش,نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته مدیریت تاثیر فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران چکیده: هدف از تحقیق شناسایی تأثیر  فرایند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب شهر تهران می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. از نظر روش استنتاج از نوع  تحقیقات توصیفی است و هچنین از نظرطرح تحقیق از نوع پس رویدادی است. جامعه آماری در این تحقیق شامل كلیه مدیران و كارشناسان شعب منتحب بانک رفاه کارگران جنوب شهر تهران در نظر گرفته شده است. این جامعه در مجموع 98 نفر بوده و نمونه مورد بررسی 78 پاسخگو برآورد شد. در این پژوهش از پرسشنامه جهت جمع آوری داد های تحلیل استفاده شد.به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون خطی استفاده شده است.  پس از پردازش داده ها توسط ابزارها و نرم افزارهای آماری، نتایج زیر حاصل شدند: این نتایج بیان می کند که مولفه های خلق دانش، اشتراک دانش، ذخیره دانش، بهره برداری از دانش، تحصیل دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران تأثیرگذار است و هرچه به این شاخص ها بیشتر توجه شود اثربخشی بانک رفاه کارگران بهبود می یابد. واژگان کلیدی: مدیریت دانش اثربخشی بانک رفاه کارگران 1-2-  بیان مسأله   مدیریت دانش، یكی از عوامل حیاتی موفقیت در سازمان های امروزی محسوب می شود. امروزه دانش به عنوان منبع كلیدی هرسازمانی محسوب می شود. سازمان های امروزی دانش محور شده اند و به جای نیروهای یدی برای ذهن ها هزینه می كنند.فضای پیچیده، متغیر و رقابتیسازمانهای امروزی ایجاب میکند که تمامی نهادها و مؤسسات بتوانند خود را با شرایط موجود تطبیق داده و متناسب با فضای رقابتی فعالیت نمایند، چرا که عدم تطبیق با محیط و شرایط متغیر آن، سازمانها را به سوی آنتروپی و فرسایش هدایت می کند. در واقع سازمانها برای حیات و بقا و پیشتازی در عرصة رقابت باید از مزیتهای رقابتی مناسبی برخوردار باشند، مزیت هایی که بدون تردید در راستای مدیریت و برنامه ریزی و برخورداری از منابع به ویژه دانش، کسب خواهد شد. دانشی که تصمیمگیری و عملکرد را ممکن ساخته و به سختی تقلید یا کپی میشود و مالک آن دارای یک کالای فینفسه و منحصربهفرد است (امیرخانی، 1390). یقیناً مدیریت یک چنین منبع ارزشمندی برای تمام سازمانها به ویژه سازمانهای پولی و مالی بسیار حائز اهمیت بوده و به رشد و توسعة آنها در بازار رقابت کمک میکند. بکارگیری استراتژیهای مدیریت دانش، میتواند زمینة نوآوری در فرایندها، فعالیتها، محصولات و خدمات را فراهم نموده و موقعیت رقابتی سازمانها را بهبود بخشد. مدیریت دانش، یک متدلوژی تغییر است که از یک طرف با جذب دانشهای جدید به درون سیستم و از طرف دیگر با ادارة مؤثر آن میتواند مهم ترین عامل تغییر در یک سازمان باشد ( افرازه، 1386 ). «اثربخشی »، میزان دستیابی اهداف سازمان را میسنجد. به بیان دیگر، اثرات محصولات یا خدمات را بر جامعه كمی كرده و مشخص میكند كه خدمات یا محصولات ارائه شده تا چه میزان با استانداردها و اهدافی كه سازمان به خاطر آن به وجود آمده، مطابقت میكند. در واقع اثربخشی یك مفهوم كیفی است كه رضایت اربابرجوع از خدمات و محصولات سازمان را نشان میدهد (بدری آذرین و همکاران، 1392). بدیهی است که تمامی سازمانها و مؤسسات با هر نوع فعالیت باید بتوانند از دانش به عنوان یکی از مهمترین منابع موجود سازمانی به نحو مطلوب بهرهمند شده و اثربخشی خود را ارتقاء بخشند، چرا که عدم توجه به این منبع ارزشمند و عدم مدیریت صحیح آن میتواند عوارض متعددی بر جای گذاشته و عملکرد سازمانها به ویژه سازمانهای دانشمحور را تحت تأثیر قرار دهد. موضوعی که متأسفانه در اکثر سازمانها دیده نمیشود و پیامدهای منفی مختلفی را نیز در کاهش اثربخشی و بهره وری سازمانها در پی داشته است. طبعاً بررسی و توجه خاص به منبع دانش میتواند ضمن ایجاد مزیت رقابتی پایدار، بقاء و رشد و توسعه سازمانها را به ارمغان آورد (اخوان و همکاران، 1389).لذا با توجه به اهمیت مدیریت دانش برای سازمان ها و تاثیر آن بر عملکرد سازمانی، در این پژوهش به بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران خواهیم پرداخت. فهرست مطالب فصل اول کلیات تحقیق 1 1-2-  بیان مسأله 3 1-3-  اهداف تحقیق 5 1-4-  اهمیت و ضرورت تحقیق 5 1-5-  سؤالهای تحقیق 8 1-7- متغیرهای تحقیق 9 1-8- مدل مفهومی تحقیق 10 1-9- قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی تحقیق 11 1-10- تعریف اصطلاحات (واژهها) 11 فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق 14 مقدمه 15 2-1- بخش اول: ادبیات تحقیق 15 2-1-1- مفهوم دانش 15 2-1-2- ارتباط داده‌، اطلاعات و دانش 17 2-1-3- انواع دانش 19 2-1-4- عوامل مؤثر بر بکارگیری دانش 22 2-1-5- فرایند خلق دانش 23 2-1-6- ویژگی‌های دانش 24 2-1-7- مفهوم مدیریت دانش 26 2-1-8- تاریخچة مدیریت دانش 27 2-1-9- علل پیدایش و تکامل مدیریت دانش 28 2-1-10- نیاز به مدیریت دانش 30 2-1-11- اهداف مدیریت دانش 30 2-1-12- وظایف مدیریت دانش 31 2-1-13- مزایای مدیریت دانش 32 2-1-14- عناصر اساسی مدیریت دانش 34 نقش دانش در مدیریت دانش 35 نقش مدیریت در مدیریت دانش 36 نقش تکنولوژی اطلاعات در مدیریت دانش 37 نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش 37 2-1-15- گرایش‌های مدیریت دانش 38 2-1-16- عوامل مؤثر در طراحی استراتژی مدیریت دانش 39 2-1-17- مدیریت دانش و فناوری 40 2-1-18- جریان دانش در سازمان 42 2-1-19- مؤلفه‌های مدیریت دانش 45 2-1-20- مفاهیم كارآیی، اثربخشی و عملكرد 47 2-1-21- اثربخشی سازمانی و معیارهای آن 49 2-1-21-1- معیارهای سازمانی 49 2-1-21-2- مدلهای اثربخشی سازمانی 53 2-2- بخش دوم: مروری بر سوابق تحقیق 57 الف- سابقة تحقیقات انجام شده در داخل کشور 57 ب) سابقة تحقیقات خارجی 59 2-3- بخش سوم: آشنایی با بانک رفاه کارگران 68 فصل سوم روش تحقیق 70 مقدمه 71 3-1- روش تحقیق 71 3-2- جامعه و نمونه آماری 72 3-3- برآورد حجم نمونه 72 3-4- روش جمعآوری اطلاعات و مراحل آن 72 3-4-1. مطالعه مقدماتی 73 3-4-2- استفاده از منابع كتابخانهای و اسناد و مدارك 73 3-4-3. تهیه و تنظیم پرسشنامه 73 3-5. بررسی روایی و پایائی آزمون 75 3-5-1. بررسی روایی پرسشنامه 75 3-5-2.  بررسی پایایی پرسشنامه 75 3-6-3. آلفای کرونباخ 75 3-6. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 77 3-7- مراحل اجرای تحقیق 78 فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 79 2-4- آمار استنباطی 81 3-4-آزمون نرمال بودن متغیرها 85 4-4-آزمون استقلال خطاها 86 5-4-بررسی فرضیات تحقیق 88 فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهاد 109 5-1- مقدمه 110 5-2- مروری بر موضوع تحقیق و روش اجرای آن 110 5-3- تحلیل و تفسیر نتایج حاصل از فرضیه ها و مولفه های اثر بخشی تحقیق 111 5-4- پیشنهادات با توجه به یافته های تحقیق و نظرات برای تحقیقات آتی 115 5-6. محدودیتهای تحقیق 117 منابع 118 منابع خارجی 124 پرسش نامه 128 پیوست 132 فهرست شکل ها مدل 1-1. مدل مفهومی تحقیق 10 شکل 2-1- فرایند سلسله مراتبی داده، اطلاعات و دانش 19 شکل 2-2- طبقه‌بندی انواع دانش 20 شکل 2-3- فرآیند خلق دانش 24 شکل 2-4- تأثیر دانش بر سیکل زمانی انجام کار 34 شکل 2-5- نقش فناوری در فرایند مدیریت دانش 41 شکل 2-6- دوره عمر دانش در سازمان 44 شکل 1-4- شاخصهای مرکزی متغیرها 83 فهرست جداول جدول 2-1:  مدلهای اثربخشی سازمانی 56 جدول 2-3.خلاصه ای از مطالعات پیشینه های داخلی و خارجی مرتبط با موضوع تحقیق 62 جدول 3-1- جدول متناظر گویه ها و سؤالات پرسشنامه 74 جدول 1-4- شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیرها 82 جدول 2-4- آزمون تی متغیرها 83 جدول 3-4- بررسی نرمال بودن داده ها 85 جدول 4-4- بررسی استقلال خطاها 87 جدول 5-4- آزمون رگرسیون فرضیه اول 88 جدول 6-4- آزمون رگرسیون فرضیه دوم 90 جدول 7-4- آزمون رگرسیون فرضیه سوم 91 جدول 8-4- آزمون رگرسیون فرضیه چهارم 93 جدول 9-4- آزمون رگرسیون فرضیه پنجم 95 جدول 10-4- آزمون رگرسیون میزان رضایت مشتریان 97 جدول 12-4- آزمون رگرسیون میزان رضایت کارکنان 101 جدول 13-4- آزمون رگرسیون دسترسی مشتریان به خدمات بانک 103 جدول 14-4- آزمون رگرسیون میزان اعتماد مشتریان بانک 104 جدول 15-4- آزمون رگرسیون میزان قابلیت اعتماد بانک 105 جدول 16-4- آزمون رگرسیون فرضیه اصلی 107

 • صورتهای مالی و انواع متفاوتی از روشهای حسابداری مالی و صنعتی شرکت

  دانلود پروژه مالی,دانلود پروژه مالی رشته حسابداری,دانلود پروژه مالی صنایع کاغذ سازی نوظهور,سیستم حقوق و دستمزد,صنایع کاغذ سازی,صورتهای مالی و انواع متفاوتی از روشهای حسابداری مالی و صنعتی شرکت بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام صورتهای مالی…

 • بررسی اطعام در زمان عباسی

  بررسی اطعام در زمان عباسی,تغذیه در عصر عباسی,دانلود پایان نامه بررسی اطعام در زمان عباسی,دانلود پایان نامه تغذیه در عصر عباسی,دانلود پایان نامه صنایع غذایی,دانلود پایان نامه مهندسی صنایع غذایی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی…

 • بررسی عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت های بیمه

  بررسی عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت های بیمه,پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت بیمه,عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت ارتباط با مشتری,مدیریت ارتباط با مشتری در بیمه,مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت های بیمه…

 • مدل کردن اتصالات با منحنی هیسترزیس جهت ارزیابی کارکرد آنها در اثر بارهای رفت و برگشت

  اتصالات در سازه‌های فولادی,ارزیابی لرزه ای سازه,دانلود پایان نامه ارشد عمران زلزله,دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد عمران زلزله,عملكرد اعضا و اتصالات تحت اثر بارهای رفت و برگشتی,مدل کردن اتصالات با منحنی هیسترزیس,مدل کردن اتصالات با منحنی هیسترزیس جهت ارزیابی کارکرد…

 • فیبرهای پلیمری تقویت شده و تاثیر آن بر افزایش شکل پذیری اتصالات بتن آرمه

  دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد عمران سازه,دانلود پایان نامه افزایش شکل پذیری اتصالات بتن آرمه,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی,سازه های بتن آرمه,فیبرهای پلیمری تقویت شده,فیبرهای پلیمری تقویت شده و تاثیر آن بر افزایش شکل پذیری اتصالات بتن…

 • ماهیت برنامه ریزی درسی مدارس

  برنامه درسی,برنامه ریزی,خرید پایان نامه برنامه ریزی,دانلود پایان نامه برنامه ریزی,دانلود پایان نامه رشته علوم تربیتی,دانلود پایان نامه علوم تربیتی,سیستم همکاری در فروش فایل,ماهیت برنامه ریزی درسی مدارس,نظام آموزشی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام ماهیت برنامه…