پایان نامه کارشناسی رشته مددکاری اجتماعی با عنوان بررسی عوامل موثر بر سرقت نوجوانان

ارتكاب جرم وجنایت,انجام پروژه و پایان نامه کارشناسی رشته شیمی,پایان نامه کارشناسی رشته مددکاری اجتماعی با عنوان بررسی عوامل موثر بر سرقت نوجوانان,تاریخچه ی سرقت در ایران,دانلود پایان نامه کارشناسی رشته مددکاری اجتماعی با عنوان بررسی عوامل موثر بر سرقت نوجوانان,سرقت از دیدگاه جرم شناسان,سرقت در کودکان و نوجوانان,سرقت و آثار زیانبار آن بر فرد و جامعه,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,نقش مددکاران اجتماعی در پیشگیری از جرم
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پایان نامه کارشناسی رشته مددکاری اجتماعی با عنوان بررسی عوامل موثر بر سرقت نوجوانان هستید.

دانلود فایل

پایان نامه کارشناسی رشته مددکاری اجتماعی با عنوان بررسی عوامل موثر بر سرقت نوجوانان چکیده پایان نامه: موضوع پایان نامه ی حاضر، بررسی عوامل موثر بر ارتکاب سرقت در میان نوجوانان کانون اصلاح و تربیت استان تهران است.سوال اساسی پژوهش حاضر این است که آیا بین نوجوانان سارق و غیرسارق به لحاظ متغیرهای مورد بررسی تفاوت وجود دارد؟بررسی مساله ی نوجوانان از جهات مختلف حائز اهمیت و ضروری است، از دید انسان دوستانه به منظور جلوگیری از تباهی بسیاری از فرزندان و آینده سازان این مملکت، از دیدگاه مددکاری اجتماعی به منظور پیشگیری ثانویه از جرم و جنایت های بزرگتر و از دید اقتصادی بمنظور صرف هزینه های اقتصادی مربوط به دستگیری، محاکمه، اصلاح، بازپروری . بنابراین هدف این پژوهش مشخص نمودن وضعیت سرقت در جامعه مورد بررسی و خصوصا افراد مورد مطالعه و شناخت نوع سرقت و پی بردن به علل و عوامل موثر در این پدیده می باشد.جهت پی بردن به عوامل موثر از متغیرهای جامعه شناختی نظیر(پایگاه اقتصادی اجتماعی و فرصت های خانوادگی)از متغیرهای روانشناسی اجتماعی نظیر(بعد خانوار، ساخت خانواده، محل تولد)استفاده شده است.که از درون این نظریه ها 9 متغیر جهت شناسایی و پی بردن به عوامل موثر در این پدیده طراحی شده است که متغیرهای مورد بررسی بین دو گروه سارق و غیرسارق عبارتنداز: پایگاه اقتصادی اجتماعی، فرصت های خانوادگی، ارتباط با سارقین در میان دوستان و در خانواده، پیوند با خانواده و با جامعه، محل تولد، بعد خانوار، ساخت خانواده.روش تحقیق، روش پیمایشی از نوع علی مقایسه ای بوده و تکنیک مورد استفاده در جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد که محقق با مراجعه به کانون اصلاح و تربیت استان تهران، اطلاعات را جمع آوری کرده است.نمونه گروه سارق به دلیل محدودیت جامعه آماری از نوع نمونه در دسترس یا پوشش کامل می باشد و شامل کلیه ی نوجوانان 18-12 ساله ای است که در زمان انجام پژوهش در کانون اصلاح و تربیت شهر تهران می باشد که جمعا 25 نفر می باشند.نمونه غیرسارق این پژوهش به روش نمونه گیری خوشه ای در مرحله ای انتخاب شده است که شامل دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی منطقه 15 شهرداری استان تهران با تعداد 25 نفر است.تجزیه و تحلیل داده ها با برنامه ریزی آماری spss  و با استفاده از آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد و آمار استنباطی(خی دو)انجام میشود.  کلمات کلیدی: جرم بزهکاری سرقت نوجوانان مددکاری اجتماعی ارتكاب جرم وجنایت روانشناسی اجتماعی 1مقدمه:  هیچكـس از مادر مجرم متولد نمی شود . خداوند همه بندگان خود را پاك و بی آلایش می آفریند انسان در دوران اولیه زندگی خود معصوم است و اگر به گناهی آلوده شود از محیط خانوادگی اجتماع ، و محیط پرورشی و… است . ریشه ها و علل وعوامل ناهنجاریهـا باید مـورد مطالعه قرارگیرد و برای از بیـن بردن و یـا كاهش اینگونه بیماری های اجتماعی كه مانند بیماری های جسمی مسری هستند ، اگر از ابتدا وقوع جرم به فكر اصلاح و از بین بردن علل ارتكاب جرم بیفتیم ممكن است به دیگران سرایت نكند. راه درست برای پیشگیری، انجام مطالعات علمی برای شناخت ریشه و علل اینگونه جرایم بزهكاری است.  ریشه درد بیشتر درجامعه است نه فرد، باید به فكر بود و راهی پیدا كرد كه از ارتكاب روزافزون جرایم جلوگیری كرد. مجازات وشكنجه جلوی ارتكاب جرایم را نگرفته است و دیده شده كسی كه مرتكب خلافی شده وبه زندان سپرده شده است، اگر بار دوم به زندان بیفتد مدتی زندانی بودنش طولانی ترشده است، چون جرمش سنگین تر بوده وبرای بار سوم و چهارم با ارتكاب جرایم سنگین تری، مدت بیش تری را نیز درزندان سپری خواهد كرد پس می توان گفت زندان ممكن است برای برخی مردم آموزشگاه مناسبی برای فراگیری جرایم سنگین تر بوده چون دركنار مجرمین با سابقه زندگی می كنند. نامتعادل بودن شرایط اقتصادی واجتماعی عامل دیگری برای ارتكاب جرم وجنایت است اگر علل ارتكاب جرایم بیماری های روانی باشد اینگونه بیماریها هم از وضع نابسامان جامعه ناشی می شود.درجامعه ای كه ارزش انسانها به میزان ثروت ودارایی اوست نه به میزان آگاهی فكری هركس برای كسب موفقیت های اجتماعی پس به هر طریقی كه شده حتی از راه نامشروع درصدد كسب پول بیش تر گام برمی دارد وحتی به خاطر به دست آوردن پول بیشتری به ارزشهای معنوی انسان وسایر امورپشت پا می زند. برای جلوگیری از تكرار جرم بایستی زمینه های لازم را برای برگشت بزهكاران به زندگی متعارف فراهم ساخت- مانند بهسازی محیط خانواده، اشتغال، سرپرستی درست نوجوانان، كم كردن فاصله طبقاتی درجامعه كه مجموعه این عوامل سبب بازسازی نوجوانان بزهكارشده و وی قادر به بازگشت به بطن جامعه شده واز سوی دیگر جامعه نیز باید زمینه را برای بازگشت آنان فراهم كند.  فهرست مطالب     چکیده پایان نامه 1-  فصل اول مقدمه ……………………………………..11-1 بیان مسئله ………………………………………41-2 انگیزه پژوهش …………………………………71-3 هدف پژوهش ………………………………….81-4 اهمیت وضرورت پژوهش…………………91-5 6-1فایده پژوهش…………………………………10 2-  فصل دوم مقدمه ………………………………………….11 2-1 2-2تاریخچه ی سرقت در جهان ……….12 تاریخچه ی سرقت در ایران ………….132-3 تعریف بزهکاری …………………………….142-4 تعریف سرقت ………………………………..152-5 سرقت در کودکان و نوجوانان ……….162-6 دزدی برحسب عادت …………………….172-7 علائم و نشانه های سرقت …………….182-8 علل سرقت ……………………………………192-9 درمان سرقت ……………………………..21-10 سرقت از دیدگاه جرم شناسان …..212-11 سرقت از دیدگاه قرآن و روایات …222-12 سرقت و آثار زیانبار آن بر فرد و جامعه ………..23-13 14-2نظریه امیل دورکیم …………………..29 نظریه ساخت اجتماعی و آنومی رابرت.ک.مرتن ……322-15 نظریات مارکس و انگلس ……………342-16 نظریه ویلهلم بنگر ………………………362-17 نظریه یادگیری اجتماعی ……………382-18 19-2مروری بر پژوهش های انجام شده…………….39  20-2نقش مددکاران اجتماعی در پیشگیری از جرم………..41 اصول مددکاری ………………………….422-21 چارچوب نظری …………………………..432-22 23-2مدل نظری …………………………………45 فرضیه های پژوهش …………………..462-24 3- فصل سوم مقدمه …………………………………………..47-1 روش پژوهش ………………………………..493-2 جمعیت آماری ……………………………..503-3 روش نمونه گیری …………………………523-4 واحد پژوهش…………………………………533-5 ابزار و نحوه جمع آوری اطلاعات ….543-6 7-3اعتبار و روایی………………………………..55 8-3روش تجزیه و تحلیل داده ها………..56 تعریف مفاهیم ………………………………563-9 4- فصل چهارم مقدمه ………………………………………….. 604-1 یافته های توصیفی ………………………61 4-2 3-4یافته های تحلیلی ………………………..92 5- فصل پنجم   1-5مقدمه …………………………………………98 نتایج پژوهش ……………………………….99 5-2 پیشنهادات ………………………………….1035-3 4-5پیشنهاد برای پژوهش های آتی ..105 منابع و مأخذ ………………………………106  

 • پایان‌نامه كارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی با عنوان لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون

  انج,پایان‌نامه كارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی با عنوان لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون,جرم,جزا و جرم‌شناسی,حقوق کیفری,خرید پایان‌نامه كارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی,دانلود پایان‌نامه كارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی با عنوان نقش هوش…

 • بررسی تحولات و طرحهای شهری در شهر ری با نگاهی به کاربریهای ارضی و توسعه آن

  بافت و عناصر كالبدی شهر ری,بررسی تحولات و طرحهای شهری در شهر ری با نگاهی به کاربریهای ارضی و توسعه آن,تحولات و طرحهای شهری در شهر ری,تقسیمات شهرداری شهر ری,طرح های مورد نیاز توسعه شهر ری,كلیات كاربری ارضی در شهر…

 • متن کاوی و ارزیابی مهمترین متد های متن کاوی

  fileina,الگوریتم خوشه بندی,خرید مقاله و تحقیق رشته نرم افزار,داده کاوی,دانلود مقاله متن کاوی و ارزیابی مهمترین متد های متن کاوی,دسته بندی و مرتب سازی داده ها,روش های استخراج اطلاعات,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,متن کاوی,متن کاوی و…

 • بررسی فرشهای کتیبه دار با تحلیل دوره صفویه و تاکید بر نماد و نشانه ای آنها در موزه فرش ایران

  بررسی فرشهای کتیبه دار با تحلیل دوره صفویه و تاکید بر نماد و نشانه ای آنها در موزه فرش ایران,تاریخچه قالی ایران,دانلود پایان نامه رشته صنایع دستی,دانلود پایان نامه صنایع دستی,دانلود پایان نامه قالیهای کتیبه ای,قالیبافی در دوره صفویه,قالیهای كتیبه…

 • پروپوزال بررسی رابطه محافظه کاری از نگاه سود و زیانی و ترازنامه ای

  پروپوزال بررسی رابطه محافظه کاری از نگاه سود و زیانی و ترازنامه ای,پروپوزال رابطه محافظه کاری از نگاه سود و زیانی و ترازنامه ای,پروپوزال محافظه كاری ترازنامه ای,پروپوزال محافظه كاری سود و زیانی,رابطه محافظه کاری از نگاه ترازنامه ای,رابطه محافظه…

 • بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران

  ابطال رای داوری,ابطال رای داوری تجاری,ابطال رای داوری در حقوق ایران,ابطال رای داوری در قانون نمونه آنسیترال,بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران,پایان نامه ابطال رای داوری تجاری,موارد ابطال رأی داوری,موارد ابطال رای داوری در…