پرسشنامه تاثیر استقرار مدیریت دانش در صنعت فرش ایران

پرسشنامه پیاده سازی سیستم مدیریت دانش,پرسشنامه پیاده سازی مدیریت دانش,پرسشنامه پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان بازرسی,پرسشنامه پیاده سازی مدیریت دانش در صنعت فرش,پرسشنامه تاثیر استقرار مدیریت دانش در صنعت فرش ایران,پرسشنامه مدیریت دانش,پرسشنامه نقش پیاده سازی مدیریت دانش در افزایش صادرات
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پرسشنامه تاثیر استقرار مدیریت دانش در صنعت فرش ایران هستید.

دانلود فایل

دانلود پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی تاثیر استقرار مدیریت دانش در صنعت فرش ایران و نقش آن در افزایش صادرات فرش چکیده مدیریت دانش، نگرشی است که می‌تواند از سوی مدیریت سازمان‌ها با کمی انعطاف پیاده سازی شود و رقابت پذیری در آینده، پیشرو بودن در محصول و خدمات جدید، فتح بازارهای جدید و خلق بازارهای نو و از دست ندادن سرمایه‌های دانشی را به ارمغان بیاورد. مبحث مدیریت دانش یکی از مباحث نو ظهور در مدیریت است که به شدت مورد اقبال و توجه دانشمندان علم سازمان و مدیریت واقع شده و مهمترین رکن مدیریت دانش، پیاده سازی و اثر بخشی آن می‌باشد، که شناخت مدیریت دانش به عنوان یک روح حاکم بر اعمال سازمانی برای پیاده سازی آن ضروری است. در این تحقیق نیز با توجه به مطالب یاد شده و نتایج تحقیق نشان دهنده تاثیری مستقیم و مثبتی است که مولفه‌های مدیریت دانش بر صادرات فرش می‌گذارند. در دنیای امروزه دیگر، منابع اقتصادی اصلی، سرمایه، منابع طبیعی، نیروی کار و… نیستند، بلکه منابع اقتصادی اصلی، دانش خواهد بود. بعد از قرن بیستم که قرن اقتصاد صنعتی بود، قرن بیست و یکم قرن اقتصاد اطلاعات و دانش می‌باشد. در این میان سازمان‌های کشورمان نیز برای همسویی با سایر سازمان‌ها و افزایش توان رقابتی، در عرصه‌های داخلی و جهانی نیازمند مدیریت دانش و استفاده از سرمایه‌های فکری سازمان خود هستند.مدیریت دانش، به مثابه بخشی ضروری و اساسی در موفقیت سازمان، دامنه‌ی گسترده‌ای از ایده‌های سازمانی، شامل نوآوری‌های راهبردی، اقتصادی، رفتاری و مدیریتی را در بر‌می‌گیرد. در جهان امروز كه تولید كالاها و ارائه‌ی خدمات به شدت دانش مدار شده‌اند، دانش دارایی كلیدی برای كسب مزیت رقابتی به شمار می‌رود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است که بر اساس ماتریس کوواریانس تحلیل می‌شود، روش نمونه‌برداری در این تحقیق، از نوع تصادفی ساده می‌باشد.تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای آماری Amos و Spss 19 صورت گرفته است.نتایج تحلیل نشان می‌دهد که، مولفه‌های تاثیر گذار مدیریت دانش تاثیر مستقیم و مثبتی بر صادرات فرش دارند. کلمات کلیدی: مدیریت دانش صادرات فرش پیاده سازی مدیریت دانش مولفه‌های کلیدی مدیریت دانش ***فایل حاوی دو (2) پرسشنامه می باشد که اولی 59 سوال و دومی 26 سوال دارد متغیرها و بررسی روایی آنها ردیف نام متغبر درصد 1 کسب دانش 100 2             ایجاد دانش 90 3 ذخیره دانش 90 4 به اشتراک گذاری دانش 100 5 ارزیابی دانش 100 6 سرمایه فکری 100 7 سرمایه ساختاری 10 8 سرمایه اجتماعی 90 9 به اشتراک گذاری ایده 60 10 جمع آوری داده و اطلاعات 90 11 فرهنگ سازمانی 100 12 یکپارچه سازی دانش 100 13 پایگاه دانش 100 14 همکاری آنلاین 40 15 نوآوری 90 16 انتقال دانش 100 17 درک دانش 100 18 دانش ضمنی 100 19 دانش صریح 90 20 مدیریت منابع انسانی 90 21 عملکرد سازمانی 90 22 اقتصاد مبتنی بر دانش 90 23 رقابت مبتنی بر دانش 100 24 فناوری اطلاعات 100 25 فرایندهای کسب و کار 100 26 یهیود عملکرد 90 27 ایجاد دانش جدید 90 28 تولید ارزش 10 29 شناسایی دانش 90 30 سازماندهی دانش 90 31 پایگاه داده 90 32 مکانیزم های نرم افزاری 100 33 مکانیزم های سخت افزاری 100 34 پست الکترونیک 40 35 مزیت رقابتی 90 36 هماهنگی و کنترل فعالیت‌ها 90 37 اثربخشی سازمانی 70 38 ساختار سازمانی 90 39 انگیزه 100 40 تخصیص متابع 100 41 رهبری 100 42 فراهم نمودن آموزش کارکنان 100 43 استراتژی ها 100 44 تبادل اطلاعات 90 45 هوش سازمانی 90 46 مهارت کارکنان 100 47 تجریه 100 48 تخصص 100 49 ایده ها 90 50 بینش و شهود 0 51 تسهیل روابط 100 52 تدوین دانش 90 53 مدیریت پروژه 10 54 یادگیری سازمانی 90 55 مدیریت زنجیره تامین 80 56 دارائی های دانش 80 57 توزیع دانش 90 58 برون سپاری دانش 10 59 منافع سازمانی 90 بعد از جمع آوری پرسشنامه‌ها و داده‌ها تعداد 8 سوال از بدلیل آلفای کرونباخ پایین حذف شدند و تعداد 51 سوال باقی ماند که با استفاده از تحلیل عاملی تعداد 10 سوال دیگر نیز که به ترتیب عبارتند از شماره‌های: 2، 7، 14، 18، 20، 24، 27، 29، 46، و 51 . در ادامه نیز با استفاده از آزمون بارتلت و نتایج بدست آمده تعداد 6 سوال دیگر با نظر کارشناسان و محقق حذف گردید که عبارتند از: 12، 15، 16، 21، 22 و 23 و در نهایت تعداد 35 سوال باقی ماند که به 8 مولفه تقسیم گردید که عبارتند از: روابط تخصصی، دانش هماهنگ، ابزار دانش، دانش سازمانی، فرایند دانش، زنجیره دانش، سخت افزار دانش، امکان سنجی دانش. برای سنجش مولفه‌های مشخص شده برای هرکدام سوالاتی از میان 35سوال باقی مانده به تناسب در نظر گرفته شد که عبارتند از: مولفه روابط تخصصی: انگیزه، تسهیل روابط، ساختار سازمانی، بکارگیری ایده‌ها، اثر بخشی سازمانی، تخصص و رهبری. مولفه دانش هماهنگ: هماهنگی، مزیت رقابتی، شناسایی دانش مولفه ابزار دانش: سرمایه فکری، ارزیابی دانش، اشتراک گذاری دانش مولفه دانش سازمانی: هوش سازمانی، مهارت کارکنان، تجربه مولفه فرایند دانش: انتقال دانش، مدیریت منابع انسانی، ذخیره دانش مولفه زنجیره دانش: پایگاه دانش، اقتصاد مبتنی بر دانش، یکپارچه سازی دانش مولفه سخت افزار دانش: دارائی دانش، توزیع دانش مولفه امکان سنجی دانش: کسب دانش، مکانیزم‌های نرم افزاری که پرسشنامه دوم (پرسشنامه دوم پیوست ب) تحقیق با 26 سوال برای سنجش این مولفه‌ها بر صادرات فرش را شامل می‌شود. در ادامه فرایندهای ذکر شده آمده است. پایایی (قابلیت اعتماد) قابلیت اعتماد یکی از ویژگی‌های فنی ابزار اندازه‌گیری است. مفهوم یاد شده با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد. از جمله تعریف‌هایی که برای قابلیت اعتماد ارائه شده عبارت است از: «همبستگی میان یک مجموعه از نمرات و مجموعه دیگری از نمرات در یک آزمون معادل که به صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی به دست آمده است». با توجه به این امر معمولاً دامنه ضریب قابلیت اعتماد از صفر (عدم ارتباط) تا 1+ (ارتباط کامل) است. ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه گیری ویژگی‌های با ثبات آزمونی و یا ویژگی‌های متغیر و موقتی وی را می‌سنجد (بازرگان و همکاران، 1376). برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه‌گیری شیوه‌های مختلفی به کار برده می‌شود. در این تحقیق ما برای بدست آوردن پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده کرده‌ایم. 3 – 15 روش آلفای کرونباخ1 یکی از روش‌های محاسبه پایایی استفاده از فرمول آلفای کرونباخ است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری از جمله پرسشنامه‌ها آزمون‌هایی که خصیصه‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کنند بکار می‌رود. در این گونه ابزار، پاسخ هر سؤال می‌تواند مقادیر عددی مختلفی را اختیار کند. برای محاسبه ضریب الفای کرونباخ ابتدا پایه واریانس نمره‌های هر زیر مجموعه سؤال‌های پرسشنامه (یا ریز آزمون) و واریانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار آلفا را محاسبه کرد (بازرگان و همکاران، 1376) . که در آن:                                                                       J: تعداد زیر مجموعه سوال های پرسشنامه یا آزمون Si2 : واریانس زیر مجموعه iام S2: واریانس کل آزمون ضریب آلفای کرونباخ عددی است صفر و یک، مقادیر آلفای کمتر از 0.6 نشان دهنده پایایی ضعیف، دامنه 0.7 پایایی قابل قبول و بیش از 0.8 پایایی خوب است (سکاران، 1385). در پژوهش حاضر، تعداد 317 پرسشنامه اولیه بین افراد جامعه آماری توزیع شد و مقدار آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزارSPSS ، نسخه 19 برای کل پرسشنامه محاسبه گردید که همانطور که در جدول 2-3 مشاهده می‌شود میزان ضرایب بدست آمده (برای 317 عدد پرسشنامه) 88 درصد است، که نشان دهنده پایایی در حد بالا برای پرسشنامه می‌باشد. جدول 3 – 2 ضریب الفای کرونباخ (برای 317 عدد پرسشنامه) تعداد متغیرها ضریب آلفای کرونباخ 41 0.883 3 – 16 آزمون بارتلت  و کایزر-میر-اوکین  این آزمون مناسب بودن داده‌ها جهت انجام تحلیل عاملی را مشخص می‌کند. مقدرا این آماره بین 0 تا 1 تغییر می‌کند. اگر نمونه مناسب باشد مقدار این آماره باید بزرگتر از 5/0 باشد که در اینجا مقدار آماره بدست آمده برابر با 58/0 است، بنابراین تحلیل عاملی برای این مجموعه داده‌‌ها مناسب است. جدول (3-3) نتایج آزمون بارتلت و کایزر –  میر –  اوکین را نشان می‌دهد. لازمه انجام تحلیل عاملی این است که همبستگی بین متغیرها صفر نباشد، ولی اگر ماتریس هبستگی ماتریس همانی باشد به این معنی است که همه ضرایب همبستگی صفر هستند. اگر آزمون بارتلت معنی‌دار باشد یعنی ماتریس همبستگی همانی نیست و بین متغیرها همبستگی وجود دارد و امکان انجام تحلیل عاملی وجود دارد. جدول 3-3 آزمون بارتلت و کایزر -میر- اوکین KMO and Bartlett’s Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 580. Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square 13724.771 df 861 Sig. .000 1.     Cronbachs Alpha

 • بررسی رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی مدیران

  بررسی تاثیر مدیریت دانش بر كارآفرینی,بررسی رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی مدیران,پایان نامه رابطه مدیریت دانش و میزان کارآفرینی مدیران,پایان نامه مدیریت دانش,پایان نامه میزان کارآفرینی,پیاده سازی مدیریت دانش در باشگاه های خصوصی,رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی مدیران,ضرورت کارآفرینی در…

 • بررسی راهکارهای مقاوم سازی سازه های فولادی با سیستم بادبندی واگرا

  بررسی راهکارهای مقاوم سازی سازه های فولادی با سیستم بادبندی واگرا,بررسی سیستم مهاربندی واگرا,بررسی ظرفیت آسیب پذیری سازه,پایان نامه مقاوم سازی سازه های فولادی,روشهای پوش آور و طیف ظرفیت,سازه های فولادی,سازه های فولادی با سیستم بادبندی واگرا,مقاوم سازی سازه ها…

 • ارزیابی طرح جدید قانون كار ایران

  ارزیابی طرح جدید قانون كار ایران,دانلود مقاله رشته حقوق,طرح جدید قانون كار ایران,قانون کار,قوانین كار ایران بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام ارزیابی طرح جدید قانون كار ایران هستید. دانلود فایل دانلود مقاله رشته حقوق ارزیابی طرح…

 • مسئولیت مدنی دولت بر مبنای قاعده اتلاف

  دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق,دانلود مقاله مسئولیت مدنی دولت,دانلود مقاله مسئولیت مدنی دولت بر مبنای قاعده اتلاف,قاعده اتلاف,مسئولیت مدنی,مسئولیت مدنی دولت,مسئولیت مدنی دولت بر مبنای قاعده اتلاف بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مسئولیت مدنی دولت…

 • پروتئینهای محرک و حرکت

  پروتئینهای محرک و حرکت بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پروتئینهای محرک و حرکت هستید. دانلود فایل نمونه مقاله ترجمه شدهپروتئین¬های محرک و حرکتاسکلت سلولی به شکل یک داربست است، که در طول آن پروتئین¬های محرک می…

 • گذردهی کاربر ثانویه در حالت وجود انتقال طیف و با ملاحظات انرژی

  بررسی گذردهی کاربر ثانویه در حالت وجود دست به دست شدن فرکانسی و با در نظر گرفتتن ملاحظات انرژی,بیشینه گذردهی شبکه ثانویه,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی,دست به دست شدن فرکانسی,رادیوی شناختگر,شبکه های رادیو شناختی,شبکه های عصبی,گذردهی کاربر ثانویه…