پروپوزال ارزیابی اثر 4P بر ارزش ویژه برند

ارزش ویژه برند در شرکتها,بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند شرکتها,پروپوزال ارزش ویژه برند در شرکتها,پروپوزال ارزیابی اثر 4P بر ارزش ویژه برند,پروپوزال تاثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند,تاثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند,رابطه آمیخته بازاریابی با ارزش ویژه برند
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پروپوزال ارزیابی اثر 4P بر ارزش ویژه برند هستید.

دانلود فایل

دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی ارزیابی اثر 4P بر ارزش ویژه برند چکیده یکی از با ارزش ترین دارایی های هر شرکت، ارزش ویژه برند است. شرکت هایی که از نظر ارز ش ویژه برند جایگاه بالایی در ذهن مصرف کنندگان دارند، به راحتی می‎توان ند درمیان دیگرشرکت ها درصنعت مربوط به خودشان، سود آورتر تلقی گردند. (حسینی و دیگران، 1388)این تحقیق با هدف بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند بر تولید کفپوش خودرو شرکت پیشرو پلاستیک خزر انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع جمع آوری اطلاعات از نوع توصیفی-موردی محسوب می شود. مشتریان شرکت پیشرو پلاستیک خزر 480 نفر می باشند که جامعه آماری این تحقیق بوده و برای تعیین حجم نمونه بر اساس جدول كرجسی و مورگان نمونه ای به حجم حداقل 214 نیاز می‎باشد و با استفاده از نرم افزار لیزرل و روش آماری مدل معادلات ساختاری به بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق پراخته شد. نتاج تحقیق نشان می دهد رابطه مثبت و معنی داری میان کیفیت ادراک شده، وفاداری به برند و ارزش ویژه برند وجود دارد و همچنین کانال توزیع و قیمت از طریق تاثیر گذاری بر کیفیت درک شده بر ارزش ویژه برند تاثیر دارند.  کلمات کلیدی: آمیخته بازاریابی تصویر ذهنی وفاداری به برند کیفیت ادراک شده آگاهی از برند ارزش ویژه برند  1-1 مقدمه یکی ازالزمات ایجاد برندی قوی شناخت هر یک از عواعل ایجاد کننده ارزش ویژه برند است. درمحیط بازار امروز شیوه های بسیار متفاوتی وجود دارد که از طریق این برنامه های بازاریابی می‎توان  برایجاد و افزایش ارزش ویژه برند تاثیر گذاربود. راهبردهای شبکه ی توزیع، استراتژی های ارتباطی، راهبردهای قیمت گذاری وسایرفعالیت های بازاریابی می‎توان ند باعث تضعیف یا تقویت برند شدند (یوودانته، 2000). اگرچه برند به صورت آشکار برای سازمان وشرکت ارزش آفرینی می کند، اما ریشه این ارزش در مشتری قرار دارد (کلر، 2001). درحقیقت، ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری، تعیین کننده ارزش واقعی برند است (دیواندری، 1390)   1-2 بیان مساله نقش برند ها درشناسایی محصول شرکت دربازارهای رو به گسترش امروزی، نقشی انکارناپذیراست. با گسترش عرصه رقابتی وهجوم برندهای جهانی به بازار داخلی، توجه به مفهوم برند وارزش ویژه آن برای شرکت های داخلی به منظوربه دست آوردن سهم بیشتری ازبازار تأثیر گذاراست. امروزه الزاماً نوآوری وبرتری فنی تنها عامل های اساسی برای موفقیت نیستند؛ دربازارهایی که محصولات وخدمات، روز به روزبا هم تطابق وسازگاری پیدا می کنند، یک برند قوی ممکن است تنها مشخصه ای باشد که محصول یا خدمت عرضه شده از رقبا متمایزمی سازد(kotler& pfoertsch, 2006). درایران برند ها بعنوان یک داریی درترازنامه قید نمی شوند؛ این امر سبب خنثی شده تمرکز بلند مدت مدیریت برتوسعه درونی برند است. بنابراین جریان نقدی وسودهای کوتاه مدت غالباً بعنوان پارامترهای مهم عملکرد استفاده می شوند.  کشورایران تولیدات داخلی بسیاری دارد اما در زمینه برنامه ریزی موفق نبوده اند مشکلات زیادی فرا روی این صنعت است. که مطالعه همه آنها دراین تحقیق امکان پذیر نیست ویکی از چالش ها از دیدگاه متخصصان این حوزه، مسائل بازاریابی وبرند می‎باشد که الگویی بهینه دراین زمینه تعریف نشده است. درسال های اخیر، میزان ورود کالاها با نشان های تجاری متنوع و تمایل زیاد فروشندگان به نشان های تجاری ساخت کشورهای خارجی به معضلی برای تولید کنندگان ساخت ایران تبدیل شده است، با اینکه بسیاری از محصولات ساخت داخل از نظر کیفیت و قیمت توانایی رقابت با تولیدات خارجی رادارا هستند، از جایگاه مناسبی دربین مصرف کنندگان برخوردار نیستند و با توجه به این موارد و بالارفتن میزان توقعات و انتظارات مصرف کنندگان و… در موقعیتی هستند که سهم بازار خود را در خطر می بینند.  باتوجه به تحولات اقتصادی بوجود آمده درکشور، بازار شدیداً رقابتی شده بنابراین شرکت ها به دنبال کسب مزیت رقابتی ازطریق سرمایه گذاری درایجاد برند خواهند بود ونقش برندینگ دربازارهای تجاری پررنگ ترمی شود(امیرشاهی؛ 1389 ). نامهای تجاری قوی علاوه برایجاد مزیت رقابتی، نقد ینگی سازمان را افزایش وجریان نقدینگی را تسریع نموده، امکان افزایش قیمت، سود دهی و وفاداری بیشتر مشتریان را فراهم آورده است(madden et al, 2006) بنابراین می‎توان  گفت ارزش ویژه برند به عنوان معیاری برای سنجش قدرت برندها پیشنهاد شده، که طی دهه های گذشته شکل گرفته وتکامل یافته است.  یکی از الزامات ایجاد برندی قوی شناخت هریک ازعوامل ایجاد کننده ارزش ویژه برند است (سلیمانی؛ 1389) که یکی از عوامل تاثیر گذار بر ارزش برند آمیخته بازاریابی می‎باشد و بابررسی نحوه اثرگذاری آن می‎توان  عناصری را که تأثیربیشتری برارتقای برند دارند، شناسایی نمود ومنابع بیشتری را به آن اختصاص داد. ازاین رو دراین تحقیق به بررسی بیان تأثیر آمیخته بازاریابی وتصویر شرکت برارزش ویژه برند پرداخته شده است که می‎توان د به صورت راهنما ومعیاری فعالیت های شرکت را درجهت ایجاد یک برند قوی ترهدایت وارزیابی کند. افزایش ارزش ویژه ازدیدگاه مشتریان وبه عبارتی ایجاد یک برند قوی منافع بسیاری برای شرکت های تجاری دارد. بطور دقیق تر می‎توان  گفت افزایش ارزش ویژه ی برند احتمال انتخاب یک برند را افزایش می دهد(PiTTa&Katshis, 1995)لازم به ذکر است متغیر های مدل مفهومی شامل ارزش ویژه برند، آگاهی ازبرند /تداعی ذهنی، وفاداری به برند، کیفیت ادراک شده، تصویر شرکت، کانال توزیع، قیمت، فعالیت های ترفیعی و خدمات پس از فروش می باشند و با توجه به موارد بالا سوال اصلی تحقیق را اینگونه بیان می کنیم “تأثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند در تولید کفپوش خودرو شرکت پیشرو پلاستیک خزر چگونه است؟” واژه های کلیدی: فهرست مطالب چکیده 1 فصل اول: کلیات تحقیق 1-1 مقدمه 3 1-2 بیان مساله 3 1-3 اهمیت وضرورت تحقیق 4 1-4 اهداف تحقیق 5 1-4-1 اهداف فرعی 5 1-5 چارچوب نظری 6 1-6 مدل مفهومی تحقیق 9 1-7 فرضیه ها 9 فصل سوم: روش اجرای  تحقیق 3-1 مقدمه 29 3-2 روش تحقیق 29 3-2-1 طبقه بندی بر اساس روش 30 3-2-2 طبقه بندی بر اساس هدف 30 3-3 قلمرو مکانی تحقیق(جامعه آماری) 30 3-4 قلمرو زمانی 31 3-5 حجم نمونه و روش نمونه گیری 31 3-6 روش ها و ابزار گردآوری اطلاعات 32 3-6-1 پرسشنامه 32 3-7 روایی و پایایی 33 3-7-1 روایی(اعتبار) ابزار پژوهش 33 3-7-2 اعتبار محتوا 34 3-7-3 پایایی ابزار اندازه گیری پژوهش 35 3-7-3-1 روش آلفای کرونباخ 35 3-7-4 روش تجزیه و تحلیل داده ها 36 3-7-5 مدل معادلات ساختاری (SEM) 36 منابع و مآخذ

 • جزوه آناتومی استاد مربوطی

  استاد مربوطی,جزوه آناتومی,جزوه آناتومی استاد مربوطی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام جزوه آناتومی استاد مربوطی هستید. دانلود فایل جزوه آناتومی استاد مربوطی پاورپوینت 13 جلسه تشکیل کلاس در طول ترم مناسب جمع بندی و مطالعه ایام…

 • مختصات و قابلیت دستگاه سانترال (مرکز تلفن ) Panasonic

  خطوط پراکنده تلفن,دانلود پایان نامه مخابرات,دانلود پایان نامه مهندسی مخابرات,دانلود پروژه مختصات و قابلیت دستگاه سانترال,دانلود پروژه مختصات و قابلیت دستگاه مرکز تلفن,دستگاه سانترال,مختصات و قابلیت دستگاه سانترال,مختصات و قابلیت دستگاه سانترال (مرکز تلفن ) Panasonic,مرکز تلفن بازدید کننده عزیز…

 • پاورپوینت طبقه بندی هزینه ها

  پاورپوینت طبقه بندی هزینه ها,پایان نامه طبقه بندی هزینه ها,پروژه طبقه بندی هزینه ها,تحقیق طبقه بندی هزینه ها,طبقه بندی بها بر مبنای رفتار بها,طبقه بندی هزینه ها,مقاله طبقه بندی هزینه ها بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام…

 • مبانی نظری بررسی تاثیر استرس بر میزان خطای انسانی در بین کارمندان مراقبت پرواز فرودگاه مهرآباد

  تاثیر استرس بر میزان خطای انسانی,تاثیر استرس بر میزان خطای انسانی در بین کارمندان,تاثیر تنیدگی بر ارتکاب خطای انسانی,رابطه استرس و خطای انسانی,رابطه استرس و خطای انسانی در کارکنان مراقبت پرواز,مبانی نظری بررسی تاثیر استرس بر میزان خطای انسانی در…

 • مقاله رشته روانشناسی با عنوان افسردگی و اعتیاد

  fileina,آسبب شناسی اعتیاد,اعتیاد و اختلال روانی,افسردگی,انجام پروژه و پایان نامه رشته روانشناسی,پایان نامه,دانلود مقاله رشته روانشناسی با عنوان انگیزش,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,فروش فایل,فروشگاه ساز فایلینا,فروشگاه فایل,مقاله رشته روانشناسی با عنوان افسردگی و اعتیاد,مواد مخدر,همکاری در فروش,همکاری در فروش…

 • نظام آموزشی ابتدایی؛اهداف،مشکلات،ویژگیها و امکانات

  اهداف آموزش و پرورش دوره ابتدایی,تاثیر امکانات بر نظام یادگیری,دانلود پایان نامه رشته مدیریت آموزشی,دانلود پایان نامه مدیریت,دانلود پایان نامه مدیریت آموزشی,مواد و برنامه های درسی دوره ابتدایی,نظام آموزشی ابتدایی,نظام آموزشی ابتدایی؛اهداف،مشکلات،ویژگیها و امکانات بازدید کننده عزیز در حال مشاهده…

 • بررسی سموم ارگانو کلره در چهار گونه ماهی بیشتر مصرف شده(سفید، kuli، Kafal و کاپور) در دریای خزر

  انجام پایان نامه محیط زیست,بررسی سموم ارگانو کلره در چهار گونه ماهی بیشتر مصرف شده(سفید، kuli، Kafal و کاپور) در دریای خزر,تقسیم بندی سموم دفع آفات,تقسیم بندی منطقه ساحلی ایران,خرید پایان نامه محیط زیست,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کشاورزی…

 • مصونیت قضائی قضات و وكلای دادگستری در حقوق فرانسه

  fileina,انجام پروژه و پایان نامه,حقوق فرانسه,خرید مقالات حقوق بین الملل,دانلود مقاله حقوق بین الملل با عنوان مصونیت قضائی قضات و وكلای دادگستری در حقوق فرانسه,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,فروش فایل,مصونیت قضائی قضات و وكلای دادگستری در حقوق فرانسه,مصونیت قضائی…

 • پرسشنامه ارزیابی آمادگی سازمان برای پیاده سازی ERP

  پرسشنامه ERP,پرسشنامه ارزیابی آمادگی سازمان برای پیاده سازی ERP,پرسشنامه ارزیابی پیاده سازی erp,پرسشنامه ارزیابی پیاده سازی erp در سازمان های دولتی,پرسشنامه برنامه ریزی منابع سازمانی,پرسشنامه پیاده سازی موفق سیستم ERP,پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی ERP,پرسشنامه عوامل کلیدی موفقیت پیاده…

 • مدار نگهدارنده عددی با کنترل رادیویی

  دانلود پروژه الکترونیک,دانلود پروژه رشته الکترونیک,دانلود پروژه ضبط دیجیتال با کنترل رادیویی,دانلود پروژه مدار نگهدارنده عددی با کنترل رادیویی,ضبط دیجیتال,کنترل رادیویی,مدار نگهدارنده عددی با کنترل رادیویی,میکروکنترلر AVR بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مدار نگهدارنده عددی با…

 • پاورپوینت CPM مرتبط با درس ارائه طرح و توسعه

  پاورپوینت CPM مرتبط با درس ارائه طرح و توسعه بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پاورپوینت CPM مرتبط با درس ارائه طرح و توسعه هستید. دانلود فایل پاورپوینت CPM مرتبط با درس ارائه طرح و توسعه به…

 • پرسشنامه سنجش تاثیر عوامل موثر در ارزش ویژه برند سبز محصولات الکترونیکی در میان مصرف کنندگان

  پرسشنامه ارزش برند,پرسشنامه ارزش ویژه برند,پرسشنامه ارزش ویژه برند مدل آکر,پرسشنامه استاندارد ارزش ویژه برند,پرسشنامه سنجش تاثیر عوامل موثر در ارزش ویژه برند سبز محصولات الکترونیکی در میان مصرف کنندگان,پرسشنامه عوامل موثر در ارزش ویژه برند سبز در بین مشتریان,دانلود…

 • پایان نامه کارشناسی اطلاعات عملیات با عنوان بررسی عملکرد رادار مونو پالس در محیط جنگ الکترونیک

  بررسی توانایی گیرنده ECM در آشکار سازی رادار,پایان نامه کارشناسی اطلاعات عملیات با عنوان بررسی عملکرد رادار مونو پالس در محیط جنگ الکترونیک,جنگ الکترونیک,دانلود پایان نامه رادار مونو پالس,دانلود پایان نامه رشته فرماندهی و کنترل هوایی,دانلود پایان نامه عملکرد رادار…

 • مبنای تحلیلی و روایی لزوم رفع ابهام از مورد معامله بر اساس قواعد فقهی

  ابهام در معامله,پایان نامه ابهام در مورد معامله,پروژه ابهام در مورد معامله,جهل نسبت به مورد معامله,رفع ابهام از مورد معامله,شرایط عوضین در عقد اجاره,شرایط عوضین در عقد بیع,مبانی لزوم رفع ابهام از مورد معامله,مبنای تحلیلی و روایی لزوم رفع ابهام…

 • مبانی نظری بررسی تاثیر یادگیری الکترونیکی بر عملکرد کارکنان

  استقرار مدیریت دانش در سازمان بازرسی,پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان بازرسی,تاثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی,رابطه مدیریت دانش و یادگیری الکترونیکی,فرآیندهای مدیریت دانش,مبانی نظری بررسی تاثیر یادگیری الکترونیکی بر عملکرد کارکنان,مبانی نظری تاثیر مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی,مبانی…

 • (Graduation Project Power house coach (Motor home

  (Graduation Project Power house coach (Motor home,fileina,انجام پروژه و پایان نامه,پروژه و پایان نامه,خرید پایان نامه های انگلیسی,خرید پروژه و پایان نامه,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش پایان نامه های انگلیسی,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,همکاری در فروش,همکاری در فروش فایل بازدید…

 • مقاله رشته محیط زیست با عنوان معماری سبز

  fileina,تاریخچه معماری سبز در ایران,توسعه پایدار با استفاده معماری سبز,خانه‌های سبز,خرید مقاله و تحقیق رشته محیط زیست,دانلود مقاله رشته محیط زیست با عنوان معماری سبز,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,معماری سبز,مقاله رشته محیط زیست با عنوان معماری…

 • بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم

  اثر تراکم بوته بر اجزای عملکرد ارقام گندم,اثر تراکم بوته بر عملکرد ارقام گندم,اجزای عملکرد ارقام گندم,ارقام گندم,بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم,عملکرد ارقام گندم بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی…

 • ارزیابی تاثیرپذیری رشد اجتماعی کودکان تهرانی از سبکهای فرزندپروری والدین

  ارزیابی تاثیرپذیری رشد اجتماعی کودکان تهرانی از سبکهای فرزندپروری والدین,بررسی تاثیر شیوه‌های فرزند پروری بر رشد اجتماعی كودكان,دانلود پایان نامه رشته روان شناسی,دانلود پایان نامه رشد اجتماعی کودکان,دانلود پایان نامه روان شناسی,دانلود پایان نامه سبکهای فرزندپروری,رشد اجتماعی کودکان,شیوه های تربیتی,شیوه…

 • ارزیابی زیست محیطی نیروگاه های برقابی كوچك ضرورت یا عدم ضرورت

  آلودگی زیست محیطی,ارزیابی زیست محیطی نیروگاه,ارزیابی زیست محیطی نیروگاه های برقابی كوچك ضرورت یا عدم ضرورت,دانلود مقالات برق,دانلود مقالات رشته برق,نیروگاه های برقابی كوچك بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام ارزیابی زیست محیطی نیروگاه های برقابی كوچك…

 • پروپوزال و طرح تفصیلی رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه

  استقرار مدیریت دانش در شرکتهای بیمه,پروپوزال رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع,پروپوزال مدیریت دانش,پروپوزال مدیریت کیفیت جامع,پروپوزال و طرح تفصیلی رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه,پیاده سازی مدیریت دانش در شرکتهای بیمه,مدیریت دانش در…

 • بررسی فقهی حقوقی غرر در معاملات غیر بیع

  بررسی حقوقی غرر,بررسی فقهی حقوقی غرر در معاملات غیر بیع,بررسی فقهی غرر,دانلود مقاله رشته حقوق,غرر,معاملات غرر,معاملات غیر بیع بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی فقهی حقوقی غرر در معاملات غیر بیع هستید. دانلود فایل دانلود مقاله…

 • بررسی نقش عوامل جامعه شناختی مؤثر بر احساس امنیت در شهر خرم‌آباد در سال 1393

  احساس امنیت اجتماعی,ارتباط و حمایت از سوی عشیره,اعتماد اجتماعی,بررسی نقش عوامل جامعه شناختی مؤثر بر احساس امنیت در شهر خرم‌آباد در سال 1393,ترکیب جنسیتی خانواده,خرید مقاله رشته علوم اجتماعی,دوری و نزدیکی به منابع قدرت,دینداری,سبک زندگی,سرمایه اجتماعی,قشر اجتماعی,کنترل اجتماعی بازدید کننده…

 • چگونگی افزایش کیفیت سیستم های فن آوری اطلاعات در آموزش الکترونیکی

  بررسی چگونگی افزایش کیفیت سیستم های فن آوری اطلاعات در آموزش الکترونیکی با استفاده از داده کاوی,چگونگی افزایش کیفیت سیستم های فن آوری اطلاعات در آموزش الکترونیکی,خوشه بندی,داده کاوی,دانلود مقالات ترجمه شده مدیریت,دانلود مقاله فناوری اطلاعات,دانلود مقاله مدیریت,درخت تصمیم,فناوری اطلاعات,یادگیری…

 • مطالعه روش پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی در صنعت تولید برق

  پایان‌نامه erp,پایان‌نامه برنامه ریزی منابع سازمانی,پایان‌نامه پیاده سازی erp در سازمان,پیاده سازی ERP در صنعت تولید برق,پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی در سازمان,روش پیاده سازی ERP در صنعت تولید برق,مراحل پیاده سازی erp,مطالعه روش پیاده سازی برنامه ریزی منابع…

 • پاورپوینت آشنائی با اصول ومفاهیم علم تمرین

  آشنائی با اصول ومفاهیم علم تمرین,پاورپوینت آشنائی با اصول ومفاهیم علم تمرین بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پاورپوینت آشنائی با اصول ومفاهیم علم تمرین هستید. دانلود فایل پاورپوینت آشنائی با اصول ومفاهیم علم تمرین به تعداد…

 • مدلسازی ریاضی زمان بازیابی سفر(سیر، حرکت کردن) برای سیستم های بازیابی و ذخیره سازی

  مدلسازی ریاضی زمان بازیابی سفر(سیر، حرکت کردن) برای سیستم های بازیابی و ذخیره سازی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مدلسازی ریاضی زمان بازیابی سفر(سیر، حرکت کردن) برای سیستم های بازیابی و ذخیره سازی هستید. دانلود فایل…

 • مبانی نظری بررسی رابطه ویژگی های شغلی با تعهد سازمانی کارکنان

  تعهد سازمانی کارکنان,دیدگاه آلن و مایر از تعهد سازمانی,رابطه ویژگیهای شغلی و تعهد سازمانی کارکنان,عوامل شغلی,مبانی نظری بررسی رابطه ویژگی های شغلی با تعهد سازمانی کارکنان,مبانی نظری رابطه عوامل شغلی با تعهد سازمانی,مدل ویژگی های شغلی,مدل ویژگیهای شغلی اولدهام و…

 • نظریه های پرخاشگری و عوامل بروز آن با نگاهی به راهکارهای کنترل پرخاشگری

  اصول پیشگیری از رفتارهای پرخاشگرانه,انواع رفتارهای پرخاشگرانه,پایان نامه پرخاشگری,پرخاشگری,تحقیق در مورد پرخاشگری,راهکارهای کنترل پرخاشگری,عوامل بروز پرخاشگری,نشانه های پرخاشگری,نظریه های پرخاشگری,نظریه های پرخاشگری و عوامل بروز آن با نگاهی به راهکارهای کنترل پرخاشگری بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با…

 • تاریخچه تصفیه خانه های آب تهران،فرآیند تصفیه آب و شرح مراحل و تاسیسات تصفیه آب

  fileina,آب آشامیدنی,تاریخچه تصفیه خانه های آب تهران,تاریخچه تصفیه خانه های آب تهران،فرآیند تصفیه آب و شرح مراحل و تاسیسات تصفیه آب,تصفیه آب,تصفیه خانه,خرید مقاله و تحقیق مهندسی آب,سیستم همکاری در فروش فایل,فرآیند تصفیه آب,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,همکاری در فروش…