پروپوزال افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی

افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی,پروپوزال افزایش فروش,پروپوزال افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی,پروپوزال افزایش فروش در شرکتها,پروپوزال تدوین برنامه بازاریابی,تدوین برنامه بازاریابی,تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پروپوزال افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی هستید.

دانلود فایل

دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازارگانی افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی چکیده تصور نیاز به برنامه ریزی علمی شرکت صنایع کاشی الوند، زمینه ساز خلق موضوع تدوین برنامه بازاریابی در نزد محقق شد. از اینرو محقق به منظور دستیابی به این مهم بعد از کسب اجازه، اقدام به تشخیص رویکرد مدیران بخش های مختلف به ویژه دپارتمان فروش و کارکنان فروش نسبت به برنامه ریزی نموده و جهت آشنایی با نظرات مشتریان و ذینفعان این سازمان که نمایندگان کلیدی تعیین شدند (بدلیل اینکه از حیث دسته بندی B 2 B تشخیص داده شد) اطلاعات گردآوری شده از طریق پرسشنامه بود، بنابراین روش تحقیق توصیفی بکار گرفته شده است و به منظور تعیین موقعیت فعلی شرکت در کسب و کار بعد از مطالعات کتابخانه ای و میدانی و اطلاعات حاصل از پرسشنامه ای که در اختیار مدیران بخشهای مختلف و کارکنان فروش قرارگرفته بود به ارزیابی صنعت، بازار و رقبا پرداخته ایم و توانستیم با شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها ضمن پاسخگویی به سوال دوم پژوهش با استفاده از ماتریس آنسف استراتژی های مناسب تعیین گردندو همچنین اهداف فروش پس از پیش بینی فروش طبق مدل پیش بینی نمو همواره هلت – وینترز برای سه سال آینده پیش بینی گردید و از نتایج بدست آمده از پرسشنامه ای که در بین نمایندگان کلیدی فروش شرکت در سراسر کشور توزیع گردیده بود. نقاط ضعف و قوت آمیخته بازاریابی که سوال چهارم پژوهش حاضر بود شناسایی و مشخص گردید  و متعاقب آن برنامه عملیاتی بازاریابی، بعد از مطابقت با اهداف در قالب آمیخته بازاریابی با ارائه راهکارهای پیشنهادی بیان گردید. کلمات کلیدی: برنامه بازاریابی افزایش فروش تدوین برنامه بازاریابی شرکت کاشی الوند مساله پژوهش تصمیم گیری،رکن اساسی تمام وظایف مدیریتی و در عین حال،مبنای برنامه ریزی است چرا که نمیتوان گفت برنامه ای وجود دارد مگر اینکه تصمیمی اتخاذ شده است. به عبارت بهتر،تصمیم گیری ، هسته مرکزی مدیریت است که در تمامی وظایف دیگر، نمود داردو به همین دلیل برخی (مانند هربرت سایمون)مدیریت و تصمیم گیری را دو واژه مترادف می دانند.در نگرش سنتی مدیریت، برنامه ریزی نقطه آغاز همه حرکتها در یک سازمان است. بطوری که اهمیت آن از گذشته دور برای همه مدیران و کارشناسان آشکار شده است. د رهمین راستا سیل تحول سازمان ها از صورت ساده به پیچیده و با فرآیندهای بی شمار و تحولات عظیم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تکنولوژیکی، به ویژه در دهه اخیر باعث بروز صحنه های جدید و نگرش های تازه به این مقوله شده است.  در نگرش جدید مباحث برنامه ریزی راهبردی یا استراتژیک در سازمان ها مطرح شده است که گام مهمی در جهت تحقق و دستیابی به اهداف سازمان هاست. برنامه استراتژیک سندی است که چشم انداز، ماموریت، اهداف و استراتژی های آینده یک سازمان را به همراه مجموعه منابع مورد نیاز برای اجرای موفق آن ها مشخص می سازد و می تواند آرزوهای محال یک سازمان را به حقیقت مبدل سازد. سازمان هایی که برنامه استراتژیک دارند، نسبت به سازمانهایی که چنین برنامه هایی را تهیه نمی کنند، با احتمال بیشتری به آنچه می خواهند می رسند. بدون وجود برنامه استراتژیک سازمان به یک کشتی بدون سکان شبیه است. برنامه ریزی استراتژیک جهت حرکت و مقصد سازمان را مشخص می کند. این برنامه ، با بررسی محیط داخلی و خارجی سازمان، فرصت ها و تهدید های محیطی و نقاط قوت و ضعف داخلی را شناسایی میکند و با در نظر گرفتن ماموریت سازمان، اهداف بلند مدتی را برای آن تدوین می کنندو برای دستیابی به این اهداف از بین گزینه های استراتژیک، به طراحی استراتژی هایی اقدام میکند که با تکیه بر فرصت ها و نقاط قوت داخلی، ضعف ها را از بین می برد و بر تهدید های محیطی غلبه می کند و به پیروزی سازمان در محیط رقابتی موجود منجر می گردد.   مقوله بازاریابی و نداشتن طرح و جایگاه مشخص برای آینده مهم ترین ضعف و چالش برای سازمان ها و بنگاه های کشور محسوب می شود به این ترتیب اهمیت روز افزون بازاریابی و برنامه ریزی باعث شده است برای شرکت ها و موسسات امروزی بسیار مفید و حیاتی و منافع متعددی را بدنبال داشته باشد.امروزه داشتن توان رقابتی، اساس بقای شرکت است. از سوی دیگر برخورداری و حفظ توان رقابتی بیش از همه چیز نیازمند اطلاعات است. شرکتها باید اطلاعات بسیار زیادی از سازمان های رقیب، واسطه ها و سایر نیروها و عواملی که در بازار فعال هستند، داشته باشند. اطلاعات به عنوان یکی از اقلام مهم دارایی های استراتژیک و ابزارهای بازاریابی به شمار میآید. گردآوری اطلاعات مربوط به سازمان های رقیب در امر تدوین استراتژی ها، نقشی حیاتی دارد. بنابراین رد یابی، درک و واکنش به رقبا بعنوان یک جنبه ویژه از فعالیتهای بازاریابی مطرح بوده است ولازم است که سازمان ها یک برنامه اثر بخش به نام هوشمندی رقابتی به اجرا درآورند که بسیاری از شاخه های دیگر نظیر اقتصاد، بازاریابی، نظریه نظامی و مدیریت استراتژیک را در بر میگیرد.  فهرست مطالب چکیده 1 فصل اول کلیات پژوهش 2 1-1- مسئله پژوهش 3 2-1- پرسش های پژوهش 5 3-1- اهداف پژوهش و ضرورت های آن 6 4-1- سوال های پژوهش 6 5-1- کاربردهای پژوهش و استفاده کنندگان از نتایج 6 6-1- تعاریف عملیاتی 7 7-1- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق 9 فصل سوم: روش تحقیق 82 مقدمه 83 1-3- روش تحقیق 83 2-3- مسئله تحقیق 83 3-3- سوالات تحقیق 84 4-3- روشهای گردآوری اطلاعات 84 5-3- روایی و پایایی پرسش نامه 87 6-3- جامعه و نمونه آماری 88 7-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها 88

 • مبانی نظری ارزیابی تاثیر میزان استفاده از فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی

  اثر تکنولوژی بر ساختار سازمانی,تاثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی شركت بیمه,تاثیر فناوری بر ساختار سازمانی,تکنولوژی سازمانی,دانلود فصل دوم پایان نامه مدیریت,رابطه بین تکنولوژی و ساختار سازمانی,مبانی نظری ارزیابی تاثیر میزان استفاده از فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی,مبانی نظری میزان…

 • پرسشنامه ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با مدیریت دانش در بانک

  پرسشنامه ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با مدیریت دانش در بانک,پرسشنامه ارزیابی فرایندهای مدیریت دانش,پرسشنامه تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش,پرسشنامه رابطه سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش,پرسشنامه سرمایه اجتماعی,پرسشنامه سنجش تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش,پرسشنامه سنجش سرمایه اجتماعی,پرسشنامه مدیریت دانش…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهزیستی روان شناختی

  ادبیات نظری بهزیستی روان شناختی,ادبیات و مبانی نظری بهزیستی روان شناختی,پیشینه بهزیستی روان شناختی,پیشینه تحقیق بهزیستی روان شناختی,دانلود مبانی نظری بهزیستی روان شناختی,فصل دوم پایان نامه بهزیستی روان شناختی,مبانی نظری بهزیستی روان شناختی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهزیستی روان شناختی…

 • آیین زندگانی زمان عباسی

  آداب و رسوم معیشت در عصر عباسی,آیین زندگانی زمان عباسی,دانلود پایان نامه آداب و رسوم معیشت در عصر عباسی,دانلود پایان نامه آیین زندگانی زمان عباسی,دانلود پایان نامه رشته علوم اجتماعی,دانلود پایان نامه علوم اجتماعی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده…

 • بررسی مشكلات حمل و نقل و ترافیك تهران و راهکارها

  بررسی مشكلات حمل و نقل و ترافیك تهران و راهکارها,ترافیك تهران,دانلود مقالات حمل و نقل,دانلود مقالات رشته حمل و نقل,دانلود مقاله ترافیك تهران,دانلود مقاله مشكلات حمل و نقل تهران,مدیریت پاركینگ,مشكلات حمل و نقل بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی…

 • تحلیل اقتصادی ایران در سالهای 1368 تا 1383

  fileina,اقتصاد ایران,انجام پروژه و پایان نامه رشته اقتصاد,تحلیل اقتصادی,تحلیل اقتصادی ایران در سالهای 1368 تا 1383,تولید ناخالص داخلی,خرید مقالات اقتصاد,دانلود مقاله تحلیل اقتصادی ایران در سالهای 1368 تا 1383,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,فروش فایل,فروشگاه ساز فایلینا,فروشگاه فایل,مقالات ترجمه شده…