پیوست استانداردهای‌ حسابداری‌ -مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌

اندازه‌گیری‌ در صورتهای‌ مالی‌,پیوست استانداردهای‌ حسابداری‌ -مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌,خصوصیات‌ کیفی‌ اطلاعات‌ مالی‌,شناخت‌ در صورتهای‌ مالی‌,عناصر صورتهای‌ مالی‌,گزارشگری‌ مالی‌,مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌,نحوه‌ ارائه‌ اطلاعات‌ در صورتهای‌ مالی‌,هدف‌ صورتهای‌ مالی‌
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پیوست استانداردهای‌ حسابداری‌ -مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌ هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه رشته حسابداری پیوست استانداردهای‌ حسابداری‌ -مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌ مقدمـه‌ هدف‌ و جایگاه‌ ۱ .    جهت‌ دستیابی‌ به‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ هماهنگ‌، وجود یک مجموعه‌ پیوسته‌ از ” اهداف‌“ و ” مبانی“ مرتبط‌ که‌ بتواند ماهیت‌، نحوه‌ عمل‌ و حدود گزارشگری‌ مالی‌ را مشخص‌ کند لازم‌ است‌. چنین‌ مجموعه‌ای‌، همانند یک قانون‌ پایه‌، در تدوین‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ و حل‌ و فصل‌ مسائلی‌ که‌ ممکن‌ است‌ در این‌ راه‌ پیش‌ آید، ملاک‌ عمل‌ قرار خواهد گرفت‌. علاوه‌بر مزیت‌ فوق‌، وجود یک مجموعه‌ از مفاهیم‌ نظری‌، به‌ تعیین‌ حدود قضاوت‌ حرفه‌ای‌ در تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌ و محدود کردن‌ رویه‌های‌ حسابداری‌ به‌منظور افزایش‌ قابل‌ مقایسه‌ بودن‌ اطلاعات‌ مالی‌ کمک‌ خواهد کرد. ۲ .    از آنجا که‌ مفاهیم‌ نظری‌، به‌ عنوان‌ یک نظام‌ منسجم‌ از اهداف‌ و مبانی‌ مرتبط‌، به‌منظور تهیه‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ هماهنگ‌ و تعیین‌ حدود قضاوت‌ حرفه‌ای‌ در تهیه‌ و ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ تدوین‌ می‌شود لذا طبعاً نمی‌تواند تحت‌ تأثیر الزامات‌ حسابداری‌ مقرر در قوانین‌ آمره‌ قرار گیرد بلکه‌ ممکن‌ است‌ برخی‌ اصول‌ مندرج‌ در آن‌ از الزامات‌ قانونی‌ فراتر رود. بدیهی‌ است‌ الزامات‌ حسابداری‌ مقرر در قوانین‌ آمره‌ در تدوین‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ مدنظر قرار خواهد گرفت‌ تا سازگاری‌ لازم‌ بین‌ رویه‌های‌ حسابداری‌ مندرج‌ در قانون و نحوه‌ عمل‌ طبق‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ ایجاد گردد. ۳ .    در موارد محدودی‌ ممکن‌ است‌ بنابه‌ ملاحظات‌ عملی‌، بین‌ این‌ مجموعه‌ و یکاستاندارد حسابداری‌ سازگاری‌ کامل‌ وجود نداشته‌ باشد. در چنین‌ حالاتی‌ الزامات‌ استاندارد حسابداری‌ بر الزامات‌ مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌ برتری‌ خواهد داشت‌. ۴ . مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی یک استاندارد حسابداری‌ نیست‌ و لذا برای‌ مسائل‌ خاص‌ مربوط‌ به‌ اندازه‌گیری‌ یا افشا، استانداردی‌ تعیین‌ نمی‌کند. معهذا از طریق‌ فراهم‌آوردن‌ اطلاعاتی‌ در مورد دیدگاه‌ بکار گرفته‌ شده‌ در تدوین‌ استانداردهای‌ حسابداری‌، این‌ مجموعه‌ در رابطه‌ با تهیه‌، حسابرسی‌ و استفاده‌ از صورتهای‌ مالی‌ مفید خواهد بود. به‌ علاوه‌ مبانی‌ مندرج‌ در این‌ مجموعه‌ به‌ عنوان‌ نقطه‌ اتکایی‌ برای‌ حل‌ و فصل‌ طیفی‌ از مسائل‌ حسابداری‌ که‌ در مورد آنها استاندارد خاص‌ ارائه‌ نگردیده‌ است‌، کاربرد خواهد داشت‌. دیدگاه‌ کلی‌ ۵ .    در تدوین‌ مفاهیم‌ نظری‌ حاضر، از میان‌ مفاهیم‌ گوناگون‌ سود، مفهوم‌ مبتنی‌بر ”نگهداشت‌ سرمایه‌“ که‌ متکی‌ بر مبانی‌ اقتصادی‌ است‌ مورد پذیرش‌ قرار گرفته‌ است‌.  این‌ نظریه‌ که‌ در محافل‌ حرفه‌ای‌ جهان‌ نیز مقبولیت‌ یافته‌ است‌، درآمدها و هزینه‌ها را ناشی‌ از تغییرات‌ در داراییها و بدهیها تلقی‌ می‌کند و تطابق‌ منطقی‌ آنها را تنها در پرتو ارائه‌ تعاریف‌ دقیق‌ و روشنی‌ از داراییها و بدهیها ممکن‌ می‌داند. فهرست‌ مندرجات‌ ¢  مقدمـه‌ ۱ تا ۱۰ • هدف‌ و جایگاه‌ ۱ تا ۴ • دیدگاه‌ کلی‌ ۵ • گزارشگری‌ مالی‌ و اجزای‌ آن‌ ۶ تا ۷ • دامنه‌ کاربرد ۸ تا ۹ • واحد گزارشگر ۱۰ • سایر موارد ۱۱ ¢  فصل‌ اول‌ – هدف‌ صورتهای‌ مالی‌ ۱-۱ تا ۱-۱۳ • استفاده‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ و نیازهای‌ اطلاعاتی‌ آنان‌ ۵-۱ تا ۶-۱ • وضعیت‌ مالی‌، عملکرد مالی‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ ۷-۱ تا ۱۳-۱ ¢  فصل‌ دوم – خصوصیات‌ کیفی‌ اطلاعات‌ مالی‌ ۱-۲ تا ۳۵-۲ • کیفیت‌ اهمیت‌ ۶-۲ تا ۷-۲ • خصوصیات‌ کیفی‌ مرتبط‌ با محتوای‌ اطلاعات‌ ۸-۲ تا ۱۹-۲ – مربوط‌ بودن‌ ۸-۲ تا ۱۱-۲ ارزش‌ پیش‌بینی‌ کنندگی‌ و تأییدکنندگی‌ ۹-۲ تا ۱۰-۲ انتخاب‌ خاصه‌ ۱۱-۲ – قابل‌ اتکا بودن‌ ۱۲-۲ تا ۱۹-۲ بیان‌ صادقانه‌ ۱۴-۲ تا ۱۵-۲ رجحان‌ محتوا برشکل‌ ۱۶-۲ بی‌طرفی‌ ۱۷-۲ احتیاط‌ ۱۸-۲ کامل‌ بودن‌ ۱۹-۲ • خصوصیات‌ کیفی‌ مرتبط‌ با ارائـه‌ اطلاعات‌ ۲۰-۲ تا ۲۹-۲ – قابل‌ مقایسه‌ بودن‌ ۲۱-۲ تا ۲۶-۲ ثبات‌ رویه‌ ۲۴-۲ افشائیات‌ ۲۵-۲ تا ۲۶-۲ – قابل‌ فهم ‌بودن‌ ۲۷-۲ تا ۲۹-۲ ادغام‌ و طبقه‌بندی‌ اطلاعات‌ ۲۸ – ۲ توان‌ استفاده‌کنندگان‌ ۲۹ – ۲ • محدودیتهای‌ حاکم‌ بر خصوصیات‌ کیفی‌ اطلاعات‌ مالی‌ ۳۰-۲  تا  ۳۴-۲ – موازنه‌ بین‌ خصوصیات‌ کیفی‌ ۳۱-۲  تا  ۳۲-۲ – به‌ موقع‌ بودن‌ ۳۳ – ۲ – منفعت‌ و هزینه‌ ۳۴ – ۲ • تصویر مطلوب‌ ۳۵ – ۲ ¢  فصل‌ سوم‌ – عناصر صورتهای‌ مالی‌ ۱-۳ تا ۵۰-۳ • داراییها و بدهیها ۵-۳ تا ۳۴-۳ – داراییها ۵-۳ تا ۱۸-۳ تعریف‌ دارایی‌ ۵ – ۳ حقوق‌ و سایر راههای‌ دستیابی‌ مشروع‌ ۶-۳ تا ۱۰-۳ منافع‌ اقتصادی‌ آتی‌ ۱۱-۳ تا ۱۴-۳ کنترل‌ توسط‌ واحد تجاری‌ ۱۵-۳ تا ۱۶-۳ معاملات‌ یا سایر رویدادهای‌ گذشته‌ ۱۷ – ۳ مخاطره‌ ۱۸ – ۳ – بدهیها ۱۹-۳ تا ۲۸-۳ تعریف‌ بدهی‌ ۱۹-۳ تا ۲۳-۳ تعهدات‌ ۲۴-۳ تا ۲۷-۳ معاملات‌ یا سایر رویدادهای‌ گذشته‌ ۲۸-۳ – سایر جنبه‌های‌ داراییها و بدهیها ۲۹-۳ – ۳۴-۳ قرینه‌ بودن‌ داراییها و بدهیها ۲۹-۳ تا ۳۰-۳ تهاتر داراییها و بدهیها ۳۱-۳ تا ۳۴-۳ • حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ ۳۵-۳ تا ۴۲-۳ • درآمدها و هزینه‌ها ۴۳-۲ تا ۴۴-۳ • آورده‌ و ستانده‌ صاحبان‌ سرمایه‌ ۴۵-۳ تا ۵۰-۳ ¢  فصل‌ چهارم – شناخت‌ در صورتهای‌ مالی‌ ۱-۴ تا ۵۰-۴ • مراحل‌ شناخت‌ ۵-۴ تا ۸-۴ • معیارهای‌ شناخت‌ ۶-۴ تا ۱۰-۴ – شناخت‌ اولیه‌ ۶ – ۴ – تجدید اندازه‌گیری‌ ۷ – ۴ – قطع‌ شناخت‌ ۸ – ۴ – شناخت‌ درآمد و هزینه‌ ۹-۴ تا ۱۰-۴ • فرایند شناخت‌ ۱۱-۴ تا ۲۷-۴ – رویدادهای‌ گذشته‌ ۱۱-۴ تا ۱۴-۴ – معاملات‌ ۱۵-۴ تا ۲۱-۴ – رویدادهایی‌ غیر از معاملات‌ ۲۲-۴ تا ۲۴-۴ – قطع‌ شناخت‌ ۲۵-۴ تا ۲۷-۴ • شناخت‌ درآمد و هزینه‌ ۲۸-۴ تا ۳۶-۴ – شناخت‌ درآمد ۲۸-۴ تا ۳۱-۴ – شناخت‌ هزینه‌ ۳۲-۴ تا ۳۶-۴ • کافی‌ بودن‌ شواهد ۳۷-۴ تا ۳۹-۴ • قابلیت‌ اتکای‌ کافی‌ ۴۰-۴ تا ۵۰-۴ – اندازه‌گیری‌ برحسب‌ مبالغ‌ پولی‌ ۴۴-۴ تا ۴۵-۴ – ابهام‌ درباره‌ میزان‌ منافع‌ ۴۶-۴ تا ۴۹-۴ – وجود یک‌ مبلغ‌ حداقل‌ ۵۰ – ۴ ¢  فصل‌ پنجم‌ – اندازه‌گیری‌ در صورتهای‌ مالی‌ ۱-۵ تا ۳۵-۵ • نظامهای‌ اندازه‌گیری‌ ۱۰-۵ تا ۳۰-۵ – بهای‌ تمام‌ شده‌ تاریخی‌ ۱۱-۵ تا ۱۸-۵ – ارزش‌ جاری‌ ۱۹-۵ تا ۲۷-۵ – تعدیل‌ از بابت‌ اثرات‌ تورم‌ عمومی‌ ۲۸-۵ تا ۳۰-۵ • نتیجه‌گیری‌ ۳۱-۵ تا ۳۵-۵ • پیوست‌ شماره‌ یک‌ ـ تأثیر نگهداشت‌ سرمایه‌ براندازه‌گیری‌ سود • پیوست‌ شماره‌ دو ـ مثالی‌ ساده‌ از یک‌ نظام‌ مبتنی‌بر ارزش‌ جاری‌ واقعی‌ ¢  فصل‌ ششم‌ – نحوه‌ ارائه‌ اطلاعات‌ در صورتهای‌ مالی‌ ۱-۶ تا ۴۳-۶ • ویژگیهای‌ صورتهای‌ مالی‌ ۵-۶ تا ۱۰-۶ – ادغام‌ اطلاعات‌ ۶-۶ تا ۷-۶ – طبقه‌بندی‌ ۸-۶ تا ۹-۶ – ارتباط‌ متقابل‌ صورتهای‌ مالی‌ ۱۰ – ۶ • اجزای‌ صورتهای‌ مالی‌ ۱۱-۶ تا ۱۷-۶ – صورتهای‌ مالی‌ اساسی‌ ۱۱-۶ تا ۱۲-۶ – یادداشتهای‌ توضیحی‌ صورتهای‌ مالی‌ ۱۳-۶ تا ۱۶-۶ – اطلاعات‌ متمم‌ ۱۷ – ۶ • ترازنامه‌ ۱۸-۶ تا ۲۱-۶ • صورتهای‌ عملکرد مالی‌ ۲۲-۶ تا ۳۷-۶ • صورت‌ جریان‌ وجوه‌ نقد ۳۸-۶ تا ۴۰-۶ • انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ ۴۱-۶ تا ۴۳-۶

 • حقوق کودکان متولد از طرق مختلف تلقیح مصنوعی (آپدیت شده 504 صفحه)

  حقوق کودکان متولد از طرق مختلف تلقیح مصنوعی,حقوق کودکان متولد ازاهدا تخمک,حقوق کودکان متولد ازاهدای اسپرم,حقوق کودکان متولد ازاهدای جنین,حقوق کودکان متولد ازرحم جایگزین,دانلود پایان نامه تلقیح مصنوعی,دانلود پایان نامه حقوق کودکان تلقیح مصنوعی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تولید ناب

  ادبیات نظری تولید ناب,ادبیات و مبانی نظری تولید ناب,پیشینه تحقیق تولید ناب,دانلود مبانی نظری تولید ناب,فصل دوم پایان نامه تولید ناب,مبانی نظری تولید ناب,مبانی نظری و پیشینه تحقیق تولید ناب بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مبانی…

 • شبیه سازی و ارزیابی زمان اجرای برنامه موازی بر روی ابر با توجه به پارامترهای مختلف

  اجرای برنامه موازی بر روی ابر,ارزیابی زمان اجرای برنامه موازی بر روی ابر,شبیه سازی زمان اجرای برنامه موازی بر روی ابر,شبیه سازی و ارزیابی زمان اجرای برنامه موازی بر روی ابر با توجه به پارامترهای مختلف,شبیه‌ساز‌های محاسبات ابر,نحوه پیاده سازی…

 • مبانی نظری بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر مدیریت دانش

  استقرار مدیریت دانش در شرکتها,استقرار مدیریت دانش در شرکتهای فعال شهید رجائی,تاثیر ساختار سازمانی بر مدیریت دانش,رابطه ساختار سازمانی بر مدیریت دانش,ساختار سازمانی,مبانی نظری بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر مدیریت دانش,مبانی نظری تاثیر ساختار سازمانی بر مدیریت دانش,مدیریت دانش بازدید…

 • دین سالاری؛ كانون اندیشه و تمدن در ایلام باستان

  fileina,ایلام,پیکره‌سازی,چغازنبیل,خرید مقاله و تحقیق باستان شناسی,دین سالاری؛ كانون اندیشه و تمدن در ایلام باستان,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش فایل,فروشگاه فایل,مذهب,معماری,مهر,موسیقی,نقوش برجسته,هفت تپه,همکاری در فروش فایل بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام دین سالاری؛ كانون اندیشه و تمدن…

 • نظریه های روانشناسان درباره سلامت روانی

  پایان نامه سلامت روانی,پایان نامه نظریه های سلامت روانی,پیشینه سلامت روانی,تعریف سلامت روانی,دیدگاه های مختلف درباره سلامت روان,سلامت روانی,عوامل تاثیر گذار بر سلامت روانی,نظریه های روانشناسان درباره سلامت روانی,نظریه های سلامت روانی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با…

 • ارزیابی اثرات زیست محیطی بهره برداری سد

  ارزیابی اثرات زیست محیطی بهره برداری سد,ارزیابی اثرات زیست‌محیطی بهره‌برداری سد,ارزیابی اثرات زیست‌محیطی سد سازی,بررسی آثار زیست محیطی سد بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام ارزیابی اثرات زیست محیطی بهره برداری سد هستید. دانلود فایل دانلود مقاله…

 • بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی با توسعه سازمانی

  آموزش و پرورش,بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی با توسعه سازمانی,توسعه سازمانی,دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته مدیریت,فرهنگ سازمانی,مدیریت مشارکتی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی با توسعه سازمانی هستید.…

 • مبدل های حرارتی

  انتقال حرارت,دانلود مقالات رشته مکانیک,دانلود مقالات مکانیک,دانلود مقالات مهنئسی مکانیک,مبدل حرارتی,مبدل گرمایی,مبدل های حرارتی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مبدل های حرارتی هستید. دانلود فایل دانلود مقاله رشته مکانیک مبدل های حرارتی * آزمایش مبدل های حرارتی در…

 • ارزیابی معایب و محاسن روشهای تامین مالی از طریق بدهی های عملیاتی و مالی

  ارزیابی معایب و محاسن روشهای تامین مالی از طریق بدهی های عملیاتی و مالی,بدهی های عملیاتی,بدهی های مالی,دانلود پایان نامه حسابداری,دانلود پایان نامه رشته حسابداری,دانلود پایان نامه روشهای تامین مالی,روشهای تامین مالی,منابع مالی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی…

 • بررسی روشهای اصلاح و بهسازی خاک با تاکید بر جت گروتینگ

  اثر بهسازی بر بافت خاک,بررسی روشهای اصلاح و بهسازی خاک با تاکید بر جت گروتینگ,تزریق با فشار بالا,تزریق در خاک,جت گروتینگ,دانلود پایان نامه اصلاح جت گروتینگ,دانلود پایان نامه بهسازی خاک با تزریق,روشهای تزریق در خاک بازدید کننده عزیز در حال…

 • ارائه روشی جهت تعیین طرح اختلاط بتن پلاستیک

  ارائه روشی جهت تعیین طرح اختلاط بتن پلاستیک,بتن پلاستیک,دانلود پایان نامه رشته عمران,دانلود پایان نامه طرح اختلاط بتن پلاستیک,دیوار آب بند بتن پلاستیک,روانی بتن,روشهای اجرایی دیوارهای آب بند,کنترول تراوش آب از پی سد بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی…

 • تأثیر عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی در محافظه کاری مشروط و بدون قید و شرط

  اثر عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه كاری,تأثیر عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی در محافظه کاری مشروط و بدون قید و شرط,تاثیر عملکرد اطلاعاتی بر محافظه كاری شرطی,تاثیر عملکرد اطلاعاتی بر محافظه كاری غیرشرطی,تاثیر عملکرد مدیریتی بر محافظه كاری شرطی,تاثیر عملکرد…

 • مقاله سازمانهای یاد گیرنده

  ایجاد سازمان یادگیرنده با بهره‌گیری از مدیریت منابع انسانی,تشكیلات و سازماندهی,دانلود مقاله سازمانهای یاد گیرنده,راهكارهایی جهت تقویت سازمان‌های یادگیرنده,سیستم همکاری در فروش فایل,شرط لازم در شكل گیری سازمان‌های یاد گیرنده,فروش ف,قواعد كلی در سازمان های یاد گیرنده 8,مدیریت منابع انسانی,مقاله…

 • پیش بینی تراوش در سد خاکی با مدل شبکه عصبی

  بررسی فشار پیزومتریک در بدنه سد,بکارگیری داده کاوی در پیش بینی تراوش از بدنه سد خاکی,پیش بینی تراوش از بدنه سد خاکی,پیش بینی تراوش از بدنه سدهای خاکی با داده کاوی,پیش بینی تراوش در سد خاکی با مدل شبکه عصبی,دانلود…

 • مقاله رشته مهندسی نرم افزار با عنوان داده کاوه

  DATA MINING,fileina,استخراج اطلاعات,تفاوت داده کاوی و آنالیز های آماری,خرید مقاله و تحقیق رشته نرم افزار,داده کاوی,دانلود مقاله رشته مهندسی نرم افزار با عنوان داده کاوه,دسته بندی داده ها,سیستم همکاری در فروش فایل,فرآیند و مراحل داده کاوی,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,مقاله…

 • ارکان حقوقی و فقهی سرقت و بازشناسی آن از مفاهیم مشابه

  ارکان جرم سرقت,ارکان حقوقی جرم سرقت,ارکان حقوقی و فقهی سرقت و بازشناسی آن از مفاهیم مشابه,ارکان فقهی جرم سرقت,پایان نامه سرقت,دانلود پایان نامه سرقت,سرقت در فقه امامیه,سرقت در فقه اهل سنت,مفاهیم مشابه سرقت بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی…

 • بررسی مهارت های اساتید در چرخه یاددهی یادگیری

  الگوی تدریس,بررسی مهارت های اساتید در چرخه یاددهی یادگیری,پایان نامه یاددهی یادگیری,رویكردهای یاد دهی یادگیری,فرایند یاددهی یادگیری,مهارت اعضای هیات علمی در چرخه یادگیری,مهارت های اساتید در چرخه یاددهی یادگیری بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی مهارت…

 • عوامل تاثیرگذار در تعیین جزای نقدی متاثر از نهادهای حقوق کیفری بر این مجازات

  تعیین جزای نقدی,جزای نقدی در حقوق کیفری,دانلود پایان نامه جزای نقدی,دانلود پایان نامه رشته حقوق,دانلود پایان نامه عوامل موثر در تعیین جزای نقدی,عوامل تاثیرگذار در تعیین جزای نقدی متاثر از نهادهای حقوق کیفری بر این مجازات,عوامل موثر در تعیین جزای…

 • تحلیل نقاشی کودکان تهرانی و ارزیابی خلاقیت در آنها

  بررسی مشکلات عاطفی کودکان در آثار نقاشی آنها,تحلیل نقاشی کودکان تهرانی و ارزیابی خلاقیت در آنها,خلاقیت,دانلود پایان نامه خلاقیت در نقاشی کودکان,دانلود پایان نامه رشته روانشناسی,نقاشی کودکان بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام تحلیل نقاشی کودکان تهرانی…

 • مقاله روان درمانی خانواده

  fileina,انجام پروژه و پایان نامه رشته علوم اجتماعی,خانواده درمانی,دانلود مقاله روان درمانی خانواده,روان درمانی خانواده,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,گروه درمانی,مفاهیم خانواده درمانی بین نسلی,مقاله روان درمانی خانواده,همکاری در فروش,همکاری در فروش فایل,ویژگی های سیستم خانواده بازدید…

 • پروژه متره و برآورد ساختمان 3 طبقه

  برآورد کامل ساختمان,پروژه متره,پروژه متره و برآورد ساختمان 3 طبقه,پروژه مهندسی عمران,متره ساختمان سه طبقه,متره و برآورد,متره و برآورد ساختمان سه طبقه بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پروژه متره و برآورد ساختمان 3 طبقه هستید. دانلود…

 • مشخصه های کالبدی شهر ری

  بافت و عناصر كالبدی شهر ری,بررسی تحقق طرحهای شهری در شهر ری,تقسیمات شهرداری شهر ری,طرح های مورد نیاز توسعه شهر ری,كلیات كاربری ارضی در شهر ری,محدودیتها و موانع توسعه شهر ری,مشخصه های کالبدی شهر ری,ویژگیهای كالبدی شهر ری بازدید کننده…

 • بررسی نقش و پیاده سازی توانمندسازی منابع انسانی در سازمان

  ‏ نقش مدیران در افزایش توانمندی کارکنان‎,ابعاد توانمندسازی منابع انسانی,بررسی نقش و پیاده سازی توانمندسازی منابع انسانی در سازمان,پایان نامه توانمندسازی منابع انسانی,پیاده سازی توانمندسازی منابع انسانی در سازمان,توانمندسازی منابع انسانی,‏عوامل موثر بر توانمندسازی منابع انسانی‎,مدلهای توانمندسازی منابع انسانی,نقش پیاده…

 • بررسی و سنجش رفتار درمانی شناختی

  بررسی رویکرد روان درمانی با CBT,بررسی رویکرد روان درمانی با رفتار درمانی شناختی,بررسی و سنجش CBT,بررسی و سنجش رفتار درمانی شناختی,دانلود پایان نامه CBT,دانلود پایان نامه رشته روانشناسی عمومی,دانلود پایان نامه رفتار درمانی شناختی,دانلود پایان نامه روانشناسی عمومی,رفتار درمانی,روان درمانی…

 • مبانی نظری ارزیابی علل ایجاد مطالبات سررسید گذشته و معوق انواع بانکها

  پیشینه مطالبات معوق در ایران,دانلود فصل دوم پایان نامه مدیریت بازرگانی,روشهای پیشنهادی برای وصول مطالبات معوق,عوامل موثر در ایجاد مطالبات معوق,مبانی نظری ارزیابی علل ایجاد مطالبات سررسید گذشته و معوق انواع بانکها,مبانی نظری علل افزایش مطالبات معوق بانکی,مبانی نظری مطالبات…

 • پرسشنامه تولید ناب

  پرسشنامه استاندارد تولید ناب,پرسشنامه تولید ناب,پرسشنامه تولید ناب در شرکت های تولیدی,پرسشنامه رابطه بین تولید ناب و عملکرد بازرگانی شرکت ها,دانلود پرسشنامه استاندارد تولید ناب,دانلود پرسشنامه تولید ناب,دانلود پرسشنامه تولید ناب در شرکت های تولیدی بازدید کننده عزیز در حال…

 • فایل های پاور پوینت هوش رقابتی

  فایل های پاور پوینت هوش رقابتی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام فایل های پاور پوینت هوش رقابتی هستید. دانلود فایل فایل های پاور پوینت هوش رقابتی تعداد 17 فایل پاور پوینت هوش رقابتی مناسب جهت ارائه در…

 • تبیین و تعریف کلی رسانه جمعی و انواع آن در حقوق ایران

  بزهکاری اطفال,بزهکاری نوجوانان,تبیین و تعریف کلی رسانه جمعی و انواع آن در حقوق ایران,تعریف رسانه جمعی,دانلود تحقیق رشته حقوق,مفهوم رسانه,نقش رسانه در بزهکاری بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام تبیین و تعریف کلی رسانه جمعی و انواع…

 • بررسی اثرات سامانه خودکارسازی اداری بر مدیران

  اثرات خودکارسازی اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران,اثرات خودکارسازی اداری بر بهبود فرآیند تصمیم گیری مدیران,بررسی اثرات سامانه خودکارسازی اداری بر مدیران,بهبود تصمیم گیری مدیران با خودکارسازی اداری,بهبود عملکرد سیستم اتوماسیون جهت بهر,تاثیر خودکارسازی اداری بر تصمیم گیری,تاثیر خودکارسازی اداری…