کارایی و توسعه سازمان با تعهد سازمانی افراد و ویژگیهای شغلی

دانلود پایان نامه رشته مدیریت,دانلود پایان نامه رشته مدیریتتعهد سازمانی,دانلود پایان نامه رشته مدیریتویژگیهای شغلی,دانلود پایان نامه مدیریت,کارایی و توسعه سازمان,کارایی و توسعه سازمان با تعهد سازمانی افراد و ویژگیهای شغلی
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام کارایی و توسعه سازمان با تعهد سازمانی افراد و ویژگیهای شغلی هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه رشته مدیریت کارایی و توسعه سازمان با تعهد سازمانی افراد و ویژگیهای شغلی مقدمه  تعهد سازمانی یك نگرش مهم شغلی و سازمانی است. تحولات اخیر در حیطه كیفیت و كاربرد اهمیت تعهد سازمانی و تأثیر آن عملكرد بر ترك شغل و غیبت افزوده است. از طرف دیگر، علاقه‌مندی به داشتن نگرش‌هایی كه با كار و سازمان ارتباط دارد، اهمیت یافته است. از جمله این نگر‌شها عبارتند از: رضایت شغلی، وابستگی شغلی و تعهد سازمانی. این فصل شامل دو بخش می باشد. بخش اول، تعهد سازمانی است که در این بخش به تعریف تعهد سازمانی پرداخته و ابعاد آن را ذکر نموده ایم، عوامل موثر برابعاد سه گانه تعهد و انواع تعهد را عنوان کرده و به توضیح دیدگاه های نوین تعهد سازمانی پرداخته ایم. سپس راه کارهایی برای افزایش تعهد سازمانی ارائه نموده و نتایج مطلوب و نامطلوب سطوح مختلف تعهد سازمانی را بررسی کرده ایم. و در نهایت مفهومی جدید در تعهد سازمانی ارائه شده کرده ایم. بخش دوم، مدل ویژگی های شغلی است که در این بخش نظریه های مرتبط با ویژگی های شغلی را عنوان کرده، مشخصه ها یا ابعاد مختلف شغلی را به تفصیل توضیح داده ایم، سپس توان انگیزشی شغل را مورد بررسی قرار داده و در آخر اقدامات موثر جهت ارتقا ابعاد پنج گانه شغلی را عنوان کرده ایم. تعاریف متعددی می‌توان برای تعهد سازمانی بر شمرد، مودی، پورتر و استیرز (1979) تعهد را عبارت از تعیین هویت شدن با یك سازمان می‌دانند كه شامل یك باور قوی و پذیرش اهداف و ارزش‌های یك سازمان، میل به صرف تلاش قابل ملاحظه بخاطر سازمان و آرزوی شدید برای ماندن در عضویت سازمان می‌شود.به نظر مورهد و گریفین( 1374، 81)، تعهد عبارت است از احساس هویت و وابستگی فرد به سازمان. از نظر رابینز تعهد عبارت است از حالتی كه فردی سازمان را معرف خود می‌داند و آرزو می‌كند كه در عضویت آن سازمان باقی بماند (رابینز، 1374، 266).تعهد سازمانی یک نگرش است. یک حالت روانی است که نشان دهنده نوعی تمایل، نیاز و الزام جهت ادامه اشتغال در یک سازمان می باشد. تمایل یعنی علاقه و خواست قلبی برای ادامه خدمت در سازمان، نیاز یعنی فرد به خاطر سرمایه گذاریهایی که در سازمان کرده ناچار به ادامه خدمت در آن است و الزام عبارت از دین، مسئولیت و تکلیفی است که فرد در برابر سازمان دارد و خود را ملزم به ماندن در آن می بیند. (Allen & meyer, 1990: 1-18) کلمات کلیدی: تعهد سازمانی ویژگیهای شغلی کارایی و توسعه سازمان فهرست مطالب فصل اول : کلیات تحقیق مقدمه  1 بیان موضوع  2 اهمیت و ضرورت تحقیق7 فرضیه ها یا سوالهای تحقیق8 هدف اصلی تحقیق10 روش تحقیق10 جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه11 قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق11 منابع گرد آوری اطلاعات12 سوابق مربوط12 روش تجزیه و تحلیل داده ها13 مشکلات و تنگناهای احتمالی تحقیق14 تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح14 مقدمه  18 تعهد سازمانی: ابعاد و تعاریف تعهد سازمانی 19      تعهد عاطفی  19                                                   تعهد مستمر   21      تعهد هنجاری 22 عوامل موثر بر تعهد سازمانی 25      عوامل موثر بر تعهد عاطفی 26      عوامل موثر بر تعهد مستمر 29        عوامل موثر بر تعهد هنجاری  33 انواع تعهد 35 دیدگاه های نوین درباره تعهد سازمانی 38      دیدگاههایی در مورد کانون های تعهد سازمانی 39      تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی 40      الگوهای چند بعدی 41      سایر دیدگاهها درباره تعهد سازمانی 41 راه کارهایی برای افزایش تعهد سازمانی 46 رابطه میان تعهد حرفه ای و سازمانی 47      مفهوم تعهد حرفه ای 49      دیدگاههای ناظر بر تعارض تعهد حرفه ای و سازمانی 49      دیدگاهای ناظر بر سازگاری تعهد حرفه ای و سازمانی 51 فرایند ایجاد تعهد سازمانی 52 نتایج مطلوب سطوح مختلف تعهد سازمانی 53      تعهد سازمانی و عملکرد شغلی 56      تعهد سازمانی و رفتارهای مبتنی بر تابعیت سازمانی 57          تعهد سازمانی و ماهیت شغل 58      تعهد سازمانی و تاخیر کارکنان 58      تعهد سازمانی و غیبت کارکنان 60      تعهد سازمانی و ترک خدمت 60 نتایج نا مطلوب سطوح مختلف تعهد سازمانی 63 ارائه مفهومی جدید در تعهد سازمانی 66 تعهد به عنوان یک مفهوم دوبعدی: زمان و طبیعت 68      زمان و تعهد: تعهد قبل از ورود در مقابل تعهد بعد از ورود به سازمان 68      طبیعت تعهد: تعهد ابزاری در مقابل تعهد عاطفی 69 شکلهای تعهد70       تمایل به تعهد: تمایلات ابزاری و هنجاری 70      تعهد عاطفی و ابزاری 72 مدل مطرح شده از توسعه تعهد سازمانی 73 فرایند قبل از ورود (به سازمان) تعهد73  توسعه تعهد سازمانی منتج شده 75 دلایل نظری وعملی مدل 78 استنتاج عملی 78 ویژگی های شغلی: نظریه های مرتبط با ویژگی های شغلی 80      مدل خصوصیات ویژه شغل 80      تئوری ویژگی های شغل 81      نظریه ویژگی های ضروری شغل 82      الگوی ویژگی های شغلی 83 طراحی مجدد مشخصه های شغل 84 ایجاد شرایط لازم جهت انگیزش درونی 85 مشخصه ها یا ابعاد مختلف شغلی 85      با معنی تلقی نمودن کار 86       احساس مسئولیت 89      آگاهی از نتایج انجام کار 89 توان انگیزشی شغل یا  MPS 90 عوامل و عناصر تعدیل کننده91      دانش و مهارت 92      شدت نیاز به رشد 93      رضایت ناشی از عوامل مربوط به زمینه شغل95 نتایج وپیامدهای طراحی مجدد شغل 98      اثر بخشی کار 100      کاهش نسبت غیبت و ترک خدمت 100 اقدامات موثر جهت ارتقا ابعاد پنج گانه شغلی 101  ترکیب وظایف102      تشکیل واحد های طبیعی کار102      برقراری ارتباط با ارباب رجوع یا مشتری103      گسترش عمودی مشاغل103      باز نمودن کانالهای بازخورد104 منابع تحقیق134

 • تاثیر دیواره جانبی بر ابعاد چاله آبشستگی در پایین دست کالورت

  آبشستگی در خروجی کالورت,آبشستگی کالورت,آنالیز ابعادی آبشستگی در کالورت,بررسی تاثیر دیواره جانبی بر آبشستگی کالورت,پایان نامه آبشستگی,پایان نامه آبشستگی کالورت,پایان نامه کالورت,تاثیر دیواره جانبی بر ابعاد چاله آبشستگی در پایین دست کالورت,کاهش عمق آبشستگی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده…

 • تکنیک های یادگیری ماشین برای حل مسئله در بازی برابر انسان

  تکنیک های یادگیری ماشین برای حل مسئله,تکنیک های یادگیری ماشین برای حل مسئله در بازی برابر انسان,دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته هوش مصنوعی,رهیافت یادگیری ماشین بر بازیها,یادگیری ماشین,یادگیری ماشین در بازی مقابل انسان بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی…

 • ارزیابی تنشهای پسماند در تنش گیری به روشهای حرارتی و فراصوت با استفاده از سوراخکاری مرکزی

  ارزیابی تنشهای پسماند در تنش گیری به روشهای حرارتی و فراصوت با استفاده از سوراخکاری مرکزی,بررسی تنش های پسماند به روش حرارتی,بررسی تنش های پسماند به روش لتراسونیک,بررسی تنش های پسماند در نمونه های تنش زدایی,تنش زدایی با ضربات آلتراسونیک,دانلود…

 • مشخصه های طبیعی و انسانی شهر شوش

  ا قتصاد شهرستان شوش,خصوصیات جمعیتی شهرستان شوش,دانلود تحقیق معرفی شهرستان شوش,زمین شناسی شهرستان شوش,مشخصه های انسانی شهر شوش,مشخصه های طبیعی شهر شوش,مشخصه های طبیعی و انسانی شهر شوش,موقعیت جغرافیایی شهرستان شوش بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام…

 • بررسی کارایی سیستم حذف نویز تک کاناله و مدلسازی مسیر ثانویه بصورت آفلاین

  بررسی کارایی سیستم حذف نویز تک کاناله و مدلسازی مسیر ثانویه بصورت آفلاین,دانلود پایان نامه برق,دانلود پایان نامه حذف نویز آكوستیكی,سیستم ANC,فیلترهای وفقی,کارایی سیستم حذف نویز تک کاناله,مدلسازی مسیر ثانویه بصورت آفلاین بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با…

 • پایان‌نامه کارشناسی صنایع شیمیایی با عنوان آزمایشگاه پالایشگاه نفت تهران

  آزمایشگاه پالایشگاه نفت,پالایشگاه نفت,پالایشگاه نفت تهران,پایان‌نامه کارشناسی صنایع شیمیایی با عنوان آزمایشگاه پالایشگاه نفت تهران,دانلود پایان نامه آزمایشگاه پالایشگاه نفت تهران,دانلود پایان نامه کارشناسی صنایع شیمیایی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پایان‌نامه کارشناسی صنایع شیمیایی با…